Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНТЕУ Кафедра: фінансів КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: «Фінансовий менеджмент» на тему: «РОЗРАХУНОК Й ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» Виконала: ст. гр. xxxxxxxxxx xxxxxxx. Перевірила: к.е.н, доц. xxxxxxxxx ХАРКІВ 2008 ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. Фінансова стійкість підприємства у процесі господарювання 1.1 Суть та необхідність фінансової стійкості підприємства 1.2 Основні чинники, що впливають на фінансову стійкість підприємства 1.3 Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показники Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства 2.1 Аналіз активів підприємства 2.2 Аналіз пасивів підприємства 2.3 Аналіз прибутковості активів 2.4 Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості 2.5 Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства Розділ 3. Шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства 3.1 Аналіз ймовірності банкрутства 3.2 Оптимізація фінансової стійкості підприємства ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ ВСТУП В умовах ринкової економіки від підприємства вимагається підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників. Актуальність: Зважаючи на те, що економіка нашої держави є не стабільною виробники перебувають у складній ситуації. Не кожне підприємство нашої держави має можливість отримати кредит або кошти від інвестора. Визначаючи фінансовій стан підприємства розраховується велика кількість показників, а зокрема показники ліквідності та платоспроможності. При наданні підприємству кредитів, кредитори приділяють велику увагу рівню фінансової стійкості підприємства, а отже також рівню ліквідності активів підприємства і рівню платоспроможності, адже для них на сам перед важливо, щоб підприємство вчасно ї в повній мірі повернуло свої борги. Показники ліквідності та платоспроможності характеризують саме здатність підприємства вчасно розраховуватись за своїми зобов’язаннями . Отже якщо підприємство має стабільний рівень показників, і що важливо в динаміці за певний проміжок часу, то це є не аби яким плюсом при вирішенні надавати кредит чи ні. На фінансовий стан підприємства звертають увагу не тільки кредитори, а також інвестори, постачальники, партнери та см керівник підприємства. Незадовільний фінансовий стан підприємства є своєрідним сигналом для його керівника, бо розібравши в деталях всі показники що впливають на фінансову стійкість підприємства можна виявити фактори, які негативно впливають на підприємство і за допомогою правильних управлінських рішень виправити ситуацію.

Мета роботи: Розкрити сутність поняття фінансової стійкості підприємства і таких її складових, як ліквідність та платоспроможність. Розкрити значимість показників ліквідності та платоспроможності при оцінці фінансового стану підприємства. Завданнями дослідження є: Характеристика показників фінансової стійкості підприємства з точки зору теорії. Провести розрахунки показників ліквідності та платоспроможності, та провести аналіз на основі отриманих даних. Дати рекомендації щодо підвищення рівня ліквідності та платоспроможності підприємства. Зробити висновки. Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «СЛАВКУР», на підставі даних фінансово-господарської діяльності якого здійснюються розрахунки основних показників його фінансового стану. Предметом дослідження є аналіз та всебічна оцінка ключових показників фінансового стану ТОВ «СЛАВКУР» з метою визначення напрямків щодо його вдосконалення. У процесі підготовки курсової роботи використані загальнонаукові, економіко-логічні методи. Застосовані загальнонаукові методи: аналіз і синтез;порівняння. Використані економіко-логічні методи пізнання: групування; середні величини. Інформаційною основою послужили Закони і законодавчі акти в тому числі: Господарський кодекс України, Закон України «Про господарські товариства», Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та періодична література. 1 Фінансова стійкість підприємства у процесі господарювання 1.1 Суть та необхідність фінансової стійкості підприємства Умовою життєздатності підприємства й основою його розвитку в конкурентному ринку є його стабільність і стійкість. На них впливають різні причини - як внутрішні, так і зовнішні: виробництво дешевої продукції та надання послуг, які мають попит; міцне становище підприємства на ринку; високий рівень матеріально-технічної оснащеності виробництва і застосування передових технологій; налагодженість економічних зв'язків із партнерами; ритмічність кругообігу засобів; ефективність господарських і фінансових операцій; незначний ступінь ризику в процесі здійснення виробничої і фінансової діяльності тощо. Фінансова стабільність підприємства є однією із найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона пов’язана з рівнем його залежності від кредиторів та інвесторів. За різних умов, в яких функціонує підприємство, останнє для досягнення фінансової стабільності проходить різні етапи. Так, в умовах кризи підприємство може досягати фінансової стабільності за такими етапами: 1) ліквідація поточної неплатоспроможності підприємства; 2) відновлення фінансової стійкості (фінансової рівноваги у короткостроковому періоді); 3) забезпечення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді. Кожному етапу фінансової стабільності відповідають певні її внутрішні механізми – оперативний, тактичний і стратегічний, що являють собою систему заходів, спрямованих на вирішення конкретних завдань. Оперативний механізм фінансової стабільності – це система заходів, спрямованих, з одного боку, на зменшення розміру поточних зовнішніх зобов’язань підприємства у короткостроковому періоді, а з другого – на збільшення суми найліквідніших активів (грошей), що забезпечують термінове погашення цих зобов’язань Тактичний механізм фінансової стабільності, являє собою систему заходів, спрямованих на досягнення точки фінансової рівноваги підприємства у наступному періоді.

Під фінансовою рівновагою тут слід розуміти відповідність між можливим обсягом генерування власних фінансових ресурсів ОГв.ф.р та необхідним обсягом споживання власних фінансових ресурсів (ОСв.ф.р), тобто ОГв.ф.р = ОСв.ф.р. Стратегічний механізм фінансової стабільності, є винятково наступальною стратегією фінансового розвитку, яка забезпечує оптимізацію необхідних фінансових параметрів з метою прискорення економічного зростання підприємства. Тобто стратегічний механізм фінансової стабільності – це система заходів, спрямованих на підтримання досягнутої фінансової рівноваги підприємства у довгостроковому періоді. Цей механізм ґрунтується на використанні моделі стійкого економічного зростання підприємства, що забезпечується основними параметрами його фінансової стратегії. Фінансова стабільність підприємства, з одного боку, – це економічний процес, а з другого – економічна категорія. Як економічний процес фінансова стабільність являє собою органічний процес чіткої взаємодії внутрішніх механізмів фінансової стабільності підприємства – оперативного, тактичного та стратегічного з метою виведення підприємства з кризового стану або забезпечення економічного його зростання. Як економічна категорія фінансова стабільність – це сукупність економічних відносин, що забезпечують умови збереження підприємством абсолютної або нормальної фінансової стійкості при контрольованій фінансовій рівновазі та одночасно спроможність до стійкого економічного зростання при врахуванні найбільш вагомих зовнішніх чинників. Отже, фінансова стабільність – це спроможність підприємства досягати стану фінансової рівноваги при збереженні достатнього ступеня фінансової стійкості та зберігати цей стан у довгостроковій перспективі при ефективному управлінні фінансами. Складовими елементами фінансової стабільності є: фінансова рівновага підприємства, ресурсна, потенційна та фінансова стійкість. Основними із цих складових фінансової стабільності є фінансова рівновага та фінансова стійкість. Фінансова рівновага підприємства – це відповідність обсягів формування та використання (споживання) власних фінансових ресурсів. Така фінансова рівновага досягається оптимізацією співвідношення між часткою коштів, що капіталізуються, і тією їх часткою, що спрямовується на споживання, а також узгодження джерел формування та напрямів використання власних фінансових ресурсів, встановлення оптимального співвідношення між внутрішніми та зовнішніми джерелами формування власних фінансових ресурсів. Фінансова рівновага – це агрегований показник, тому досягнення фінансової рівноваги значною мірою залежить від ефективності облікової політики підприємства, політики формування та розподілу прибутку підприємства, амортизаційної, дивідендної, емісійної політики тощо. Досягнення фінансової рівноваги – одна із найважливіших умов забезпечення фінансової стабільності, оскільки зростання можливостей щодо забезпечення приросту власних фінансових ресурсів означає підвищення фінансової стійкості та приводить до зростання ринкової вартості підприємства. Ресурсна стійкість – це оптимальна структура трудових і матеріальних ресурсів підприємства.

Однак у цй стор  ще один дуже пкантний нюанс, який спонукав прокурора Херсонсько област написати рапорт Президентов. А суть його така. Поки в кабнет прокурора област чекали кервника Херсонського хлбооб'днання Б.Б. Дурова, гсть, себто Ю. Триндюк, розповв надзвичайно цкаву сторю. Подамо  у виклад обласного прокурора: «Доки Дуров Б.Б. добирався до прокуратури, Триндюк Ю.Г. розповв, що хн фрми перебувають у стан розквту. Забрано Чернвецький хлбокомбнат. А всього у них близько смнадцяти таких пдпримств - три хлбокомбнати обласного значення, клька елеваторв, банк. Де саме знаходяться ц пдпримства  за якою адресою, вн не сказав. Крм того, мен стало вдомо, що у них  безлч заводв  рзних дрбних пдпримств. Продовжуючи розповдь про С. Пскуна, Триндюк повдомив, що вони мають серйозну пдтримку з боку народних депутатв Украни рзних фракцй, стабльне фнансове пдгрунтя, що да м можливсть навть узяти участь у виборах президента Украни (видлено автором. - Д. Ч.)

1. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

2. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

3. Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу

4. Фінансова звітність підприємства

5. Фінансова діяльність підприємства

6. Фінансовий механізм підприємства
7. Фінансова надійність страхової компанії
8. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

9. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

10. Фінансова звітність в Україні

11. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

12. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

13. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

14. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

15. Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини

16. Фінанси і фінансова діяльність

Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Фінансова діяльність субєктів господарювання

18. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

19. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

20. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

21. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

22. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
23. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах
24. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

25. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

26. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

27. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

28. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

29. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

30. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

31. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

32. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

33. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

34. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

35. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

36. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

37. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

38. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
39. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
40. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

41. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

42. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

43. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

44. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

45. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

46. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

47. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

48. Аналіз фінансового стану підприємства

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

50. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

51. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

52. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

53. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

54. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
55. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства
56. Оцінка фінансового стану підприємства

57. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

58. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

59. Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства

60. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

61. Фінансова санація та банкрутство підприємства

62. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

63. Фінансовий стан підприємства

64. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

65. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

66. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

67. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

68. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

69. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

70. Ефективність використання ресурсів підприємства
71. Інвестиційна активність підприємства
72. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

73. Покращення фінансового стану підприємства

74. Розрахунок оптимальних цін на продукцію підприємства

75. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

76. Фінансова санація підприємства

77. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

78. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

79. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

80. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Інформаційні системи і технології підприємства

82. Планування діяльності підприємства

83. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

84. Сутність та зміст сучасного менеджменту

85. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

86. Розробка підприємства LOMAPAK
87. Фінанси підприємства
88. Формування основних фондів підприємства

89. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

90. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

91. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

92. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

93. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

94. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

95. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

96. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

97. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

98. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

99. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

100. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.