Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Метою аналізу проектних ризиків є надання оцінки всім видам ризиків проекту, а також визначення: а) можливих шляхів зниження ризиків; б) ступеня доцільності реалізації проекту за наявного рівня ризику та способів його зниження. Аналіз проектних ризиків передбачає вирішення таких завдань: виявлення ризиків проекту; оцінка ризику проекту; визначення чинників, що впливають на ризик; пошук шляхів скорочення ризику; врахування ризику при оцінці доцільності реалізації проекту; врахування ризику при оцінці доцільності реалізації способу фінансування проекту. При оцінці проектів передбачається, що всі вихідні величини, зокрема величини грошових потоків, відомі або можуть бути точно визначені. У реальній ситуації такого практично не буває. Параметри, які визначають величину грошових потоків, можуть набувати значень, які неабияк відхиляються від очікуваних. Приміром, 1987 року на стадії розробки інвестиційного проекту побудови Євротунелю інвестиції оцінювались на суму $8 млрд, а на час відкриття тунелю ці інвестиції перевищили всі очікувані межі і склали $12,33 млрд. У практиці реалізації інвестиційних проектів таких прикладів чимало. Крім того, слід зважати на той факт, що в реальному бізнесі поширення інформації практично завжди має асиметричний характер, тобто, частина учасників проекту має важливу інформацію, якої не має решта учасників. У цілому, інвестиційний проект на всіх стадіях його життєвого циклу подібний до складного організму. Його функціонування супроводиться переплетінням настільки різноманітних причинно-наслідкових взаємо-зв'язків, що передбачити їх з високою точністю практично неможливо. З огляду на це стає ясно, що детерміністський підхід не може бути міцним фундаментом для адекватного аналізу інвестиційних проектів. Більш прийнятним є схоластичний підхід, при якому аналітик усвідомлює, що він готує інформаційну базу для прийняття рішень в умовах непевності. Ступінь непевності в різних ситуаціях може бути відмінним, а отже, неоднаковим буде і ризик. У цілому, ризик є складною для розуміння категорією, коріння якої сягає глибин філософських проблем причинності, випадковості, проблем пізнання світу та поводження цілеспрямованих систем. Напевне тому, доволі нелегко дати всеосяжне й чітке визначення ризику, запропонувати універсальну кількісну міру його оцінки. Існує принаймні два підходи до визначення ризику — у термінах втрат і збитків та в термінах непевності. У термінах втрат ризик визначається як імовірність того, що збитки перевищать певне значення. Існує також визначення ризику як математичного очікування втрат чи збитків. В інвестиційному й фінансовому менеджменті найчастіше під ризиком розуміють міру непевності в одержанні очікуваних доходів від заданих інвестицій. Очевидно, що для загального визначення ризику слід виходити з того, за яких умов він виникає. Система потрапляє в поле дії фактора ризику за наявності трьох умов: 1) система прагне до певної мети; 2) система має вибір шляху її досягнення; 3) вибір здійснюється в умовах непевності. З огляду на це можна сформулювати загальне визначення ризику. Ризик — це міра непевності в досягненні системою заданої мети при обраному способі досягнення цієї мети.

Якщо прийняти це формулювання, то вищенаведене визначення ризику в термінах втрат є його окремим випадком, коли мета системи — існування без втрат і збитків. Якщо конкретизувати загальне визначення ризику для аналізу проекту, то метою системи є одержання очікуваного рівня доходності, а способом досягнення мети — реалізація даного проекту. Тобто, ризик проекту — це міра непевності в одержанні очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту. З огляду на причини виникнення, проектні ризики поділяються на такі види: ризик, пов'язаний з нестабільністю законодавства і наявної економічної ситуації, умов інвестування та використання прибутку; зовнішньоекономічний ризик (можливість запровадження обмежень на торгівлю й поставки, закриття кордонів тощо); ризик несприятливих політичних змін у країні чи регіоні; ризик неповноти й неточності інформації проекту; ризик мінливості ринкової кон'юнктури; ризик природних катаклізмів; виробничо-технологічний ризик (аварії, вихід з ладу устаткування, виробничий брак тощо); ризик непередбачуваності дій учасників проекту. Проектні ризики бувають зовнішні та внутрішні. Зовнішні ризики, у свою, чергу поділяються на непередбачувані і передбачувані. Зовнішні непередбачувані ризики зумовлені: зміною політичної ситуації та непередбачуваними державними заходами регулювання у сферах землекористування, оподаткування, ціноутворення, експорту-імпорту, охорони довкілля і т.д.;природними катастрофами (повенями, землетрусами, кліматичними змінами і т.п.); злочинами та несподіваним зовнішнім екологічним і соціальним впливом; зривами у створенні необхідної інфраструктури, банкрутствами, затримками у фінансуванні, помилками у визначенні цілей проекту. Зовнішні непередбачувані ризики врахувати практично неможливо. Зовнішні ж передбачувані ризики при аналізі проекту можна врахувати. До таких ризиків відносяться: ринковий ризик через погіршення можливостей одержання сировини, підвищення на неї цін, зміну вимог споживачів продукції, посилення конкуренції тощо; операційний ризик, пов'язаний з відступом від цілей проекту й неможливістю підтримання управління проектом; ризик шкідливого екологічного впливу; ризик негативних соціальних наслідків; ризик зміни валютних курсів; ризик непрогнозованої інфляції; ризик податкового тиску. Внутрішні ризики поділяються на планово-фінансові, пов'язані зі зривом планів робіт і перевитратою коштів, та технічні, пов'язані зі зміною технології, погіршенням якості продукції, помилками в проектно-технічній документації і т.д. При аналізі ризиків важливо виділити групу ризиків, які можуть бути застраховані. Коли відбувається певна ризикова подія, інвестор має підстави сподіватися на відшкодування втрат, пов'язаних із цим ризиком. До ризиків, які надаються до страхування, належать: прямі майнові збитки, пов'язані з перевезеннями, роботою обладнання, поставкою матеріалів; непрямі збитки, спричинені демонтажем і переміщеннямпошкодженого майна, повторним встановленням обладнання, неодержанням орендної плати; ризики, що підлягають обов'язковому страхуванню (від нещасних випадків на виробництві, від захворювань, від пошкодження майна, від викрадення транспортних засобів).

Вищенаведені види ризиків зустрічаються в будь-якому проекті. Для їх зниження використовуються методи управління ризиками, опис яких подано наприкінці цього розділу. Проектні ризики зумовлені особливостями його життєвого циклу. Для оцінки ризику при виборі варіанта інвестування можна застосовувати метод експертних оцінок ризиків у різних фазах проекту. При аналізі ризиків у передінвестиційній фазі оцінюють фінансово-економічну життєздатність проекту, організаційно-технічний потенціал, функції та завдання основних учасників, виконувані роботи й рівень гарантій по інвестиціях та кредитах. В інвестиційній фазі оцінюють структуру управління проектом, перебіг реалізації проекту і якість виконання проектних робіт. В експлуатаційній фазі оцінці підлягають фактори, які негативно впливають на реалізацію проекту. Це затримка будівництва, перевищення витрат, непогодженість щодо фінансування, неспроможність контрагентів, втручання держави, виникнення збитків, підвищення цін на сировину та енергоносії, некваліфіковане управління персоналом. Аналіз ризиків у передінвестиційній фазі лежить в основі вибору варіанта інвестування, однак при цьому прогнозуються ризики і в інвестиційній та експлуатаційній фазах. Як приклад застосування методу експертних оцінок ризиків рекомендується нижче наведена схема. (табл. 1) Таблиця 1 Оцінка ризиків у різних фазах проекту Фактор ризику Пріоритет V Середня оцінка Р Вага W Ймовірність PґW 1. Передіивестиційиа фаза 1. Розробка концепції проекту (правильна, помилкова) 3 8 0.4 3.2 2. Ефективність інвестицій(ефект є, 1 6 4 24 ефекту немає) 3. Місце розташування об'єкта 3 5 0.4 2 (доступне, важкодоступне) 4. Ставлення місцевої влади 3 5 0.4 2 (конструктивне, деструктивне) 5. Прийняття рішення щодо 3 7 0.4 2,8 інвестування (витрати мінімальні, вигоди максимальні) Разом 34 2. Інвестиційна фаза 1. Платоспроможність фірми 1 9 4 36 (стабільна, нестабільна) 2. Зміна в технічному й робочому 3 7 0.4 2.8 проектах (немає змін, істотні зміни) 3.Зрив строків будівництва 2 9 2.2 19.8 (немає, ризик значний) 4. Зрив строків поставок сировини, 2 8 2.2 17.6 матеріалів, комплектуючих (немає, ризик значний) 5. Кваліфікація персоналу 3 3 0.4 1.2 (висока, низька) 6. Підвищення цін на сировину, 3 4 0.4 1.6 енергію, комплектуючі через інф- ляцію (понад 5%, понад 100%) 7. Підвищення вартості обладнання 3 3 0.4 1.2 внаслідок валютних ризиків (понад 5%, понад 10%) 8. Невиконання контрактів парт- 3 5 0,4 2 нерами (немає, ризик значний) 9 Підвищення витрат на зарплату 3 4 0,4 1.6 (понад 5%, понад 100%) 10.Підвищення витрат у зв'язку з 3 8 0,4 3,2 несподіваними державними заходами податкового і митного регулювання (немає, ризик значний) Разом 87 3. Експлуатаційна фаза 1. Забезпеченість обіговими 3 6 0.4 2.4 коштами (висока, низька) 2. Поява альтернативного продукту 3 5 0.4 2 (конкурентоспроможність висока, низька) 3. Рівень інфляції (низький, високий) 3 4 0.4 1.6 4. Неплатоспроможність споживачів 2 8 2.2 17.6 (незначний час, тривалий час) 5. Зміна цін на сировину, матеріали, 2 4 2.2 8.8 перевезення (падіння на 10%, зростання на 10%) 6.

Выбирается проект с наименьшим сроком окупаемости. Данный метод игнорирует возможность реинвестирования доходов и временную стоимость денег. 3.PМетод чистой настоящей (текущей) стоимости. Чистая настоящая стоимость проекта определяется как разница между суммой настоящих стоимостей всех денежных потоков доходов и суммой настоящих стоимостей всех денежных потоков затрат, то есть как чистый денежный поток от проекта, приведенный к настоящей стоимости. Коэффициент дисконтирования при этом принимается равным средней стоимости капитала. Проект одобряется, если чистая настоящая стоимость проекта больше нуля. 4.PМетод внутренней нормы рентабельности. В соответствии с этим методом все поступления и затраты по проекту приводятся к настоящей стоимости по ставке дисконтирования, полученной не на основе задаваемой извне средней стоимости капитала, а на основе внутренней ставки рентабельности самого проекта, которая определяется как ставка доходности, при которой настоящая стоимость поступлений равна настоящей стоимости затрат, то есть чистая настоящая стоимость проекта равна нулю

1. Методи оцінки інвестиційних проектів

2. Якісні методи оцінки фінансових ризиків

3. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

4. Способи реалізації інвестиційних проектів

5. Методи оцінки погодженості думок між експертами

6. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків
7. Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості
8. Розробка формалізованої схеми оцінки кредитних ризиків

9. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

10. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

11. Методы анализа наиболее типичных проблем управления проектом

12. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

13. Методики оцінки фінансового стану банків України

14. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

15. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

16. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Наближені методи розв’язку нелінійних рівнянь

18. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

19. Розробка інвестиційного проекту (на прикладі видавництва "Глобус" міста Харкова

20. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

21. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

22. Аналіз інвестиційного проекту
23. Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень
24. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

25. Кошторисна документація. Особливості складання інвестиційних кошторисів

26. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

27. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

28. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

29. Критерії оцінки ефективності

30. Сучасна методологія оцінки конкурентоспроможності товару

31. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

32. Проект очистки масло-шламовых сточных вод завода "Топливная аппаратура" электрохимическим методом

Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок

33. Анализ инвестиционной ситуации. Принятие решений по инвестиционным проектам. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов

34. Совершенствование методов экономической эффективности инвестиционных проектов

35. Метод проектов как средство реализации личностно ориентированного подхода при изучении иностранных языков

36. Методы анализа и оценки инвестиционных проектов (на примере агрофирм)

37. Ключевые определения и концепции методов планирования, организации и контроля проектов

38. Методы оценки инвестиционных проектов
39. Методы анализа рисков инвестиционного проекта
40. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

41. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

42. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

43. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

44. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

45. Сучасні методи управління проектами

46. Методи прийняття рішень в управлінні ризиками

47. Использование метода проектов в процессе ознакомления детей 7 лет с немецкой культурой

48. Аналіз проекту інвестицій

Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио

49. Методы управления инвестиционными проектами

50. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

51. Использование метода проектов на уроках экономики

52. Методы оценки инвестиционного проекта

53. Методы оценки эффективности инновационных проектов. Технологический трансфер

54. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло
55. Рішення систем нелінійних рівнянь. Метод ітерацій. Метод Ньютона–Канторовича
56. Разработка проекта зоны кратковременного отдыха

57. Разработка основных разделов проекта производства работ

58. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

59. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

60. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

61. Методы психогенетики

62. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

63. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

64. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

66. Интегрированный проект учебного процесса

67. Технический проект аэрофотосъемки

68. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков

69. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

70. Методы выделения мономинеральных фракций
71. Основні методи боротьби з інфляцією
72. Предмет, метод, источники Административного права

73. Методы осуществления государственной власти

74. Регистрация юридического лица (проекты документов)

75. Декабризм и конституционные проекты, им порожденные

76. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

77. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

78. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

79. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

80. Конституционые проекты Директории

Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

81. Финансовый контроль: формы, методы, органы

82. Эффективные методы изучения иностранных языков

83. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения

84. Проект выставки: "ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОСТЮМ КОНЦА 20 ВЕКА"

85. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

86. Методы исследования литературы
87. Реформаторские проекты Александра I и М.М.Сперанского
88. Цивилизационные методы в изучении истории

89. Методы компьютерной обработки статистических данных

90. Решение транспортной задачи методом потенциалов

91. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

92. Проект учета пользовательских счетов для интернет-провайдеров на базе OS FreeBSD с применением программы "Billing ISP"

93. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

94. Разработка проекта локальной вычислительной сети административного здания судебного департамента

95. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

96. Метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла

Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы

97. Защита информации от несанкционированного доступа методом криптопреобразования /ГОСТ/

98. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal

99. Применение методов линейного программирования в военном деле. Симплекс-метод


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.