Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціальна політика та соціальне партнерство

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Контрольна робота з курсу «Соціальна політика» Студент Кравченко Олександр Олександрович Київ 2010 Зміст Вступ 1.Завдання соціальної політики України та напрямки її здійснення 1.1 Сутність, принципи та функції соціальної держави 1.2 Пріоритети соціальної держави 2. Сутність закону &quo ;Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття&quo ; 3. Основні складові колективного договору 3.1 Зміст колективного договору 3.2 Соціальне партнерство 4. Упорядкувати методи вимірювання соціальних результатів та витрат 5. Стисло проаналізувати стан добробуту в країнах світу Висновки Список використаних джерел Вступ Людство пройшло довгий шлях у своїй історії, доки соціальні функції держави набули масштабного характеру і стали домінуючими. Соціальна політика як напрямок діяльності держави і сама соціальна держава — явища досить молоді. Перші слабкі ознаки того, що сьогодні характерно для сучасних соціальних держав, спостерігаються лише наприкінці XIX століття. В сучасних умовах розбудова України як соціальної держави потребує правового, фінансово-економічного, кадрового, інформаційного та наукового забезпечення. Шляхи та механізми реалізації основних принципів, положень, норм та функцій соціальної держави, їх пріоритетність визначаються та обумовлюються конкретною ситуацією в державі та за її межами, а також потребами перспективного соціального розвитку. Функціонування соціальної держави забезпечується за допомогою відповідних механізмів соціальної та економічної політики. Соціальна політика – це діяльність по управлінню соціальною сферою суспільства, забезпеченню матеріальних і культурних потреб його членів, регулюванню процесів соціальної диференціації суспільства, у тому числі доходів економічно активного населення і непрацездатних громадян, що дозволяє кожному членові суспільства реалізовувати його найважливіші соціально-економічні права, насамперед право на рівень і якість життя, необхідні для нормального відтворення і розвитку особистості. Економічна політика – базовий механізм функціонування соціальної держави. Принцип загального добробуту, як основоположний для соціальної держави, обумовлює у якості необхідної умови її існування високий рівень економічного розвитку, що дозволяє забезпечувати прожитковий мінімум для кожного громадянина. Тому ключовим моментом побудови соціальної держави є створення її відповідної економічної бази. Соціальна та економічна політика повинні мати спільну спрямованість, якою є створення умов щодо досягнення головної мети соціальної держави та її цілей, забезпечення соціальної орієнтації економіки, збереження людського, трудового та інтелектуального потенціалу та забезпечення їх розвитку, захист соціальних інтересів особи, суспільства, держави. Серед базових механізмів реалізації та функціонування соціальної держави є право. Правове забезпечення соціальної та економічної політики здійснюється чинними законами і законодавчими актами України. Завдання соціальної політики України та напрямки її здійснення 1.1

Сутність, принципи та функції соціальної держави Стаття 1 Конституції проголошує Україну демократичною, соціальною правовою державою. Ця конституційна норма виступає фундаментальним принципом, що завдає вектор суспільного розвитку. Головним атрибутом соціальної держави є реальна відсутність бідних, а не декларативне проголошення допомоги соціально уразливим верствам. При цьому добробут забезпечується не тільки і не стільки перерозподілом власності одних на користь інших, а головним чином стимулюванням і забезпеченням активної та ініціативної діяльності всіх громадян. Світова практика свідчить, що на сьогодні дієвими є два способи забезпечити соціальну захищеність громадян: по-перше, держава сама здійснює перерозподіл національного багатства шляхом фінансування соціальних програм; по-друге, держава надає громадянам можливість забезпечити себе пенсією, коштами на випадок хвороби тощо, а також надає право вибору тієї чи іншої соціальної послуги на ринку. Концепція соціальної держави України на порядок денний ставить завдання щодо скорочення функції держави у соціальному забезпеченні і посилення ролі соціального страхування. Сутність концепції соціальної держави полягає у наступному: упорядкування життя суспільства на принципах гуманізму; пом’якшення гри ринкових сил, забезпечення кожному громадянину гідних умов життя, в першу чергу за рахунок розвитку виробництва, його ефективності; підтримка відносин між громадянами, між державою та громадянами на основі принципів солідарності та субсидіарності. Важливим чинником розвитку соціальної держави є трансформація соціальної політики в активну, яка не тільки усуває наслідки соціального дисбалансу, але й передбачає збалансований політичний перерозподіл суспільних благ. Така соціальна політика сприяє перетворенню всієї соціальної сфери у напрямі стабілізації та зростання рівня життя громадян, становлення збалансованої соціально-класової структури з чисельним середнім класом, формування стабільної та ефективної системи соціального захисту і соціального забезпечення. Це буде забезпечувати перехід до функціонування соціальної сфери у режимі динамічної рівноваги і стабільності. Соціальна держава – це правова демократична держава, що проголошує вищою цінністю соціальну справедливість. Це форма організації суспільства, що здатна забезпечити соціальний прогрес. Серед її головних пріоритетів – соціальний захист громадян, нейтралізація соціально-економічних конфліктів, дотримання соціальних стандартів та принципів гідного життя для всіх громадян за допомогою розподілу та перерозподілу ВВП. Передумовами становлення соціальної держави виступають: відкритий характер державної влади; гарантована рівність громадян перед законом та право на участь у державному й громадському житті; ринкова економіка; громадянський мир та солідарність. В свою чергу умовами розвитку соціальної держави та її характерними ознаками є: демократична організація державної влади; високий економічний потенціал, що дозволяє здійснювати заходи з перерозподілу доходів без пригнічення інтересів власників прибутків; соціально орієнтована структура економіки, що виявляється у розробці дієвих соціальних програм і пріоритетності їхньої реалізації; існування розвиненого громадянського суспільства; дотримання моральних норм громадянами і, насамперед – посадовими особами.

Основні напрями діяльності сучасної соціальної держави включають: заходи з заохочення економічного зростання (стимулювання попиту на ринку праці, політика цін і доходів тощо); перерозподіл національного доходу на користь соціально вразливих верств (за ознакою віку - молодь та пенсіонери, за ознакою статі – жінки, за ознакою фізичних вад – інваліди тощо); розвиток доступних для всіх охорони здоров'я, освіти, культури. При цьому обсяг соціальної допомоги має бути виваженим, бо надмірна соціальна допомога призводить до завищених очікувань, зниженню мотивації до праці та розвитку психології соціального утриманства. Головне завдання соціальної держави зумовлює визначення основних принципів, які мають усвідомлюватись громадянами і реалізуватись через діяльність державних та недержавних інституцій, а саме: принцип загального добробуту; принцип соціальної справедливості; принцип солідарності; принцип субсидіарності; принцип соціальної безпеки. Серед основних принципів соціальної держави пріоритетним доцільно визнати принцип загального добробуту. Він спрямований на повне, гарантоване забезпечення потреб громадян у необхідних матеріальних і духовних благах. Критерієм дотримання принципу загального добробуту є високий рівень життя населення, що визначається обсягом і структурою споживання, сукупністю поточних доходів та накопичень, забезпеченістю житловими умовами тощо. Принцип соціальної справедливості визначає міру забезпечення окремих громадян матеріальними і духовними благами відповідно їх внеску у суспільно корисну працю. Принцип солідарності означає взаємодопомогу та взаємопідтримку між різними верствами та віковими групами населення і виходить із засадних моральних цінностей людського існування. В основі цього принципу – соціальна відповідальність працюючих за непрацездатних. Важливим принципом соціальної держави є принцип субсидіарності, який має дві складові: по-перше, це перетікання коштів від більш успішних до менш успішних за ринкових умов; по-друге, цей принцип передбачає законодавче регулювання взаємодії у соціальному секторі державних і недержавних структур з наданням громадським та приватним ініціативам переваги у фінансуванні соціальних програм. Принцип соціальної безпеки обумовлює та гарантує безпеку людини, суспільства та держави від внутрішніх й зовнішніх загроз шляхом скоординованої системи національної безпеки і соціальної політики, розвитку системи соціального (державного та недержавного) страхування, інтеграції України в міжнародну систему соціального розвитку. 1.2 Пріоритети соціальної держави Становлення та розвиток соціальної держави України забезпечується наступними пріоритетами: гарантуванням конституційних прав і свобод людини і громадянина; розвитком громадянського суспільства, його демократичних інститутів; зміцненням політичної і соціальної стабільності в суспільстві; створенням конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпеченням постійно зростаючого рівня життя й добробуту населення; розвитком духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу Українського народу, зміцненням фізичного здоров'я нації, створенням умов для розширеного відтворення населення.

Перед самим Рздвом Мнстерство прац та соцально полтики Украни професю гадалки, астролога, хроманта цлителя ввело в Державний нацональний класифкатор професй. Державн муж тим самим узаконили хню дяльнсть сказали, що "признаючи так профес, ми наслдумо вропейський досвд", що "це допоможе держав контролювати доходи знахарв гадалок, заставити х платити податки" (голова комтету Верховно Ради з питань науки освти)»!!! Допускаю, що Тимошенко не читала цього «Послання». Але не можу збагнути, чому ан начебто побожний полттехнолог Олег Медведв, ан дослдник страхв людських, не менш побожний «пастор» Олександр Турчинов не ознайомили Юлю Володимирвну з першою (!) заповддю Закону Божого, яка гласить: «Я - Господь, Бог твй нехай не буде в тебе нших богв, крм Мене», та не нагадали слова, промовлен Господом до Мойсея: «Не ворожть, не гадайте! Не звертайтесь до духв померлих та до ворожбитв, не доводьте себе до опоганення ними» (Старий Заповт. Книга Левт, глава 19: 26, 31)?! Зважмо, шановн читач, також на те, що дос нхто толком не аналзував, на скльки ж саме - на 3%, чи на 13%, чи на вс 17,11%, - окультистськ манпуляц поповнили електоральний урожай лдерки «вонства свтла»? Але й без такого аналзу зрозумло, що з х помччю псля дострокових виборв 2007-го року Тимошенко премр-мнстром стала, а нещодавно ВОНА заледве президентом Украни не була обрана! У першому випадку блоки БЮТ НУНС заледве нашкребли сукупно 226 голосв за призначення

1. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

2. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

3. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

4. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

5. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

6. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
7. Політика і етика: соціально-філософський аспект
8. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

9. Соціальна політика

10. Державне регулювання соціальної політики

11. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

12. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

13. Фінансова політика та бюджетний процес

14. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

15. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

16. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

17. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

18. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

19. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

20. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

21. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

22. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
23. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
24. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

25. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

26. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

27. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

28. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

29. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

30. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

31. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

32. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

34. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

35. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

36. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

37. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

38. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
39. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки
40. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

41. Царювання та політика Павла І

42. Ціноутворення та цінова політика підприємства

43. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

44. Міжнародні відносини та зовнішня політика

45. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

46. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

47. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

48. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города

49. Соціологія: становлення та сучасність

50. Фінансова діяльність та політика держави

51. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

52. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

53. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

54. Національна політика СРСР в роки перебудови
55. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
56. Основні напрямки зовнішньої політики України

57. Центральний банк і монетарна політика

58. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

59. Інформаційна політика України

60. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

61. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

62. Державна політика в галузі охорони праці

63. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

64. Організація облікової політики підприємства

Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры

65. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

66. Концепція регіональної політики

67. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

68. Сучасна мовна політика України

69. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

70. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок
71. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.
72. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

73. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

74. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

75. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

76. Політика суцільної колективізації

77. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

78. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

79. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

80. Суспільно-політичне та культурне життя України

Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили

81. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

82. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

83. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

84. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

85. Асортиментна політика підприємства

86. Маркетингова товарна політика
87. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу
88. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

89. Управління ціновою політикою підприємства

90. Геополітика та геостратегія України

91. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

92. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

93. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

94. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

95. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

96. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

97. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

98. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

99. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.