Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Грамема суперлатива у структурі семантично неелементарного простого речення

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

У сучасній українській літературній мові реальне речення не завжди реалізується за схемою семантично елементарних простих конструкцій. Часто воно містить у собі компоненти, не зумовлені валентністю предиката, або з предикатними компонентами у валентній рамці іншого предиката. За семантико-синтаксичними ознаками така структура становить ускладнену синтаксичну одиницю, що утворилася внаслідок формально-синтаксичних і семантико-синтаксичних трансформацій складного речення. До вказаного класу зараховуємо конструкції з грамемою найвищого ступеня порівняння, якщо вони за стосунком до позначуваної ситуації є семантично складними, а на рівні формально-граматичної структури характеризуються монопредикативністю. У межах останніх розмежовуємо різноманітні реченнєві побудови, які класифікуємо з урахуванням ускладнювального компонента. Крім того, розрізняючи суперлативні якісні прикметники, якісно-означальні прислівники, прислівники міри і ступеня, слова категорії стану та прислівники місця і часу, доцільно розмежувати відповідно п’ять сфер вживання грамем найвищого ступеня порівняння, що у свою чергу формують певні групи ускладнених синтаксичних структур. До класу неелементарних простих речень із суперлативним прикметником зараховуємо такі синтаксичні конструкції: 1) з відокремленими членами речення (напівпредикативними конструкціями), наприклад: Лише Євстафій, .найстарший роками з-поміж усіх, .порішив боронити Вчителя (Р.Федорів); 2) з атрибутивним вживанням суперлатива, не зумовленим валентністю предиката наприклад: Він і наймогутніший на Русі володар. (В.Малик); Найпоширеніше дерево сахарських оазисів - фінікова пальма. (“Географія материків”); 3) з однорідними членами речення: Варани не лише найбільші, але й найрозумніші із  сучасних ящірок (“Наука і суспільство”); 4) із суперлатавними компонентами, що входять до складу подвійного присудка, наприклад: Дівчина з екзамену прийшла найщасливіша від усіх; 5) з грамемою найвищого ступеня порівняння, яка являє собою вторинний присудок, взаємопов’язаний із вторинним підметом, вираженим знахідним відмінком, наприклад: (Аттілу). в вічі називали. найславнішим. (В.Малик); 6) із суперлативним прикметниковим предикатом якості-відношення, у валентну рамку якого входять предикатні іменники, наприклад: .(таке) рішення не є найкращим (Ю.Щербак); .найнестерпнішим для в’язнів були. перекидки (з одного боку в інший) (“Що залишимо у спадок?”). В українській мові значного поширення набули конструкції з відокремленими членами речення, наприклад: .я ваш вождь, найславетніший і наймудріший (Р.Іваничук). Відокремлені звороти найчастіше являють собою поєднання опорного суперлатива із залежними від нього компонентами. Очевидною є їхня похідність від вихідних елементарних простих речень, наприклад: Банани - найвищі з трав’янистих рослин - дають (смачні) плоди (“Георафія материків”) ¬ Банани дають (смачні) плоди Банани - найвищі з (трав’янистих) рослин. Особливість подібних неелементарних структур полягає у значеннєвому виділенні ускладнювальних частин, у посиленні їхнього змістового навантаження. Набуваючи відповідних вирізнювальних характеристик, відокремлені конструкції становлять своєрідне додаткове повідомлення до головного змісту речення.

Вияви синтаксичної автономності відокремлених членів дозволяють кваліфікувати їх як напівпредикативні конструкції. На противагу синтаксично відокремленим суперлативним прикметниковим зворотам у мовній системі вирізняють невідокремлені структури. Певна втрата інтонаційного та значеннєвого вирізнення зумовлена їхнім переміщенням у препозицію щодо опорного субстантива. В український мові такі конструкції засвідчують послаблення ознак похідності їх від елементарного простого речення, наприклад: Він брат найбільшої з усіх цариці (В.Слапчук); З ім’ям цієї людини пов’язана найбільша в історії географічних відкриттів помилка (О. Ємченко). Наступний тип речень з атрибутивним вживанням суперлатива подібно до попередніх формується внаслідок об’єднання в одну просту ускладнену структуру кількох вихідних конструкцій. Семантико-синтаксичною основою таких речень виступає нетрансформоване просте речення, що включає до свого складу перетворене на синтаксемний елемент інше елементарне речення із суперлативним присудком. За такої умови згорнута конструкція перетворюється на атрибутивний член ускладненої структури і поширює найчастіше підмет, іменну частину складеного присудка та керований член речення, наприклад: Найстарша дочка так і не вийшла заміж (В.Яворівський); Найбільші акули – китова і гігантська (“Наука і суспільство”); Та найкращим педагогом він вважає саме життя (В.Качкан). Потрапляючи в атрибутивну позицію, суперлативи втрачають власне-дієслівні категорії, натомість набуваючи прикметникового оформлення. Окрему групу ускладнених речень із грамемою найвищого ступеня порівняння формують синтаксичні структури з однорідними членами речення. З погляду синтаксичної деривації вихідними конструкціями подібних реченнєвих побудов є складносурядні речення, згортання яких зумовлене структурною однотипністю базових сурядних частин, наприклад: Найбільшим і найсильнішим (на той час) було плем’я венетів. (В.Малик) ¬ Плем’я венетів було найбільшим Плем’я венетів було найсильнішим. Цікаве розв’язання проблеми однорідних присудків дають сучасні чеські лінгвісти. Вони вважають, що речення такого типу є складними синтаксичними структурами, аргументуючи це тим, що присудок – це визначальний член речення і кількість присудків відповідає кількості предикативних частин. Логічніше, на нашу думку, не надавати особливої переваги однорідним присудкам, а ставити їх у рівноправне становище з іншими однорідними членами речення, серед яких виділяємо ще однорідні суперлативні означення, наприклад: .найкращі, найвищі свої, почуття люди висловлюють у поезії і в піснях (М.Зарудний). До простих дериваційних перетворень синтаксичних одиниць одного рангу належить згортання складносурядного речення у просте речення із суперлативними компонентами, що перебувають у подвійному синтаксичному зв’язку. Подібні конструкції є трансформами речень з подвійним присудком. Такі структури засвідчують такт синтаксичної деривації, вихідну базу якої становлять дві сурядні частини із семантикою одночасності. Предикат першої частини виражений дієсловом із значенням дії, предикат другої – ступеньованим прикметником з дієсловом-зв’язкою бути, що визначає фізіологічний або психічний стан істоти, наприклад: Хлопець повернувся найвеселіший з усіх ¬ Хлопець повернувся Хлопець був найвеселіший з усіх.

У другому реченні експерієнсив зазнає редукції, а ступеньований предикат, приєднавшись до першого речення, стає представником семантики згорнутого речення . Внаслідок цього суб’єктна синтаксема простої ускладненої конструкції вступає у синтаксичні зв’язки з обома компонентами подвійного присудка – щодо дієслівного компонента вона виконує семантичну функцію діяча, щодо прикметникового – семантичну функцію експерієсива . Подвійні синтаксичні зв’язки маємо також в ускладнених структурах із синкретичним другорядним членом. Як і прості речення з подвійним присудком, вони є трансформами елементарних конструкцій із значенням одночасності. У процесі об’єднання двох елементарних речень в одне ускладнене називний відмінок другого речення нівелювався перехідним дієсловом першого речення і перетворився на знахідний, тобто на залежний підмет, який, у свою чергу, зумовив підпорядкування залежного присудка в роді і числі . Внаслідок цього знахідний відмінок іменника, зосереджуючи у собі значення об’єкта дії і суб’єкта прикметникової якості-відношення, потрапив у подвійні синтаксичні зв’язки з обома присудками, наприклад: Батьки побачили сина найщасливішим ¬ Батьки побачили сина Син був найщасливіший. Розглянуті неелементарні речення із суперлативними прикметниковими компонентами являють собою синтаксичні конструкції, у яких виділяють базову структуру одного з вихідних елементарних речень і модифіковану структуру іншого елементарного речення. Варто зазначити, що подібні утворення порівняно з вихідними реченнями не зазнають якісних змін. Ускладнювальні компоненти лише кількісно модифікують структурну схему неелементарного простого речення. Неелементарними є усі типи речень із суперлативними якісно-означальними прислівниками. З-поміж них виділяємо структури з такими видами синтаксичного ускладнення: 1) з прислівними другорядними суперлативної природи членами, не зумовленими валентністю предиката, наприклад: Всяке зазіхання на мову. людина сприймає. найболючіше з усього (І.Дзюба); 2) із суперлативними якісно-означальними компонентами, що функціонують у позиції предиката, наприклад: .для нас найголовніше - .отоваритися. (Л. Дениско); 3) із вставними словами, вираженими найвищим ступенем порівняння якісно-означальних прислівників, наприклад: Найвірогідніше, молодиця взяла б ліворуч. (Л.Дениско). У граматичній системі української мови реченнєві побудови з прислівними другорядними членами у формі якісно-означального прислівникового суперлатива уособлюють модель ускладненого речення, що сформувалося в результаті об’єднання двох взаємопов’язаних елементарних синтаксичних структур, наприклад: Всі були якнайдокладніше поінформовані. (О.Назарук) ¬ Всі були поінформовані Поінформованість була якнайдокладніша; Та найдужче вразили її листи. (В.Качкан) ¬ Її вразили листи Враження було найдужче. За такого функціонування грамема найвищого ступеня порівняння поєднується з опорним дієсловом формою прилягання. Серед вказаних синтаксичних структур специфічне місце посідають прислівники найбільше/найменше, що сполучаються з прикметниковими формами. Подібні сполуки якоюсь мірою прилягають до власне-ступеньованих аналітичних форм, хоча ще остаточно не сформувалися у єдине синтаксичне слово, пор.:

А потому, продолжал он, одна из наиболее насущных задач Фонда - выработать такой план по разоружению, который устроил бы обе стороны. Структура Фонда была проста. Основное управление находилось в руках Совета директоров. Существовал также Совет спонсоров, которые разделяли основные цели и задачи Фонда, но не могли по тем или иным причинам принимать участие в решении насущных задач. Планировалось создать также Совет консультантов, обладавших специальными знаниями в разных областях. Штаб-квартира Фонда должна была разместиться в Лондоне, вместе с Международным секретариатом. В ближайшем будущем Фонд намечал открыть филиалы в разных частях света, в первую очередь в Нью-Йорке и Бейруте, где удалось подобрать соответствующий штат сотрудников. Уже за несколько месяцев своего существования Фонд успел сделать немало: его представители начали работу в различных горячих точках, была организована широкая переписка с представителями Движения за мир в разных странах и даже с главами государств. Большое внимание уделял Рассел в эти годы "неотрегулированности германского вопроса", без решения которого, считал он, сохранение мира является утопией

1. Синкретичні другорядні члени речення з об

2. Юридичні особи як суб

3. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

4. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

5. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

6. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок
7. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права
8. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

9. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

10. Підприємство як суб’єкт господарювання

11. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

12. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

13. Пунктуация при обособленных членах предложения

14. Идеальное общество, возможно ли оно (по роману Зацепина "Мы")

15. В. Высоцкий - "Он был чистого слога слуга..."

16. Научно-техническое сотрудничество стран-членов СЭВ

Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Подземные топливные баки: насколько они опасны ?

18. Возникновение психики. Ситуации, где психика не нужна, и где она необходима

19. Исследование социально-психологического климата и стратегий поведения в конфликте членов коллектива

20. Научные революции. Почему они происходят

21. Секты и методы вовлечения новых членов

22. История экономического развития Карачарово /р-он г.Москвы/
23. Приватизація як засіб припинення державної власності
24. Пётр Великий, действительно ли он великий

25. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

26. Половцы. Кто они?

27. Нострадамус. Кем он был?

28. Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi

29. Типы односоставного предложения. Способы выражения главных членов в односоставных предложениях

30. «Страшный мир! Он для сердца тесен!» (По лирике А.Блока.)

31. Почему он так непонятен

32. Сравнение стихотворений «Весь день она лежала в забытьи...» Ф.И.Тютчева и «Шумела полночная вьюга...» А.А.Фета

Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные
Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

33. "Земля в огне". По страницам романа М.А.Шолохова "Они сражались за Родину"

34. Яким Нагой, Ермил Гирин

35. Тютчев:"Он и Россия - одно целое..."

36. "Он вечно тот же, вечно новый"

37. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

38. Какие бывают презервативы и чем они отличаются?
39. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
40. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

41. Кто они — «замполиты капитализма»? Архетипическая миссия бизнес-психолога

42. Создание брэндов через он-лайн комьюнити

43. "Он имел от природы огромный дар пения..."

44. Гармонизация налоговых систем стран-членов Европейского союза

45. Автоматизированные поверочные установки: какими они должны быть

46. Второстепенные Члены Предложения

47. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

48. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

49. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации

50. Зачем они воруют?

51. Что такое эмоции и как они раскручиваются?

52. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

53. Как выслушивать детей, чтобы они говорили с Вами. Язык принятия

54. Мормоны - кто они и откуда они?
55. Суфи, кто они?
56. Мужчины терпеть не могут, когда женщины ведут себя так, будто они не любят секс

57. Психически-визуальное воображаемое увеличение размеров мужского полового члена

58. Методы увеличения полового члена

59. Распределение мужских половых членов по размерам

60. Шкала размеров мужских половых членов и их развитие

61. Утолщение мужского полового члена

62. Правильный метод измерения мужского члена

63. Что думают женщины по поводу размеров мужского члена?

64. Тревога, связанная с размерами мужского члена

Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики

65. Половой член

66. Увеличение чувствительности полового члена

67. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

68. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

69. Субєктивна сторона складу злочину

70. Он и Она: бесконечный роман, безначальная мысль
71. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
72. Что такое мусор и чем он опасен

73. Адам Сміт як економіст

74. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

75. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

76. Главные члены и минимальная структурная схема

77. "Хитрые" члены предложения (об уточнении, присоединении и пояснении)

78. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

79. В.И.Вернадский. Кто он?

80. Бакланов Яков Петрович

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

81. Яков Полонский

82. "Он как будто уснул…"

83. Яков Перельман: штрихи к портрету

84. Пауки кто они

85. «Прародитель» полутора миллионов русских жил 2,5 тысячи лет назад. Кто он был?

86. Право як спеціальне соціальне явище
87. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса
88. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

89. Казка як жанр

90. Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"

91. Путешествуя по TObject. Или как оно работает

92. Software Project Manager среднего проекта – кто он?

93. Яков I и Роберт Филмер: политическая доктрина абсолютизма

94. Як-15 (истребитель)

95. Все они Божьи твари. О фермерах и их коровах, овцах, свиньях и собаках

96. Искривления мужского полового члена и болезнь Пейрони

Карандаши для левшей "EasyColors", 12 цветов.
Эти эргономичные цветные карандаши позволяют подготовить руку к письму и сформировать навык работы с пишущими инструментами. Специальные
1517 руб
Раздел: 7-12 цветов
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), черная.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование

97. Агресія як форма поведінки підлітків

98. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

99. Проблемы дифференциации прав пользования жилым помещением членами (бывшими членами) семьи собственника


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.