Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Річна фінансова звітність Коди Дата 31.12. 2007 Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство &quo ;Енергопостачальна компанiя&quo ;Закарпаттяобленерго&quo ; за ЄДРПОУ 00131529 Територія за КОАТУУ 2124884801 Форма власності за КФВ 30 Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА за СПОДУ 6024 Галузь ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI за ЗКГНГ 11170 Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД 40.10.5 Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума Адреса: Закарпатська Ужгородський 89412 с. Онокiвцi вул. Головна, 57 Баланс на 31.12. 2007 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: - залишкова вартість 010 2 44 - первісна вартість 011 168 219 - накопичена амортизація 012 (166) (175) Незавершене будівництво 020 20955 31904 Основні засоби: - залишкова вартість 030 - первісна вартість 031 - знос 032 (226804) (240822) Довгострокові біологічні активи: - справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 - первісна вартість 036 0 0 - накопичена амортизація 037 (0) (0) Довгострокові фінансові інвестиції: - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0 - інші фінансові інвестиції 045 185 220 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 Відстрочені податкові активи 060 1268 1358 Інші необоротні активи 070 0 0 Усього за розділом I 080 194927 205521 II. Оборотні активи Виробничі запаси 100 5197 8259 Поточні біологічні активи 110 0 0 Незавершене виробництво 120 0 0 Готова продукція 130 0 0 Товари 140 7 8 Векселі одержані 150 0 0 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - чиста реалізаційна вартість 160 251733 245478 - первісна вартість 161 251733 245478 - резерв сумнівних боргів 162 (0) (0) Дебіторська заборгованість за рахунками: - за бюджетом 170 4666 3130 - за виданими авансами 180 0 0 - з нарахованих доходів 190 0 0 - із внутрішніх розрахунків 200 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 889 1475 Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 Грошові кошти та їх еквіваленти: - в національній валюті 230 529 698 - в іноземній валюті 240 0 0 Інші оборотні активи 250 3313 3268 Усього за розділом II 260 266334 262316 III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 Баланс 280 461261 467837 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 31151 31151 Пайовий капітал 310 0 0 Додатковий вкладений капітал 320 0 0 Інший додатковий капітал 330 192497 194816 Резервний капітал 340 0 141 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -71087 -71156 Неоплачений капітал 360 (0) (0) Вилучений капітал 370 (0) (0) Усього за розділом I 380 152561 154952 II. Забезпечення наступних виплат та платежів Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 Інші забезпечення 410 0 0 Сума страхових резервів 415 0 0 Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 Цільове фінансування 420 0 0 Усього за розділом II 430 0 0 ІІІ. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків 440 0 0 Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 Усього за розділом III 480 0 0 ІV.

Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 500 9100 8000 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 Векселі видані 520 0 0 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 286672 289973 Поточні зобов’язання за розрахунками: - з одержаних авансів 540 6085 6520 - з бюджетом 550 2041 2517 - з позабюджетних платежів 560 0 0 - зі страхування 570 1289 1593 - з оплати праці 580 3110 3647 - з учасниками 590 111 230 - із внутрішніх розрахунків 600 0 0 Інші поточні зобов'язання 610 292 405 Усього за розділом IV 620 308700 312885 V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 Баланс 640 461261 467837 Примітки Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку П (С) БО 3 &quo ;Фiнансовi результати&quo ;. Звiт показує доходи, витрати i фiнансовi результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод. Метою складання звiту є надання користувачам iнформацiї про одержанi Товариством прибутки чи збитки за звiтний перiод. Керівник Ковач Василь Iллiч Головний бухгалтер Ванюшкiн Олег Євгенович Звіт про фінансові результати за 2007 рік I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Податок на додану вартість 015 (78913) (64089) Акцизний збір 020 (0) (0) 025 (0) (0) Інші вирахування з доходу 030 (0) (0) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (368977) (301193) Валовий прибуток: - прибуток 050 26058 19755 - збиток 055 (0) (0) Інші операційні доходи 060 10132 7964 Адміністративні витрати 070 (12476) (8924) Витрати на збут 080 (0) (0) Інші операційні витрати 090 (18007) (14184) Фінансові результати від операційної діяльності: - прибуток 100 5707 4611 - збиток 105 (0) (0) Доход від участі в капіталі 110 0 0 Інші фінансові доходи 120 81 0 Інші доходи 130 2542 1852 Фінансові витрати 140 (1090) (1350) Втрати від участі в капіталі 150 (0) (0) Інші витрати 160 (469) (646) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: - прибуток 170 6771 4467 - збиток 175 (0) (0) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (3313) (1652) Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 Фінансові результати від звичайної діяльності: - прибуток 190 - збиток 195 Надзвичайні: - доходи 200 0 0 - витрати 205 (0) (0) Податки з надзвичайного прибутку 210 (0) (0) Чистий: - прибуток 220 3458 2815 - збиток 225 (0) (0) II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 22197 15627 Витрати на оплату праці 240 52998 40448 Відрахування на соціальні заходи 250 18574 14033 Амортизація 260 14519 14166 Інші операційні витрати 270 24548 19762 Разом 280 132836 104036 III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 300 124603240 124603240 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 124603240 124603240 Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.0

3 0.02 Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.03 0.02 Дивіденди на одну просту акцію 340 0.004 0.001 Примітки Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку П (С) БО 3 &quo ;Фiнансовi результати&quo ;. Звiт показує доходи, витрати i фiнансовi результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод. Метою складання звiту є надання користувачам iнформацiї про одержаннi Товариством прибутки чи збитки за звiтний перiод. Чистий прибуток на одну просту акцiю за звiтний перiод склав 0,00003 тис. грн. за попереднiй 0,00002 тис. грн. Дивiденди на одну просту акцiю за попереднiй 0,00001 тис. грн. Керівник Ковач Василь Iллiч Головний бухгалтер Ванюшкiн Олег Євгенович Інформація про випуски акцій Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках) 28.12. 1998 78/07/1/98 Закарпатське територiальне вiддiлення ДКЦПФР UA0700191002 Іменні прості Документарна Іменні 0.25 124603240 31150810 100 Опис Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами, а також щодо фактiв лiстингу/делiстiнгу у товариства вiдсутня. Додаткова емiсiя не проводилася. Інформація про дивіденди За звітний період За період, що передував звітному за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями Сума нарахованих дивідендів, грн. 518700 0 422250 0 Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.004 0 0.003 0 Сума виплачених дивідендів, грн. 518700 0 412545 0 Виплачено дивідендів на одну акцію, грн. 0.004 0 0.003 0 Вывод: Показатель Формула Значение Чистая прибыль (ЧП), грн 3458000 Количество акций ( ), шт 124603240 Номинальная ст-ть (Цн), грн 0,25 Курсовая ст-ть (Цк), грн 0,4 Акционерный капитал (АК), грн АК=Цн 31150810 Чистая прибыль на 1 акцию (ЧП1акц), грн 0,03 Дивиденды (Д), грн 498412,96 Дивиденды на 1 акцию (Д1акц), грн 0,004 Резервный фонд, грн 141000 Показатель доходности акций (Пд) Пд=ЧП/АК 0,11 Показатель рейтинга (Rк) Rк=Цк/ЧП1акц 13,33 Коэф выплаты дивидендов (Кд) Кд=Д1акц/ЧП1акц 0,13 Реинвестированная прибыль (Преинв) Преинв=1-Кд 0,87 Ставка див (Сд) Сд=Д1акц/Цк 0,01 Пок-ль рентабельности АК (Рак) Рак=ЧП/ Цк 0,01 Книжная ст-ть акций (Кса) Кса= (АК РФ) / 0,25 Показатель полного дохода (ПД) ПД=Д1акц (Цк-Цн) /Цн 0,604 Показатель 1 2 3 4 Показатель доходности вложенного капитала 0,861 1.034 0,1152 0,11 Показатель рейтинга компании 1,395 0. 209 8,98 13,33 Коэффициент выплаты дивидендов 0,2558 0.2 0,092 0,13 Коэффициент реинвестирования прибыли 0,7442 0.8 0,908 0,87 Ставка дивиденда 0,183 95.4 0,0102 0,01 Показатель рентабельности акционерного капитала 0,717 4.796 0,1114 0,01 Показатель книжной стоимости акций 0,2826 4,79 7,08 0,25 Показатель полного дохода 2,22 2,56 0,0448 0,604 1 - ВАТ &quo ;Горлівський машинобудiвний завод &quo ;Унiверсал&quo ;&quo ; 2 - Вiдкрите акцiонерне товариство &quo ;Укргiдропроект&quo ; 3 - ОАО Национальная акционерная страховая компания &quo ;Оранта&quo ; 4 - ОАО &quo ;Енергопостачальна компанiя &quo ;Закарпаттяобленерго&quo ;Вывод: Проанализировав баланс и финансовую отчетность ОАО &quo ;Енергопостачальна компанiя &quo ;Закарпаттяобленерго&quo ;, я смогла четко определить, как акции данного предприятия ведут себя на рынке Ценных Бумаг и стоит ли мне вкладывать свои инвестиции в его деятельность.

Наконец, он вскочил с дивана и совершенно неожиданно бросился на Анну. Та стала барахтаться, вырываться, кричать: - Пустите меня!.. Убийца! Меня убивают! Спасите!.. Помогите!.. Но вскоре она была растянута и привязана на скамейке, как его Женевьева. Так как Анна продолжала кричать, то он приложил ей ко рту кляп из ваты и крепко привязал его полотняной тесьмой. Теперь она не могла кричать... Обнажив ее, он нагнулся и рассматривал. Затем она видела, как он подошел к гробу и достал оттуда два пучка розог, еще более толстых, чем те, которыми она его секла. По крайней мере ей так показалось. Очевидно, что он ее будет пороть этими ужасными розгами, и она была уверена, что умрет, не перенеся этого. Действительно, он принялся безостановочно сечь. Боль была нестерпимая, к тому же кричать она не могла. Долго ли он ее сек, она не может сказать, так как от боли или от недостатка воздуха она впала в бессознательное состояние. Когда она пришла в себя, то увидала, что лежит в постели, на ней надета ее сорочка. Комната эта уже другая

1. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

2. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

3. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

4. Порядок складання фінансової звітності

5. Аудит фінансової звітності

6. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"
7. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста
8. Складання та подання фінансових звітів банку

9. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

10. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

11. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

12. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

13. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

14. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

15. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

16. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры

17. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

18. Аналіз та удосконалення оперативного управління

19. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

20. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

21. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

22. Аудиторський звіт ВАТ "Райффайзен - банк Аваль" за 2007 рік
23. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
24. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

25. Фінансова звітність в Україні

26. Форми бухгалтерської звітності

27. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

28. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

29. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

30. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

31. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

32. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

33. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

34. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

35. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

36. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

37. Аналіз фінансового стану підприємства

38. Аналіз фінансового стану підприємства
39. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")
40. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

41. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

42. Аналіз та обгрунтування заходів охорони флори Луганської області

43. Аналіз та прогнозування ринку дорогоцінних металів

44. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

45. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

46. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

47. Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

48. Дисперсійний аналіз та побудова статистичних графіків

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

50. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

51. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

52. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

53. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

54. Фінансовий аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
55. Види та методи фінансового аналізу
56. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

57. Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

58. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

59. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

60. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

61. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

62. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

63. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

64. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники

65. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

66. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

67. Аналіз доходів та витрат банку

68. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

69. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

70. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку
71. Планування та проведення профілактичних заходів щодо алеутської хвороби норок в Краснолиманському звірогосподарстві Донецької області
72. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

73. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

74. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

75. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

76. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

77. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

78. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

79. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

80. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

82. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

83. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

84. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

85. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

86. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах
87. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"
88. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

89. Технологія сиру твердого "Углічеського", проект цеху та аналіз показників якості

90. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

91. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

92. Аналіз асортименту товарів та стану попиту на них

93. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

94. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

95. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

96. Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

97. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі

98. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

99. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.