Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Современные методы контроля и оценки знаний школьников

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького Кафедра педагогіки та соціальної роботи ? ? ? ? ? ?, ? ? ? ? (? ? ? ? ?) ? ? з спеціальності: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Черкаси – 1998 ?Вступ . . . . . . . . . . . 3Розділ 1. Особливості контролю в умовах розбудови національної школи та освіти . . . . . 7 1 Проблема контролю та оцінки: становлення і розвиток 7 2 Сутність і завдання контролю в навчально-виховній діяльності школи . . . 15 1.3 Оцінювання та контроль у досвіді вчителів-новаторів 26Розділ 2. Педагогічні основи використання сучасних методів контролю і оцінки при вивченні іноземної мови . . 33 1 Особливості контролю і оцінки при вивченні іноземної мови . . . . . . 33 2 Особливості застосування тестового контролю на уроках англійської мови . . . 42 3 Умови ефективного використання тестової методики при контролі читання учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи . . . 52Висновки . . . . . . . . . . . 63Література . . . . . . . . . . 65Додаток 1 . . . . . . . . . . . 69Додаток 2 . . . . . . . . . . . 73 Вступ Після отримання державного суверенітету Україна стала на шлях відновлення усіх ланок життя. Демократичні зміни мали значний вплив і на сферу освіти. У зв’язку з децентралізацією навчальної системи виникла необхідність у створенні чіткої державної системи контролю. Гострою проблемою сьогодні є також визнання національних сертифікатів, які були б співвідносними і відповідали світовим стандартам. Однією з причин ускладнень у визначенні аналогів освітніх документів є недосконалість системи контролю та оцінювання в середніх навчальних закладах України. Контроль та оцінювання залишилися суб’єктивними, методи їх реалізації – застарілими. Отже, виникає необхідність впровадження системи контролю максимальної об’єктивності та можливості вимірювання оцінки за допомогою якісних та кількісних показників. Впровадження сучасних методів контролю та оцінки у практику навчання в українських навчальних закладах забезпечило б дотримання вимог, що висуваються до контролю, – об’єктивність, надійність, вимірюваність, цілеспрямованість, систематичність, тощо, – і дозволило б зробити навчання ефективним та наблизити його до світових стандартів. В області вивчення різних методів контролю досягнуто значних результатів. Аналіз спеціальної літератури показує, що в методиці навчання іноземних мов робилося багато спроб щодо вирішення проблеми організації контролю і оцінки знань. Так, вченими були визначені зміст і завдання контролю, зокрема тестового, його функції в процесі навчання; створена класифікація контрольних завдань, сформульовані основні вимоги до розробки контрольних завдань, самої процедури адміністрування контролю; проаналізовані та описані особливості організації контролю різних видів мовленнєвої діяльності, іншомовних мовних навичок та мовленнєвих умінь; розглянуто специфіку контролю на молодшому, середньому та старшому етапах у середніх та вищих навчальних закладах (В.Л.Банкевич, М.С.Бернштейн, М.Є.Брейгіна, Ж.В.Вітковська, М.І.Володін, В.О

.Гордієнко, О.Ю.Горчев, Г.В.Іванова, В.О.Кокота, Н.І.Красюк, О.А.Куніна, Л.В.Лисенко, О.О,Леонт’єв, О.Г.Поляков ,І.А.Рапопорт, В.Л.Рись, М.В.Розенкранц, Р.Сельг, І.Соттер, О.Л.Товма, С.К.Фоломкіна, І.О.Цатурова, М.С.Штульман, Г.Б.Юдис). Незважаючи на те, що в педагогіці і методиці проведено багато досліджень з проблеми контролю та оцінки знань, умінь та навичок учнів, проблема організації контролю в школі залишається актуальною. Це зумовило загальну спрямованість нашого дослідження. Мета дослідження – аналіз, узагальнення і осмислення досвіду використання сучасних методів контролю, а також визначення психолого- педагогічних основ застосування тестового контролю при вивченні іноземної мови. Об’єктом дослідження є контроль і оцінка знань, умінь і навичок учнів. Предмет дослідження – організація тестового контролю вмінь читання при вивченні іноземної мови. Гіпотезою дослідження виступає положення, згідно з яким навчальна діяльність учнів буде більш раціональною і продуктивною, більш ефективним буде вивчення іноземної мови при умілому застосуванні сучасних методів контролю (зокрема тестового). Для дослідження поставленої мети та підтвердження висунутої гіпотези необхідно виділити такі завдання: 1) проаналізувати стан і розвиток проблеми контролю і оцінки знань, умінь та навичок учнів; 2) узагальнити і осмислити досвід вчителів-новаторів по використанню сучасних методів контролю; 3) дослідити особливості використання сучасних методів контролю при вивченні іноземної мови і їх вплив на інтенсивність оволодіння учнями знаннями і навичками; 4) проаналізувати умови ефективного застосування тестового контролю при вивченні іноземної мови. У процесі роботи над дипломною роботою нами були використані такі методи: 1) вивчення педагогічної і методичної літератури; 2) спостереження за процесом контролю у навчанні англійської мови; 3) аналіз та узагальнення досвіду роботи вчителів; 4) розвідувальний експеримент, цілі якого полягали у визначенні доцільності застосування різних видів тестових завдань; в уточненні структури та змістового наповнення комплексу тестових завдань; 5) експериментальне проведення тестового контролю вмінь читання; 6) статистичний аналіз отриманих результатів тестування; Наукова і практична значущість роботи: 1) дано теоретичний аналіз і розглянуто сучасний стан проблеми контролю та оцінки знань ,умінь та навичок учнів; 2) дано аналіз тестового методу контролю; 3) конкретизовано й доповнено окремі теоретичні положення в організації тестування у навчанні іноземної мови; 4) створено банк тестових завдань для перевірки читання; 5) розглянуто умови ефективного застосування тестового контролю; 6) результати дослідження можуть бути корисними в практичній діяльності студентів-практикантів і вчителів іноземної мови. Дослідження проводилося з 1995 по 1998 рік на базі Черкаської школи №11 та №27. Етапи дослідження: 1) аналіз стану проблеми в педагогічній теорії і практиці роботи шкіл; 2) вивчення літератури, висунення гіпотези, завдань, формування структури роботи; 3) теоретичний аналіз проблеми; 4) узагальненість і систематизація матеріалів.

Основні положення і результати дослідження доповідались і обговорювались на кафедрі педагогіки і соціальної роботи та на студентській науково-практичній конференції.РОЗДІЛ 1. Особливості контролю в умовах розбудови національної школи та освітиПроблема контролю та оцінки: становлення і розвиток Виявлення, контроль, оцінка і облік знань учнів – важлива проблема теорії і практики навчання. Без перевірки або самоперевірки засвоєних знань, набутих умінь і навичок неможливе якісне здійснення цієї проблеми. Тому контроль знань учнів завжди був, є і буде важливою складовою частиною навчального процесу, хоч і ставлення до нього зазнавало певних змін. Міняються окремі форми і способу контролю знань, але його головна суть – знати, наскільки вдало відбувся процес засвоєння вивченого матеріалу, – залишається незмінною. Вона визначається самою природою процесу навчання. Ще за радянських часів, з перших днів існування радянської школи, вчителі, організовуючи процес навчання і керуючи ним, завжди цікавилися результатами навчальної роботи, вивчали знання учнів. Проте ставлення педагогічної думки, офіційна лінія керівних органів народної освіти щодо контролю знань учнів і визначення функції цієї важливої частини процесу навчання були різними на різних етапах будівництва школи. Оскільки в дореволюційній школі контроль знань нерідко був засобом відбору учнів для подальшого навчання і використовувався іноді для адміністративного впливу на учнів та вчителів, то закономірною реакцією перших діячів радянської школи була думка, що такий контроль треба відкинути і звільнити школу від цієї тяжкої спадщини. Вже в травні 1918 року постановою Наркому РРФСР було відмінено екзамени і оцінку знань учнів балами. В ній говорилося: “1.Використання бальної системи для оцінки знань і поведінки учнів відміняється у всіх без виключення випадках шкільної практики. 2.Переведення із класу в клас та видача свідоцтв відбувається за відгуками педагогічної ради про виконання навчальної роботи.’’ Але через переповнені класи учитель не встигав систематично вести записи характеристик знань своїх учнів, і тому письмові характеристики носили досить загальний трафаретний характер. Це в свою чергу призвело до виникнення теоретичних концепцій, що штовхали школу в бік недооцінки перевірки знань учнів і контролю за їх роботою з боку учителя. У перші роки існування радянської школи певний вплив на формування таких концепцій мали також деякі помилкові педагогічні теорії, зокрема теорія “вільного виховання”, прихильниками якої були К.Н.Вентцель, Е.Кей, О.І.Пискунов, Л.М.Толстой. Вона була направлена проти будь-якого подавлення дитини, проти регламентації всіх сторін її життя та поведінки, визначення змісту навчання проти її волі. Піддаючи гострій критиці авторитарність виховання і схоластичні методи навчання, представники цієї теорії, а також педагоги, які були під її впливом, виступали проти оціночної системи навчання, яка склалася в школі проти екзаменів. Це був період пошуків нових форм і методів роботи. Ламаючи старе і відкидаючи непотрібне, працівники освіти й вчителі допускали іноді й помилки, які згодом виявлялися й усувалися в процесі творчої роботи (захоплення комплексними програмами, механічне перенесення досвіду інших країн, зокрема шкіл США, використання групово-бригадних форм оцінки знань і умінь учнів і т.д

Современные быстродействующие компьютеры позволяют реализовать совершенные в диагностическом отношении тесты. Преимущество тестовой проверки в том, что одновременно занят и продуктивно работает весь класс и за несколько минут можно получить срез обученности всех учащихся. Это вынуждает их готовиться к каждому уроку, работать систематически. Индивидуальная и дифференцированная работа с обучаемыми по предупреждению неуспеваемости также основывается на текущем тестировании. Тестирование должно обязательно сочетаться с другими (традиционными) методами и формами проверки. 64. Оценка знаний учащихся Под оценкой знаний, умений и навыков дидактика понимает процесс сравнения достигнутого учащимися уровня владения ими с эталонными представлениями, описанными в учебной программе. Как процесс оценка знаний, умений и навыков реализуется в ходе контроля (проверки) последних. Количественная мера оценки носит название «отметка» и выражается в баллах. В отечественной дидактике принята 4-балльная система отметок: – 5 – владеет в полной мере (отлично); – 4 – владеет достаточно (хорошо); – 3 – владеет недостаточно (удовлетворительно); – 2 – не владеет (неудовлетворительно)

1. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

2. Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу

3. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

4. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

5. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

6. Формування народознавчих знань та вмінь учнів
7. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання
8. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

9. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

10. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

11. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

12. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

13. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

14. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

15. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

16. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

17. Різання матеріалів, верстати та інструменти

18. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

19. Поляризація діелектричних матеріалів та їх діелектрична проникність

20. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

21. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

22. Формування духовності учнів у навчальному процесі
23. Поняття та форми державного устрою2
24. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

25. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

26. Розробка та виконання програм на мові pascal.

27. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

28. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

29. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

30. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

31. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

32. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее

33. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

34. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

35. Обов’язки та права державних службовців

36. Організація захисту державної таємниці в Росії

37. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

38. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
39. Принципи розробки та оцінки державної політики України
40. Функції та принципи державного управління

41. Визнання та виконання рішень іноземних судів

42. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

43. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

44. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

45. Становлення державності та законодавства у ранньофеодальній слов`янській державі

46. Царські маніфести 1905 року та система виборів до Державної Думи

47. Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен

48. Форми та методи державної підтримки експортерів

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

50. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

51. Організація та методика виконання курсових

52. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

53. Причини неуспішності учнів та шляхи їх розв’язання

54. Стандарти системи освіти України та Великої Британії
55. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку
56. Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи

57. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

58. Форми державності та їх загальна характеристика

59. Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу

60. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

61. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

62. Державний соціальний стандарт, прожитковий мінімум

63. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

64. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые

65. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

66. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

67. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

68. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

69. Конституцiя США та реальнi права громадян

70. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi
71. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни
72. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

73. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

74. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

75. Система криптозащиты в стандарте DES. Система взаимодействия периферийных устройств

76. Приводы CD-ROM. Форматы и стандарты

77. Острый тромбофлебит глубоких вен правой голени

78. ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI МОЛОДИХ ШКОЛЯРiВ

79. Полная история танков мира

80. Застосування стандартів ISO серії 9000

Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие

81. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

82. Диаграммы Венна-Эйлера: соотношения между объемами данных понятий. Проверка правильности непосредственного умозаключения

83. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

84. Роль схемы в процессе реализации государственного стандарта (философия)

85. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

86. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
87. Международные стандарты бухгалтерского учета
88. Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS)

89. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

90. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

91. Управление учебным процессом в колледже в период внедрения Государственных образовательных стандартов среднего специального образования

92. Назначение, область применения и содержание стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2001

93. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

94. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

95. Изучение экономической целесообразности применения ООО <Сибирь-связь> зарубежных технологических разработок по строительству офисных телекоммуникационных сетей на базе систем микросотовой связи стандарта DECT

96. Приватизація як засіб припинення державної власності

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

98. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

99. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

100. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.