Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологія та охорона навколишнього середовища

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.070801- "ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА" Кременчук 2001 Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "Соціальна екологія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища"Укладач: доцент, канд. хім. наук Тетяна Федорівна КозловськаКафедра екологіїЗатверджено методичною радою КДПУ Протокол № від " " 200 року Голова методичної ради проф. В.В. Костін Кременчук 2001 ВСТУП Мета і завдання самостійної роботи: Метою та завданням самостійної роботи є досконале вивчення дисципліни "Соціальна екологія" з окремих питань, які можуть бути засвоєні студентом за допомогою додаткової літератури, консультацій, відвідувань бібліотек університету та міста. Самостійна робота забезпечена відповідною літературою, методичними вказівками до вивчення дисципліни, нормативними та законодавчими документами тощо. Самостійна робота виконується студентом у бібліотеці, вдома та частково на консультаціях на кафедрі екології кожної суботи, аудиторія 1411. Теми та погодинний розклад лекція та самостійної роботи з навчальної дисципліни № Тема Денна форма Заочна форма п/ п Кільк. Кільк. Кільк. Кільк. год. год. год. год. (легц.) СРС (лекц.) СРС 1 2 3 4 5 6 Модуль 1. Предмет та задачі соціальної екології, її структура, система екологічних дисциплін. 1. 1.1. Три етани розвитку - 4 - 6 соціальної екології як науки Визначення соціосфери та її структура, природничо- наукова картина світу. Теорії походження життя (не менш п'яти). Система органічного світу. Вчення В. І. Вернадського про біосферу 1.2. Жива речовина як головна - 4 - 6 причина планетарного гомеостазу. Космопланетарні та сонячно-земні зв'язки живої та космічної реочини. Перехід біосфери в ноосферу через техносферу. Основні умови цього переходу. 1.3. Автотрофність людства Поняті про - 2 - 4 екологію ЛЮДИНИ, ВІДМІННОСТІ екології людини від соціальної екології, геліо- та космічна екологія. Модуль 2. Основні джерела антропогенного забруднення. 2. 2.1. Основні джерела забруднення - 2 - 2 атмосферного повітря. Види забруднення атмосферного повітря. Основні забруднювачі атмосферного повітря. Фонове забруднення та фонова концентрація 3. 2.3. Характеристика природоохоронних - 2 - 4 заходів з мстою нормалізації стану довкілля Класифікація пилогазоуловлювачів Елементи їх розрахунку, вибору та умови ефективної роботи. Визначення коефіцієнту корисної дії 4. 2.5. Охорона водного 2 2 середовища. Класифікація природних вод за ступенем мінералізації. Органолептичні та фізико-хімічні властивості природних вод Класифікація стічних вод. 6. 2.8. Охорона грунтів та надр Поняття - 2 - 6 про гео- та педосфсру. Відмінності властивостей грунтів та гірських пород. Лімітуючі показники шкідливості. Еколого-генетична класифікація грунтів за Докучаєвим. Раціональне використання земельних ресурсів.

7. 2.11. Природно-заповідний фонд. - 2 - 6 Класифікація територій ПЗФ, що охороняються. Екологічно несприятливі території України, їх ознаки та заходи щодо ліквідації негативних впливів на довкілля та суспільство. Об'єкти ПЗФ України. Соціальні проблеми взаємовідносин природи та людини. Модуль 3. Соціально-економічні аспекти соціальної екології. 9. 3.4. Енергетика та екологія. - 4 - 6 Класифікація паливно-енергетичних ресурсів. Альтернативні джерела енергії - геліо-, геотермальна та вітрова енергії. 13. 3.8 Радіоактивне забруднення довкілля. 4 4 Види радіоактивного розпаду та випромннювань. Період напіврозпаду, активність нукліда, закон радіоактивного розраду, вплип на здоров'я людини. 3.9. Типи ядерних реакторів, основні 2 6 характеристики радіоактивних випромінювань поглинаюча та еквивалента дози, колективна еквивалента доза та інші. 15. 3.14. Інженерна оцінка стану якості 2 4 навколишнього середовища. Модуль 4. Формування екологічного мислення. 17. 4.2. Управління природоохоронною 2 6 діяльністю. Контролюючі та інспектуючі органи охорони навколишнього середовища. Система підпорядкування екологічних служб (виробничі, міські, обласні, державні). Основні напрямки зниження антропогенного навантаження на навколишнє середовище та питання екологічної безпеки. 18. 4.3. Здоров'я людини та охорона 2 4 довкілля. Вплив забруднювачів на здоров'я населення, шляхи проникнення шкідливих речовин в живі організми, віддалені наслідки впливів, критерії оцінки стану середовища мешкання людини, токсичність шкідливих речовин. Всі питання, які розглядаються у даних методичних вказівках, призначені для студентів денної та заочної форм навчання Модуль 1. Предмет та задачі соціальної екології, її структура, система екологічних дисциплін Тема № 1. Три етапи розвитку соціальної екології, її структура, система екологічних дисциплін1. Природничо-наукова картина світу. Теорії походження життя (не менш п'яти). Вчення В.І. Вернадського про біосферу. 2. Система органічного світу. Жива речовина як головна причина планетарного гомеостазу. 3. Космопланетарні та сонячно-земні зв'язки живої та космічної речовини. 4. Перехід біосфери в ноосферу через техносферу. Основні умови цього переходу. 5. Автотрофність людства, поняття про екологію людини, відмінності екології людини від соціальної екології, геліо- та космічна екологія. Питання для самоперевірки1 Концепції виникнення соціальної екології як науки. Система екологічних дисциплін. 2. Рівні організації живої матерії та типи речовини за В.І. Вернадським. 3. Біосфера, її межі. Біогеоценоз як одиниця біосфери. Поняття про автотрофність та гетеротрофність. 4. Ноосфера та ноосферологія як один з напрямків екологічних досліджень. 5. Основні питання, які розглядаються геліо- та космічною екологією. Література: Модуль 2. Основні джерела антропогенного забруднення Тема № 1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря1. Види забруднення атмосферного повітря. 2. Основні забруднювачі атмосферного повітря. 3. Фонове забруднення та фонова концентрація. Питання для самоперевірки1. Поняття граничне допустимої концентрації (ГДК).

її види та використання для визначення екологічних та токсикологічних характеристик шкідливих речовин. 2. Біологічна та фізична сутність ГДК. Одиниці вимірювання. 3. Фонова концентрація, її визначення та використання у екологічній діяльності підприємств та установ. 4. Роль метеорологічних служб у визначенні фонових концентрацій основних забруднювачів повітря та переважних напрямків вітру. Література: Тема № 2. Характеристика природоохоронній заходів з метою нормалізації стану довкілля1. Класифікація пилогазоуловлювачів. Елементи їх розрахунку. 2. Принципи вибору пилогазоуловлювачів та умови ефективної роботи. 3. Визначення коефіцієнту корисної дії. Питання для самоперевірки1. Необхідність використання на підприємствах та установах пилогазоочисного обладнання. 2. Вплив агрегатного стану речовин на ефективність роботи пилогазоочисного обладнання. 3. Розрахунок основних параметрів циклонів 4 Розрахунок основних параметрів пилоосаджуючих камер. 5. Розрахунок тканинних фільтрів. 6. Визначення коефіцієнту корисної дії для одиничного апарату та системи апаратів. Література: Тема № 3. Охорона водного середовища1. Класифікація природних вод за ступенем мінералізації. 2. Органо-лептичш га фізико-хімічні властивості природних вод. Тини водоймищ. 3. Класифікація стічних вод. Питання для самоперевірки1. Основні речовини, які містяться у природних водах. Шляхи їх утворення. 2. Показники забруднення природних вод. 3. Проточні та непроточні водоймища 4. Класифікація природних вод за ступенем мінералізації. 5. Вплив небезпечних токсичних речовин на стан самоочищення та відновлення водоймищ. Література: Тема № 4. Охорона грунтів та надр1. Поняття про гео- та педосферу. 2. Відмінності властивостей грунтів та гірських пород. 3. Еколого-генетична класифікація грунтів за Докучаєвим. 4. Раціональне використання земельних ресурсів. Питання для самоперевірки1. Поняття "родючість" грунтів та гумусність горизонту. 2. Відмінності чорнозьому, сірозьому, білозьому та підзолу. 3. Особливості грунтів України. 4. Лімітуючі показники шкідливості для грунтів. 5. Визначення якості грунтів з екологічної точки зору.Література. Тема № 5. Природно-заповідний фонд 1. Класифікація територій ПЗФ за призначенням. 2. Об'єкти ПЗФ України. З Екологічно несприятливі території України, їх ознаки та заходи щодо ліквідації негативних впливів на довкілля та суспільство. 4. Соціальні проблеми взаємовідносин природи та людини. Питання для самоперевірки1. Заповідники, заказники, національні парки, ботанічні сади, бальнеологічні заповідники та заказники, ландшафтні та архітектурні заповідні території. 2. Характеристика та місторозташування основних об'єктів ПЗФ У країни. 3. Несприятливі кліматичні та ландшафтні чинники довкілля України. 4. Природоохоронне законодавство щодо об'єктів ПЗФ України. Література: Модуль 3. Соціально-економічні аспекті соціальної екології Тема № 2. Енергетика та екологія1. Класифікація природних ресурсів. 2. Класифікація паливно-енергетичних ресурсів. 3. Альтернативні джерела енергії: геліоенергія, геотермальна та вітрова енергії, їх переваги та недоліки 4.

Вже зазначалося, що деякі екстремістські організації виношували плани та вели підготовку замаху на Гетьмана. У штабі піклування про особисту безпеку глави держави покладалося на гетьманського коменданта, котрому підпорядковувалися Гетьманський конвой та Особиста охоронна команда. Конвой займався охороною Гетьмана та його родини і прирівнювався за статусом до кавалерійського полку. До нього входили дві кінні й кінно-кулеметна сотні, які мали на озброєнні, крім звичайної кавалерійської холодної та вогнепальної зброї, 6 кулеметів типу "Максим" і 12 - типу "Льюїс". Командир конвою мав права командира окремої бригади. Особиста Охоронна команда прирівнювалась до піхотного полку й комплектувалася з "відбірних і надійних осіб". На неї покладалася охорона гетьманської резиденції та самого Гетьмана під час його подорожей. Співробітники команди несли службу на постах усередині гетьманського палацу, здійснювали нагляд за навколишньою територією та будинками. Крім того, особиста охорона вела спостереження за персоналом, що обслуговував Гетьмана, підтримувала контакти з центральними й місцевими правоохоронними органами у справах своєї компетенції

1. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

2. Конституційні основи регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища

3. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

4. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

5. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах

6. Міжнародна правова охорона навколишнього середовища
7. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
8. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

9. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

10. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

11. Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах

12. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

13. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

14. Екологічний стан водоймищ Причорноморської зони України

15. Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

16. Екологічний туризм в системі екологічного геомаркетингу

Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Екологія як теоретико-наукова основа природоохоронної галузі

18. Захист навколишнього середовища, підвищення конкурентноздатності продукції

19. Ландшафтно-екологічна основа Києва

20. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

21. Екологічний аудит

22. Екологічний моніторинг в Чернівецькій області
23. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів
24. Екологія

25. Моніторинг навколишнього середовища

26. Структура, основні поняття і закони екології

27. Соціальна екологія

28. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

29. Екологічна криза та форми її прояву

30. Вплив техносфери на навколишнє середовище

31. Охорона праці і навколишнього середовища

32. Біологія та екологія бактеріофагів

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

33. Екологічні завантаження

34. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

35. Екологія та поведінка плазунів

36. Вплив мінерального добрива на екологію ґрунтів Білоцерківського району

37. Екологічне землеробство

38. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування
39. Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення
40. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

41. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

42. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

43. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

44. Принципи міжнародного екологічного права

45. Паралельне іменування метафоричної основи. Описовий та антонімічний переклад.

46. Захворювання, що пов`язані із впливом факторів навколишнього середовища

47. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

48. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Формування екологічної культури молодших школярів

50. Формування екологічної свідомості школярів

51. Екологічна освіта на уроках біології

52. Екологічне виховання в школі

53. Екологічне виховання засобами народознавства

54. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква
55. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
56. Екологізація енергетики

57. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

58. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

59. Аутекологія (факторіальна екологія)

60. Вимірювальні канали контрольно-вимірювальних систем в екології

61. Демекологія як екологія популяцій

62. Джерела екологічного права

63. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

64. Дослідження екології людини

Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы
Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки

65. Екологічна адаптація флори і фауни пустель

66. Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

67. Екологічна безпека мастильно-охолоджувальних рідин

68. Екологічна економіка та управління природокористуванням

69. Екологічна експертиза агроландшафту Сумської області

70. Екологічна криза
71. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)
72. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

73. Екологічні аспекти економічного розвитку

74. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

75. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

76. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

77. Екологічні проблеми народонаселення

78. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва

79. Екологічні проблеми, пов’язані з експлуатацією теплових двигунів

80. Екологія в житті людини

Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры

81. Екологія кровосмоктучих комарів

82. Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні

83. Екологія рідких тварин України

84. Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення

85. Забруднення навколишнього природного середовища

86. Збори за забруднення навколишнього природного середовища
87. Особливості екологічного та біологічного моніторингу
88. Паерово-целюлозне виробництво та навколишнє середовище

89. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

90. Поняття екологічного права

91. Поняття міжнародного права навколишнього середовища

92. Право на одержання екологічної інформації

93. Проблеми екології та шляхи їх вирішення

94. Проектування екологічних мереж Ратнівського району

95. Система екологічної сертифікації

96. Умови визнання не дійсними висновків державної екологічної експертизи

Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

97. Фінансування екологічних заходів

98. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

99. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.