Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

1. Правова система класичного періоду 2. Мусульманське право (шаріат) 3. «Новий курс» президента Ф. Рузвельта Література 1. Правова система класичного періоду Громадянське суспільство поряд з державою зумовило появу права якісно нового типу. Важливу роль у його становленні відіграли англійська (XVII ст.) та французька (XVIII ст.) революції, які були серйозним випробуванням на міцність правової надбудови, що залишилася від середньовіччя. Поклавши початок перевороту в галузі економіки й політико-державних структур, вони започаткували й новий правовий порядок, котрий ґрунтувався на визнанні загальної рівності всіх людей від народження, рівності всіх перед законом — принципах, які було покладено в основу нового, юридичного світогляду. Оскільки цей правопорядок був зумовлений якісно новими суспільними відносинами — відносинами буржуазними, то й право нового типу стало визначатися як право буржуазне. Сутність права, сформованого на початковій стадії громадянського суспільства, визначалася новим становищем особистості в суспільстві та державі й ґрунтувалася на якісно нових принципах. Серед цих принципів виділялися: • принцип індивідуалізму, що відображав розкріпачення особистості, її звільнення від корпоративних, станових та інших феодальних пут. Це знайшло своє вираження вже в перших конституційних та інших законодавчих актах французької революції, і насамперед у Декларації прав людини і громадянина 1789 року, де головним суб'єктом права стає людина, особистість, а не станово-корпоративні утворення. Звідси і права людини в самих юридичних документах стали розглядатись як природні, священні та невідчужувані. У свою чергу, вони підкріплювалися цілою сукупністю прав громадянина в публічній та приватній сферах; • принцип свободи. Свобода була не тільки виразником загальнолюдського гуманістичного ідеалу: вона виступала як складовий елемент громадянського суспільства з властивими йому свободою підприємництва, свободою торгів, свободою конкуренції й інших економічних і соціальних свобод, що, у свою чергу, були неможливими без свободи політичної; • принцип законності. Буржуазія прагнула створити суспільство, яке базується на правопорядку. Вона потребувала стабільності, тому цей принці став умовою реалізації не тільки політичних і громадянських прав, гарантією демократичних інститутів влади, але й стабільності всього економічно обігу; • принцип «верховенства права» і «верховенства закону». На відміну в попередньої епохи, коли право народжувалося в основному не з настанов держави, а з реально існуючих і таких, що визнавалися самим суспільством відносин в епоху громадянського суспільства, надто ж у XX ст., право, зберігаючи загальнолюдську цінність (це знаходить вираження в доктрині «верховенстві права»), виступає значною мірою як припис державних органів. У процесі становлення буржуазне права набула таких рис. По-перше, буржуазне право виникло не на порожньому місці. Воно формувалося на підвалинах дореволюційних правових систем, які функціонували суспільстві, котре вже знало і відносини приватної власності, і ринкові відносини, і досить високий рівень юридичної техніки.

Тому значна частина норм середньовічного права увійшла в оновленому вигляді до нового права, а відмов в ході буржуазних революцій і в подальші періоди від норм «старого права відбувалася головним чином стосовно тієї його частини, яка суперечила економічним та політичним потребам капіталізму й ускладнювала подальшу еволюцію самої правової системи. По-друге, буржуазне право виникало у вигляді інтегрованих національна: правових систем. Використовуючи певною мірою правову спадщину минулої епохи, буржуазне право рішуче відкидало ті її частини, котрі ставали на завад, економічним та політичним інтересам буржуазії. Такими були насамперед роз'єднаність і феодальний партикуляризм, які базувалися на станових, регіональних, митних та інших бар'єрах. Ламаючи їх, буржуазні відносини призвели до виникнення не тільки національних держав, але й національних правових систем. По-третє, правова система, яка складалася, набувала нової якості, нового способу свого існування: систему законодавства й систему права, що практично лише в зародковому вигляді були присутні у станово-кастовому суспільстві. Особливе системотвірне значення у формуванні нового права мало законодавство. Стаючи основним джерелом права, саме воно, а не засоби саморегуляції, стає стрижнем правової системи, правотвірним фактором. По-четверте, організаційне оформлення галузей права. Поряд з такими «старими» галузями права, як цивільне та кримінальне, виникають нові, наприклад, конституційне (державне) право, яке, незважаючи на свою молодість, стає свого роду ядром у національних правових системах. Виникнувши в цих загальних рисах на етапі переходу від станово-кастового суспільства до громадянського, буржуазне право продовжувало розвиватися. Тенденції його розвитку визначалися характером відносин, що були зумовлені соціально-економічним, політичним та духовним станом громадянського суспільства на тому чи іншому історичному етапі. Подальший розвиток буржуазних і капіталістичних відносин через поширення ринково-економічних зв'язків по всій земній кулі призвів до інтернаціоналізації не тільки економічного, а й правового життя. Однією з перших стала проявлятися тенденція подолання колишньої самоізоляції правових систем різних країн, посилення їх взаємодії, інтеграції та створення світових правових сімей. 2. Мусульманське право (шаріат) Відомий мусульманський правознавець М. Р. Ріда порівнював юридичну систему будь-якого суспільства з мовою цього суспільства. Подібно до того, як мова не повинна дозволяти правилам іншої мови управляти собою без перегляду і пристосування, так не можна запозичати і закони іншої нації, не зваживши їх на терезах відповідного світогляду і звичаїв. Інакше виникне хаос, будуть втрачені гармонія і самостійність. М. Р. Ріда закликав до використання принципу «переваги», тобто запозичення найбільш придатних законів з наданням переваги суспільним інтересам як основі для виведення законів з Корану і Суни, а також методів вибору, зіставлення і синтезу найкращих рис кожного з чотирьох богословсько-правознавчих тлумачень (мазхабів) ісламу із залученням незалежних думок факихів, які необов'язково повинні походити з якогось одного мазхабу.

М. Р. Ріда вважав незалежність правової системи необхідною опорою для мусульман у їх протистоянні культурному відчуженню і моральному хаосу. Він дійшов висновку не тільки про необхідність відродження і збереження шаріату, а й про те, що цивільний уряд не може виконувати свої функції або бути стабільним без розробки відповідних законів. Зокрема він стверджує, що дух і суть законів засновані на їх виконуваності відповідно до потреб будь-якого часу і місця, а також до релігійних і політичних особливостей кожної нації. З усіх світових релігій іслам найтісніше пов'язаний з державою і правом, і сполучною ланкою між ними виступає мусульманська правова ідеологія. Мусульманське право необхідно розглядати і як специфічну правову систему, яка повністю базується на мусульманській теології. Необхідно розрізняти мусульманське право і національні правові системи мусульманських держав. Р. Давид зазначав, що, як і в християнських країнах, громадянське суспільство ніколи не ототожнюється в ісламі із суспільством релігійним. Громадянське суспільство завжди живе під владою звичаїв або законів, які, безумовно, спираються загалом на принципи мусульманського права і відводять їм серйозну роль. Продовжуючи його думку, можна сказати, що, однак, у різні епохи, у певних країнах і з певних питань вони в той же час могли відходити від ортодоксальних положень і суперечити принципам і нормам релігійного мусульманського права. Навіть тоді, коли мусульманське право мало найвищий авторитет, далеко не всі його елементи мали однакове практичне значення». За різними підрахунками у світі на сьогодні проживає близько 1 млрд чоловік, які сповідують іслам. Вони становлять більшість або значну частину населення більш ніж у 50 державах. Однак просторова дія мусульманського права не ідентична географічним кордонам країн з мусульманським населенням. Існують нації й етнічні групи, що сповідують іслам як релігію, але не сприйняли мусульманське право. В Індії, наприклад, понад 10% населення, тобто приблизно 100 млн чоловік, сповідують іслам. Мусульманське право є правом мусульманської общини, тобто сфера його впливу поширюється на всіх людей, які сповідують іслам і проживають в інших країнах: Великобританії, Німеччині, СІЛА, Росії, Україні, Франції та ін. Мусульманське право не є самостійною галуззю науки. Склавшись ще в VII—X ст., як вже зазначалося, тобто в період становлення і розвитку феодальних відносин в Арабському халіфаті, воно незмінно виступає лише як одна із сторін ісламу. Ця релігія, як зазначається в наукових джерелах, містить у собі насамперед теологію, яка встановлює й уточнює, у що мусульманин повинен і в що не повинен вірити. В ісламській релігії сукупність таких приписів називається шаріатом (у перекладі — належний шлях) і становить власне те, що називають мусульманським правом. Норми мусульманського права важко відмежувати від релігійних норм, оскільки основні положення, на яких ґрунтується мусульманська релігія і право, містяться в класичних джерелах мусульманського права і мають релігійний характер. Мусульманське право є відображенням волі Аллаха, і, відповідно, воно регулює всі сфери життя і діяльності людини.

Поэтому любой (!) человек труда, в том числе кухарка и домохозяйка, и ра­бочий, и крестьянин, и люди всех других профессий, включая военных, являются профессиональными поли­тиками в своей области. Безусловно, всегда была и бу­дет профессия управления общественным трудом. Но именно управления трудом: либо по отрасли производ­ства, либо по территориальному признаку. А не как у со­ветского замполита или нынешнего партийного полити­ка: «Душа за всё болит, но ни за что не отвечает». По­этому объективное понимание общих политических про­цессов может прийти только к таким людям, которые вошли в политику снизу, от мирного или ратного труда. 5. О своем месте в существующей избирательной системе. Безусловно, в политической системе коорди­нат «левый - правый» мои убеждения скорее принадле­жат к левому флангу, где находятся КПРФ, «Родина», «Трудовая Россия» и ряд других левых партий. Но с од­ной существенной оговоркой: я - русский христианский националист, а в классической политической системе это, конечно, правый фланг. В своих высказываниях я критикую левые партии за отсутствие в их программах ясной духовной основы, которую вижу в православии

1. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

2. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

3. Національна політика СРСР в роки перебудови

4. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

5. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

6. Основні напрямки зовнішньої політики України
7. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
8. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

9. Процентна політика комерційного банку

10. Інформаційна політика України

11. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

12. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

13. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

14. Інвестиційна політика банків в Україні

15. Державна політика в галузі охорони праці

16. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки

17. Організація облікової політики підприємства

18. Формування облікової політики підприємства

19. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

20. Концепція регіональної політики

21. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

22. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
23. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства
24. Сучасна мовна політика України

25. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

26. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

27. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

28. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

29. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

30. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

31. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

32. Політика суцільної колективізації

Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

33. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

34. Царювання та політика Павла І

35. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

36. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

37. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

38. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"
39. Маркетингова політика комунікацій
40. Маркетингова цінова політика

41. Товарна політика і комерційна діяльність

42. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

43. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

44. Ціноутворення та цінова політика підприємства

45. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

46. Державна політика стимулювання зайнятості

47. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

48. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

50. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

51. Торговельна політика розвинутих країн

52. Валютна політика України

53. Кадрова політика

54. Кадрова політика організації
55. Державна політика в Україні
56. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

57. Етнонаціональні відносини й національна політика

58. Лобізм як явище сучасної політики

59. Міжнародна політика і світовий політичний процес

60. Політологія як наука і політика як суспільне явище

61. Політик і політичний режим

62. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

63. Політика як суспільне явище

64. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная

65. Політика і етика: соціально-філософський аспект

66. Шаріат

67. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

68. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

69. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

70. Соціальна політика
71. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя
72. Структура системи соціального захисту населення і політики України

73. Митна політика України

74. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

75. Сучасна митно-тарифна політика України

76. Бюджетна політика держави

77. Грошово-кредитна політика

78. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

79. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

80. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Фінансова діяльність та політика держави

82. Фінансова політика та бюджетний процес

83. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

84. Амортизаційна політика на підприємстві

85. Антиінфляційна державна політика

86. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України
87. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва
88. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

89. Інноваційна політика

90. Механізм фіскальної політики держави

91. Особливості антиінфляційной політики у США

92. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

93. Промислова політика держави

94. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

95. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

96. Політичні права і свободи громадян України

Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

98. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

99. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.