Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Київський національний університет імені Тараса ШевченкаРЕФЕРАТНА ТЕМУ: “Загальні засади та нормативно - правова база організації навчального процесу.” Виконав: Кураєв О. В. 2001 рік Зміст Загальні засади управління освітою . 3 Органи управління освітою, їх повноваження . 6 Структура вищого навчального закладу. Загальна характеристика основних структурних підрозділів Нормативно-правова база організації навчального 12 5. Загальні засади управління освітою. Перш ніж вести мову про управління в галузі освіти необхідно з‘ясувати, що ми розуміємо під термінами “освіта” та “управління”. Так згідно з роз‘ясненнями “Радянського енциклопедичного словника”, освіта – це процес та результат засвоєння систематичних знань, умінь та навиків, необхідна умова підготовки людини до життя та праці. Законом України “Про освіту” визначено, що освіта - це основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Освіта – це соціальна система , що функціонує і розвивається за власними законами, які характеризуються такими ознаками, як скажімо, цілеспрямованість цілісність взаємодія з іншими системами. Сучасна система освіти є однією з важливих підсистем суспільства. І тому якість управління кадровими ресурсами більшою мірою ніж інші елементи впливає на рівень і результативність освіти. Управління як і будь-яка форма людської діяльності, є конкретизацією загальних філософсько-методологічнх закономірностей цієї діяльності, тобто основні категорії управління, їх взаємозв’язок значною мірою визначається філософським світоглядом управлінців. Це стосується як мети управлінської діяльності, так і методів оптимізації досягнення цієї мети, зокрема і у галузі освіти. Основна мета сучасної освіти, як говориться у законі України “Про освіту”, полягає у формуванні всебічно розвиненої людини як вищої цінності суспільства. Але сучасна світова система освіти не задовольняє цим вимогам. Як відомо, сучасна наука вступила у суттєво новий етап свого розвитку, який отримав назву “посткласичного” і ядром якого є синергетика, загальні закономірності якої втілились у нову наукову методологію, на яку повинна спиратись і сучасна система управління освітою. Зокрема це стосується співвідношення стандартів освіти з вільним вибором змісту навчання, його методу, репродуктивних і творчих процесів педагогічної діяльності, централізованих і децентралізованих форм управління усією системою освіти. Інформаційна керованість у системі управління сучасною освітою може бути досягнута за рахунок зменшення “розсіювання” знань, невпорядкованості соціальних підсистем та їх неузгодженості між собою.

Проблема управління освітою на рівнях системи країни, окремого навчального закладу, академічної групи завжди була досить актуальною, а у наш складний час значно загострилась. Це пов‘язано з наявністю довготривалого перехідного періоду, коли усталена система управління, що функціонувала значною мірою зруйнована внаслідок нестачі коштів. Нові економічні важелі управління ще не працюють, що створює певний “вакуум управління”. Останнім часом набуває поширення стратегічний менеджмент, в основі кого лежить системний підхід. Будь-яке явище чи об‘єкт освітянської сфери розглядається як сукупність взаємоповзаних елементів, що мають “вхід”(мету), зв‘зок із зовнішнім середовищем, зворотний зв‘язок – “вихід”. “Вхід” системи характеризується параметрами проблеми, яку необхідно вирішити за даних умов. На “виході” системи постає рішення, яке має проявлятися якісно або кількісно, мати певну міру адекватності і вірогідності реалізації, міру ризику дсягнення запланованого результату. До компонентів “зовнішнього середовища” системи належать: інфраструктура регіону соціально - демографічний стан фінансовий стан конкретні зв‘зки закладу (установи) освіти з іншими об‘єктами культурий фактор Зворотний зв‘язок характеризує різноманітну інформаію, яка надходить до того, хто приймав рішення. Оримання зворотної інформації зумовлються неякісним рішенням, додатковими вимогами до його уточнення чи доопрацювання, появою нововведень та іншими факторами. Процес прийняття рішеня включає такі операції: отримання сигналу щодо наявності освітянської проблеми її виявлення формулювання цілей пошук інформації, її обробка виявлення можливостей ресурсозабезпечення, ранжування цілей формування завдань оформлення необхідних документів реалізація завдань Застосування основних принципів стратегічного менеджменту в освіті щодо процесу прийняття управлінського рішення дозволяє чітко визначити структуру проблеми, послідність її вирішення, встановити взаємозв‘язки компонентів системи, черговість їх вдосконалення. У процесі розробки управлінського рішення, насамперед, слід чітко сформулювати мету (тобто що потрібно отримати) і розкрити параметри бажаного рішення. До параметрів якості управлінського рішення належать: кількісний показник невизначеності освітянької проблеми ступінь доцільності витрат (матеріальних, фінансових, у часі, людських) імовірність реалізації рішення за показниками якості, витрат, і термінів ступінь відповідності прогнозу теоретичної моделі фактичним даним, на основі яких вона була розроблена. Після попередньої регламентації параметрів управлінського рішення та їх ефективності аналізуються фактори “зовнішнього середовища”, що впливають на якість та ефективність рішення, а також параметри “входу” для поліпшення якості вхідної інформації. Наступною дією є моделювання “технології прийняття” управлінського рішення, що зумовлює здобуття відповідей на такі запитання: “Що робити? З якими витратами? Як робити (за якою технологією)? Кому робити? Коли робити(терміни)? Для кого робити? Де робити (місце)? Що це дає (ефект)?” Якщо є відповіді на всі запитання і всі елементи пов‘язані в часі, просторі, за ресурсами і виконавцями - це означає, що розроблено технологію прийняття управлінського рішення.

Розробка управлінського рішення має певні етапи: Виявлення управлінської проблеми чи завдання. Попередня постановка мети. Збір необхідної інформації. Аналіз інформації. Визначення вихідних характеристик проблеми з урахуванням наявних обмежень. Уточнення мети і критерію, кінцеве їх формулювання. Побудова і обґрунтування формалізованої моделі проблемної ситуації. Розробка альтернативних варіантів проблеми. Вибір методу рішення. Всебічне обґрунтування вибраного рішення. Погодження проекту рішення з органами освітянського управління, виконавцями. Кінцеве оформлення і затвердження рішення. Організація виконання рішення. Контроль за виконанням рішення. Стимулювання ефективності роботи. Встановлення зворотного зв‘язку з особою відповідальною за прийняття рішення, корекція мети і завдань(за умови необхідності). Кожний із вищезазначених етапів передбачає ряд операцій. Наприклад, виявлення управлінської проблеми потребує таких операцій: аналізу ситуації об‘єкта за якісними та ресурсними показниками, порівняння діяльності установи закладу освіти з кращими напрацюваннями аналогічних установ; визначення розходження у показниках аналізованих об‘єктів; аналізу науково – методичної літератури, публікацій з даної проюлеми, довідок, звітів, зауважень і пропозицій аналізу організаційного, навчально - методичного, кадрового, матеріального рівня визначення напрямків розвитку об‘єкта тощо. Процес розробки управлінського рішення належить до розряду управлінських процесів і відповідно поділяється на основний, допоміжний та обслуговуючий. Якщо дія спрямована на зміну певного параметру управлінського предмета праці, то це є основний процес; до обслуговуючого процесу належить контроль, накопичення інформації; до допоміжного – всі ті процеси, що створюють сприятливі умови для протікання основних та обслуговуючих процесів у галузі освіти. До процесу розробки управлінського рішення ставиться вимога забезпечити його високу якість та ефективність. До основних умов, що забезпечують здійснення цієї вимоги, належать: застосування до розробки управлінського рішення наукових підходів менеджменту; забезпечення тих, хто розробляє рішення, якісною об‘єктивною інформацією, що характеризує параметри “входу”, “виходу”, “зовнішнього середовища”, “процесу” системи розробки управлінського рішення; застосування методів системного структурного, морфологічного аналізу, прогнозування, моделювання і обґрунтування кожного рішення; структуризація проблеми і побудова “дерева цілей”; забезпечення порівняльності варіантів рішення; забезпечення багатоваріативності проектів рішення; правова обґрунтованість рішення, що приймається; розробка і функціонування системи відповідальності і мотивації якісного і ефективного рішення; наявність механізму реалізації рішення. Поєднання державного управління і громадського самоврядування визнано одним з основних принципів освіти, а підтримка і розуміння громадських організацій визначена серед основних управлінських функцій Міністерства освіти. Як сказано в статті 10 ЗУ “Про освіту”: “в Україні для управління освітою створюються система державних органів управління і органи громадського самоврядування.

Например, 5 лет будет составлять срок износа зимнего пальто, соответственно в годовом размере потребительского бюджета учитывается 1/5 доля от стоимости пальто, а в месячном размере потребительского бюджета 1/12 доля от годовой стоимости. Система потребительских бюджетов дает возможность выделить группы населения, которые качественно отличаются по уровню текущего потребления: 1) малообеспеченные: с денежными доходами ниже прожиточного минимума; 2) низкообеспеченные: с денежными доходами от прожиточного минимума до минимального потребительского бюджета; 3) относительно обеспеченные: с денежными доходами от минимального потребительского бюджета до бюджета высокого достатка; 4) обеспеченные и богатые: с денежными доходами больше бюджета высокого достатка. Разрабатывается вся система потребительских бюджетов во Всероссийском центре уровня жизни (г. Москва), а величина прожиточного минимума для региона определяется и устанавливается органами исполнительной власти на основе нормативно правовой базы. Здесь главным документом является ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»

1. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

2. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

3. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

4. Нормативно-правовая база осуществления процедуры реструктуризации в рамках конкурсного производства

5. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

6. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи
7. Лідерство та керівництво в організації
8. Формирование государственной инновационной политики и нормативно-правовой базы, стимулирующей инновационную деятельность

9. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

10. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

11. Організація процесу творчого розвитку дитини

12. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

13. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

14. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

15. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. Создание правовой и нормативно-методической базы охраны труда

18. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

19. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

20. Організація ресурсної бази банків в Україні

21. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

22. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
23. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва
24. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

25. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

26. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

27. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

28. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

29. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

30. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

31. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

32. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

33. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

34. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

35. Нормативно-правовая и методическая база современного делопроизводства

36. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

37. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

38. Правова організація працевлаштування громадян
39. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти
40. Організація баз даних

41. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

42. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

43. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

44. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

45. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною

46. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

47. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

48. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры

49. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

50. Світова організація торгівлі: цілі та функції

51. Україна та міжнародні економічні організації

52. Економічні та правові основи управління організацією

53. Імідж ділової людини та організації

54. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці
55. Організація ярмарок та аукціонів
56. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

57. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

58. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

59. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

60. Організація та методика виконання курсових

61. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

62. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

63. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

64. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

65. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

66. Процес організації виробництва та виробництва

67. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

68. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

69. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

70. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора
71. Організація та проведення туристичних походів
72. Основні організаційні форми та види туризму

73. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

74. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

75. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

76. Зміст поточних планів та організація їх розробки

77. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

78. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

79. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

80. Нормативно-правовые акты

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Современное состояние нормативно-правового регулирования в фармацевтической деятельности

82. Суспільна організація життя слов

83. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

84. Організація праці

85. Совершенствование контроля за исполнением нормативно-правовых актов на уровне субъектов РФ

86. О совершенствовании нормативного правового регулирования деятельности дорожно-патрульной службы ГИБДД
87. Нормативный правовой акт
88. Правовое положение органов внутренних дел

89. Судебное оспаривание нормативных правовых актов: оправдано ли установление государственной пошлины?

90. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц в РФ

91. Нормативно правовые акты

92. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

93. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

94. Організаційна система управління природокористуванням України

95. Організація оплати праці на підприємстві

96. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки
Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Нормативноправовое регулирование договоров

98. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

99. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.