Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Визначено фактори, що впливають на інноваційний розвиток промислових підприємств. З використанням кореляційно-регресійного аналізу розроблено багатофакторну модель залежності показника обсягу фінансування інноваційної діяльності у промисловості від фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у промисловості та обсягу реалізованої промислової продукції. Результати дослідження оцінено за допомогою системи коефіцієнтів. Ключові слова: фінансове забезпечення, обсяг фінансування інноваційної діяльності у промисловості, кореляційно-регресійний аналіз. Assis . .Yo. ov -S a e U iversi y of Mukachevo Fac ors of i flue ce o he volume of fi a ci g i ova ive ac ivi y of i dus rial e erprises i Ukrai e I he ar icle he fac ors which have a i flue ce o i ova ive developme of i dus rial e erprises are de ermi ed. Wi h he use of correla io -regressive a alysis he mul- ifac or model of depe de ce of i dex of volume of fi a ci g i ova ive ac ivi y is developed i i dus ry from a fi a cial resul from ordi ary ac ivi y before axa io a i dus ry a d volume of he realized i dus rial produc s. Research resul s are appraised by he sys em of coefficie s. Keywords: fi a cial providi g, volume of fi a ci g of i ova ive ac ivi y i he i dus ry, correla io -regressive a alysis. В умовах утвердження ринкової економіки в нашій державі машинобудування розглядають як найбільший комплекс, від діяльності якого залежить конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. У країнах з розвиненою ринковою економікою розвитку цієї галузі приділяють особливу увагу, адже саме галузь машинобудування вважають основним джерелом постійних інноваційних ініціатив. Так, наприклад, у США на його частку припадає близько 10 % ВВП, 45 % зайнягато нижчими, зокрема, за останні роки частка наукомісткої продукції, що випускається із використанням передових технологій, знизилася майже вдвічі. Проблеми, які виникають під час здійснення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств, можна виявити, аналізуючи фактори, що стримують впровадження інновацій. Під факторами розуміють умови, потрібні для здійснення цих процесів, а також причини, що впливають на їх результати. Наявність великої кількості факторів, що мають вплив на інноваційний розвиток машинобудівних підприємств, зумовлює потребу їх систематизації. Їх умовно можна поділити на три групи - економічні, виробничі та правові. До економічних факторів можна віднести: нестачу власних коштів підприємств (найбільш вагомий економічний фактор); недостатню фінансову підтримку держави; великі витрати на нововведення; високий економічний ризик; тривалий термін окупності нововведень; невизначеність термінів інноваційного процесу; низький платоспроможний попит на продукцію; складність залучення фінансових ресурсів з інших джерел (позикових і залучених коштів) через низьку привабливість галузі машинобудування для інвестування в інновації; нерозвиненість фінансового ринку і неготовність капіталу до широкого інвестування в інноваційну сферу. До виробничих факторів відносять: нестачу інформації про нові технології і ринки збуту; відсутність можливостей для кооперації з іншими підприємствами та науковими організаціями; незавершений характер інноваційно-дослідницьких робіт, коли інновацію для впровадження у виробництво потрібно ще значно доопрацьовувати і адаптувати; несприйнятливість підприємств до нововведень; відсутність кваліфікованого управління інноваційними процесами, спрямованого на підвищення якості продукції, отримання конкурентних переваг; поглиблену сировинну орієнтацію вітчизняних підприємств.

Серед правових факторів можна виділити недосконалість інструментів правового регулювання інноваційної діяльності, особливо у сфері захисту прав інтелектуальної власності, трансферу технологій та відсутність оптимального рівня оподаткування інноваційних розробок підприємств. Дослідженню тенденцій фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств, вивченню джерел і особливостей інвестиційно-інноваційного розвитку суб'єктів господарювання в галузі машинобудування присвячено наукові праці таких вчених, як С.В. Бреус , В.Л. Отецький та ін. Незважаючи на існування значної кількості теоретико-методологічних розробок зарубіжних і вітчизняних вчених з питань інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств, недостатньо висвітленим є визначення факторів, що найбільш істотно впливають на активізацію процесів залучення і використання фінансових ресурсів, та обґрунтування засад формування механізму фінансування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. Метою дослідження є визначення факторів, які впливають на фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств, побудова з використанням кореляційно-регресійного аналізу взаємозв'язку між ними та оцінка їх взаємозалежності за допомогою системи коефіцієнтів. Аналіз показників функціонування і розвитку промислових підприємств України вказує на низьку інтенсивність інноваційних процесів, скорочення масштабів впровадження інновацій у промисловості (за 2008 р. лише 10,8 % вітчизняних промислових підприємств впроваджували інновації) , зростання собівартості виготовлюваної продукції та зниження її конкурентоспроможності. Встановлено, що одним із факторів, які здійснюють вагомий вплив на згортання інноваційної діяльності у промисловості, зокрема й вітчизняних машинобудівних підприємств, є дефіцит фінансових ресурсів. Активізація процесів впровадження інновацій у виробничо-господарську діяльність машинобудівних підприємств потребує залучення відповідних обсягів фінансових ресурсів, що здатні забезпечити досягнення належного рівня їх прибутковості. Дослідженнями встановлено, що основним джерелом фінансування витрат промислових підприємств, зокрема й машинобудівних, на інноваційну діяльність залишаються власні (реінвестиційні) кошти. Аналіз статистичних даних вказує на те, що за період 2000-2008 рр. їх частка в загальному обсязі витрат на фінансування інноваційної діяльності у 2000 р. становила 79,6 %, а у 2008 р. - вже 60,6 %, що свідчить про тенденцію до зменшення можливостей фінансування із цього джерела . Незаперечним є той факт, що будь-яка інновація потребує залучення потрібних і в достатніх обсягах фінансових ресурсів. Проблема полягає в пошуку джерел відповідних ресурсів, і зокрема збільшенні обсягів фінансування інноваційної діяльності підприємств. Переважна більшість суб'єктів господарювання у промисловості, зокрема й у галузі машинобудування, створюють інноваційну продукцію, послуги, забезпечують фінансування інноваційних процесів за рахунок власних коштів. Тому доцільним є визначення факторів, які мають прямий вплив на обсяг фінансування інноваційної діяльності у промисловості України за такими показниками: фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в промисловості; обсяг реалізованої промислової продукції.

Для дослідження тенденцій розвитку обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості протягом 2000-2008 рр. застосуємо багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз , використавши абсолютні значення показників (табл. 1). Як видно з табл. 1, спостерігається стійка тенденція до зростання цих показників протягом 2000-2008 рр. Обсяг фінансування інноваційної діяльності в промисловості зріс з 1757,1 до 11994,2 млн. грн., тобто на 10237,1 млн. грн (6,8 разів); фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у промисловості збільшився з 8834,6 млн. грн до 21743,5 млн. грн, тобто на 12908,9 млн. грн (у 2,5 раза); обсяг реалізованої промислової продукції зріс з 182718,3 млн. грн до 916618,3 млн. грн, тобто на 733900 млн. грн (або в 5 разів). Зазначимо, що за досліджуваний період обсяг фінансування інноваційної діяльності в промисловості зростає більшими темпами, ніж обсяг реалізованої промислової продукції і фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у промисловості. Модель залежності показника- обсягу фінансування інноваційної діяльності у промисловості від фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у промисловості та обсягу реалізованої промислової продукції можна зобразити за допомогою такого лінійного рівняння регресії виду: (1)де: Yx — обсяг фінансування інноваційної діяльності в промисловості, млн. грн (результативна ознака); х1 - фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у промисловості, млн. грн. (факторна ознака); х2 - обсяг реалізованої продукції промисловості, млн. грн. (факторна ознака); а0 - значення Yx за xі = 0 (економічного змісту не має); а1, а2 - коефіцієнти регресії (параметри регресії), які показують середню зміну результативної ознаки (Yx) у разі зміни факторних ознак (х1, х2) на одиницю. Результати виконаного кореляційно-регресійного аналізу за допомогою матричних розрахунків в електронних таблицях Microsof Excel зведемо у табл. 2. З табл. 2. бачимо, що рівняння регресійної залежності обсягу фінансування інноваційної діяльності у промисловості (Yx) від фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у промисловості (х1) та обсягу реалізованої промислової продукції (х2), матиме вигляд:Параметр а0 має від'ємне значення (- 996,97) і показує, яке б значення мала результативна ознака (показник обсягу фінансування інноваційної діяльності у промисловості) за нульового значення факторних ознак (х1 - фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у промисловості, х2 - обсягу реалізованої промислової продукції), тобто за xh х2 = 0. За такої тенденції розвитку у 2000-2008 рр. обсяг фінансування інноваційної діяльності у промисловості України, якщо б значення фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у промисловості та обсягу реалізованої промислової продукції були нульові, мав би від'ємне значення, яке б становило (- 996,97) млн. грн. Звідси можемо зробити висновок про те, що обсяг фінансування інноваційної діяльності у промисловості протягом досліджуваного періоду залежить від зазначених вище факторів, без їхнього впливу не було б фінансування інноваційної діяльності в нашій країні.

Автори підручника так коментували цей захід: «Селяни бачили, що партія та уряд, долаючи труднощі, будували підприємства для виробництва тракторів та нових сільськогосподарських машин. Численні селянські делегації відвідували нові підприємства та будівельні майданчики, брали участь у робітничих зборах, і їх захопив робітничий ентузіазм. Повернувшись до своїх сіл, передові представники трудового селянства виступали ініціаторами колгоспного руху. Організовані робітники промислових підприємств взяли на себе шефство над сільськими місцевостями і послали численні робітничі бригади на село. Так було організовано та розпочато масовий рух за вступ до колгоспів, рух, що перетворився на масову колективізацію». Хоча цей спосіб трактування проблеми — просто гарна вигадка, міські емісари дійсно, як і в 1928–1929 рр., грали вирішальну роль. Одначе на цей раз акції задумали надати більш планомірного і постійного характеру, аніж це було під час попередніх наїздів на село. «Правда» писала з цього приводу, що уповноважених, яких партія посилала в 1928–1929 рр. на село з метою здійснення «соціального впливу», селяни називали «бродячими акторами»

1. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

2. Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я

3. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

4. Планування діяльності підприємств

5. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

6. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України
7. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств
8. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

9. Організаційні форми інноваційної діяльності

10. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

11. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

12. Особливості інноваційної діяльності у зеленому туризмі

13. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

14. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

15. Суть комерційної діяльності на підприємстві

16. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга

17. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

18. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

19. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

20. Особливості діяльності інноваційних підприємств

21. Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні процеси

22. Особливості інноваційної політики розвинених країн
23. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств
24. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

25. Планування діяльності підприємства

26. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

27. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

28. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

29. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

30. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

31. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

32. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки

33. Організація збутової діяльності на підприємстві

34. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

35. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

36. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

37. Організація діяльності підприємства

38. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах
39. Аналіз господарської діяльності підприємства
40. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

41. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

42. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

43. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

44. Форми фінансування підприємств

45. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

46. Аналіз діяльності підприємства

47. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

48. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры

49. Организанізаційно-правові форми підприємств

50. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

51. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

52. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

53. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

54. Державне регулювання комерційної діяльності
55. Вплив елементарних еволюційних факторів на генофонди людських популяцій
56. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

57. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

58. Вплив геополітичних факторів на інкорпорацію Закарпаття Чехословацькою державою

59. Музейна галузь документально-комунікаційної діяльності

60. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

61. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

62. Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу

63. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

64. Захворювання, що пов`язані із впливом факторів навколишнього середовища

Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки

65. Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити піхви в експерименті

66. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

67. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

68. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника

69. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

70. Мотиваційно-особистісні аспекти діяльності
71. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку
72. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів

73. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

74. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

75. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

76. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

77. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

78. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

79. Вплив діяльності людини на довкілля

80. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

81. Основи інвестиційної діяльності

82. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

83. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

84. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)

85. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

86. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)
87. Природные ресурсы как экономический фактор
88. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта

89. Культура как фактор общения

90. Факторы самобытности российской истории

91. Оружие массового поражения: фактор национальной безопасности или средство устрашения (На примере отношений США и России в ХХ веке)

92. Национальное самосознание - главный фактор в построении могущественной и процветающей России

93. Факторы роста

94. Факторы неспецефической защиты - первая лекция: Перикиси, свободные радикалы. ПОЛ, ФНО, БОФ (белки острой фазы), нуклеазы, фибронектины, интерферон, лизоцим, катионные белки, NO, лектины

95. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г

96. Правонарушения (понятия, предпосылки, факторы, объекты, субъекты)

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Влияние некоторых антропогенных факторов на численность пушных зверей в окрестностях города Пскова

98. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

99. Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы его формирования

100. Семья алкоголиков как фактор риска, обуславливающий положительное отношение подростков к спиртным напиткам


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.