Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ Коломієць Алла Миколаївна УДК 378.14.(043) ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти” АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, м.Вінниця Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Гуревич Роман Семенович, директор Інституту перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Онищук Людмила Анатоліївна, професор кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка; доктор педагогічних наук, професор Біда Олена Анатоліївна, професор кафедри теорії та історії педагогіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; доктор педагогічних наук, професор Клочко Віталій Іванович, завідувач кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університету Захист відбудеться 26 травня 2008 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України за адресою: 04060, м.Київ, вул. М.Берлинського, 9, 5-й поверх, зал засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (04060, м.Київ, вул. М.Берлинського, 9). Автореферат розісланий 25 квітня 2008 року. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Лапаєнко С.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність і доцільність дослідження. Сучасне суспільство характеризують зростання ролі інформації в соціальних відносинах, збільшення швидкості її опрацювання завдяки комп’ютерній техніці та впровадження інформаційних телекомунікаційних технологій (ІТКТ) у всі сфери суспільного життя. Саме ці процеси зумовили появу інформаційного суспільства (ІС). Про зростання ролі інформації в розвитку суспільства свідчать Закони України „Про інформацію” (1992), „Про захист інформації в автоматизованих системах” (1994), „Про Концепцію Національної програми інформатизації” (1998), „Про Національну програму інформатизації” (1998) та укази Презедента України „Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” (2000), „Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України” (2001) та ін. Інформатизація суспільства зумовлює необхідність інформатизації системи освіти, підготовку кваліфікованих кадрів для всіх сфер і галузей суспільного життя. В епоху інформатизації суспільства помітно зростає роль освіти, оскільки з усіх соціальних інститутів саме освіта є основою його соціально-економічного і духовного розвитку.

На даному етапі в Україні відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження в європейський освітній простір. Учитель перестав бути основним джерелом знань для учнів. На дітей і підлітків нахлинула лавина інформації з різних джерел, таких як: телебачення, відеофільми, комп'ютерні програми й ігри, Інтернет, різноманітна навчальна й науково-популярна література тощо. Очевидно, що інформатизація освіти вимагає відповідності професійної підготовки вчителів сучасному рівню інформатизації суспільства. Тому однією з глобальних цілей інформатизації освіти є підготовка вчителів, які володіють високим рівнем інформаційної культури (ІК), готові застосовувати ІТКТ у навчально-виховному процесі й управлінні освітою, беруть активну участь у процесі інформатизації освіти. ІК розглядаємо як інтегроване особистісне утворення, що є чинником і показником професійної підготовки, являє собою систему знань, умінь і навичок щодо формулювання потреби в інформації, здійснення пошуку необхідної інформації з усієї сукупності інформаційних ресурсів, відбору, оцінювання, збереження, інтеграції, структуризації та створення нової інформації. Необхідність формування ІК для майбутніх учителів зумовлена тим, що змінюється інформаційне забезпечення навчального процесу у вищих навчальних закладах (ВНЗ) і загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ), формується інформаційна інфраструктура, розширюється мережа інформаційних баз знань, електронних освітніх і міжнаукових комунікацій. Крім того, процес інформатизації педагогічної освіти ініціює: вдосконалення методології і стратегії відбору змісту, методів і організаційних форм навчання й виховання, що відповідають завданням розвитку майбутнього вчителя в умовах ІС; проектування та реалізацію науково-методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу студентів, на формування вмінь самостійно добувати знання, переробляти інформацію; створення і застосування засобів ІТКТ, що забезпечують функції збирання, продукування, накопичення, зберігання і передавання інформації. Аналіз діяльності випускників педагогічних ВНЗ допоміг виявити такі суперечності між: традиційною системою навчання, що переживає глибоку кризу, та новими умовами глобальної інформатизації всіх сфер життєдіяльності сучасної людини; реальними потребами ІС в педагогічних кадрах і рівнем їхньої професійної підготовки; вимогами до педагогічної праці, яка має бути індивідуально-творчою, та заформалізованою системою підготовки вчителя; багатопредметністю професійної підготовки вчителя початкових класів і недостатніми міждисциплінарними зв’язками, що унеможливлює інтеграцію знань; обсягом інформації, що одержується людством, і можливостями її засвоєння; невичерпними дидактичними можливостями всесвітньої інформаційної мережі Iнтернет і низьким рівнем їх використання в процесі підготовки майбутнього вчителя початкових класів; швидкими темпами комп’ютеризації навчання у ЗНЗ і неготовністю вчителів початкових класів до використання ІТКТ; необхідністю постійного самовдосконалення і здійснення неперервної освіти і низьким рівнем ІК вчителя початкових класів.

Проблемам підготовки вчителів на сучасному етапі розвитку суспільства присвячені дослідження філософів (В.П. Андрущенко, Г.П. Васянович, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, В.О. Кудін та ін.), психологів (Г.О. Балл, І.Д. Бех, О.І. Кульчицька, Л.М. Мітіна, В.О. Моляко, В.А. Семиченко та ін.), педагогів (С.У. Гончаренко, Р.С. Гуревич, А.Є. Мойсеюк, О.С. Падалка, О.М. Пєхота, Л.П. Пуховська, М.І. Сметанський, С.О. Сисоєва та ін.). Аналіз досліджень із проблем педагогічної професійної освіти показав, що відсоток праць, присвячених підготовці вчителя початкових класів, – незначний. У їх переважній більшості (О.А. Біда, А.М. Богуш, Н.П. Гудзик, П.М. Гусак, І.Я. Каплунович, М.П. Лещенко, О.М. Отич, Н.С. Побірченко, О.Я. Савченко, Н.В. Сулаєва, Г.С. Тарасенко, Л.О. Хомич, І.Б. Червінська та ін.) розглядається лише його психолого-педагогічна та методична підготовка. Наукові дослідження, в яких розглядається проблема підготовки вчителя початкових класів до роботи в ІС, лише починають з’являтись (О.А. Комар, В.В. Кондратова, Є.В. Костик, М.М. Левшин, Д.С. Мазоха, І.М. Шапошнікова, О.І. Шиман). Проблеми професійної підготовки вчителя початкових класів в умовах ІС висвітлені в кандидатських дисертаційних дослідженнях С.О. Гунько „Формування системи знань про інформаційні технології у майбутніх вчителів початкових класів” (Київ, 1999), Є.В. Данильчук „Методическая система формирования информационной системы будущего педагога” (Москва, 2003), І.М. Смірнової “Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів” (Кіровоград, 2004), Л.Л. Макаренко „Комп’ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи” (Київ, 2007), О.П. Кивлюк „Формування елементів комп’ютерної грамотності молодших школярів” (Київ, 2007) та ін. Проте в згаданих працях розглядаються лише проблеми підготовки майбутнього вчителя початкових класів до роботи з комп’ютером. Водночас зазначимо, що комп’ютерна грамотність та інформаційна компетентність не вичерпують проблеми готовності вчителя до успішної професійної діяльності в умовах перенасичення суспільства різноманітною інформацією. Йдеться про формування ІК вчителя, яка є основою його професійної культури. На необхідності розвитку в майбутнього вчителя ІК постійно наголошує Міністерство освіти і науки України, яке рекомендувало ввести до стандартів вищої освіти відповідних вищих закладів як обов’язкову дисципліну „Інформаційна культура студента” (інформаційні листи №1/9-336 від 15.07.02 р. та 1/9-439 від 03.10.03 р.). Проте аналіз наукових досліджень і досвіду роботи педагогічних ВНЗ України дають підстави констатувати, що формування та розвиток ІК майбутнього вчителя початкових класів ще не були предметом цілісного педагогічного дослідження: не обгрунтовано теоретико-методологічні засади досліджуваної проблеми; не здійснено комплексного дослідження на основі діяльнісного, особистісного, критеріального, праксеологічного, аксіологічного та технологічного підходів до розвитку ІК студента; не розглянуто взаємозв’язок і взаємозалежність між теоретичною і практичною підготовкою вчителя до роботи з інформацією; не виявлено закономірності розвитку ІК студентів педагогічних ВНЗ.

Сподвання на генальн директиви, осяяння, з'зди, перевороти, доктрини, катехзиси марн! Доречне лише розкрпачення всх душ, всх ндивдуальностей, всх племен, народв, всх прагнень  волнь. Таке кредо зоряного ступеня еволюц. Стереотипи сторичного балагану зазнали фаско. Тепер слово за ентузастами. Вдтак, Космчна Епоха вимага не лише техногенного виходу в безмрнсть, не лише нформацйно революц, а насамперед безстрашних крокв у тамнич свти внутршнх Космосв. Чи можуть бути офцйн органи та органзац гарантами тако перебудови в сфер духовност й культури? Марна рч! Вони лише нструменти для виконання наказв «згори». Скажуть розвивати культуру! Будуть! Але як? Ми вже давно бачимо результати такого «розвитку», хапаючись за голову. Скажуть нищити! Спопелять дощенту, ще ретельнше, анж це звелли т, котр наказали. Тому гарантом ма стати безсмертне серце Нац, уособлене в минулому, сучасному, прийдешньому в ентузастах духовного ступеня нацонального життя. Духовна Сч, Духовна Республка ма стати реальнстю. 5 Двадцятий вк розвнчу вс мфи

1. Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов

2. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

3. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

4. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

5. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

6. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert
7. Формування організаційної культури
8. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

9. Узагальнення та оформлення контрольно-ревізійної інформації

10. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

11. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

12. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

13. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

14. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

15. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

16. Інформаційно-довідкова система

Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

18. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

19. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

20. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

21. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

22. Інформаційно-вимірювальна система тиску газу в газопроводі
23. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень
24. Маркетинговий план: теоретичне та практичне застосування

25. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

26. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

27. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

28. Основні принципи і типи організаційної культури

29. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

30. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

31. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

32. Формування екологічної культури молодших школярів

Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

33. Формування інформаційного пакету спеціальності "Облік і аудит"

34. Основи формування соціальних стереотипів

35. Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті

36. Принципи, покладені в основу формування грошових агрегатів

37. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

38. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах
39. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах
40. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

41. Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів

42. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

43. Теоретичні основи обліку та аудиту

44. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

45. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

46. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

47. И.А. Ильин. Основы христианской культуры

48. Основы здорового образа жизни студента, физическая культура в обеспечении здоровья

Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

49. Организационная основа использования физической культуры на детском курорте и общем курорте

50. Системный взгляд на культуру - основа анализа цивилизационной специфики России

51. Лекції з української та зарубіжної культури

52. Русский язык - основа национального единства и русской культуры

53. Естественно-научная основа физической культуры

54. Філософська культура особи та її суспільна значущість
55. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
56. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

57. Українська та зарубіжна культура

58. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

59. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

60. Моральна культура особистості та етикет

61. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

62. Формування та розвиток банківської системи України

63. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

64. Агроэкологическая оценка сельскохозяйственных культур. Агробиоценотические основы земледелия

Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры

65. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

66. Основи меліорації та ландшафтознавства

67. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

68. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

69. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

70. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону
71. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці
72. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

73. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

74. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

75. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

76. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

77. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

78. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

79. Литературный язык – основа культуры речи

80. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

81. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

82. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

83. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

84. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

85. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах

86. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту
87. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
88. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

89. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

90. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

91. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

92. Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

93. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

94. Теоретичні основи генно-модифікованих продуктів

95. Духовна культура та її структура

96. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 4/L (7-14 кг), 44 штуки.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
425 руб
Раздел: Более 11 кг

97. Культура мезоліту та неоліту

98. Культура та естетика

99. Культура та мистецтво Сирії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.