Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Обща теория на пазарното стопанство (Общая теория рыночной экономики)

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Професионална гимназия по електротехника гр.Варнa Реферат по Икономика На тема:Обща теория на пазарното стопанство Предмета Икономика Икономиката изучава как хората произвеждат и разменят, за да получат стоките и услугите от които имат нужда. Това е обществена наука която описва и анализира как обществото прави избор измежду ограничените ресурси, за да задоволи неограничените си желания. Производството на продукти и услуги, които задоволяват наще потребности, зависи от много хора, които ние не познаваме. Като един огромен екип, тези хора се занимават с конкретни задачи и заедно постигат онова, което нито един отделен човек неможе да разбере или постигне сам. Методи в икономиката Независимо от своята организация всяка икономическа система трябва да отговаря на три основни въпроса: 1.Какво да се произвежда? 2.Как да се произвежда? 3.За кого да се произвежда? Търсенето и предлагането са основни елементи на пазарния механизъм, на практика действа „невидимата ръка на пазра” и получаваш отговор фондаменталните икономически въпроси какво, как и за кого да се произвежда.Взаимодействието на търсенето и предлагането определя система на цените в икономиката, която играе ролята на сигнална система и от, която зависи разпределението и използването на икономическите ресурси. Икономически концепции Решаването на основните икономиески проблеми от пазарно ориентиранните стопанства е съпъствано от изграждането на научни концепции, т.е. на определени системи от схващания за поведението на стопанските субекти в условията наоскъдност. Ще разгледаме три от тези концепции, а именно: концепцията за производствените възможности на обществото, концепцията за алтернативните разходи и концепцията за сравнителните предимства. 1. Концепция за производствените възможности на обществото. Под производствени възможности на икономиката се разбират различните комбинации от стоки и услуги, които националното стопанство е в състояние да произведе, при условие, че: а) количеството на ресурсите е ограничено; б) наличните ресурси са използувани напълно; в) технологичното равнище на производството е дадено. 2. Концепция за алтернативните разходи. Чрез концепцията за производствените възможности икономикса дава представа само за възможните комбинации от стоки и услуги, които икономиката може да произведе при определени условия и между които обществото трябва да направи своя избор. В условията на оскъдност това е неизбежно. Коя от тези комбинации би донесла най-голяма изгода, обаче, решава не концепцията, а самото общество. 3. Концепция за сравнителните предимства. Чрез тази концепция икономикса показва, че отделни държави, райони, отрасли или фирми могат да спечелят, ако се специализират в дейности, в които имат по-добри резултати от тези в алтернативните дейности, които те могат да вършат. Предимствата, които те могат да реализират, са абсолютни и относителни. Модели и организиране на общо стопанство Стопанството е тази част от човешката дейност, която се занимава с производството, разпределението и потреблението на материални блага. Разпределението на благата в едно общество става по различни принципи.

Единият от тях е всеки му по равно. При него обаче липсва лична заинтересованост в производствения процес. По-удачен принцип е според личния принос в производството. Той обаче не гарантира социална справедливост. Съществува и принципа всекиму според потребностите. Нито една държава не използва само един от посочените принципи. В зависимост от политическия строй, приоритет се отдава само на един от тях, а останалите играят спомагателна роля. Пазар и пазарни механизми Пазар – това е съвкупност от правила, чрез които купувачите и продавачите влизат във връзка за размяна на стоки и услуги. Функционирането на пазара се изразява чрез взаимодействие между основните пазарни сили – търсенето и предлагането, а в резултат на това взаимодействие се определя механизма за образуване на цените. Пазарът е размяна организирана по законите на стоковото производство и обръщението, той включва купувачите и продавачите които са подчинени на предлагането и търсенето. Пазарът изпълнява две важни функции : 1. Посредническа – икономическите блага се разпределят между търсещите и предлагащите; 2. Оценяването – изяснява се пазарната цена на предлаганите икономически блага. Пазарният механизъм е обусловен и взаимнозависим от вътрешните закономерности на пазарната система, той е организирана съвкупност от потребностите, интересите и целите на участниците в пазарния процес. Пазарния механизъм се основава на действието на пазарните сили. Пазарният механизъм е определена логическа и практическа последователност в действията на пазарните субекти и операциите по осигуряване на пазара с неговите компоненти. Пазар и пазарни фактори Валутен пазар е глобално понятие или определение за несъмнено най-големия по размер и ликвидност пазар. Това е финансовия пазар на международните валути. Най-общо това е процеса на обмяна на валутите една срещу друга, въпреки че формите и инструментите на обмяна, котиране и време са толкова разнообразни, че на практика е невъзможно един човек да има абсолютни познания и да е актуален във всеки един аспект на този пазар. Участниците на валутния пазар са различни финансови институции - централни и международни банки, местни банки, международни компании, брокерски къщи, фондови и инвестиционни организации и т.н. Известен е под името FOREX пазар (от англ. Foreig Excha ge - обмяна валута). В специализираната литература понятието “международен пазар” се използва за “обозначаване на връзки и отношения между стопански субекти (търговски, посреднически и индустриални фирми, банки, застрахователни компании) и държавни, респективно международни органи, упълномощени да координират и контролират по специфичен начин спазването на установения от участващите субекти регламент”. Възникналите в тази връзка отношения са свързани с размяната на ефекти, респективно на стоки по определени правила, но са съобразени също така и с действащите пазарни фактори. Размяната От възникването на парите и свързаните с тях стоково-парични отношения, под размяна на стоки и стойности се разбира реализирането на съответния продукт на пазара срещу определена сума пари.

Срещу стоката си производителят получава оценка на нейната потребителска стойност изразена в парични единици. Съвсем обаче не са случаите поради една или друга причина, производителят е готов да замени своята стока срещу друга такава с равна или друга потребителна стойност. Сега в момента на 30% от международната търговия се извършва на база някакви обмени операции – бартер, компенсационни сделки и други такива. Формите на размяна на стоки и стойности са безбройни. Пари и техните функции Парите са специфична стока, която има способността да измерва стойността на всички други стоки, да урежда възникналите парични задължения в качеството си на всеобщ еквивалент и да съхранява стойност в рамките на определени периоди от време. Като продукт на стоковата размяна, общественото разделение на труда и еволюцията на формите на стойността, парите са двигател на съвременната пазарна икономика и мярка за увеличаване на общественото благосъстояние. Функциите на парите отразяват възможностите и особеностите за използване на парите, а също и ролята на парите в икономиката. Основните функции на парите са следните: 1) средство за размяна; 2) средство за смятане или стандарт на стойността; 3) средство за натрупване и за спестяване или средство за съхранение на стойността; 4) средство за отложени плащания или платежно средство; 5) световни пари. Механизъм на пазарното развитие Пазарът е безспорно постижение на човешката цивилизация. Неговият принос е неоспорим. Стремежът към по-добра изгода (максимизиране на печалбата) в рамките на пазарната система кара производителите да не консервират техниката, а да я развиват в съответствие с най-новите достижения на научно-техническата мисъл. Пазарът създава условия за високоефективно производство. Всеобщата конкуренция е предпоставка за това, да преуспява този, който най-бързо и най-добре се приспособява към промените на потребителското търсене и най-ефикасно внедрява новостите на научно-техническия прогрес и с това снижава разходите на труд. Модели на икономиката В икономиката брутният вътрешен продукт (БВП) е мярка за количеството произведени стоки и услуги за определен период от време в даден географски район. Това е един от начините за измерване на националния приход и продукция. Често брутният вътрешен продукт се използва като показател за стандарта на живота на определена нация. Брутният вътрешен продукт е крайната стойност на всички стоки и услуги, произведени в границите на определена географска територия за известен времеви период. Най-често периодът е годишен и ако не е споменат, се има предвид годишен. Това означава, че БВП на България е годишният БВП на България. Трябва да се прави разлика между БВП и брутен национален продукт, в който влизат и приходите от инвестиции в чужбина. Данъчна система Необходимост от събирането на данъци. Данъкът е невъзвръщаемо и безвъзмездно (без пряка насрещна облага) плащане, наложено едностранно и по общ ред от държавата, който в едно с другите приходи се разпределя за посрещане на обществените потребности. Той се налага на определени групи обекти или лица (недвижими имоти, моторни превозни средства, доход и др.)

Конечно, «искусственные °требности» маскируют недостаточное удовлетворение «существенных» °требностей (телевидение вместо образования). Но это является оростепенным по отношению к общей детерминации роста (расширенное спроизводство капитала), в соответствии с которой нет ни «естественного», «искусственного». И даже та противоположность естественного и кусственного, какую включает теория человеческих целей, сама оказывается идеологическим продуктом роста. Она им воспроизводится и функционально с ним связана. 28 «Les temps modemes», октябрь 1968 г. Согласно Салинсу именно в наших индустриальных и продуктивистских обществах, в противовес некоторым примитивным обществам, господствует нехватка в силу навязчивой идеи о нехватке, характерной для рыночной экономики. Чем больше производится, тем больше становится ясной в самой области изобилия непреодолимая удаленность конечной границы, каковой могло бы быть изобилие, определяемое как равновесие человеческого производства и человеческих целей. Так как то, что удовлетворяется в обществе роста и все более удовлетворяется в той мере, в какой растет производительность, это потребности самой системы производства, а не «потребности» человека, на непризнании которых покоится вся система, то должно быть ясно, что изобилие неопределенно отступает, а еще точнее — оно бесповоротно отброшено в пользу организованного царства нехватки (структурной нищеты). 29 ориентированного на предмет (англ.). ~~ Пер. 30 человека, «ведомого инстинктом» (англ.). — Пер. 31 «Не позволяй Джонам обгонять себя» (англ.). — Пер. 32 «стандартный набор» (англ.). — Пер. 33 «Образ жизни»

1. Условия возникновения и общая характеристика рыночной экономики

2. "Великая депрессия" и ее роль в развитии теории и практики регулирования рыночной экономики

3. Государственная политика в рыночной экономике

4. Государственное регулирование в рыночной экономике

5. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

6. Налогообложение в условиях рыночной экономики (на примере предприятия ООО "Служба быта")
7. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине
8. Страхование и его роль в рыночной экономике

9. Договоры купли-продажи поставки как наиболее распространенные правовые формы реализации товара в рыночной экономике

10. Предпринимательство в рыночной экономике на примере России и других стран

11. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

12. Реклама в условиях рыночной экономики

13. Создание предприятия в рыночной экономике

14. Характерные черты рыночной экономики Канады

15. Рыночная экономика /Украина/

16. Рыночная экономика и менеджмент

Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Социальная сфера промышленных предприятий в условиях рыночной экономики

18. Система юридических лиц в рыночной экономике, коммерческие организации

19. Фирма, как единица рыночной экономики

20. Ценные бумаги - сущность и роль в рыночной экономике

21. Государство и рыночная экономика

22. Рыночная экономика
23. Государство в рыночной экономике
24. Инвестиционная политика России при переходе к рыночной экономике: проблемы и перспективы

25. Малое предпринимательство в рыночной экономике

26. Механизм активизации трудовой деятельности в рамках рыночной экономики

27. Основы рыночной экономики (Контрольная)

28. Переход России к рыночной экономике в опыте мирового контекста

29. Безработица в рыночной экономике

30. Цена и механизм ценообразования в рыночной экономике

31. Конкуренция как механизм саморегулирования рыночной экономики

32. Альтернативные теории стоимости товара: основные теории товара. Дискуссионные аспекты теории стоимости и меновой стоимости.

Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

33. Конкуренция как внутренний регулятор рыночной экономики

34. Функции и роль денег в рыночной экономике

35. Маркетинговые стратегии малого бизнеса в период перехода к рыночной экономике

36. Практика кадрового менеджмента в условиях перехода к рыночной экономике

37. Пенсионное обеспечение в России и странах с развитой рыночной экономикой: сравнительно-правовой анализ

38. Фирмы в рыночной экономике: контракт купли-продажи
39. Страхование в условиях рыночной экономики
40. Физическая культура в условиях рыночной экономики в Российской Федерации

41. Теория определения уровня дохода. Теория мультипликатора

42. Денежно-кредитное регулирование в условиях рыночной экономики

43. Рыночная экономика

44. Кредитно-денежная система в условиях перехода к рыночной экономике

45. Макроэкономическая нестабильность в рыночной экономике

46. Инфраструктура рыночной экономики

47. Роль кредита в рыночной экономике

48. Демонополизация как одно из условий становления рыночной экономики

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

49. Теоретические основы механизма формирования цен в условиях рыночной экономики

50. Современная рыночная экономика

51. Основы рыночной экономики

52. Анализ механизма формирования и распределения финансовых результатов в условиях перехода к рыночной экономике

53. Внешнеэкономическая деятельность в рыночной экономике

54. Государственная поддержка в МСП в странах с рыночной экономикой
55. Исследование работы рельсобалочного стана 800 Нижнетагильского металлургического комбината в условиях рыночной экономики
56. Модели рыночной экономики

57. Основы механизма формирования цен в рыночной экономике

58. Особенности налогообложения индивидуальной предпринимательской деятельности в период становления рыночной экономики России

59. Развитие сферы услуг в условиях рыночной экономики

60. Рыночная экономика

61. Рыночная экономика

62. Рыночная экономика: механизм, принципы организации, недостатки и преимущества

63. Фискальная политика, методы реализации в рыночной экономике

64. Функции управления предприятием и пути их адаптации к условиям рыночной экономики

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

65. Шведский социализм в условиях рыночной экономики

66. Рынок и его структура. Механизм регулирования рыночной экономики. Становление рынка в Российской Федерации

67. Рыночная экономика в России и вхождение России в мировой рынок

68. Банки и их роль в рыночной экономике, банковский кризис 1998г

69. Германская модель социальной рыночной экономики

70. Денежно-кредитная система в рыночной экономике
71. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития рыночной экономики
72. Положительные и отрицательные стороны рыночной экономики

73. Рыночная Экономика

74. Факторы неопределенности в условиях рыночной экономики: риски и их страхование

75. Фирма как субъект рыночной экономики

76. Функции и роль кредита в современной рыночной экономике

77. Переход от тоталитарной к социально-ориентированной рыночной экономике.

78. Опыт управления развитием региона в странах с развитой рыночной экономикой

79. Банковская система РФ и проблемы ее формирования в условиях рыночной экономики

80. Биржи и их роль в рыночной экономике

Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

81. Проблемы реформирования системы оплаты труда в условиях перехода к рыночной экономике

82. Институт собственности по гражданскому праву и его значение в становлении рыночной экономики в России

83. Хозяйственная деяельность в словиях рыночной экономики

84. Организационно-правовые формы предприятий в условиях рыночной экономики

85. Монополии в рыночной экономике

86. Основы рыночной экономики
87. Инвестиционно-строительная деятельность в условиях рыночной экономики
88. Безработица. Неравенство и социальная защита в условиях современной рыночной экономики

89. Государственная собственность в рыночной экономике России: роль, значения, тенденции, перспективы

90. Понятие страхового фонда в современной рыночной экономике

91. Роль банков в рыночной экономике

92. Роль денег в рыночной экономике

93. Центральный банк РФ: его функции и роль в рыночной экономике

94. Банковская система и ее роль в рыночной экономике

95. Значение и функции баланса в рыночной экономике

96. Необходимость аудиторской деятельности в условиях рыночной экономики

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

97. Предпосылки аудита и его задачи в рыночной экономике

98. Сущность, назначение и виды бухгалтерской отчетности в рыночной экономике

99. Финансовая отчетность в условиях рыночной экономики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.