Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Вступ Розділ І. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності. Класифікація бухгалтерської звітності Принципи підготовки бухгалтерської звітності Методика підготовки звіту про фінансові результати Класифікація діяльності підприємства Методика підготовки балансу Методика підготовки показників Декларації про прибуток Загальні положення про підготовку звітності по ПДВ Загальні положення про порядок нарахування, термін сплати і подання розрахунків акцизного збору Комунальний податок методика розрахунку і подання звіту Методика підготовки розрахунку земельного податку Звітність по страхових зборах на обов’язкове пенсійне страхування Розділ ІІ.Різниця між державним та приватним підприємством Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку Основи класифікації рахунків та їх значення Класифікація рахунків за економічним змістом Класифікація рахунків за призначенням і структурою Рахунки основні Регулюючі рахунки Операційні рахунки План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його будови і значення Документація Розділ ІІІ. Характеристика сучасного комплексу маркетингу підприємства ПП „Магдалена” Висновок Додатки Список використаної літератури Вступ Бухгалтерський облік є однієї з найважливіших дисциплін економічного циклу, що забезпечують інформацією процес прийняття управлінських рішень. У умовах формування ринкових відносин торгово-посередницька діяльність займає особливе місце в народному господарстві України. Тому дуже актуально вивчення особливостей обліку операцій оптової і роздрібної торгівлі. Бухгалтерський облік в установах культури, науки, освіти істотно відрізняється від обліку в інших галузях господарства, тому що при цьому використовується меморіально-ордерна форма обліку. Вивчення особливостей бюджетного обліку необхідно для підготування до роботи в цих установах. Індустрія побутового обслуговування і туризму розвивається в Україні значними темпами, що диктує необхідність знання основ ведення бухгалтерського обліку операцій гостьового обслуговування, а також операцій по наданню послуг населенню. Крім цього й інші галузі мають визначені особливості функціонування. Звідси випливає необхідність вивчення бухгалтерського обліку в будівництві, страхової діяльності, на транспорті, у банках, сільському і лісовому господарстві й інших галузях. Дана контрольна робота складається з двох частин: теоретичної ( два питання) і практичної ( задача). В теоретичній частині розглянуті облік реалізації товарів та визначення фінансових результатів в оптовій торгівлі, облік закінчених капітальних вкладень та облік джерел їх фінансування, а також практична задача обліку в бюджетній установі. Метою написання роботи є засвоєння теоретичних знань, придбання практичних навичок бухгалтерського і податкового обліку в бюджетних установах, торгівлі, на підприємствах побутового обслуговування й інших галузей і сферах народного господарства України. Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві.

У 2000 році сталися принципові зміни в організації і веденні бухгалтерського обліку в Україні, які випливають із вимог міжнародних стандартів. Здійснено перехід підприємств і організацій на нову методологію бухгалтерського обліку господарських операцій, доходів, витрат і фінансових результатів на нову систему бухгалтерського обліку. Дана робота має за мету розглянути чинні в Україні форми обов’язкової бухгалтерської (фінансової) звітності, виявити специфіку форм звітів та дати поняття про зміст кожного з них. Більш детальну інформацію, що не наведена у цій роботі, містять конкретні закони, укази, на які зроблено посилання. Фінансові звіти складає більшість підприємств у всіх країнах світу. Вигадати універсальний звіт, який відображав би фінансове життя підприємства у всій його багатогранності, поки що не вдалося. Як показує практика, оптимальним є складання кількох різних звітів, кожний з яких розкриває ту чи іншу грань діяльності підприємства. Так, баланс містить інформацію про стан активів, зобов’язань і власного капіталу підприємства на конкретну дату (як правило, на останній день основного або проміжного звітного періоду – року, кварталу або місяця). Це дає можливість судити про масштаби підприємства, а наявність графи “на початок звітного періоду” дозволяє дійти висновків і щодо деяких тенденцій його розвитку. Водночас за показниками балансу важко судити, наприклад, про те, наскільки успішною була діяльність підприємства у звітному періоді, які доходи було отримано і які витрати здійснено. Цю інформацію містить звіт про фінансові результати. А оскільки звітних форм кілька, дуже важливо, щоб наявні у них показники взаємно доповнювали один одного, а коли потрібно – узгоджувалися між собою. Бухгалтерська звітність — це система узагальнення показників, що характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємств за попередній період (місяць, квартал, рік). Бухгалтерська (фінансова) звітність подається відповідно до Закону України &quo ;Про бухгалтерський облік та фінансову звітність&quo ;, а також положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів, що регламентують питання фінансової звітності. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визначення й розкриття її елементів Значення бухгалтерської звітності полягає в тому, що вона є джерелом інформації про результати господарсько-фінансової діяльності підприємства; за відповідними показниками підприємства аналізують свою діяльність, одержують інформацію для подальшого її планування в умовах ринкових відносин. Основне завдання звітності полягає в пошуку резервів подальшого розвитку і вдосконалення діяльності підприємств, досягнення стабільності на ринку. Вимоги до бухгалтерської звітності: • гарантувати реальність і достовірність даних, що забезпечується документальним обґрунтуванням усіх записів, здійсненням інвентаризації, дотриманням правил оцінки статей балансу, розподілом прибутків і витрат за відповідними звітними періодами; • забезпечувати своєчасність формування даних для оперативного управління господарською діяльністю організацій і підприємств.

Розділ 1. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності. Класифікація бухгалтерської звітності Звітність підприємства класифікується: 1.Фінансова (бухгалтерська) звітність складається з Балансу (Ф – 1), Звіту про фінансові результати (Ф – 2); Звіту про рух грошових коштів (Ф – 3); Звіту про власний капітал (Ф – 4); Приміток до фінансової звітності (річними є Ф – 3, Ф – 4, Примітки). Суб’єкти, які ведуть спрощену форму обліку здають тільки дві форми звітності: Ф – 1м «Балансу»; Ф – 2м «Звіт про фінансові результати.» Фінансова звітність подається в: • статистичні органи управління по місцю реєстрації; • вищестоящі організації (власнику на вимогу); • обслуговуючому банку при наявності непогашених кредитних ресурсів;• комісію з цінних паперів та фондового ринку – щорічно до 1 травня для ЗАТ і ВАТ. Квартальна звітність подається до 25 числа по закінченню звітного кварталу, річна – до 20 лютого.Особливістю фінансової звітності є те, що вона має повне узагальнення з даними обліку. 2.Податкова – звітність підприємства по основних податках та платежах до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані ґрунтуються на даних обліку з коригуванням за вимогами податкового законодавства. 3.Звітність по обов’язкових зборах на заробітну плату до органів соціального страхування. 4.Спеціальна звітність подається з окремих питань за рішенням уряду по певних показниках діяльності підприємства (наприклад, перевищення фонду оплати праці для підприємств-монополістів та інше). 5.Статистична звітність – термін та форми подання встановлюються державним органами статистики, показники визнаються як в грошових так і натуральних вимірах. Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям: - існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею; - оцінка статті може бути достовірно визначена. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації. Якісні характеристики фінансової звітності: •Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива. •Фінансова звітність повинна містить лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами. •Фінансова звітність повинна бути достовірною. •Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати: - фінансові звіти підприємства за різні періоди; - фінансові звіти різних підприємств. Принципи підготовки бухгалтерської звітності Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: -автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників; -безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі; -періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу; -історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; -нарахування та відповідності доходів і витрат, за якими для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів; -повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі; -послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики.

Стаття 95 Мнмальна заробтна плата. ¶ндексаця заробтно плати Мнмальна заробтна плата це законодавчо встановлений розмр заробтно плати за просту, неквалфковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працвником мсячну, погодинну норму прац (обсяг робт). До мнмально заробтно плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкдливих, особливо шкдливих умовах прац, на роботах з особливими природними географчними  геологчними умовами та умовами пдвищеного ризику для здоров'я, а також прем до ювлейних дат, за винаходи та рацоналзаторськ пропозиц, матеральна допомога. У раз коли працвников, який виконав мсячну (годинну) норму прац, нарахована заробтна плата нижче законодавчо встановленого розмру мнмально заробтно плати, пдпримство провадить доплату до  рвня. Розмр мнмально заробтно плати встановлються  переглядаться вдповдно до статей 9  10 Закону Украни «Про оплату прац». Мнмальна заробтна плата  державною соцальною гарантю, обов'язковою на всй територ Украни для пдпримств, установ, органзацй усх форм власност  господарювання та фзичних осб

1. Фінансова звітність підприємства

2. Грошові потоки, звітність, планування

3. Звітність

4. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

5. Фінансова звітність в Україні

6. Податковий облік і звітність
7. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)
8. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

9. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

10. Бухгалтерський облік на підприємстві

11. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

13. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

14. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

15. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

16. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

18. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

19. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

20. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

21. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

22. Форми фінансування підприємств
23. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві
24. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

25. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

26. Форми роздержавлення і приватизації підприємств в умовах ринкових відносин

27. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

28. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

29. Система маркетингового планування на підприємстві

30. Податок на прибуток підприємств

31. Суть комерційної діяльності на підприємстві

32. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Організація оплати праці на підприємстві

34. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

35. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

36. Економічний аналіз підприємств

37. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

38. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві
39. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")
40. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

41. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

42. Охорона праці на підприємстві

43. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

44. Доходи сільськогосподарських підприємств

45. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

46. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

47. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

48. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки
Карандаши для левшей "EasyColors", 12 цветов.
Эти эргономичные цветные карандаши позволяют подготовить руку к письму и сформировать навык работы с пишущими инструментами. Специальные
1517 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Облік собівартості продукції на підприємстві

50. Організація обліку на підприємстві

51. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

52. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

53. Розподіл прибутку державних підприємств

54. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"
55. Аудит неопераційних витрат на підприємстві
56. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

57. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

58. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

59. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

60. Інформаційні системи і технології на підприємстві

61. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

62. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

63. Маркетингові дослідження на підприємстві

64. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

65. Організація збутової діяльності на підприємстві

66. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

67. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

68. Управління запасами матеріалів на підприємстві

69. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

70. Вагітність і пологи у жінок з гіперпролактинемією в анамнезі
71. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами
72. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

73. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

74. Дослідження та розробки на підприємстві

75. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

76. Організація виробництва на металургійному підприємстві

77. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

78. Особливості діяльності інноваційних підприємств

79. Персонал на підприємстві

80. Проблема управління прибутком на підприємстві

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

82. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

83. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

84. Управління якістю на підприємстві

85. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

86. Організаційний розвиток підприємств
87. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві
88. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

89. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

90. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

91. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

92. Грошові розрахунки підприємств

93. Державна фінансова підтримка санації підприємств

94. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

95. Кредитування підприємств

96. Методика інвестування підприємств

Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

97. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

98. Оподаткування підприємств

99. Організація грошових розрахунків на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.