Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯРОШЕНКО Тетяна Олександрівна УДК 021(091) ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕКИ: ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст. 07.00.08 – «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Загуменна Віра Вікторівна, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, професор кафедри інформаційного та виставкового бізнесу Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Матяш Ірина Борисівна Науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Держкомархіву України,директор, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, директор Інституту бібліотекознавства Захист відбудеться «29» травня 2008 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського за адресою: 03039, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3. З дисертацією можна ознайомитись у читальному залі відділу бібліотекознавчої літератури Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Автореферат розіслано «17» квітня 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат економічних наук: А.О. Чекмарьов ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ Актуальність теми. У сучасну епоху інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) стають одними з найважливіших елементів формування нового інформаційного суспільства, суспільства базованого на знаннях. Значущою інтегральною ланкою такого суспільства є бібліотеки, які акумулюють, обробляють та поширюють у часі й просторі документовані знання. Стрімке збільшення обсягів електронних ресурсів, у т. ч. електронних журналів, у структурі інформаційних ресурсів сучасних бібліотек потребує вивчення та узагальнення теоретичних розробок, практичного досвіду, набутого в процесі створення та розвитку електронного журналу, і є важливим та актуальним завданням сучасного бібліотекознавства, необхідною передумовою наукового прогнозування розвитку бібліотечної справи в Україні. Це особливо актуально для України, яка визначила своїм пріоритетом створення необхідних умов для забезпечення громадян і суспільства своєчасною, повною та достовірною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій. У Законі України «Про національну програму інформатизації» (від 4 лютого 1998 р., № 74/98-ВР) підкреслюється ця нова роль бібліотеки, визначаються її завдання в процесі формування нового інформаційного суспільства. Відповідні пріоритети закладені також у Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (від 9 січня 2007 р., № 537-V), Державній програмі «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006–2010 рр.

та інших важливих документах. Стан розробленості теми. Комплексний характер дослідження зумовив звернення не лише до бібліотекознавчих праць, але й до здобутків суміжних наук – документознавства, книгознавства, бібліографознавства, інформатики, фондознавства, наукознавства тощо. Багатоплановість та багатоаспектність проблеми зумовили появу значної кількості наукових досліджень, що безпосередньо чи опосередковано стосуються теми дисертації. Зокрема, це – наукові праці Г. Воробйова, В. Джоунс, В. Ільганаєвої, Д. Кінга, Л. Костенка, Дж. Коул, С. Кулешова, Д. Куртіс, Н. Кушнаренко, Ф. Ланкастера, І. Павлуші, Т. Павлуші, М. Слободяника, А. Соколова, М. Сороки, Ю. Столярова, К. Тенопір, Л. Філіпової, А. Чекмарьова, Г. Швецової-Водки, Я. Шрайберга та ін. Разом з тим, аналіз розвитку наукової думки в цьому напрямі свідчить про те, що до проведення даного дослідження розглядалися лише окремі аспекти розвитку електронного журналу в системі наукових комунікацій та відповідної роботи книгозбірень з електронними журналами, що й спричинило потребу в узагальнюючому, комплексному дослідженні розвитку електронного наукового журналу як складової інформаційних ресурсів бібліотеки. Зв’язок роботи з науковимипрограмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проведено відповідно до цільової комплексної програми науково-дослідної роботи Київського національного університету культури і мистецтв, затвердженої його Вченою радою (протокол № 12 від 27 грудня 2001 р.), та комплексних наукових тем КНУКіМу: «Трансформаційні процеси в культурі та мистецтвах України» (номер державної реєстрації 0107U009539) і «Трансформація бібліотечної науки, освіти і професії в демократичній Україні» кафедри бібліотекознавства та інформаційних ресурсів, а також пов’язаного з темою дослідження «Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки» (номер державної реєстрації 0105U000488), що виконується в НБУВ. Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз процесу створення та розвитку наукового електронного журналу як виду документа і складової інформаційних ресурсів бібліотеки. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: здійснити наукове вивчення стану теми та проаналізувати джерельну базу дослідження; дати визначення поняття електронного журналу в контексті даної розвідки; виявити передумови виникнення та дослідити історію розвитку електронного наукового журналу в системі наукової комунікації в цілому і як документно-інформаційного ресурсу бібліотек різних країн світу, зокрема; дослідити специфіку та основні етапи розвитку електронного журналу в Україні та світі; визначити та обґрунтувати перспективні напрями та тенденції цього розвитку; проаналізувати значення та функції електронного журналу в системі інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки; визначити основні складові технологічного циклу роботи бібліотек з електронними журналами; окреслити пріоритетні напрями роботи бібліотек з електронними журналами. Об’єктом дослідження є науковий електронний журнал як вид документа в системі інформаційних ресурсів бібліотеки.

Предмет дослідження – еволюція наукового електронного журналу як засобу наукової комунікації та складової інформаційних ресурсів бібліотеки, його роль у трансформації функцій бібліотеки. Методи дослідження. Основними методологічними засадами дисертаційного дослідження є принципи історизму, наукової об’єктивності та системності при висвітленні історичних явищ і фактів. Використано систему загальнонаукових та історичних методів, зокрема – виявлення, вивчення, пояснення, аналіз та синтез, порівняльний і проблемно-хронологічний методи тощо. Методику дослідження було підпорядковано вирішенню поставлених у дисертації завдань. Хронологічні межі дослідження – друга половина ХХ – початок ХХІ століття – зумовлені тим, що саме в цей історичний період, із впровадженням та використанням ІКТ та бурхливим розвитком глобальної мережі, з’являються перші спроби трансформації системи документних комунікацій, зокрема – створенні та використання електронного журналу. Це дало змогу здійснити історико-порівняльний аналіз становлення наукового електронного журналу як важливого засобу наукової комунікації, простежити на різних етапах його еволюцію в системі документних комунікацій в цілому та інформаційних ресурсів бібліотеки, зокрема. Джерельну базу дослідження становлять документи з фондів тих бібліотек України, які були лідерами у роботі з електронними журналами: Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (НБУВ), Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія», Харківського національного університету ім. В. Каразіна, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Тернопільського технічного університету ім. І. Пулюя, Київського національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», окремих універсальних обласних наукових бібліотек. Були використані також матеріали архіву Єльського університету (Yale U iversi y, США), архівні матеріали Міжнародного фонду «Відродження», Асоціації «Інформатіо-Консорціум», Міжнародної Коаліції Бібліотечних Консорціумів ICOLC та ін. Важливим джерелом є відомості з вітчизняних та зарубіжних спеціальних видань, зокрема, періодичних, довідкової літератури. Опрацьовувалися також матеріали з Інтернету – веб-сторінки бібліотек, електронні архіви тощо. Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що в ньому: на широкому історичному тлі відтворено розвиток наукового журналу як важливого засобу наукової комунікації від друкованої форми з середини XVII ст. до появи електронної форми в кінці 80-х років ХХ ст.; розглянуто передумови створення та визначено основні етапи розвитку електронного журналу; проаналізовано характерні ознаки та тенденції розвитку електронного наукового журналу на кожному етапі; комплексно досліджено історико-бібліотекознавчі аспекти еволюції електронного журналу як документно-інформаційного ресурсу бібліотеки на всіх етапах його розвитку та досліджено основні засади управління колекціями електронних журналів у бібліотеках; введено до наукового обігу новий фактичний матеріал про еволюцію електронного журналу, значну частину якого представлено іноземними мовами та в електронному форматі, що дозволяє розширити фактологічну базу українського бібліотекознавства, а також виважено застосувати в Україні вже перевірені на міжнародному рівні технології та досвід у напрямі роботи з елект-ронними журналами; запропоновано дефініцію електронного журналу у контексті даного дослідження; уточнені функції бібліотек з огляду на необхідність управління змінами, що спричинені появою електронного журналу, зокрема, потребою врахування технологічного (життєвого) циклу електронного журналу в бібліотеках, а також менеджменту колекцій електронних журналів у цілому; розроблено технологію формування, обліку та використання електронних журналів у бібліотеках України з урахуванням комплексності взаємопов'язаних бібліотекознавчих, інформаційно-технологічних та нормативно-правових питань.

ПРОИЗВѓДСТВЕННО-ТЕРРИТОРИqЛЬНЫЕ СВЯ±ЗИ, вид экономических связей, характеризующих пространственные отношения между производственными единицами (предприятиями и их филиалами, группами предприятий и объединений различных отраслей производства) в границах территориальных таксонов разного рангаP от экономических микрорайонов до макрорегионов и глобальной системы в целом. Производственно-территориальные связи формируются в процессе географического разделения труда, служат гл. фактором в образовании территориально-производственных сочетаний разного ранга, а также интеграции экономического пространства р-на, государства и экономических союзов. Масштаб и интенсивность производственно-территориальных связей определяются спецификой отраслей и научно-техническим прогрессом, прежде всего на транспорте и в информатике. В общем плане производственно-территориальные связи можно разделить на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные определяются общностью в использовании производственной инфраструктуры (энергетика и транспорт), систем жизнеобеспечения, трудовых ресурсов и социальной инфраструктуры

1. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

2. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

3. Створення власних бібліотек компонентів в Protel 99

4. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

5. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

6. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського
7. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель
8. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

9. Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

10. Проектування інформаційних систем

11. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

12. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем

13. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

14. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

15. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

16. Інформаційні ресурси України

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Методи збору журналістської інформації

18. Переклад Біблії на англійську мову

19. Інформаційні ресурси економічної діяльності

20. Перетворення координат, операції масштабування в бібліотеці Opengl

21. Ціна сучасних інформаційних технологій

22. Документний фонд як інформаційний ресурс
23. Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування
24. Бібліографічні класифікації

25. Бібліографічне забезпечення франкознавства

26. Два "Саули": інтерпретація біблійного мотиву в творчості Тараса Шевченка і Лесі Українки

27. Елементи інформаційних технологій в математичному програмуванні

28. Використання інформаційних технологій Інтернет в фармації

29. Теорія документно-інформаційних потоків

30. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

31. Бібліотечні уроки з 1 по 11 клас

32. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

33. Розв’язання нелінійних диференційних рівнянь методом січних і половинного ділення

34. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття

35. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

36. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

37. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування

38. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"
39. Основні функції операційних систем. Вбудований редактор FAR Manager
40. Переваги та недоліки операційних систем Windows

41. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

42. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

43. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

44. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

45. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

46. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

47. Особливості функціонування партійних систем

48. Технологічна безпека та продовження ресурсу сталевих конструкцій в корозійних середовищах

Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста

49. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

50. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

51. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

52. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

53. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

54. Строительство и наладка систем обеззараживания питьевой воды
55. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.
56. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

57. Энергетические ресурсы мирового океана

58. Природопользование. Лесные ресурсы

59. Оценка рекреационных ресурсов Владимирской области

60. Минеральные ресурсы

61. Водные ресурсы

62. Водные ресурсы Земли

63. Мировые ресурсы никеля

64. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры

65. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

66. Правовое обеспечение информациооных систем

67. Статистика трудовых ресурсов

68. Энергетические ресурсы

69. Сравнительный анализ портретов Ф.И Шаляпина. Работы Б.М Кустодиева и К.А Коровина

70. Журнально-публистическая деятельность М.Б. Салтыкова-Щедрина
71. Россияне - лауреаты Нобелевской премии по литературе (И.Бунин и Б.Пастернак)
72. Если б я был губернатором ...

73. Концепция поэта и поэзии П.Б.Шелли

74. Особенности интерпретации легенды о похождениях Дон Жуана в комедии Ж.-Б.Мольера "Дон Жуан" и трагедии А.С.Пушкина "Каменный гость"

75. Как И.В. Сталин установил личную диктатуру в ВКП(б)?

76. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

77. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

78. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

79. Обзор ресурсов Internet по социологии

80. Образовательные ресурсы интернет

Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Выборочные ответы к государственному экзамену факультета ВМС специальности 2201 "Вычислительные машины комплексы систем и сети"

82. Организация и применение микропроцессорных систем обработки данных и управления

83. Полная параллельная поддержка для систем планирования, основанных на случаях

84. Экспертные системы. Классификация экспертных систем. Разработка простейшей экспертной системы

85. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.

86. Разработка программного обеспечения для оптимизации показателей надежности радиоэлектронных систем
87. Понятие, назначение и составные элементы систем программирования
88. Разработка проекта ИВС для управления файловыми ресурсами и ресурсами печати в сетях под управлением Win2000

89. Проектирование автоматизированных информационных систем

90. Сравнение операционных систем /DOS, UNIX, OS (2, WINDOWS/ (Write)

91. Организация файловых систем в OS (2 (WinWord)

92. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России

93. Разработка отказоустойчивой операционной системы реального времени для вычислительных систем с максимальным рангом отказоустойчивости

94. Обзор операционных систем

95. Перспективные разработки Операционных Систем

96. Семейство операционных систем W2k. Обзор версий. Процессы и очереди

Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт

97. Критерии устойчивости линейных систем

98. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

99. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.