Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов Передвісники порівняльно-історичного мовознавства. Новий етап в історії, науки про мову починається з першої чверті XIX ст., коли мовознавство остаточно відмежовується від філології і цілком перетворюється на окрему, самостійну галузь людських знань зі своїми об'єктом та завданнями, теорією та методами досліджування. Вирішальну роль у виформуванні мовознавства в окрему галузь людських знань відіграли два чинники: а) пробудження національного життя і національних рухів у зв'язку з розвитком капіталістичних відносин, б) відкриття порівняльно-історичного методу досліджування мов, що дозволяв розглядати мовні явища у процесі виникнення їх, становлення і розвитку, а кожну мову — в її історично-генетичних взаємозв'язках з усіма спорідненими між собою мовами. Проблемами спорідненості мов, якщо не зважати на самобутню, із своєрідною історичною долею розвідку XI ст. Махмуда аль Кашгар і цікавилися вже в XIV ст., починаючи з епохи Відродження. Данте А. у незакінченій праці «De vulgari eloque ia» («Про народне красномовство»), написаній незадовго до 1305 p., французьку, провансальську та італійську мови вже об'єднав в групу романських мов. У 1538 р. виходить робота Г. Постеллуса (1510—1581) під назвою «De affi i a e li guarum» («Про спорідненість мов»), у якій висловлювались загальні міркування про класифікацію мов за їх походженням. Чеський граматист Ян Благослав у праці 1571 р. писав, що «слов'янську мову вважають за загальне відповідно до цього, ділять її на чехів, поляків, хорватів і Русь» Адам Богоричу праці 1584 р. висловив впевненість, що з його латино-ловінської граматичної науки виявляється спорідненість між мовами московитів, русинів, поляків, богемів, лузаїтів (лужичан) та далматів і кроатів. Серйозна спроба класифікувати європейські мови припадає вже на кінець XVI ст.: Й. ІО. С к а л і г е р «Розвідка про мови європейців» (1559), Е. Г і ш а р «Етимологічна гармонія мов» (1606), Російська граматика Г. Лудольфа (1696). Литовський учений Міколас Літуанус у книжці «De moribus li va orum, ar arorum e c. » звернув увагу на спорідненість литовської та латинської мов і на доказ навів до ста схожих слів литовської та латинської мов. Чимало мов зіставляє французький філолог Клод Дюре Бурбонне у своїй праці « resor de 1'his oire des la gues de ces u ivers» («Скарби історії мов світу», 1619). У «Граматиці слов'янській» 1643 p. І. Ужевич дає вже чимало спостережень, якими автор окреслює граматико-стилістичні особливості мови своєї граматики у порівнянні не тільки з латинською, але й церковнослов'янською (sacra li gua slavo ica), принагідно з мовою поляків, русинів, іноді з мовою богемів, моравів, далматів тощо. Ширшу класифікацію, хоч у багатьох моментах і неточну, а то й фантастичну, але з виразним поняттям споріднених мов, подає 1646 р. Г.В. Лейбніц. Усі відомі йому мови він поділяє на дві групи: а) арамейську (семітські мови) і б) яфетичну, до якої належать, на його думку, дві підгрупи: скіфська (фінські, тюркські, монгольські та слов'янські) і кельтська (кельтські та інші європейські).

Велику роботу над вивченням найдавніших пам'яток англійської і близько споріднених їй мов — фризької, нідерландської, німецької, скандинавських і готської здійснив видавець «Срібного кодексу» Ф р а н ц и с к Юніус (1589—1677). Продовжив цю працю Д ж о р д Хікс (1642—1715), опублікувавши готську і англосаксонську граматику і « hesaurus» — звід різноманітних відомостей про давніші етапи розвитку англійської та інших споріднених їй мов. У XVIII ст. голландець Л а м б е р т Т е п - К а т е (1674—1731) у праці «Вступ до вивчення благородної частини нижньонімецької мови» (1723) встановив спорідненість готської, німецької, голландської, англійської та ісландської мов. Полоненого під Полтавою шведа Філіппа-ІоганнаСтра-аенберга (1676—1750) було відряджено до Сибіру для вивчення-народів і їхніх мов. Повернувшися на батьківщину, він видав у складі свого твору про Росію порівняльні таблиці мов Північної Європи, Сибіру і Північного Кавказу (1731), поділивши ці мови на 6 класів: 1) мови фінно-угорські; 2) мови північних тюркських народів; 3) мови самоїдські; 4) монгольські, маньчжурські, тібетська мови; 5) тунгуські та палеоазіатські мови; 6) гірські мови Кавказу. Ф. Р у х і ч у своєму «Li ausch-deu sches u d deu sch-li auisches Lexiko («Литовсько-німецький і німецько-литовський словник», 1747) вказав на спорідненість литовської, латиської і пруської мов. Багато уваги проблемі спорідненості мов приділяв М. Л о м о -н о с о в. На його думку, слов'янські мови — це російська, польська, болгарська, сербська, чеська, словацька, венедська (лужицька) та ще моравська (старослов'янська), причому російська мова ближча до болгарської, південнослов'янських, аніж до польської; слов'янські мови споріднені з балтійськими, як про це свідчить не тільки словник, а й граматичні ознаки; на аналізі числівників першого десятка М. Ло-моносов окреслює поняття споріднених мов (російська, грецька, латинська, німецька) і мов неспоріднених (фінська, мексіканська, готен-тотська, китайська); спорідненість мов М. Ломоносов розумів як походження близьких за словниковим складом і граматичною будовою мов від єдиного спільного джерела, як наприклад, утворення балтійських і слов'янських мов або мов угро-фінських. За словами Петра Кузнецова, Ломоносов «визначив наперед те, що стало надбанням зарубіжної науки лише наприкінці XVIII — на початку XIX ст., а саме він визначив спорідненість основних мов індоєвропейської сім'ї, на матеріалі якої і витворений був у першу чергу порівняльно-історичний метод (тільки без індійської частини), встановив сім'ю за кілька десятиріч до того, як споріднені відношення всередині цієї сім'ї були вказані Джонзом, і більш, ніж за півстоліття до того, як ці зв'язки обгрунтував Бопп. Слід до того ж зауважити, що ні Джонз, ні Бопп у першому виданні своєї порівняльної граматики не включали слов'янські мови до індоєвропейської сім'ї» . А тим часом уже в 1791 —1792 pp. перші основи систематичного порівняльного досліджування слов'янських мов закладає чеський мовознавець Й о -сиф Добровський, поділяючи слов'янські мови на дві групи — західнослов'янські та східно- і південнослов'янські мови.

Величезний фактичний матеріал для обізнаності з численністю, різноманітністю мов і можливостей встановлення схожості і відмінностей у межах одних і тих же слів давали й спроби каталогізації мов, порівняльні словники всіх мов і наріч П. Палласа, Ерваса-і-Пандуро, І. Аделунгата І. Фатера. Ервас один із перших також наголошував на потребі вивчення саме граматичної будови для доведення спорідненості мов, а угорський мовознавець Самуїл Дьярматі видає навіть книгу «Affi i as li guae hu dricae cum li guis fe icae origi is gramma ice demo s ra a» («Спорідненість мови угорської з мовами фінського походження, граматично доведена», Геттінген, 1799). Так поступово, крок за кроком, ученими різних країн створювався грунт для виформування історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу досліджування мов. Особливу роль у цьому процесі відіграло ознайомлення європейських учених із літературною мовою стародавньої Індії — санскритом. І в період середньовіччя, і в епоху Відродження Індія вважалася країною казковою, повною чудес, привабливої романтики. Про Індію як країну чудес розповідала повість «Александрія». Оповідання венеціанського купця Марка Поло (XIII ст.) і опис тверського купця Афанасія Нікітіна (XV ст.) не розвіяли легенд про «країну золота і білих слонів». Стародавньою мовою Індії вперше зацікавився в XVI ст. італійський мандрівник Філіппо Сассеті. Пробувши в Індії п'ять років (1583—1588), він в одному з своїх листів з Індії повідомив про разючу генетичну подібність числівників латинської, санскритської та італійської мови (лат. duo, res, qua uor, qui que, sex, sep em, oc o, ovem, decer , санскр. dvau, ra as, ca ur, pa ca, sas, sap a, as a, ava, daca). Та наукових висновків із цього повідомлення не було зроблено. Із XVII ст. в Індію починають проникати європейські колонізатори, у XVIII ст. Англія і Франція ведуть в Індії завойовницькі війни. Відтоді й починається докладне вивчення санскритської мови європейцями. З кінця XVIII ст. з'являються перші видання граматик санскриту, перевидаються санскритські словники, публікуються давньоіндійські тексти, відроджуються думки про спорідненість санскриту з європейськими мовами. Французький священник Керду (Goeurdoux) 1767 p. подає до Французької Академії доповідь про спорідненість індоєвропейських мов, у якій вказує на схожість латинської і санскритської мов і вис-словлює здогад, що виникли вони від однієї мови, яка вже не існує. Доповідь залишена була без уваги і опублікована лише 1808 р. Іще далі пішов англійський сходознавець і юрист У л ь я м Д ж о н з (1746—1794), який багато років працював в Індії, переклав англійською мовою кілька видатних творів давньоіндійської літератури, заснував у Калькутті інститут східних культур, видання журналу «Asia ic Researches)) («Азійські дослідження»). У першому томі цього журналу була опублікована промова У. Джопза «Азійські дослідження», де він деклараїивио проголосив, що санскритська, грецька, лапінська, германські, кельтські та іранські мови становлять собою єдину сім'ю мов, що походять усі ці мови з єдиного джерела, можливо, вже траченого, що схожість у коренях дієслів і в граматичних формах них мов не може бути наслідком випадковості.

Тому зараз перед сучасними творцями  носями народно традиц стоть нелегке завдання вибору шляху подальшого розвитку фольклору, який би збагачував скарбницю укрансько духовност, а не спотворював , був обAрунтований потребами часу, вдповдно збалансований у всх вимрах. Не менш важливе завдання поста перед дослдниками усно народно творчост: збору ц невичерпно скарбниц, систематизац, класифкац текств, х наукового аналзу, пояснення причин виникнення чи занепаду певних явищ, шляхв розвитку фольклорних жанрв та багато нших аспектв дослдження. W5. Напрями та школи фольклористики Фольклористика як наука пройшла довгий час становлення  розвитку, в ход якого змнювались  засади, мсце серед нших дисциплн та методи дослдження. Внаслдок рзних поглядв на усну народну словеснсть та пдходв до  вивчення з рзних позицй, виник ряд теорй, значна кльксть яких лягла в основу вироблених шкл та напрямв фольклористики. Появ шкл та напрямв передував великий досвд збирання, запису та обробки народних текств, а також дейно-флософськ погляди рзних часв

1. Застосування математичних методів у мовознавстві

2. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

3. Компонентний аналіз. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи у мовознавстві

4. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

5. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

6. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ
7. Методы психогенетики
8. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

9. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

10. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

11. Методы и модели демографических процессов

12. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков

13. Добыча золота методами геотехнологии

14. Государственное регулирование экономики: формы и методы

15. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

16. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Предмет и метод гражданского права

18. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

19. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

20. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

21. Финансовый контроль: формы, методы, органы

22. Эффективные методы изучения иностранных языков
23. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения
24. Соцреализм как метод искусства

25. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

26. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

27. Цивилизационные методы в изучении истории

28. Методы компьютерной обработки статистических данных

29. Решение транспортной задачи методом потенциалов

30. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

31. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

32. Обзор возможных методов защиты

Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Метод деформируемого многогранника

34. Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева

35. Методы прогнозирования основанные на нейронных сетях

36. Модифицированный симплекс-метод с мультипликативным представлением матриц

37. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах

38. Билеты, решения и методичка по Информатике (2.0)
39. Вычисление определённого интеграла с помощью метода трапеций на компьютере
40. Интегрирование методом Симпсона

41. Защита цифровой информации методами стеганографии

42. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним

43. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

44. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

45. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

46. Численные методы. Двойной интеграл по формуле Симпсона

47. Численные методы

48. Метод Зойтендейка

Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины

49. Метод конечных разностей или метод сеток

50. "Комплект" заданий по численным методам

51. Аксиоматический метод. Логическое строение геометрии

52. Расчет дифференциального уравнения первого, второго и третьего порядка методом Эйлера

53. Сетевые методы в планировании

54. Вычисление интеграла фукции f (x) (методом Симпсона WinWord)
55. НАХОЖДЕНИЕ ВСЕХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ КОРНЕЙ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО МНОГОЧЛЕНА МЕТОДОМ ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА ПОПОЛАМ (БИСЕКЦИИ) И МЕТОДОМ ХОРД И КАСАТЕЛЬНЫХ С УКАЗАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ И УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОЙ КРАТНОСТИ КОРНЕЙ
56. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЯТИТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ АДАМСА – БАШФОРТА

57. Вычисление интегралов методом Монте-Карло

58. Построение решения задачи Гурса для телеграфного уравнения методом Римана

59. СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ В ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

60. Методы и приемы решения задач

61. Приближенный метод решения интегралов. Метод прямоугольников (правых, средних, левых)

62. Вычислительные методы алгебры (лекции)

63. Решение транспортной задачи методом потенциалов

64. Составление и решение нестандартных уравнений графоаналитическим методом

Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие

65. Некоторые дополнительные вычислительные методы

66. Метод прогонки решения систем с трехдиагональными матрицами коэффициентов

67. Итерационные методы решения систем линейных уравнений с неединственными коэффициентами

68. Формула Алексея Юрьевича Виноградова для начала вычислений по методу прогонки Годунова для краевых условий любой сложности

69. Электрографический метод - метод регистрации и анализа биоэлектрических процессов человека и животных

70. Механические и хирургические методы контрацепции
71. Карл Леонгард: методы диагностики личности
72. Стафилококки. Выявление резистентности к метициллину и другим b-лактамным антибиотикам методом скрининга

73. МЕТОДЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ. ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА

74. Основные методы обследования больного

75. Детский травматизм и методы самостоятельной помощи

76. Современные методы электрокардиостимуляции

77. Современные методы лечения псориаза у детей

78. ДЭНС-ТЕРАПИЯ как новый и современный метод лечения в медицине

79. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

80. Методичка по экспериментальной хирургии (МБФ РГМУ)

Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

81. Современные методы контрацепции

82. Использование криминалистических средств и методов в установлении лица совершившего преступление

83. Криминалистическое исследование документов. Новые и перспективные методы исследования письменной речи

84. Методы и фотоматериалы, применяемые при съемки следов орудий взлома и инструментов

85. Методы очистки сточных вод

86. Экономические методы охраны окружающей среды и особенности их использования в России
87. Проект очистки масло-шламовых сточных вод завода "Топливная аппаратура" электрохимическим методом
88. Загрязнение гидросферы. Методы её защиты

89. Методы очистки сточных вод от нефтепродуктов

90. Частная школа и новые методы образования

91. Классификация методов обучения

92. Психологический метод обучения чтению

93. Проблема методов обучения

94. Методы поиска и исследований в преподавании физики

95. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

96. Характеристика метода эксперимента

Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики

97. Методичка по Internet Explore

98. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

99. Метод наглядного обучения истории

100. Изучение методов оценки качества масла вологодского


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.