Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Динамічні процеси та теорія хаосу

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Курсова робота на тему: Динамічні процеси та теорія хаосу. ПЛАНВступ 1. Відображення і потоки 1.1. Три образи хаосу 1.2. Аттрактор Лоренца і хаос в рідині 1.3. Універсальне відображення для нелінійних коливань 1.4. Стохастичні аттрактори 2. Хаотичні коливання 2.1. Перемежана і перехідний хаос 2.2. Консервативний хаос 3. Фізичні експерименти з хаотичними системами 3.1. Хаос в пружній безперервній середі 3.2. Тривимірні пружні стрижні і струни 3.3. Хаос в матричному друкуючому пристрої 3.4. Нелінійні ланцюги 4. Фрактальні властивості хаосу 4.1. Фрактали 4.2. Фрактали і хаос Висновок Список використаної літератури Вступ Для багатьох вивчення динаміки почалося і закінчилося другим законом Ньютона F = mA. Якщо задані сили, що діють між частками, а також початкові положення і швидкості часток, то за допомогою достатнього великого комп'ютера можна передбачити рух або розвиток системи для будь-якого скільки завгодно пізнього часу. Проте поява великих комп'ютерів і швидких комп'ютерів не привела до обіцяної нескінченної передбаченості в динаміці. Було виявлено що рух деяких дуже простих динамічних систем не завжди можна передбачити на великий інтервал часу. Такі рухи були названі хаотичними, і їх дослідження привабило в динаміку деякі нові математичні ідеї. Побутове поняття хаосу дуже древньо і часто асоціюється з безладним або некерованим фізичним станом або поведінкою людей. Хаос лякає. Правда, завжди залишається надія дізнатися потаєні сили або причини цього хаосу або пояснити, чому виявляються непередбачуваними події, на вигляд випадкові. Отже, основна мета даної роботи полягає у вивченні моделей хаосу. 1. Відображення і потоки 1.1 Три образи хаосу Простим прикладом динамічної моделі, що виявляє хаотичну поведінку є логістичне рівняння, або рівняння зростання популяції: x 1 = ax - bx2 (1.1) Перший член в правій частці описує зростання або народження, а нелінійний член ответствен за обмеження зростання, зв'язане, наприклад, з обмеженістю енергетичних або харчових ресурсів. Якщо нехтувати нелінійним членом (b = 0), то можна виписати явне вирішення лінійного рівняння, що виходить: x 1 = ax ; x =x0 a (1.2) Це рішення стійке при а &l ; 1 і нестійкий при а &g ; 1 . У останньому випадку з лінійної теорії виходить нереалістичне передбачення необмеженого зростання. Нелінійну модель (1.1) зазвичай переписують в безрозмірному вигляді x 1 = x (1 – x ) (1.3) При &g ; 1 є дві точки рівноваги (тобто х = х (1 - х)). Для з'ясування стійкості відображення х 1 = f (х ) слід обчислити величину нахилу f’ (x) у точці спокою. Якщо f’ &g ; 1, точка спокою нестійка. При 1 &l ; &l ; 3 логістичне рівняння (1.3) має дві точки спокою: х = 0, ( — 1) / ; при цьому початок координат — нестійка крапка, а друга точка спокою стійка. Проте при = 3 нахил при x = ( — 1)/ перевищує одиницю (f' = 2 - ) і обидві точки рівноваги стають нестійкими. При значеннях параметра , увязнених між 3 і 4, це просте різницеве рівняння описує безліч багатоперіодичних і хаотичних рухів. При = 3 стає нестійким стаціонарне рішення, але залишається стійким бицикл або двоперіодична орбіта.

Ця орбіта показана на мал. 1.1. Величинах x повторюється через кожну ітерацію. Рис 1.1. Можливі типи вирішень логістичного рівняння (1.3). Вгорі – стаціонарний рух з періодом 1; посередині - рух з періодом 2 і періодом 4; внизу – хаотичний рух. При подальшому збільшенні двоперіодична орбіта стає нестійкою і виникає цикл з періодом 4, який унаслідок біфуркації швидко замінюється циклом з періодом 8 при ще більших значеннях . Цей процес подвоєння періоду продовжується до тих пір, поки не досягає значення : = 3,56994. . Поблизу цього значення послідовність значень параметра, при яких відбуваються подвоєння періоду, підкоряється точному закону (1.4) Це граничне відношення називається числом Фейгенбаума — на ім'я фізики, який виявив ці властивості даного відображення. При значеннях , що перевищують :, можуть виникати хаотичні ітерації, тобто поведінка моделі на великих часах не укладається в рамки простого періодичного руху. У інтервалі : &l ; &l ; 4 також присутні певні вузькі інтервали s , для яких існують періодичні орбіти. Хаотична орбіта логістичного відображення показана на мал. 2 за допомогою залежності х 1 від х . Рис. 1.2. Графічне вирішення різницевого рівняння першого порядку. Роль цього відображення не лише в тому, що воно дає зразок хаосу. Було показано, що і інші відображення виду хп 1 = f (x ), де f (x) — квадратична або складніша функція, поводяться приблизно так само, задовольняючи тому ж закону (1.4). Явище подвоєння періоду або регулярної зміни бифуркационного параметра називають універсальною властивістю певних класів одновимірних різницевих моделей динамічних процесів. Подвоєння періоду і відношення Фейгенбаума (1.4) виявляються в багатьох фізичних експериментах. Це означає, що в багатьох безперервних еволюційних процесах зведення до різницевого рівняння за допомогою перетину Пумнкаре приводить до квадратичного відображення (1.1); звідси слідує важлива роль відображень в дослідженні диференціальних рівнянь. 1.2 Аттрактор Лоренца і хаос в рідині У 1963 р. фахівець з фізики атмосфери на ім'я Е.Н. Лоренц з Массачусетсського технологічного інституту запропонував просту модель теплової конвекції в атмосфері. Рідина, що підігрівається знизу, легшає і спливає, а важча рідина опускається під дією гравітації. Такі рухи часто організовуються в конвективні валики, подібні до рухів рідини в тривимірному торі, показаному на рис. 1.3. Рис. 1.3. Вгорі – схема ліній струму рідини в конвективному вічку при стаціонарному русі; внизу – одновимірна конвекція в кільцевій трубці під дією сили тяжіння і градієнта температури.У математичній моделі конвекції, яку запропонував Лоренц, використовуються три змінні (х, біля, z), що описують стани системи. Змінна х пропорційна амплітуді швидкості, з якою рідина циркулює в рідкому кільці, а змінні біля і z відображають розподіл температури по кільцю. Так звані рівняння Лоренца можна формально отримати з рівняння Навьє — Стоксу, рівняння в приватних похідних механіки рідини. У безрозмірному виді рівняння Лоренца записуються таким чином: (1.5)Параметри і ? пов'язані відповідно з числами Прандтля і Релея, а третій параметр d описує геометрію системи.

Відзначимо, що єдині нелінійні члени — це хz і ху в другому і третьому рівняннях. При = 10 і d = 8/3 (набір параметрів, що віддається перевага фахівцями в цій області) і при ? &g ; 1 є три положення рівноваги, з яких те, яке розташоване на початку координат, є нестійкою седловой крапкою (рис. 1.4). Рис 1.4. Локальні схеми руху поблизу трьох крапок рівноваги для рівнянь Лоренца (1.5). 1.3 Універсальне відображення для нелінійних коливань Структура відображення. Рівняння (1.6), званий гамильтониан породжує рівняння руху (1.7) де необурена частота нелінійних коливань визначається вираженням (1.8) Ці рівняння є диференціальними. Дискретна форма рівнянь руху у вигляді кінцевих різниць переважно для аналізу можливості появи стохастичності. Тому слід знатися на тому, як від рівнянь (1.7) перейти до їх різницевої форми і яка структура останніх. Допустимо, що виділена деяка послідовність моментів часу 0, 1, 2 ., і систему (1.7) удається звести до дискретної системи яка зв'язує значення змінних (I ?) в двох послідовних моментах часу. Зручно ці рівняння записати в такій формі: (1.9) де індекс опущений, межа стоїть замість індексу 1 і g1, g2 — функції, залежні від виду обурення. Надалі оператор (mod 2H) при фазі будемо, як правило, опускати. Форма (1.9) є настільки спільною, що не містить ніякої інформації. У гамильтоновском випадку відображення (1.9) повинне зберігати міру, тобто повинна виконуватися умова (1.10) Це означає, що Для того, щоб система (1.9) знайшла який-небудь сенс, в неї слід вкласти фізичний зміст. Хай змінна I є дією. Її зміна має бути пов'язане з деякою неадіабатичністю руху. У адіабатичному випадку, наприклад, sI експоненціально мало. У неадіабатичному випадку вважатимемо, що зміна дії в основному відбувається в деякій області часу s , в якій порушується адіабатична інваріантність. Повна зміна дії системи накопичується підсумовуванням різних окремих змін sI. Хай Т є характерний інтервал часу між двома послідовними областями порушення адіабатичної інваріантності. Це має на увазі нерівність &g ; s (1.11) яке відразу вирішує питання про те, як природним чином ввести відображення (1.9). Якщо виконана умова (1.11), то існує природна структура відображення (1.9). Вона включає послідовність моментів { k}, розділених інтервалами ~ між областями, де відбувається помітна зміна дії. Рівняння відображення виходять в результаті зшивання цих змін на двох послідовних інтервалах. Вся відмінність в змінах дії поміщена у вигляді функцій g1, g2. Ці прості міркування дозволяють без великих втрат виключити деякі непотрібні ускладнення. По-перше, вважатимемо, що s &g ; 0, тобто зміна дії відбувається миттєво (удар). З фізичної точки зору це означає, що часовий інтервал s зміни дії менше всіх характерних часів завдання. По-друге, рахуватимемо інтервали між моментами k постійними. Гамільтонін описаної системи може бути представлений в (p, x) -пространстве у вигляді . (1.12) На осцилятор з гамильтонианом H0 (p, x) діють миттєві поштовхи через постійні інтервали часу Т. Между поштовхами рух є вільним і передбачається відомим. Тому зшивання рішень на двох різних інтервалах може бути проведена точно.

Это просто моё эмоциональное предчувствие, предпочтение. Мне нравятся разные люди в разных одеждах, их разная пища. Я большой путешественник. Что же касается убеждений, то церковь, например, проповедует всепрощение. Я считаю, что разум покинул людей ещё в первые дни Французской революции. А большинство писателей, фантастов в том числе, сейчас часто пишут о том, что наш разум во многом зависит от эмоций. Эмоции же, которые бушуют в нынешнюю эпоху неопределенности, ведут к хаосу. Теория хаоса сейчас очень популярна. Так что о гуманизме, прагматизме или расизме говорить пока сложно. Может быть, мир вообще исчезнет с лица Земли в результате какого-то катаклизма. К сожалению, очень много физических факторов, которые способны спровоцировать глобальную катастрофу. Но люди очень мало делают, чтобы её избежать. Чтобы мир выжил, надо ему помогать». Ответы Р.Шекли лучше, чем ответы Э.Тополя уже тем, что Р.Шекли не пытается произвести на окружающих впечатление, будто он является носителем некоего сокровенного знания о будущем, которым старается поделиться с избранными им для того, чтобы избранные спасли мир, подобно тому, как такое впечатление производит (возможно сам того не осознавая) Э.Тополь то своим обращением к Б.Березовскому, то к читателям “АиФ”

1. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

2. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7

3. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

4. Теория хаоса и ее взаимосвязь с естествознанием

5. Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

6. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії
7. Нюрнберзький процес та його уроки
8. Фізико–технологічні процеси створення електролюмінісцентних плоских пристроїв відображення інформації

9. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

10. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

11. Теплотехнічні процеси і установки

12. Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу

13. Аналіз біографії Гітлера за неофрейдистськими теоріями та теоріями Фройда

14. Форми вияву психіки, психічні процеси, стани і властивості

15. Окисно-відновні реакції і електрохімічні процеси в гальванічних елементах. Електродні потенціали

16. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

17. Українські космогонічні легенди та перекази про різні трави та квіти

18. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

19. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

20. Цивільний та арбітражний процес

21. Культорологічні теорії

22. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету
23. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів
24. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

25. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

26. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

27. Тропічні та субтропічні плодові рослини

28. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози

29. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

30. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

31. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

32. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы

33. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

34. Докази та доказування в кримінальному процесі

35. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

36. Захист прав і свобод людини та карний процес

37. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

38. Питання фіктивних та удаваних правочинів у теорії та практиці
39. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення
40. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

41. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

42. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

43. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

44. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

45. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

46. Інформатика та інформаційні процеси

47. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

48. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

49. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

50. Київська Русь - теорії походження та розвиток

51. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років

52. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

53. Теорії та концепції харчування людини

54. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі
55. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012
56. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

57. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

58. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень

59. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

60. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

61. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

62. Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній клініці

63. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

64. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

65. Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

66. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

67. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

68. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву

69. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

70. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології
71. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті
72. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

73. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

74. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

75. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

76. Україна та інтеграційні процеси

77. Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

78. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

79. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

80. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

82. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

83. Основні категорії та етапи навчального процесу студента

84. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

85. Суть процесу навчання та засоби його активізації

86. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці
87. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів
88. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

89. Термодинамічні розрахунки ймовірності протікання твердофазних реакцій у процесах спікання металургійної сировини

90. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

91. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

92. Основи теорії Леві-Брюля та Леві-Строса

93. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

94. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

95. Визначення густини твердого тіла та рідини гідростатичним зважуванням

96. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы

97. Ефект Доплера в класичній та релятивійській теорії

98. Спортивна орієнтація та відбір в процесі багаторічного тренування лижників і гонщиків

99. Методологічні та гносеологічні основи вивчення феномена безсмертя


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.