Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Термодинамічні розрахунки ймовірності протікання твердофазних реакцій у процесах спікання металургійної сировини

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Практична робота №2 Термодинамічні розрахунки ймовірності протікання твердофазних реакцій у процесах спікання металургійної сировини До найважливіших величин, що характеризують хімічні системи, відносятся: внутрішня енергія U, ентальпія Н, ентропія S й енергія Гіббса (ізобарно-ізотермічний потенціал) G. Всі ці величини є функціями стану, тобто залежать тільки від стану системи, але не залежать від способу, яким цей стан досягнутий. При екзотермічних реакціях (тепло виділяється) внутрішня енергія системи зменшується (AU&l ;0). Якщо внутрішня енергія системи зростає ( ) , то процес супроводжується поглинанням енергії із зовнішнього середовища (ендотермічні реакції). Якщо в результаті хімічної реакції система поглинула тепло Q і зробила роботу А, то зміна внутрішньої енергії має такий вигляд U = Q - А. Відповідно до закону збереження енергії, U залежить тільки від початкового й кінцевого станів системи, але не залежить від способу здійснення процесу (реакції). Навпроти, Q й А будуть розрізнятися залежно від способу здійснення процесу (функцією стану є тільки різниця Q й А, але не кожна з них окремо). Якщо реакція протікає при постійному об’ємі ( V = 0, ізохорний процес), то робота розширення системи (А = P V) дорівнює нулю. Якщо при цьому відбуваються й інші види роботи, наприклад електрична, то U = QV, де Qv - тепловий ефект реакції (тобто кількість поглиненою системою теплоти), що протікає при постійному обсязі. Для екзотермічної реакції Qv &l ; 0, для ендотермічної Qv &g ; 0. Для ізобарного процесу ( = 0), більше характерного для хімічних реакцій, зручніше користуватися не U, а Н = U P V. При постійному тиску Н = U P V . Якщо при цьому ніякі інші роботи не відбуваються, Н = Q , де Q -тепловий ефект реакції, що протікає при постійному тиску. Стандартний стан речовини при даній температурі - його стан у вигляді чистої речовини при нормальному атмосферному тиску 101325 Па, або 760 мм.,рт.,ст. стандартні умови протікання реакції —&g ; стандартні зміни відповідних величин U0 і Н0 . Стандартна ентальпія реакції утворення 1 моля даної речовини із простих речовин звичайно виражається в кДж/моль. Закон Гесса (1840р.): Тепловий ефект хімічної реакції залежить тільки від початкового й кінцевого станів речовин, що беруть участь у реакції, і не залежить від проміжних стадій процесу. Наслідок: Стандартна зміна ентальпії хімічної реакції дорівнює сумі стандартних ентальпій утворення продуктів реакції за винятком суми стандартних ентальпій речовин, що утворилися, . Направлення мимовільного протікання хімічних реакцій визначається спільною дією двох факторів: 1) тенденцією до переходу системи в стан з найменшою внутрішньою енергією (ентальпіею); 2) тенденцією до досягнення найбільш ймовірного стану, що може бути реалізовано найбільшим станом рівноймовірних способів (мікростанів). Мірою першою (проявляється при всіх температурах однаковою мірою) тенденції є H( U) - зменшення яких сприяє мимовільному плину ізобарного процесу (екзотермічний процес). Мірою другою (проявляється тим сильніше, чим вище температура) тенденції є S = Qобр/ .,

S = klg, де k - коефіцієнт пропорційності; W - число рівноймовірних мікроскопічних станів, якими може бути реалізований даний макростан. S зростає з підвищенням температури, при переході від кристалічного стану в рідкий й далі в газоподібний; при збільшенні числа газових молекул у долі реакції. У відмінності від ентальпії , ентропія утворення простої речовини не дорівнює нулю. Функція, що одночасно відбиває вплив обох тенденцій на напрямок протікання хімічних процесів називається енергією Гіббса: G = H- S, характеризує максимальну роботу процесу. Для ізобарно-ізотермічних процесів G = Н - S . При сталості температури й тиску хімічні реакції можуть мимовільно протікати тільки в одному напрямку, при якому енергія Гіббса системи зменшується ( G &l ; 0). Використовуючи дані, що приводять у довідниках, по термодинамічних властивостях речовин можна розрахувати стандартна зміна цієї функції G0 = Н - S. У принципі характеристику можна використати для оцінки термодинамічної ймовірності реакції. Однак до такої оцінки варто підходити з обережністю, тому що стандартні умови (25°С и 1 ат) не відповідають реакційним умовам протікання процесу, при яких значення °С може істотно відрізнятися від стандартного. Перерахування стандартних термодинамічних величин на інші вимагає відомостей про теплоємність речовин, що беруть участь у реакції. Термодинамічна ймовірність - число мікростанів (мікророзподілів), якими може здійснюватися розглянутий макророзподіл. Число мікророзподілів часток по п станах (наприклад часток в відсіках) виражається формулою W= (1), де 1, 2,. - число часток в нервом, другому й -ном стані (відсіку). Причому = 1 2 . . Обчислимо термодинамічні ймовірності макростанів а, б, в, м, д, наведених на мал. 1. W(а)= =90 ; W(б) = =60 ; W(в) = =20 ; W(г) = =15 ; W(д) = =1. Таким чином, найбільша термодинамічна ймовірність у рівномірного розподілу, воно може здійснюватися найбільшим числом способів. Больцман показав, що ентропія системи S може служити характеристикою термодинамічної ймовірності даного стану системи W. Зв'язок між ними виражається рівнянням S = Rl = k al (2) де R -універсальна газова постійна; a-число Авогадро; k = - постійна Больцмана. Формула (2) ставиться до числа найкращих співвідношень, породжених науковою думкою [усього їх три, у тому числі формула Эйлера й формула Эйнштейна], що зв'язує простим співвідношенням величини, що володіють зовсім різним змістом, що ставляться до різних матеріальних сутностей . S = Rl klg =klg де M = lge= 0,4343 - модуль десяткового логарифма; k коефіцієнт пропорційності. Число е є межа, до якого прагне при необмеженому зростанні ; е = 2,718. Абсолютно достовірною характеристикою можливості протікання реакції в розглянутих умовах служить істина зміна енергії Гіббса G, зв'язане зі стандартною зміною G0 рівнянням ізотерми хімічної реакції. У загальному випадку знак G може не збігатися зі знаком G0. Знак G0 буде збігатися зі знаком G у двох випадках: парціальний тиск учасників реакції мало відрізняється від стандартного значення; G0 більше, відносно за абсолютним значенням (практично більше 40 кДж).

Термодинамічну можливість протікання реакції варто відрізняти від практичної можливості, під якою мається на увазі протікання реакції з помітною швидкістю. Наявність кінетичних утруднень може стати перешкодою до проведення реакції з необхідною швидкістю. Контрольні питання 1.Яким чином можна визначити можливість протікання хімічної реакції? 2.Як можна оцінити термодинамічну ймовірність протікання реакції? Чим відрізняється термодинамічна можливість протікання реакції від практичної можливості? Як можна розрахувати G (по яких формулах) і що ця величина характеризує? Які фактори сприяють мимовільному протіканню хімічної реакції? Як впливає на ці фактори температура? Напишіть рівняння Больцмана й поясните його досконалість. Як формулюється закон Гесса і який наслідок із цього закону? Чому дорівнює тепловий ефект реакції при постійному тиску й при постійному обсязі? 5

Яків був шостою дитиною, всього ж Явдоха Мамаїха народила десять хлопців і трьох доньок. П’ятеро померли ще в дитячому віці. Макар загинув у Першу світову війну, Павла убили денікінці 1919 року.[774] По закінченні Головківської двокласної учительської школи майбутній отаман учителював у селах Бужині та Тіньках Чигиринського повіту (1906–1914). Під час Світової війни (очевидно, 1916 року) був мобілізований до російської армії. 1 червня 1917 року, закінчивши Київську військову школу, здобув перший офіцерський чин. Прапорщик Яків Щириця взяв активну участь в українізації частин російської армії. У січні 1918 року його обрали до полкової ради 312-го Васильківського полку, що стояв у с. Стульніканах (Румунія). Згодом він став головою ради 78-ї дивізії 26-го армійського корпусу. Яків Щириця згадував, що в той час серед солдатів-українців «почалося бродіння проти «кацапів» і йому «як голові (Дивізійної) ради доводилося багато надавати уваги тому, щоб не допустити розправи з росіянами». Крім того, «доводилося боротися з ненормальними взаєминами між солдатами і офіцерами» дивізії

1. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

2. Граничні теореми теорії ймовірностей

3. Изучение твердофазных реакций, протекающих при высокотемпературном окусковании тонкоизмельчённых железорудных материалов

4. Біологічні функції серинових протеїназ

5. Етіологія, патогенез, епідеміологія та протікання малярії

6. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле
7. Усиление борьбы в России сторонников западных ценностей жизни против русской национальной культуры
8. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

9. Авторитаризм: за и против

10. Хрущев против Сталина. Доклад на XX съезде партии

11. Освободительная борьба русского народа против монголо-татарского ига

12. Быть или не быть книге (интернет против книг)

13. Вакцинация против дифтерии и столбняка детей, имеющих в анамнезе солидные опухоли

14. Преступление против личности

15. Преступление против жизни (Контрольная)

16. Смертная казнь: за и против

Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес

17. Обратная сила закона. Теория и практика применения на примере преступлений против собственности

18. Преступления против жизни

19. Преступления против жизни и здоровья

20. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности

21. Принятие России в совет Европы: кто "за" и "против" ?

22. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"
23. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)
24. Расчет характеристик канала вывода СИ (синхротронного излучения)

25. Исследование помехоустойчивого канала передачи данных методом имитационного моделирования на ЭВМ

26. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

27. Твердофазный синтез перрената калия (WinWord97/2000)

28. Византия XI и XII вв.: новое против старого

29. Партизанская и подпольная борьба против оккупантов

30. Борьба Кубинского народа против режима Батисты и победа революции 1 января 1959 года

31. Уроки и выводы из опыта развязывания и ведения агрессии США и НАТО против Югославии

32. Патрик Генри: революция против конституции

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее

33. Объединение русских земель вокруг Москвы. Борьба против Ордынского ига (XIV – первая половина XVв.).

34. Расчет спутникового канала Алматы-Атырау

35. Александр Ханжонков против Шарля Пате

36. Космос против хаоса

37. За что и против чего борется Чацкий

38. Всё о витаминах (где находятся, как и против чего применяются)
39. Компьютер против глаз
40. Канал имени Москвы

41. Эфир в теории относительности: за и против

42. Атомная энергия: за и против

43. Структура грамицидинового канала, его фундаментальное и практическое значение

44. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

45. Суд присяжных: за и против

46. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина

47. Преступления против общественной безопасности

48. Ужас как смешно – черный юмор против терроризма?

Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

49. Структурно-логические конспекты по учебным дисциплинам: за и против.

50. Цветные иллюзии. Макс Люшер против популяризаторов его идей

51. Цифровой канал радиосвязи с разработкой радиоприемного устройства и электрическим расчетом блока усилителя радиочастоты

52. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

53. Измеритель отношения сигнал/шум ТВ канала

54. Пропускная способность канала
55. Реклама и игры: за и против
56. Технические приемы против размера

57. Розрахунок теплової частини ТЕЦ

58. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против государственной и общественной собственности

59. Преступления против мира и безопасности человечества

60. Расследование тяжких преступлений против личности

61. Расследование преступлений против жизни, здоровья и свободы личности

62. Рукопашный бой против нескольких противников

63. Против религии и атеизма (в связи с философией Фейербаха)

64. "Цивилизация" против "варварства": к историографии идеи европейской уникальности

Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения

65. Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

66. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

67. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

68. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

69. Економічні системи

70. Основні макроекономічні показники
71. Преступление против общественной нравственности
72. Приходный ордер против кассового чека

73. Грошові розрахунки в господарському обороті України

74. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

75. Священник Хартмут Каниа

76. Эль-Кано

77. Пенициллин против сине-зеленых водорослей

78. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

79. Из истории Панамского канала

80. Суэцкий канал

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

81. Америка против России. Книга

82. Прямое лазерное гравирование против лазерной аблации: преимущества и недостатки

83. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

84. Антропологічні типи українців

85. Вирусы против технологии NX в Windows XP SP2

86. ERP-системы: «за», «против» или воздержаться
87. Инвестиционный анализ. Excel против специализированных программ
88. Статические методы против виртуальных методов

89. Особенности реализации машинно-ориентированных алгоритмов расчета частотных характеристик канала воздействия

90. Планы Гитлера в войне против СССР

91. Против героических мифов: Отечественная война 1812 года в «Войне и мире» Л.Н. Толстого

92. Вакцинация детей против дифтерии и столбняка

93. Современные подходы к вакцинации против туберкулеза

94. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

95. Мобильный телефон: за и против

96. Отец психоанализа против Святых отцов. Учение о человеке в христианстве и во фрейдизме

Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Метеорологічні дослідження

98. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

99. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.