Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст Вступ 1 Флоріан Знанецький (1882-1958) 1.1 Концепція гуманістичного коефіцієнта 1.2 Соціологія як наука про культуру 1.3 Теорія соціальних дій 2 Толкотт Парсонс (1902-1979) 2.1 Теорія дії 2.2 Концепція соціальної системи 2.3 Соціальні зміни Висновки Список використаних джерел Вступ Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки починається з кінця ХІХ ст. В цей період формуються нові теорії та моделі соціального розвитку, започатковані Ф. Знавецьким та Т. Парсонсом. За Ф. Знавецьким, соціологія як наука про культуру має відмовитися від будь-яких претензій на універсальність. Культура як цілісність не може взагалі стати темою будь-якої окремої науки. Отже, предметом соціології є не всі, а тільки специфічні явища культури. Щоб надати їй статусу науки і бути у змозі цей статус обґрунтувати, слід показати, що ці специфічні явища культури існують поряд з іншими культурними явищами. Польський соціолог вважає такими специфічними явищами культури різноманітні соціальні системи. Отже, &quo ;завданням соціології є вивчення соціальних систем, а не інших видів культурних систем&quo ;. У 30-ті роки, коли в американській соціології панував емпіризм, Т. Парсонс стверджував, що соціологія як наука найбільше потребує теорії, емпіричні факти, не підтверджені теорією, не можуть пояснити складних соціальних явищ. Разом з тим теорія не виникає сама собою з процесу накопичення емпіричних даних, останні в певному розумінні самі є похідними теорії. На його думку, теоретичні категорії, що їх має у своєму розпорядженні вчений, завжди становлять попередні умови ефективної наукової праці. В цьому зв'язку емпіричні факти постають перед дослідником як певні реконструкції дійсності. Соціологія у своєму розвитку повинна приводити до теорії, але вона має і починати з неї. 1 Флоріан Знанецький (1882-1958) Наукові погляди Ф. Знавецького формувалися під впливом гострого методологічного протиборства між прибічниками позитивістської (натуралістичної) та антипозитивістської (антинатуралістичної) орієнтацій у філософії та соціогуманітарних науках. У цьому протиборстві польський учений займав антинатуралістичну позицію, яку загалом можна назвати гуманістичною, оскільки вона обґрунтовувала модель наукового пізнання з урахуванням людських, історичних та соціокультурних вимірів дійсності. 1.1 Концепція гуманістичного коефіцієнта Проект гуманістичної соціології Ф. Знавецького обґрунтовується за допомогою так званого гуманістичного коефіцієнта. Специфіка і функції цього коефіцієнта розкриваються в працях &quo ;Соціологія виховання&quo ; (1928—1930), &quo ;Метод соціології&quo ; (1934), &quo ;Науки про культуру&quo ; (1952). За Ф. Знанецьким, культурна дійсність не існує поза гуманістичним коефіцієнтом. Міф, твір мистецтва, мовне вираження, інструмент, право, соціальний лад є тим, чим вони є тільки як свідомі людські явища. Пізнання цих явищ можливе лише завдяки досвіду та дії свідомих індивідів або груп індивідів, які створили їх і користуються ними. Як евристичний інструмент пізнання гуманістичний коефіцієнт пов'язаний з онтологічною характеристикою культурних фактів, а також з методологічним підходом до їх дослідження.

В онтологічному плані гуманістичний коефіцієнт підкреслює залежність будь-яких культурних явищ чи фактів від людського досвіду та діючих суб'єктів. Факти культури є &quo ;чиїмись&quo ;, вони не бувають &quo ;нічиї&quo ;. Це означає, що на противагу вченому-природознавцю, який намагається виявити деякий порядок поміж емпіричних фактів, повністю незалежних від свідомих людських елементів, дослідник культури намагається визначити деякий порядок поміж емпіричних фактів, які залежать від цих елементів, ними створені та підтримані . Іншими словами, будь-який емпіричний факт, що досліджується, слід розглядати крізь призму гуманістичного коефіцієнта, &quo ;тобто так, як цей факт уявляється тим людським індивідам, які його відчувають і використовують&quo ;. За допомогою гуманістичного коефіцієнта Ф. Знавецький вказує насамперед на специфічність культурних фактів. Разом з тим він виступає проти суб'єктивістської інтерпретації цього коефіцієнта. Зовсім не обов'язково, вважає вчений, будь-яка цінність у складі культури має належати сфері досвіду кожного індивіда. Досить, щоб вона належала йому потенційно. Сфера культури, в якій значення піддається об'єктивації, перебуває за межами індивідуального досвіду. Об'єктивність цінностей тут, щоправда, ніколи не буває повною, проте вона тим повніша, чим більш внутрішньо монолітною є система цінностей. У цілому концепція гуманістичного коефіцієнта, по-перше, репрезентує новий погляд на ті явища, якими займалась натуралістична соціологія, по-друге, з її допомогою здійснено спробу розширити традиційне коло соціологічних інтересів. Не заперечуючи впливу чуттєвих явищ на культурне життя, Ф. Знанецький вимагав, щоб цей вплив визначався &quo ;в гуманістичних термінах&quo ;. Він підкреслював, що. &quo ;достеменне середовище соціальних груп — це не те середовище, котре доступне спостерігачеві і пізнане ним. це те, що самі члени тих груп сприймають як дане протягом їхнього досвіду&quo ;. У людському досвіді, вважає Ф. Знанецький, наявні предмети, які не тільки мають значення, а й частково — іноді майже повністю — є нематеріальними у своєму змісті та невідповідними чуттєвому сприйняттю. Такими предметами є, наприклад, міфи та інші релігійні факти, політичні інститути, зміст літературних творів, наукові та філософські поняття. В цьому зв'язку не випадково культура, за Ф. Знанецьким, постає значною мірою як &quo ;духовна&quo ; дійсність . 1.2 Соціологія як наука про культуру Ф. Знанецький вважав соціологію однією з наук про культуру. Визначення місця соціології з самого початку було пов'язане з питанням про те, як можлива соціологія як наука. Свою думку щодо цього питання вчений висловив у 30-х роках у своїй праці &quo ;Метод соціології&quo ;, що з'явилася в період перетворення соціології із синтетичної дисципліни, орієнтованої на широкі суспільно-історичні узагальнення, на науку аналітичну, яка досліджує специфічні царини емпіричних даних. На думку Ф. Знанецького, соціологія, по-перше, не може бути загальною соціальною наукою, вона має бути тільки спеціальною науковою дисципліною зі своїм особливим предметом досліджень.

По-друге, на противагу позитивістським концепціям вивчення суспільства соціологія займається &quo ;суттєвим значенням&quo ; соціальної дійсності. По-третє, вона тривалий час буде швидше цариною якісних досліджень, ніж кількісних обчислень. Отже, за Ф. Знавецьким, соціологія як наука про культуру має відмовитися від будь-яких претензій на універсальність. Культура як цілісність не може взагалі стати темою будь-якої окремої науки. Отже, предметом соціології є не всі, а тільки специфічні явища культури. Щоб надати їй статусу науки і бути у змозі цей статус обґрунтувати, слід показати, що ці специфічні явища культури існують поряд з іншими культурними явищами. Польський соціолог вважає такими специфічними явищами культури різноманітні соціальні системи. Отже, &quo ;завданням соціології є вивчення соціальних систем, а не інших видів культурних систем&quo ;. Як наука про культуру соціологія орієнтована на розкриття аксіонормативного порядку соціальних явищ, тобто сталої опо-середкованості їх з боку певних взірців цінностей і норм поведінки. Для вирішення такого завдання вчений рекомендував застосовувати особливу процедуру, яку називав аналітичною індукцією. Аналітична індукція має ту перевагу перед іншими дослідницькими процедурами, що її узагальнення відбивають &quo ;суттєве в кожному окремому випадку&quo ;. Вона абстрагує ознаки, що уособлюють сутність цього феномену, і узагальнення тим суттєвіші, чим більше ознак підтверджуються як повторювані або подібні для більшості випадків. Тому аналітичну індукцію іменують також типологічним методом, або методом типових випадків. Цей метод, за Ф. Знавецьким, настільки важливий, що завдяки йому соціологія є не тільки гуманістичною, а й аналітичною та індуктивною наукою . Головні тези, які обстоює Знавецький у своїх працях стосовно соціології як науки про культуру, такі: - соціологія є соціальною, а не природничою наукою; гуманістичний коефіцієнт відрізняє явища, досліджувані соціологією, від явищ, що вивчаються природничими науками; - соціологія є спеціальною, а не загальною наукою; вона не займається всім, що трапляється в суспільстві, а обмежується вивченням соціальних дій, соціальних відносин, особи, соціальних груп та соціальних ролей; - метод соціології може бути таким самим об'єктивним, точним і справді глибоким, як і метод фізичних наук; - гуманістичний коефіцієнт не впливає на об'єктивність наукового знання, навпаки, його слід усвідомлювати і використовувати для розвитку наукової соціології. 1.3 Теорія соціальних дій У своїх соціологічних працях Ф. Знанецький безліч разів підкреслював, що соціальні дії становлять найважливішу складову соціальних явищ. Саме поняття соціальної дії слугує йому провідною теоретичною категорією, яка віддзеркалює внутрішню динаміку будь-яких соціальних систем. У світі культури соціальна дія, за Ф. Знанецьким, є тим посередником, який забезпечує динамічний зв'язок між суб'єктивними і об'єктивними елементами цього світу. Особливо добре таке розуміння представлене у книзі &quo ;Польський селянин у Європі та Америці&quo ; (1918— 1920, у співавторстві з Вільямом Томасом), де настанова і соціальна цінність були подані як два полюси людської культури: настанова — полюс суб'єктивний, соціальна цінність — полюс об'єктивний.

Дти москвина-татарки чи татарина-московки передають хн властивост нащадкам, якщо й дал спаровуватимуться татари-москвини. Але дти москвина-укранки, чи укранця-московки  типовими покручами (гбридами). Вони дають звироднлих нащадкв, що мають протилежн властивост, а т, заперечуючись взамно, викликають душевну боротьбу, душевний безлад, що часто скнчатея трагчно. Переконлив приклади цього читач знайде, дослдивши життпис та твори тих московських письменникв, в жилах яких тече частина немосковсько (укрансько) кров. До реч, вс бльш московськ письменники, музиканти, митц не  питомими москвинами. Чимало з них не мають н краплини московсько кров, а дехто кнчав життя трагчно, бо хня немосковська душа не витримувала московського духовного Aвалту, наприклад М. Гоголь. Психологчний аналз життя  творв московських письменникв, митцв покручв дав би тисяч конкретних доказв згубност кровного змшування азатв (москвинв) з вропейцями (укранцями). Дуже промовистим для соцолога  той факт, що московсько-укранськ шлюби були лише серед нтелгенц та напвнтелгенц

1. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

2. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

3. Вивченні розвитку культур: біологічний і психологічний напрямки

4. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

5. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

6. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)
7. Людина: біологія й соціологічні проблеми
8. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

9. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

10. Соціологія культури

11. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

12. Темперамент – біологічний фундамент особистості

13. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

14. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

15. Значення предмету "соціологія релігії"

16. Критерії релігійності людини. Погляд соціологів

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

18. Предмет соціологічного знання

19. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

20. Розвиток та сучасний стан соціології

21. Соціологічне вчення Спенсера

22. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
23. Соціологічне інтерв’ю
24. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

25. Соціологія інноваційних процесів

26. Соціологія культури

27. Соціологія освіти

28. Соціологія сім’ї

29. Соціологія шлюбу та сім’ї

30. Соціологія як наука про суспільство

31. Соціологія як соціальна система

32. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки

33. Етносоціологія та соціологія нації

34. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

35. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

36. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

37. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

38. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді
39. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
40. Німеччина в Новітній період: об’єднання держави

41. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

42. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

43. Англія в період середньовіччя (ХІ-ХVст.)

44. Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від "воєнного комунізму" до НЕПу (1921 – перша половина 1922 рр.)

45. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

46. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

47. Зовнішня политика СРСР в післявоєнний період

48. Італія у період об’єднання

Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками

49. Китай в міжвоєнний період

50. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

51. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

52. Період Гетьманату в Україні

53. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

54. Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.
55. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років
56. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

57. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

58. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

59. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

60. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

61. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

62. Закономірності будови плаценти і лімфоїдної тканини, асоційованої з нею, протягом третього періоду вагітності

63. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

64. Особливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы

65. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

66. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

67. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

68. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

69. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

70. Виникнення і ранній період християнства
71. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України
72. Архітектура Романського періоду

73. Особливості підготовки стрибунів потрійним з розбігу у підготовчому, перехідному, змагальному періодах

74. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

75. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

76. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

77. Дослідження соціоекологічної системи свинокомплексу в Баштанському районі

78. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

79. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

80. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки

81. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

82. Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

83. Бактеріологічна зброя

84. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

85. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

86. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання
87. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей
88. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

89. Основи мікробіології

90. Фізіологія крові. Еритроцити

91. Концепція еволюції в біології

92. Анатомія і фізіологія собаки

93. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

94. Біологічні ритми

95. Біологія Х-вірусу картоплі

96. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

98. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

99. Біологічна зброя. Ураження при вибухах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.