Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Магістерська робота Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами Зміст роботи Вступ Розділ 1. Психолінгвістичні основи розвитку пізнавального інтересу молодших школярів на матеріалі фразеологізмів 1.1 Проблема пізнавального інтересу у психолого-педагогічній літературі 1.2 Теоретичний аспект вивчення фразеології Розділ 2. Лінгводидактичні принципи організації фразеологічної роботи в початковій школі 2.1 Особливості роботи з фразеологізмами на уроках української мови в початковій школі 2.2 Формування пізнавального інтересу у контексті змісту програм і підручників з рідної мови та читання 2.3 Науково–методичне обґрунтування експериментального дослідження 2.4 Система вправ із фразеологізмами як дієвий засіб розвитку пізнавального інтересу до вивчення рідної мови 2.5 Результати експериментального дослідження Висновки та рекомендації Список використаної літератури Вступ Одним із вирішальних завдань освіти є формування національно свідомої особистості, гідної почесного звання громадянина України. Вчителю-словеснику належить сформувати в учнів ціннісні орієнтації, поглибити їхні знання про національну культуру, історію, звичаї, традиції. Сучасний етап суспільного життя, позначений відродженням національної самосвідомості українського народу, його національної культури й мови, спонукає до пошуків ефективних засобів, методів і прийомів навчання, шляхів ефективного педагогічного впливу на школяра. Реформування загальної середньої освіти, Національна доктрина освіти України передбачають методологічну переорієнтацію процесу навчання, індивідуально-диференційований та особистісно орієнтований підхід до навчання та оцінювання навчальних досягнень учнів. Процес удосконалення системи освіти визначається багатьма аспектами, насамперед покращенням методичної підготовки вчителів, застосуванням ефективних методів навчання відповідно до вимог життя, забезпеченням школи сучасною навчальною літературою, технічними засобами навчання, методичною літературою, комп'ютерними класами. Якість, ефективність навчання і виховання підростаючого покоління зумовлені всією вчительською діяльністю, у процесі якої має бути забезпечений високий рівень викладання будь-якого предмета. У державних документах, які визначають зміст, характер і спрямованість реформи загальноосвітньої школи, чітко накреслено мету і завдання навчання та виховання в початковій ланці освіти: -закласти основи всебічного розвитку дітей; забезпечити формування стійких навичок якісного читання, рахунку, грамотного письма, розвитку мовлення; виховувати любов до землі, батьків, до традицій українського народу, до українського слова, до самостійного здобуття знань і суспільно корисної праці. Серед багатьох проблем початкової школи нової структури однією з найбільш складних і актуальних є формування і удосконалення навчально-пізнавального інтересу школярів до уроків мови та читання, до слова як мовної одиниці, до художніх творів та поезії, до навчальної творчості, яка є фундаментом розвитку особистості молодшого школяра в цілому. Одним із найголовніших завдань початкового навчання рідної мови є збагачення словника учнів.

Успішне його виконання має велике значення для розвитку мовлення і мислення дітей молодшого шкільного віку. Розширення лексичного запасу учнів є необхідною умовою засвоєння не лише мови, а й інших предметів. По-справжньому прищеплювати любов до рідної мови, викликати захоплення багатством і різноманітністю її виражальних засобів, розвивати чуття любові і виховувати високу культуру мовлення неможливо, якщо не брати до уваги мовних перлин — фразеологізмів. Вивчення фразеології української мови у школі — невід'ємна частина роботи над розвитком мовлення учнів, над формуванням та удосконаленням їх пізнавального інтересу. Фразеологія — важлива підсистема мовного складу, самобутня частина його історико-культурного потенціалу. Дослідження мови на всіх етапах розвитку суспільства не могло залишити поза увагою стійкі сполуки слів, у яких не лише найповніше розкривається уявлення народу про світ і специфічні національні особливості, а й уся складність і багатогранність мови та її феноменів. Саме ця складність є причиною невирішеності низки питань, які, незважаючи на інтенсивність досліджень у фразеології, викликають постійний інтерес мовознавців. У кожній мові є величезний запас фразеологічних висловів, у яких відображено образне мислення народу, мудрий досвід, набутий сотнями поколінь. Виникаючи у певній ситуації, в конкретних життєвих обставинах, фразеологічний зворот завдяки своїй стислості, влучності, образності набуває потім здатності продовжувати функціонування і в інших контекстах, стає доречним у зовсім інших життєвих ситуаціях і лексичних зв'язках. Фразеологізми надають мові виразності, динамічності, емоційності. Людина, яка не користується ними, позбавляє себе одного з найяскравіших засобів образного висловлення думок і почуттів. Виконуючи настанови навчальної програми, вчителі мають якнайбільше уваги приділяти розвиткові мовлення учнів, розширенню їхнього загального і мовного світогляду. Істотну роль тут відіграє робота з фразеологізмами, ознайомлення з фразеологічним багатством української мови, вироблення навичок користування цими виражальними засобами. Проте не можна, на жаль, сказати, що роботі над фразеологією приділяється достатня увага на уроках у початковій школі. З фразеологічними зворотами — стійкими словосполученнями, зміст яких часто прирівнюється до значення слова, детально учні знайомляться лише у 5 класі. У молодших класах ця робота програмою конкретно не передбачена, і тому багато вчителів навіть не намагається роз'яснювати дітям суть таких словосполучень, хоч учні постійно зустрічаються з ними, читаючи художні тексти як за програмою, так і рекомендовані для позакласного опрацювання. Очевидно, деякі учителі вважають, що значення фразеологічних висловів школярі зрозуміють на основі власного мовного досвіду або контексту. Практика показує, що такі сподівання на стихійне засвоєння дітьми мовних засобів не завжди обґрунтовані. Нерідко молодші школярі, не розуміючи значення фразеологізму, все ж схоплюють у цілому зміст тексту, і нерозуміння залишається непоміченим ні вчителем, ні самими учнями. Таке читання аж ніяк не сприяє виробленню в учнів уваги до слова, більше того, в них може вкорінитися шкідлива думка, ніби для розуміння цілого тексту зовсім не обов'язково вникати у суть кожної деталі.

Це мусять враховувати класоводи, які мають справу саме з читачами — початківцями, що вдаються до фразеологізмів надзвичайно рідко. Мабуть, у процесі навчання діти зазнають надто великого впливу наукового і ділового мовлення, тому на уроках вислови, характерні для повсякденного мовлення, сприймаються ними як недоречні. Навряд чи треба доводити, що це негативно позначається на мовному розвитку школярів. Відомо, що володіння фразеологією допомагає школярам висловлюватись експресивно й образно, точно й лаконічно. Ознайомлення дітей зі стійкими висловами української мови: з прислів'ями, приказками, - збуджує пізнавальний інтерес до цих зворотів, до використання їх в усному і писемному мовленні. Це, у свою чергу, сприяє активізації творчої й самостійної роботи школярів на уроках. В останнє десятиріччя зросла увага методистів до питань лінгводидактичного забезпечення змісту і форм роботи з учнями при вивченні фразеологічного матеріалу. Аналіз лінгвістичної та методичної літератури показує, що проблема вивчення фразеології знаходиться у полі зору таких лінгвістів і методистів: С. Гаврина, О. Бистрова, В. Барабаша, Т. Грибницького, М. Коломійця, В. Мельничайка, О. Смовської та інших. Оволодіння фразеологією — невід'ємна складова частина мовленнєвої культури людини. Фразеологізми, поруч з іншими одиницями, є будівельним матеріалом мови, до якого завжди викликає інтерес, він спонукає до роздумів. Знання фразеології мови — важливий фактор у формуванні та удосконаленні навчально-пізнавального інтересу до вивчення рідної мови, до пізнання її глибин мудрості, багатства. Але цей фактор ефективно може спрацювати лише за умови, коли учителі початкової ланки освіти озброять учнів фразеологічними вміннями і навичками, забезпечуючи при цьому розвиток навчально-пізнавального інтересу молодших школярів. Результати аналізу констатувального зрізу дозволяють стверджувати, що значна частина школярів не володіють необхідними фразеологічними вміннями та навичками, не можуть розкрити змістового значення фразеологічних одиниць, допускають перекручування їх структури. Однак програма з української мови не передбачає цілеспрямованої систематичної роботи над фразеологічним матеріалом, хоча дана проблема є складною і багатоаспектною. Не дивлячись на існуючий методичний досвід, проблема вивчення фразеології та забезпечення мовлення учнів фразеологізмами на різних рівнях лінгвістичної освіти у школі не була предметом спеціального дослідження. Відсутність спеціальних досліджень з методики фразеологічної роботи у початковій школі негативно відображається на рівні розвитку усного та писемного образного мовлення учнів. Виникає необхідність поглибленого вивчення цієї проблеми, планування та створення спеціального комплексу навчально-тренувальних завдань, які запроваджуються у практику викладання протягом усього навчального року, що дозволить сформувати в учнів фразеологічне поняття та комунікативно необхідні фразеологічні вміння та навички, збагатити їх мову фразеологізмами, актуалізувати та закріпити отримані знання. Актуальність проблеми формування та розвитку навчально-пізнавального інтересу молодших школярів до рідної мови на матеріалі крилатих висловів зумовили вибір теми магістерської роботи: «Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами».

Ця робота триває донині. Викликають безперечний інтерес, заслуговують на увагу смислові нюанси в спробах по- новому сформулювати повчальні уроки з досвіду Української революції, оцінити її історичне значення з позицій державотворчих здобутків останніх років. Проте предметне порівняння того, що було зроблено першими істориками і наступними поколіннями дослідників, виявляє не стільки розбіжності, чи дає підстави для протиставлення висновків у працях, розділених десятиліттями, скільки доводить не лише принципову правильність параметрів, у яких шукалися відповіді на найважливіші, концептуальні аспекти досвіду революційної доби, а й практичну незмінність, об'єктивність підсумкових оцінок, обґрунтованість сутнісних, узагальнюючих моментів. Коли мова все ж заходить про відмінності, то вони переважно зводяться до уточнень деталей, подробиць, нюансів. Весь сукупний розвиток історіографії Української революції доводить, що ідеї, досягнення видатних діячів і перших істориків надзвичайно рельєфного і плідного етапу боротьби за національне відродження гідно витримали випробування часом, і без звернення до них не може обійтись жоден дослідник, який намагається збагнути сутність процесів дуже повчальної сторінки вітчизняної історії

1. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

2. Роль гри під час навчання фонетики англійської мови

3. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

4. Організація діяльності "ПриватБанку"

5. Особливості розвитку англійської мови в Індії

6. Словотвірні парадигми в рекламній лексиці сучасної англійської мови
7. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні
8. Електронні тлумачні словники англійської мови

9. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

10. Додаток при перекладі з англійської мови

11. Організація діяльності підприємства

12. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

13. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

14. Навчальна програма для гуртка англійської мови "Нappy English"

15. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

16. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

17. Вивчення української мови в початкових класах

18. Концепція підготовки вчителя іноземної мови в початкових класах

19. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

20. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

21. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

22. Організаційна система управління природокористуванням України
23. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
24. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

25. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

26. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

27. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

28. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

29. Система учета и проблемы критериев оценки работы органов внутренних дел

30. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

31. Бесіда на уроках у початкових класах

32. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

33. Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах

34. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

35. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

36. Музичні ігри у початкових класах

37. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

38. Організація процесу творчого розвитку дитини
39. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі
40. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

41. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

42. Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах

43. Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах

44. Усні обчислення на уроках математики в початкових класах

45. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

46. Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів

47. Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах

48. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения

49. Організаційна структура митної системи України

50. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

51. Суспільна організація життя слов

52. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

53. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

54. Організація праці менеджера
55. Організація оплати праці на підприємстві
56. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

57. Організація обліку грошових коштів

58. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

59. Рельєф та ландшафтна організація

60. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

61. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

62. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

63. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

64. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров

65. Організація кредитної роботи в комерційному банку

66. Організація та планування кредитування

67. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

68. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

69. Організація будівельного майданчика

70. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"
71. Організація робочого місця бухгалтера
72. Рівні організації організму людини

73. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

74. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

75. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

76. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

77. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

78. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

79. Внутрішній аудит організації

80. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

81. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

82. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

83. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

84. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

85. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

86. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
87. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
88. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

89. Організація документування господарських операцій

90. Організація і методика аудиту грошових коштів

91. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

92. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

93. Організація облікової політики підприємства

94. Організація обліку в магазині "Світанок"

95. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

96. Організація обліку доходів

Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы

97. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

98. Організація обліку на підприємстві

99. Організація обліку орендних операцій

100. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.