Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Нормативно-правові акти

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Диплом Нормативно-правові акти Зміст Вступ 1. Загальна характеристика нормативно-правового акту 1.1 Поняття та ознаки 1.2 Класифікація та види нормативно-правових актів 1.3 Межі дії нормативно-правових актів 1.3.1 Дія правової норми у часі 1.3.2 Дія нормативно-правових актів України в територіальному відношенні (просторі) 1.3.3 Підстави дії нормативно-правових актів по колу осіб 2. Місце та роль закону у системі нормативно-правових актів 2.1 Поняття та особливості закону 2.2 Співвідношення права та закону 2.3 Державне забезпечення закону 2.4 Верховенство закону 2.5 Перспективи розвитку закону та законодавчої діяльності у відповідності з проектами Законів “Про нормативні акти в Україні” та “Про закони і законодавчу діяльність в Україні” Висновки Перелік посилань Вступ Перехід України до нової, ринкової економіки, що відбувається одночасно з формуванням незалежної демократичної правової держави, вимагає кардинальних змін у правовій системі нашої країни, змісті та формах нормативно-правового регулювання. Передумовою вирішення цих завдань є істотне оновлення законодавства, забезпечення законотворчого повновладдя парламенту України, верховенства закону в системі нормативних актів . В основу закону і нормативного акта мусить бути покладений соціальний ідеал справедливості, згідно з яким людина, її права, свободи й інтереси є вищою соціальною метою, незалежно від класової, національної чи партійної приналежності . Важливою складовою політики реформування та значною мірою гарантом її послідовності й ефективності є правова реформа. Кардинальні зміни в усіх сферах соціального життя ініціюються, здійснюються і контролюються Українською державою шляхом правового (юридичного) регулювання відповідних суспільних відносин. Не вдаючись до засобів державно-правового впливу, розв’язати завдання перехідного періоду в Україні неможливо. Зазначені обставини спричиняють нагальну необхідність реформування правової системи України як цілісного комплексу змістовно й структурно узгоджених державно-правових явищ. До складу цієї системи входить: нормотворча діяльність органів (інституцій) держави та її результати у вигляді юридичних норм і форм їх зовнішнього вираження (джерел права), насамперед нормативних юридичних актів; правозастосовна діяльність відповідних органів (інституцій) та її результати — правозастосувальні юридичні акти; суспільна та індивідуальна правова свідомість, а також спеціальна діяльність державних та інших інституцій по її формуванню. Реформа правової системи України (правова реформа) — це здійснювані Українською державою (або завдяки її впливу) якісні зміни соціальної спрямованості, сутності, змісту та структури законодавства й інших складових елементів цієї системи. Відповідно до цих елементів окремими об’єктами реформування слід вважати: закони України та інші підзаконні, нормативно-правові акти щодо як їхнього змісту, так і юридично-технічних властивостей; державні органи та інші інституції України, покликані встановлювати або застосовувати й реалізовувати юридичні норми; правозастосовну і право реалізаційну, зокрема правоохоронну, діяльність державних органів та деяких інших інституцій; правову свідомість населення, в тому числі державних службовців; професійну та загально-громадську правову освіту, юридичну науку.

Основними засобами здійснення правової реформи є: прийняття змістовно нових законів або внесення істотних змін до раніше прийнятих законів та приведення у відповідність до них підзаконних нормативно-правових актів; реорганізація державного апарату, його діяльності, зокрема шляхом зміни нових державних органів. Правова реформа в Україні почала розгортатися з другої половини 1990 р. (після прийняття Декларації про державний суверенітет України) і особливо інтенсифікувалась в осені 1991 р (після прийняття Акта проголошення незалежності України). Вже на цьому — першому — етапі правової реформи поступово використовувались такі основні тенденції розвитку українського законодавства: — якісна, радикальна новелізація системи права; — інтенсифікація законотворчої діяльності; — різноманітнення, плюралізація форм (джерел) права; — посилення соціальної орієнтації правового регулювання. Водночас — як наслідок (і своєрідний прояв) гострої кризи, що охопила, з об’єктивних та суб’єктивних причин усі сфери суспільного життя в Україні — правове реформування тут супроводжувалось і певними негативними явищами: законодавство було вражене такими дефектами, як безсистемність, суперечливість, недосконалість; правозастосовна діяльність деформувалась корупцією, послабленням відповідальності та вимогливості. Етапною віхою, історичною сходинкою у реформуванні правової системи України стало прийняття у 1996 р. Конституції України. Таке її значення зумовлюється тим, що вона, по-перше, відобразила і закріпила найістотніші позитивні результати соціальних перетворень в усіх сферах суспільного життя, у тому числі й у державно-правовій, — ніби підбила підсумки першого етапу правової реформи. По-друге, вона запроектувала, визначила основні напрямки, а подекуди й досить конкретні заходи щодо подальшого реформування правової системи в Україні. Адже у конституції вміщено низку приписів, норм, які, не будучи здійсненими нині внаслідок гострого призового стану відіграють роль програмних положень, реалізувати які самозобов’язується Українська держава. У Конституції також названо чимало законів, яких взагалі не існувало на час її прийняття. Тому Конституція України є політико-юридичним та ідеологічним фундаментом подальшого реформування правової системи України. передбачувані Загальною концепцією такого реформування основні завдання, принципи й напрямки мають спиратися насамперед на Конституцію України, принципово відповідати її засадничим положенням. Розвиток законодавства займає центральне місце в структурі (серед напрямів) реформи правової системи. Це пояснюється тим, що законодавство, по-перше, виконує функцію системотворюючого чинника у правовій системі, тому від його стану залежить забезпечення зв’язків між усіма елементами правової системи, а також між нею та іншими соціальними системами (економічною, політичною, моральною та ін.); по-друге, аналіз стану законодавства дає змогу предметніше виявити як позитивні риси, так і недоліки всіх інших елементів правової системи, а отже, накреслити шляхи їх (подальшого) реформування. У сучасних умовах зміни суспільно-політичного ладу України має йтися не стільки про поліпшення законодавства, підвищення його якості чи навіть про його оновлення, скільки про істотну переорієнтацію всього масиву законодавства відповідно до Конституції України, про формування багатьох принципово нових правових інститутів, які б відповідали умовам ринкової економіки, критеріям соціальної правової держави, міжнародним стандартом прав і свобод людини .

Виходячи з вищевикладеного, ціллю даної дипломної роботи є визначення основних властивостей нормативно-правового акту як безпосередньо юридичного результату правотворчої діяльності української держави і домінуючої форми вираження норм права або інших юридичних приписів, що мають нормотворче значення. Задачами дипломної роботи є: визначити види нормативно-правових актів, що видаються законодавчими органами в Україні; визначити межі дії нормативно-правових актів, виданих різноманітними законотворчими органами в часі, у просторі і по колу осіб; визначити основні напрями розвитку законотворчої діяльності. 1. Загальна характеристика нормативно-правового акту 1.1 Поняття та ознаки Нормативний акт — акт правотворчості, що виходить з компетентного державного органу та містить норми права. Він розрахований на регулювання раніш необмеженого числа випадків та діє безперервно. Цими ознаками нормативний акт відрізняється від актів застосування права (де мова йде про додання норми до конкретного випадку, конкретної особи), так і від актів тлумачення права (де мова йде про роз’яснення того, як треба розуміти вже діючу норму). Нормативним треба вважати такий акт, котрий не додає змін до дії правових норм, а визначає їхнє застосування до одного відношення чи до певного кола одиничних відносин. Акти, що оформлюють встановлення правових норм, а іноді й акті, що змінюють їх, у більшості випадків також висловлюють зміст відповідних норм. Це особливо важливе підкреслити тому, що саме прямим встановленням змісту загальних правил поведінки нормативний акт відрізняється від правового звичаю та прецеденту. При використанні цих видів джерел права, які широко застосовуються в буржуазних державах, зміст правових норм залишається за межами актів державної влади, що дозволяє довільно тлумачити та застосовувати на практиці звичаї та рішення судів, що були джерелом прецендентного права. Нормативний акт має певні переваги перед іншими джерелами права. По-перше, державні органи мають більш координаційних можливостей для вияву загального інтересу. По-друге, в силу певних правил встановлення нормативний акт є більш кращим засобом оформлення норм, що встоялися. По-третє, на нього легко посилатися при розв’язанні справи, додавати необхідні корективи, здійснювати контроль за його виконанням. Нормативний акт є найбільш розповсюдженим і навіть класичним та першоступенним джерелом права для всіх країн, які об’єднані в систему “писаного права”. В цих країнах нормативні акти складають певну ієрархічну систему, на верхній ступені якої є конституції та закони (конституційні та звичайні). В сучасних умовах спостерігається тенденція до підвищення цінності конституційних норм, посилення їхнього панування над іншими нормативними актам, особливо над актами виконавчої влади — декретами, указами, постановами, інструкціями тощо. Юридична сила та сфера дії нормативного акту обумовлені місцем органа, якій видав його, в системі органів держави або в політичної системі у цілому. Тому становлення системи нормативних актів кожної країни відображає загальні закономірності розвитку її політично-державних структур.

Тенденция увеличения подзаконного нормотворчества наблюдается во всех странах. По подсчетам разных исследователей, на 10 законов, принятых парламентом, приходится от 100 до 140 нормативных актов правительства. Разумеется, подзаконное правотворчество имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К достоинствам его относятся оперативность; гибкость и меньшая формальность; компетентность соответствующих органов, их знание местных и иных условий, увеличивающих эффективность принятого юридического решения. К недостаткам подзаконного правотворчества можно отнести закрытость процесса принятия правового решения, сложность обзора и применения норм из-за большого числа нормативных актов, отсутствие контроля общества за правотворческой работой бюрократии и др. Особый вид правотворчества, примыкающий к подзаконному правотворчеству,P правотворчество органов местного самоуправления и негосударственных юридических лиц. W 5. Нормативно-правовые акты Российской Федерации В Российском государстве, в сущности, единственным источником права является нормативно-правовой акт

1. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

2. Нормативный правовой акт как источник права

3. Общая характеристика нормативных правовых актов, субъектов гражданского права, административного правонарушения

4. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

5. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

6. Совершенствование контроля за исполнением нормативно-правовых актов на уровне субъектов РФ
7. Нормативный правовой акт
8. Нормативно-правовые акты Российской Федерации

9. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц в РФ

10. Нормативно правовые акты

11. Нормативно-правовые акты, их виды и значения

12. Дія нормативно-правових актів

13. Конституция как основной нормативно-правовой акт

14. Нормативно-правовые акты РФ

15. Организационный механизм подготовки и принятия нормативных правовых актов в Республике Беларусь и пути его совершенствования

16. Пределы действий нормативно-правовых актов

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

17. Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

18. Подзаконные источники трудового права и акты судебного нормативного толкования

19. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

20. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

21. Нормативные акты и их действие

22. Правовые последствия признания недействительными нормативных актов о налогах
23. Пределы действия нормативных актов в РБ
24. Ограничение прав работодателя межденародно-правовыми актами о труде

25. Об изменениях в нормативных актах по ЕСН

26. Коллективный договор как локальный нормативный акт

27. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

28. О проблеме мотивированности судебных актов, через призму Постановлений Европейского Суда по правам человека

29. Законодательные и нормативные акты по регулированию аудита в Российской Федерации

30. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

31. Закон і нормативний акт

32. Комментарии к нормативным законодательным документам, регулирующим права на селекционное достижение

Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые

33. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

34. Сравнительная характеристика коллективного договора и локального нормативного акта

35. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

36. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

37. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

38. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения
39. Нормативное регулирование перемещения через таможенную границу транспортных средств
40. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

41. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

42. Административное право

43. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

44. Административное право (шпаргалка)

45. Государственное и административное право (Контрольная)

46. Проблемы избирательного права современной России

47. Административное право

48. Административное право РБ

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Граждане как субъекты международного права

50. Административно право (шпаргалки)

51. Административное право РФ

52. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами

53. Природа и система административного права

54. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей
55. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права
56. Банковское право

57. Учебник по банковскому праву

58. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

59. Авторское право

60. Субъекты гражданского права

61. Защита авторских прав

62. Авторское право

63. Брачно-семейное право мусульман

64. Вещно-правовые способы защиты права собственности

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

65. Гражданское и семейное право

66. Гражданское право

67. Гражданское право (Контрольная)

68. Гражданское право (Шпаргалка)

69. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

70. Гражданское право РФ (шпаргалка)
71. Договорное право
72. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

73. Гражданское право

74. Засоби захисту права власностi

75. Значение срока в Гражданском праве

76. Наследственное право: завещание

77. Объекты Гражданского права

78. Ответственность в гражданском праве

79. Понятие гражданского права как отрасли права

80. Права ребенка

Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки
Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

82. Право собственности на природные ресурсы

83. Право: сделки

84. Предмет и метод гражданского права

85. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

86. Способы защиты гражданских прав
87. Ценные бумаги как объект гражданского права
88. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

89. Шпаргалка по гражданскому праву

90. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

91. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

92. Представительство по гражданскому праву

93. Осуществление гражданских прав

94. Шпаргалки по гражданскому праву

95. Шпора по гражданскому праву

96. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

97. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

98. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

99. Граждане как субъекты гражданского права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.