Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Тема: «» План:Вступ 1. Політика, як теорія і соціальне явище 2. Предмет політології, її функції 3. Методи політології, категорії, закони та принцип політичної науки 4. Суб’єкти і об’єкти політики 5. Основні функції політики Висновок Використана література Вступ Політичні знання та культура політичної поведінки необхідні кожній людині, незалежно від її віку та професії. Кожна людина вступає у взаємодію з іншими людьми, партіями, суспільними організаціями та державою і без політичної освіти людина стає об’єктом манiпулювання. Утворення демократичного суспільства неможливе без відповідної політичної культури, бо від активності більшості громадян залежить доля країни, доля всіх її громадян . Політична наука займає одне із значних місць у сучасному суспільствознавстві. Її велике значення визначається першорядною роллю політики у житті суспільства. Протягом усієї історії людства політика і, насамперед, держава дуже суттєво впливали на долі країн та народів, а також на буденне життя людини. 1. Політика, як теорія і соціальне явище Політична наука тісно пов'язана з політикою, витікає з неї, так чи інакше аналізує різні аспекти політичного життя. Термін &quo ;політика&quo ; походить від давньогр. роlis (місто-держава) та його похідних роli ike (мистецтво управління державою), роli eia (конституція). Тобто ці поняття вказують на державу як на одну з центральних категорій політики, а точніше - політичної науки, і як такі вони беруть свій початок від Платона та Аристотеля, які тісно пов'язували політику з державою. У більш загальному вигляді політика - це особливий вид людської діяльності, пов'язаний з одержанням і здійсненням влади, насамперед державної. В літературі зустрічаємо і більш конкретні визначення політики, а саме, що це сфера відносин між класами, націями та іншими соціальними групами, ядром якої є проблема здобуття, утримання і використання державної влади. На різник етапах, розвитку суспільствознавства помітний внесок у дослідження політики внесли Платон, Аристотель, Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтеск'є, Т. Пейн, Т. Джефферсон, А. Токвіль, М. Вебер і багато інших мислителів минулого. Західна політологія розглядає три послідовні сфери, в яких політика являє інтерес для політолога: політика, що визначається як курс, на основі якого приймаються рішення, заходи щодо формування і вдосконалення завдань; політика, яка розуміється як конкретна сфера, де окремі люди і політичні утворення ведуть боротьбу за здобуття державної влади; політика, яка розглядається більш широко, а саме як мистецтво управляти людьми. Суспільство як об'єкт політики являє собою органічну єдність, а не механічну сукупність усіх сфер суспільного життя. Ця єдність народжується насамперед взаємопроникненням економіки і політики. Визначальну роль в їх єдності посідає економіка, яка виступає щодо політики її матеріальною основою. Політика проявляє себе або повинна проявляти як свідоме використання економічних законів. Звідси можна зробити важливий висновок про те, що політик повинен знати ці закони, оскільки &quo ;ми можемо стільки, скільки знаємо&quo ; (Ф.

Бекон). Лише та політика реалістична, яка відображає нагальні інтереси трудящих, насамперед виробників матеріальних благ. Без правильного політичного підходу до економічних проблем жоден клас, жодна соціальна група, політична партія, &quo ;партія влади&quo ; чи будь-кого не утримає свого панування. Водночас політичний підхід не означає штучної політизації економіки. Його сенс полягає, принаймні, у двох аспектах: забезпечити її науковий аналіз з точки зору об'єктивних законів суспільного розвитку, а не окремих, нехай і найвидатніших, особистостей чи груп людей; дотримання громадянської відповідальності за вирішення економічних питань. Тим самим політика виступає засобом вирішення економічних питань в умовах переходу до цивілізованих ринкових відносин. Порушення вказаних вимог неодмінно призводить до негативних наслідків, затягування процесу виходу із гострої економічної кризи, в якій опинилася наша країна. Передусім ніяк не визначимося, кому віддати перевагу в наділені владними повноваженнями. Практика підтвердила порочність гасла &quo ;політика - командна сила&quo ;. Віра у всесилля політики веде до суб'єктивізму, свавілля, авантюризму, більше того, до політичних провалів. Політична боротьба, що нині точиться у верхніх ешелонах влади української держави навколо втілення радикальної економічної реформи, приватизації та ін., - закономірне явище. Вона є відкритою, відбувається на очах у широких мас. Відкритість допоможе знайти істину. Люди повинні знати, як робиться політика. Справді, &quo ;політика повинна бути справою народу&quo ;. Доречно нагадати, що протягом кількох десятиліть політичне керівництво колишнього Союзу не було зацікавлено в тому, щоб люди розуміли, як &quo ;робиться&quo ; політика. Це не могло не призвести і призвело до відчуження широких мас від політики, політичної влади. Політичні рішення, які вироблялись у верхах, сприймались людьми як такі, що пройняті непересічною мудрістю вищого керівництва. Насправді ж у цих рішеннях містилася чимала частка волюнтаризму, суб'єктивізму, а часто й некомпетентності. Поряд з економікою більш чи менш істотний вплив на політику справляють інші фактори: культура, мораль, традиції, географічні, соціально-демографічні, соціально-психологічні умови та ін. Політика як наука і як мистецтво. Політика виступає одночасно і як наука, і як мистецтво політичного керівництва. Як наука політика виходить із законів суспільного розвитку, із суворого наукового аналізу суспільно-політичного життя й, отже, невіддільна від теорії, яка відображає ці закони і служить методом аналізу дійсності. Політика як мистецтво має справу з суб'єктивною стороною соціальних процесів. Вона пов'язана насамперед з умінням політика працювати з людьми і полягає в його здатності вибрати форми участі мас у політичному житті, які відповідали б даному етапу суспільного розвитку і рівню її політичної культури і політичної свідомості. Характер, зміст і результати діяльності політика, політичного лідера, його успіхи і невдачі залежать від багатьох факторів, і насамперед від рівня його підготовки, знань, досвіду, інтуїції, кваліфікації, ідейних і політичних орієнтацій, від уміння і здатності аналізувати і прогнозувати хід подій.

Політика - творення цілісне, органічне. В ній немає якихось самостійних, відокремлених сфер чи компонентів, які існують незалежно одна від одної. І мова йде не лише, наприклад, про єдність зовнішньої і внутрішньої політики, а й про такі її аспекти, як науково-технічна політика, екологічна, військова, культурна, національна і т. д., які взаємопов'язані і взаємозумовлені конкретно історичною системою економічних інтересів і відображають складний і суперечливий вузол суттєвих завдань і проблем. Для того, щоб скласти більш чи менш повне уявлення про політику, слід керуватися принципами її наукового визначення. До таких принципів належать такі: єдність соціально-класового і загально-людського. Згідно з цим принципом загальнолюдські інтереси в умовах цілісного і взаємозалежного світу вище соціально-класових, а кожна класово орієнтовна дія в середині країни чи на міжнародній арені тільки тоді національна, коли вона відповідає національним і загальнолюдським інтересам; принцип демократизму. Його суть полягає в тому, що кожний громадянин повинен бути поставлений у такі умови, щоб він міг брати участь і в обговоренні законів держави, і у виборі своїх представників, і в проведенні державних законів у життя. Демократизм - необхідна умова, подолання відчуження людини від політики; гуманізм політики. Політика, повинна базуватися на одному з основних, загальнолюдських ідеалів - соціальній справедливості; моральність політики. В наші дні, в умовах плюралізму, особливу значущість набуває моральність політики, її етичний характер. При вирішенні конфліктів не можна допускати збройного втручання, не випробувавши політичних методів. Риси політики. Політика - це: сфера виявлення інтересів соціальних груп, їх зіткнення й протиборства; спосіб певної субординації цих інтересів, підпорядкування їх найвищому началу, значущому й обов'язковому; рух соціальних груп, спільнот, які прагнуть реалізувати свої інтереси через загальний інтерес, що набуває примусової форми для решти суспільства; засіб єдності і цілісності суспільства; чинник становлення людини як вільної, унікальної і не повторної (див.: Політологія: Курс лекцій / За заг. ред. Т.С. Дзюбка. - К., 1993. - С.50). У політиці виділяють чотири рівні суб'єктивності: цілісна, організована, велика суспільна група. Йдеться про групу людей, яка утворилася на основі етнічної або соціально-класової диференціації. Це може бути нація, суспільний клас, населення якої-небудь території, демографічна група тощо; організація великої суспільної групи. Це державні інститути, партії, профспілки, народні фронти, жіночі й молодіжні рухи та ін. Такі організації відіграють роль зачинателів, керівників і виконавців політичної діяльності, а також виступають як безпосередній суб'єкт політики; органи й ланки політичних організацій. Вони є суб'єктами конкретних політичних рішень і діяльності. Особливе значення мають і центри організацій; конкретний індивід. Він є найбільш повним, багатим і неповторним виявом суб'єкта політики. Ним може бути і визначна особа, і звичайна людина як талановита, так і посередня. Важливо, щоб цей індивід впливав на політичні процеси (Див.:

Не володючи укранською мовою, ан, зрештою, матералом, «аналтики» типу Метлока покладаються головним чином на росйськомовн джерела, поради московських та, деколи, кивських «експертв» вдповдно орнтац, а також - на власн стереотипн уявлення про Украну, сформован велетенським масивом захдно русистики та совтолог. Як наслдок - усякий об'ктивний пдхд до укрансько проблематики трактуться ними як нацоналстичний, натомсть усякий росйсько-нацоналстичний погляд на Украну проголошуться об'ктивним. 3-помж п'яти книжок, як нбито огляда Джек Метлок, його безоглядну симпатю здобува лише одна - украй поверхова  тенденцйна книжка журналстських нарисв Анатоля Лвена «Украна  Рося: братерська непримиреннсть» з певними претензями на полтологчн узагальнення. Метлок нбито й усвдомлю, що ця книжка «багатьом укранцям видасться русоцентрнчною», проте сам да й щонайвищу оцнку: вона, мовляв, «сповнена вельми проникливих  врвноважених суджень» , взагал, це незамнна «вступна лектура для кожного, хто не може розбратися в тому, що дться у сьогодншнй Укран, або хто схильний звалювати вс  проблеми на Росю»

1. Політика, як суспільне явище

2. Релігія як духовний феномен і суспільне явище

3. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

4. Облікова політика як елемент культури бізнесу

5. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

6. Фіскальна політика як інструмент стабілізації
7. Політологія
8. Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

9. Мовознавство як наука

10. Культурологія як наука

11. Технологія ліків як наука

12. Педагогіка як наука про виховання

13. Історія виникнення політології

14. Політологія Київської Русі

15. Поняття, категорії, закони (закономірності) політології

16. Предмет політології, сутність та зміст

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

17. Влада як суспільне відношення

18. Психологія як наука

19. Соціальна психологія як наука

20. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

21. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

22. Екологія як наука
23. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки
24. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

25. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

26. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

27. Природне й суспільне в людині

28. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми

29. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

30. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

31. Лобізм як явище сучасної політики

32. Влада як найважливіший атрибут політики

Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

34. Політична географія як складова частина СЕГ

35. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

36. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

37. Книга як поліграфічне видання

38. Політичня система як механізм влади
39. Полеміка як чинник раціоналізації релігійного дискурсу
40. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

41. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

42. Національна політика СРСР в роки перебудови

43. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

44. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

45. Основні напрямки зовнішньої політики України

46. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

47. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

48. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Процентна політика комерційного банку

50. Інформаційна політика України

51. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

52. Суспільно-політична діяльність Костомарова

53. Кредитна політика комерційного банку

54. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
55. Державна політика соціального страхування
56. Людина як система з позиції валеологічної науки

57. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

58. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

59. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

60. Економіко- і політико-географічне положення України

61. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

62. Держава і політична система суспільства

63. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

64. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

65. Принципи розробки та оцінки державної політики України

66. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

67. Сучасна мовна політика України

68. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

69. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

70. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.
71. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики
72. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

73. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

74. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

75. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

76. Політика суцільної колективізації

77. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

78. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

79. Суспільно-політичне та культурне життя України

80. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные

81. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

82. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

83. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

84. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

85. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

86. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"
87. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"
88. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

89. Маркетингова політика комунікацій

90. Маркетингова цінова політика

91. Товарна політика і комерційна діяльність

92. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

93. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

94. Ціноутворення та цінова політика підприємства

95. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

96. Державна політика стимулювання зайнятості

Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

98. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

99. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.