Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Однією з умов успішної діяльності підприємства є якість інформації, яка залежить від рівня інформаційного забезпечення керівництва. Процес прийняття управлінського рішення передбачає отримання даних, їх аналіз, узагальнення та підготовку в розрізах і форматі, необхідних для управлінського персоналу. Обов'язковою вимогою до таких даних є їх достовірність і можливість підтвердження. Інформація може бути незакріпленою або закріпленою на відповідному носії (документальною). Матеріальний об'єкт, призначений для запису, зберігання і передачі в просторі й часі інформації, називається матеріальним носієм. Ним можуть бути папір, магнітна стрічка, дискета, лазерний диск тощо. Існування документа без матеріального носія неможливе. Щоб вважати матеріальний об'єкт документом, необхідною є наявність зафіксованого у ньому текстового повідомлення. Отже, документ - це матеріальний об'єкт, який містить інформаційні дані, оформлений у визначеному порядку та має юридичну силу. Тому в процесі підготовки інформації для управління життєво важливою стає організація належного документування господарських операцій і документообороту. Якщо на підприємстві не налагоджена чітка робота з документами, то в результаті погіршується управління, оскільки воно залежить передусім від якості та оперативності приймання-передачі інформації, налагодження довідково-інформаційної служби, чіткої організації пошуку, зберігання і використання документів. Документально підтверджені відомості використовуються апаратом управління як засіб реалізації покладених на нього функцій. Крім того, документи в багатьох випадках є одним із засобів закріплення і підтвердження законності та забезпечення контролю.5 У бухгалтерському обліку інформація генерується і передається за допомогою документів. Окрім того, що документи є основним джерелом економічної інформації, об'єктом і результатом праці багатьох працівників, у них відображаються розпорядження на здійснення господарських операцій, а також вони слугують підтвердженням їх здійснення. Отже, в бухгалтерському обліку документ є безперечним письмовим доказом факту господарського життя, який відбувся. Тобто це належним чином складений і оформлений діловий папір, який містить всі істотні характеристики факту господарського життя. Сукупність бухгалтерських документів, якими оформлюються господарські операції, називається документацією, яка є результатом бухгалтерського спостереження за господарськими операціями та обов'язковою умовою для їх відображення у бухгалтерському обліку. Важливість правильного та своєчасного документування господарської діяльності підтверджується регулюванням деяких аспектів даного питання нормами законодавства. Так, чинним законодавством чітко визначено сутність первинного документу (табл.1). Таблиця 1. Трактування поняття &quo ;первинний документ&quo ; відповідно до законодавства Нормативні документи Визначення Закон України &quo ;Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні&quo ; № 996 Первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення Закон України &quo ;Про інформацію&quo ; № 2657-ХІІ Документ - передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно, відео, фотоплівці або на іншому носісві Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку № 88 Первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення ДСТУ 2962-94 Первинна документація - це сукупність облікових документів, які фіксують здійснення виробничо-господарських операцій і розпорядження на їх проведення Залежно від значення у господарській діяльності підприємства, документи виконують різні функції: доказову, інформаційну, контрольну, накопичення і зберігання інформаційних даних.

Доказова функція означає, що документи є письмовим доказом здійснення господарських операцій, тобто мають юридичну силу та використовуються для здійснення контролю й аналізу господарської діяльності, її подальшого планування, а також у ході аудиторської перевірки, проведення бухгалтерської експертизи, ревізії, у судовому процесі. Особливою є роль документів у здійсненні контролю за доцільністю господарських операцій. Своєчасне та правильне документування господарських операцій забезпечує контроль за збереженням майна власника. Від якості первинних документів залежить якість бухгалтерського обліку на підприємстві. Тому кожна господарська операція, яка відбувається на підприємстві, повинна бути документально оформлена, оскільки без її підтвердження відповідним документом вона не може бути відображена в бухгалтерському обліку. У своїй роботі кожен бухгалтер повинен керуватися правилом: &quo ;Немає документу - немає запису&quo ;. Кожен документ повинен бути оформлений відповідно до встановлених вимог. Неправильне складання документів (а тим більше їх відсутність) - одна з основних причин виникнення конфліктів з податковими органами, контрагентами, працівниками. За відсутності належним чином оформлених документів підприємство стикається з необхідністю доведення факту здійснення певних господарських операцій за допомогою інших наявних документів, що досить часто виявляється складним завданням. Нечітка організація роботи з документами призводить до зниження якості їх оформлення, збільшення строків опрацювання інформаційних даних, затримки проходження документів і їх виконання, відсутності контролю за виконавцями, надмірності документообороту. Все це знижує інтенсивність діяльності підприємства, якість обслуговування клієнтів і здатність підприємства підтримувати зовнішні контакти, призводить до фактичної некерованості підприємством. Для організації ефективної обробки великої кількості документів і особливостей їх складання бухгалтер повинен вміти їх класифікувати. Крім того, правильна класифікація документів є основою раціональної організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Бухгалтерські документи можна класифікувати за багатьма ознаками, основні з яких наведено в табл.2. Таблиця 2. Класифікація первинних документів у бухгалтерському обліку Класифікаційна ознака Види документів Характеристика документів 1 2 3 За місцем складання внутрішні складаються на підприємстві на підставі здійснених ним операцій зовнішні надходять на підприємство ззовні За змістом господарських операцій грошові відображають наявність і рух грошових коштів майнові відображають наявність і рух майна розрахункові відображають розрахунки підприємства з іншими суб'єктами господарювання та державою За порядком складання первинні складаються у момент здійснення господарської операції або одразу після її закінчення зведені складаються на підставі первинних шляхом групування і узагальнення їх показників За ступенем уніфікації уніфіковані передбачають наявність типових бланків, затверджених у встановленому порядку бухгалтерського оформлення розробляються на підприємстві та складаються без використання типових бланків Відповідно до правил складання доброякісні відповідають законодавству, вимогам і положенням про документи та записи в бухгалтерському обліку недоброякісні не відповідають вимогам і відображають здійснену операцію у спотвореному вигляді (неправильно оформлені та підроблені документи) За призначенням розпорядчі містять розпорядження (наказ, завдання) на здійснення господарської операції виправдовуючі (виконавчі) підтверджують здійснення господарської операції комбіновані поєднують ознаки попередніх видів Особливе місце серед документів займає нечисленна, але важлива для облікового підрозділу підприємства організаційно-розпорядча документація, яка забезпечує як організацію роботи бухгалтерської служби (Положення про бухгалтерську службу, посадові інструкції посадових працівників), так і правову основу господарських операцій (накази або розпорядження, акти перевірок, протоколи засідань тощо).

Важливими є також уніфіковані документи, призначені для оформлення ряду господарських операцій на всіх підприємствах незалежно від галузі народного господарства (касові та банківські документи, документи для розрахунків з підзвітними особами тощо). Уніфіковані документи передбачають наявність відповідних бланків. Бланк - друкована форма документу з реквізитами, які містять постійну інформацію. У бланку може розміщуватися емблема підприємства, товарний знак та ін. Найбільш розповсюдженими є бланки актів, довідок, службових листів, контрактів, договорів і ряду первинних документів. На бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених міністерствами та відомствами України, складаються фінансова, податкова та статистична звітність. У випадках, передбачених законодавством, бланки первинних документів можуть відноситися до бланків суворої звітності. Форми бланків суворої звітності затверджуються відповідними державними органами та друкуються централізовано масовим тиражем на спеціальному папері із захисними складовими. Всі бланки суворої звітності підлягають нумерації, порядок нанесення якої встановлюється державними органами. Використання і порядок реєстрації руху бланків суворої звітності, а також перелік господарських операцій, оформлення яких відбувається на таких бланках, визначається окремими нормативними документами. Вирішення окремих питань щодо використання бланків суворої звітності належить до повноважень посадових осіб на рівні підприємства (наприклад, може складатися перелік осіб, які у своїй діяльності використовують такі бланки). У випадках, передбачених законодавством, бланки первинних документів можуть відноситися до бланків суворої звітності. Форми бланків суворої звітності затверджуються відповідними державними органами та друкуються централізовано масовим тиражем на спеціальному папері із захисними складовими. Всі бланки суворої звітності підлягають нумерації, порядок нанесення якої встановлюється державними органами. Використання і порядок реєстрації руху бланків суворої звітності, а також перелік господарських операцій, оформлення яких відбувається на таких бланках, визначається окремими нормативними документами. Вирішення окремих питань щодо використання бланків суворої звітності належить до повноважень посадових осіб на рівні підприємства (наприклад, може складатися перелік осіб, які у своїй діяльності використовують такі бланки). Обов'язковими є реквізити, передбачені в усіх документах, незалежно від виду останніх. Вони наносяться на стандартні аркуші паперу друкарським способом, за допомогою комп'ютерних засобів або спеціального штампу, і утворюють бланк документу. Якщо в документі не заповнено хоча б один з обов'язкових реквізитів, то він вважається недоброякісним і не може бути підставою для відображення господарської операції у бухгалтерському обліку, оскільки в процесі проведення перевірок контролюючими органами такі документи не будуть визнаватися підтверджуючими у здійсненні господарських операцій. У сучасних умовах, окрім передбачених законодавством обов'язкових реквізитів, необхідно вміти &quo ;читати&quo ;3 й заповнювати ще й ряд позначень і кодів, які можуть передбачатися типовими формами документів залежно від характеру операції (табл.3

Когда весьма скудный оперативно-агентурный учет антисоветского элемента был исчерпан, необоснованные аресты начали проводиться в массовом порядке только лишь для выполнения лимитов, установленных Нодевым и Монаковым(. При производстве этих арестов не принимались во внимание ни возраст, ни прошлая и ни настоящая деятельность человека. Достаточно было случайно оказаться на рынке и попасть под облаву, для того чтобы быть арестованным и подвергнутым допросу по обвинению в антисо-ветской деятельности - шпионаже, принадлежности к контрреволюци-онной организации и т.п. Следствием по делам бывших сотрудников III отдела НКВД ТССР [...] установлено, что для выполнения лимитов работники III отдела неоднократно устраивали облавы на рынках в гг. Ашхабаде, Кызыл-Арвате, Мары и т.д. Во время этих облав арестовывались все, имеющие подозрительную внешность. Документы во время облав у задержанных не проверялись, а после ареста арестованный попадал на "конвейер", подвергался избиению и "давал" показания по заказу следователя [...]

1. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

2. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

3. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

4. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

5. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

6. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр
7. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
8. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

9. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

13. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

14. Основи бухгалтерського обліку

15. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

16. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

18. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

19. Форми бухгалтерського обліку

20. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

21. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

22. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
23. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
24. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

25. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

26. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

27. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

28. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

29. Автоматизована система обліку праці та зарплати

30. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

31. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

32. Поняття, форма та функції Конституції України

Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

34. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

35. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

36. Діюча практика обліку операцій з векселями

37. Поняття, види та принципи страхування

38. Бухгалтерський облік
39. Бухгалтерський облік
40. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

41. Бухгалтерський облік на підприємстві

42. Бухгалтерський облік у банку

43. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

44. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

45. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

46. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

47. Організація обліку доходів

48. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио

49. Організація обліку на підприємстві

50. Організація обліку орендних операцій

51. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

52. Організація управлінського обліку

53. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

54. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
55. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах
56. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

57. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

58. Аналіз обліку витрат виробництва

59. Поняття, види та форми договорів

60. Поняття, предмет та зміст господарського договору

61. Поняття, функції та система трудового права України

62. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

63. Автоматизація процесу обліку

64. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес

65. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

66. Поняття "культура" та її сутність

67. Організація обліку на торгівельному підприємстві

68. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

69. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

70. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації
71. Аналіз обліку платників податків в Україні
72. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

73. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

74. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

75. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

76. Поняття про психіку

77. Поняття та форми державного устрою2

78. Облік зносу та амортизації основних засобів

79. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

80. Поняття сущність та ознаки держави

Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы

81. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

82. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

83. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

84. Готельні послуги: документація та облік

85. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

86. Номенклатура справ. Підготовка документів до зберігання та їх здача в архів
87. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості
88. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

89. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

90. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

91. Облік основних засобів та руху грошових коштів

92. Облік праці та її оплати

93. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

94. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

95. Облік та аудит

96. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки

97. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

98. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

99. Діловодство та судове діловодство


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.