Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Інститут соціології Національної академії наук України Чередник Галина Юріївна УДК 316.6:373.5 ІНТЕРАКЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті соціології Національної академії наук України. Науковий керівник – доктор філософських наук, професор Суїменко Євген Іванович, Інститут соціології НАН України, головний науковий співробітник. Офіційні опоненти: доктор філософських наук Судакова Валентина Миколаївна, Міжнародний Соломонів університет, декан факультету соціальних і гуманітарних наук. кандидат соціологічних наук Галустян Юлія Марсумівна, Інститут економіки і прогнозування НАН України, провідний науковий співробітник. Захист відбудеться „ 20 ” червня 2008 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.229.01 в Інституті соціології Національної академії наук України за адресою: 01021, вул. Шовковична, 12, м. Київ. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту соціології Національної академії наук України за адресою: 01021, вул. Шовковична, 12, м. Київ. Автореферат розісланий „ 07 ” травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Стукало С.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Важливе завдання становлення молодої особистості покладено, в першу чергу, на такі інститути суспільства, як сім’я та освіта. Саме вони мають виконувати соціальне замовлення держави – формувати нових членів суспільства, соціалізувати їх до нових умов життя. Проте в системі освіти відбувся розрив між навчанням і вихованням, як провідним механізмом соціалізації: зростає число навчально-освітніх закладів, метою яких є тільки навчання – від дитячого садочка до школи. Внаслідок цього виховання виявляється відданим на відкуп асоціальним структурам (серед яких і релігійні секти тоталітарного характеру); маніпулятивним засобам масової інформації. Інститут сім’ї також переживає кризу: зростає кількість розлучень, збільшується темп життя родини й викривляється характер стосунків між різними поколіннями в сім’ї і, як наслідок, остання намагається перекласти свої функції на інші інститути. Тому, на думку фахівців, зараз існує серйозний дефіцит позитивного впливу на дітей і підлітків усіх інститутів соціалізації – сім’ї, освітніх установ, масмедіа. Дітям не вистачає любові, довіри, поваги з боку дорослих. Формуючий вплив інституцій суспільства на молоде покоління може відбуватися тільки за умов його постійної взаємодії з контрагентами впливових дій, що робить останню важливим чинником соціалізаційного процесу. Інтенсивні інтеракції молодого покоління з основними агентами соціалізації виступають як механізм оволодіння соціальним досвідом; характер спілкування впливає на творчу активність дітей, їх моральний розвиток, на формування емоційного світу. Але для того, щоб соціалізація була успішною, а взаємодія – ефективною, необхідно усвідомлювати ті процеси, які відбуваються під час останньої, знати й свідомо використовувати впливові дії, які можуть привести до бажаного результату.

Так, в процесі соціалізуючих інтеракцій діють як прямі, так і опосередковані механізми, за допомогою яких агенти інтеракцій впливають на підростаюче покоління з метою його акультурації й вироблення навиків просоціальної поведінки. Наукова проблема полягає в тому, що проблему ефективності соціалізації й взаємодії неможливо зрозуміти без дослідження інтеракційних механізмів, але на цей час у науці немає чіткої систематизації впливових дій, як і дефініції інтеракційного механізму, зокрема. Крім того, слід зазначити, що сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується актуалізацією з’ясування основних детермінант і закономірностей соціалізуючого впливу на кожному з вікових періодів розвитку індивіда. Адже ті економічні, політичні, соціально-психологічні та інші перетворення, які відбуваються на сьогодні в Україні неможливі без зміни моделі взаємодії агентів соціалізації. До питань соціалізації звертались в різні часи З. Фрейд, Е. Еріксон, Ж. Піаже, К. Роджерс, А. Маслоу, А. Бандура, У. Бронфенбреннер, Дж. Дьюї, В. Кукартц, Е. Дюркгейм, Т. Шибутані, Л.С. Виготський, А.Б. Залкінд, Б.Г. Ананьєв, М.В. Дьомін, Н.П. Дубінін, О.М. Леонтьєв, А.Ф. Поліс, К.А. Абульханова-Славська, І.С. Кон, які в рамках різних соціально-психологічних концепцій розглядали сутність і зміст соціалізаційного процесу, формулювали й уточнювали поняттєво-категоріальний апарат. В той же час проблемам міжособистісної взаємодії як механізму опанування соціальним досвідом приділялось значно менше уваги. Одними з перших підкреслили роль взаємодії в процесі соціалізації Дж.Г. Мід, Ч. Кулі, Б. Блум, Е. Гоффман. Питання взаємодії розглядались в працях Т. Парсонса, Р. Мертона, Г. Тарда, У. Джеймса, К. Хорні, Г. Блумера, Е. Фромма, М. Куна, А. Шюца, А. Тоффлера, Ю. Хабермаса. Значний вклад в розгляд проблеми взаємодії вніс П. Сорокін. Слід звернути також увагу на роботи Г.М. Андрєєвої, Б.А. Ананьєва, В.М. М’ясищева, М.І. Шевандріна, які розглядали позиції основних агентів в процесі взаємодії. Серед сучасних українських соціологів до проблем соціалізації, впливових дій в її процесі звертались Л.О. Аза, І.О. Мартинюк, Н.І. Соболєва. Питання взаємодії й взаєморозуміння крім того розглядались Е.І. Головахою, Н.В. Паніною. Аналіз наукового стану окресленої проблеми показав, що зазначені вище підходи зосереджуються, в основному, на значеннєвій стороні взаємодії в процесі соціалізації, коли звертається увага лише на окремі, провідні інтеракційні механізми – способи впливових дій. Відсутні систематизовані знання про те, як саме інтеракційні механізми спрямовують соціалізацію у конструктивному, суспільно значимому напряму: як, якою мірою „спрацьовують” ті чи інші механізми, яку вони роль відіграють, як виявляється їх специфіка і в якому обсязі виступає той чи інший механізм. Слід також зауважити, що учні не є домінуючим об’єктом уваги соціологічних досліджень (з багатьох причин, серед яких чільне місце посідає проблема фінансового забезпечення подібних досліджень). Але отримати такі факти було б цікаво ще й тому, що учнівська молодь є досить численною людською спільнотою.

Актуальність і недостатня розробленість зумовили вибір здобувачем теми. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота не пов’язана з науковими планами, програмами, темами. Мета й завдання дослідження. Головною метою дослідження є визначення специфіки дії інтеракційних механізмів соціалізації в середовищі учнів середньої школи України, їх значущості, характеру впливу на шкільну молодь. Для досягнення мети дисертації треба було розв’язати такі завдання: дослідити, які провідні інтеракційні механізми використовуються кожним з агентів; рангувати соціалізуючі функції тих чи інших соціальних агентів за їх впливовим значенням; здійснити аналіз впливових дій агентів соціалізації на учнівську молодь за їх характерними ознаками; дослідити вплив соціально-демографічних, соціально-статусних та соціально-психологічних чинників на процес взаємодії учнівської молоді з агентами соціалізації; з’ясувати залежність впливових дій агентів взаємодії на учнівську молодь від матеріального стану родини та соціокультурного статусу батьків (рівня освіченості); здійснити порівняльний аналіз ставлення учнівської молоді до різних за віком агентів впливових дій і, відповідно, ставлення до них тих чи інших агентів; дослідити вікову динаміку вияву самостійності учнів школи в опануванні соціальним досвідом; дослідити взаємовплив характеру стосунків учнівської молоді з агентами взаємодії на авторитет та значущість останніх. Об’єкт дослідження - учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Предмет дослідження - взаємодія учнів середньої школи з агентами соціалізуючого впливу. Методи дослідження. Для здійснення теоретичних завдань дослідження застосовувались загальнонаукові методи, а саме: метод аналізу для ознайомлення із станом наукової проблеми та виділення складових елементів інтеракційного механізму і метод синтезу для формулювання дефініції інтеракційний механізм, метод порівняння для співставлення поглядів представників різних наукових течій на провідні інтеракційні механізми, що використовуються в процесі соціалізації, методи класифікації та типологізації для систематизації опосередкованих впливових дій, метод системного аналізу для виділення структурних елементів взаємодії в процесі соціалізації й встановлення їх зв’язків та взаємозалежностей. Основним емпіричним методом, який було використано для збору первинної соціологічної інформації, є опитування. Емпіричну базу роботи становить соціологічне дослідження інтеракційних механізмів соціалізації учнівської молоді, проведене в лютому-березні 2006 р. за безпосередньої участі здобувача. У вибіркову сукупність увійшли 12 учбових закладів Київської, Дніпропетровської, Вінницької й Полтавської областей ( =1053). Враховуючи масштабність генеральної сукупності, була проведена стратифікація за географічною локалізацією респондентів (районування). Так, південь представлений Дніпропетровською областю, північ – Київською, схід – Полтавською та захід – Вінницькою. Слід зазначити, що обрані області є центральними для названих регіонів і тому усереднюють картину в цілому по Україні, з урахуванням географічних та господарчих характеристик цих регіонів.

Проте укра]нський нацоналзм не обмежу свою творчсть механчним копюванням чужих зразкв. Будуча Укранська Держава не буде н фашиствською, н нацонал-соцалстичною, н примо-де-рвервською Свдомий сторичних традицй нашо нац, особливостей  сучасно суспльно структури та прийдешнх завдань  всебчного розвитку укранський нацоналзм буду уст]рй Украни на власних, оригнальних нацократичних основах. До зясування внутршнього змсту й устрових форм укрансько нацократ ми  переходимо V¶. Нацократя ¶. ¶деольоAчн пдстави нац Укранський нацоналзм змага до створення полтичного, соцального та господарського ладу самостйно Укран]сько Держави на принципах нацократ. Для зясування внутршньо сут й устрових форм нацократ та  вдмнностей вд нших полтичних устров, ми переглянемо по черз го]ловн програмов засади укранського нацоналзму, деологчних пдстав нац та тих законв, що нею кермують, починаючи. Ми вже в основному пзнали, як трактують нацю й дер]жаву рзн полтичн теч

1. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

2. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

3. Соціалізація і виховання особистості

4. Соціальне середовище та соціалізація особистості

5. Соціалізація індивіда. Девіантне поводження

6. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри
7. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
8. Вищі спеціалізовані суди. Верховний суд України

9. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

10. Механізми інактивації потенціал-залежних К+ каналів

11. Соціалістична індустріалізація в Україні

12. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

13. Міський бюджет: пріоритети та механізми

14. Основні механізми кривошипних машин

15. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

16. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

18. Соціалізм в історії України

19. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

20. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

21. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

22. Механізми опікової хвороби очей і патогенетичне обґрунтування доцільності застосування ферментативної некректомії для попередження ускладнень опікового процесу
23. Механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при хронічному нефриті Мазугі
24. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

25. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

26. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

27. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

28. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

29. Механізми обмеження застосування насилля в конфліктах

30. Механізми повороту та ходовий пристрій одноковшових екскаваторів з гідроприводом

31. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

32. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие

33. Організаційна система управління природокористуванням України

34. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

35. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

36. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

37. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

38. Організація обліку власного капіталу підприємства України
39. Соціальна інфраструктура України
40. Апеляційні суди України

41. Інформаційні ресурси України

42. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

43. Реалізація Конституції України

44. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

45. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

46. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

47. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

48. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

49. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

50. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

51. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

52. Вплив процесів глобалізації на конкурентоспроможність країни

53. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

54. Вивчення геометричного матеріалу в початковій школі
55. Християнство як ціннісний чинник соціокультурного процесу доби Середньовіччя
56. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

57. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

58. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

59. Організаційна структура митної системи України

60. Авіаційні традиції України

61. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

62. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

63. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

64. Науковий потенціал незалежної України

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

65. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

66. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

67. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

68. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

69. Організаційні аспекти соціальної роботи

70. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
71. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
72. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

73. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

74. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

75. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

76. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

77. Механізація сільського господарства

78. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

79. Ревізійні комісії підприємств і організацій

80. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы

81. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок

82. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

83. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

84. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

85. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

86. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"
87. Глобалізація і процеси соціального розвитку
88. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

89. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

90. Організаційні якості і особливості менеджера

91. Організація як соціальне утворення

92. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

93. Активізація пізнавальної діяльності учнів

94. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

95. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

96. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

98. Модернізація механізму товаровідтягування побутової трикотажної машини "Українка-2"

99. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.