Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Public Relations - принципы

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ПР-ОБСЛУЖВАНЕ ПРИНЦИПИ І. ХАРАКТЕР НА ВРЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Не може да се влиза в преговори или да се договарят условия с клиенти на основата на заплащане в зависимост от конкретни бъдещи резултати! ЗАЩОТО: ПР не може да се оценява според резултати за даден период от време Постиженията не могат да се оценяват единствено от гледна точка на количествено получените резултати. Върху целите могат да повлияят външни фактори. ПР работи предимно с вероятности, отколкото със сигурни неща. ПРАКТИКТ В ПР Практикът действа между организацията /О/, в която работи и всички останали групи/Г/ към които организацията има отношение. Практикът подпомага взаимодействието между О и Г. Често Практикът е говорител на О и трябва основно да познават нейната структура, цели, политика, дейност, предимства и недостатъци. След това тази информация се прави публично достояние до степента, до която е решило ръководството. Практикът не е източник на информация, а добре информирано лице. Практикът познава много добре общността в която работи – състав, бит, нагласи, надежди, страхове, очаквания, поведение. Информацията се оценява и се докладва на работодателя. Без да се компрометира Практикът действа и като неофициален делегат на обществените групи. Практикът разяснява интересите на О чрез различни кампании. РАЗЛИКАТА: рекламата и маркетинга са пряко свързани с продажбата на стоки и услуги, а ПР цели благосклонно отношение но обществеността, което ще повиши ефективността на рекламните и търговски кампании. Подходът към ПР е по-широкообхватен в сравнение с оборота на стоките и услугите. УСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДРЖАНЕ НА ПР Анализ. Прави се анализ на ситуацията с цел разкриване на положителните и отрицателните черти, насоките за развитие, свързаните с нея обстоятелства, проявите й, степента до която тя се поддава на промени, възможности за укрепване или запазване. На основата на анализа се взима решение за необходимостта от намеса. Ако практикът реши да действа, той първо си поставя крайните цели, които се надява да постигне. Планиране. Воден от крайните цели Практикът започва подробно планиране. Търсят се всички обществени групи, които ще бъдат повлияни от проекта или ще участват в него. Тъй като групите се различават по характер и функции, Практиците формулират междинни цели, които искат да постигнат с всяка група поотделно. Междинните цели трябва да се обосноват като се изяснят логическите връзки между предложените междинни цели и установените крайни цели. Контрол. Води се подробно описание как се изпълнява плана. В него няма подробности, всичко е важно /Кой отговаря за кореспонденцията? Как материалите ще се пренесат от А до Б?/. След това се изчислява колко ще струва плана до крайните подробности. Изпълнение. Правят се периодични прегледи за изпълнението на плана. Възможни са промени при наличие на необходимост. “Текущата оценка” е в основата на “окончателната”, която се прави след приключване на проекта. ПР КАТО ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ Съветва ръководството по всички изменения, които биха повлияли на контактите на О с обществените групи. Изследва и изяснява пред ръководството текущите или очаквани настроения на ключови обществени групи по отношение дейността на О.

Действа от името на ръководството при планирането и изпълнението на обществени функции. Служи като връзка между ръководството и общественноста. Редовно се отчита пред ръководството за всички дейности, които по някакъв начин се отразяват на ПР. Практиците на действат самостоятелно, а се направляват от ръководството ІІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА Анализ на ситуацията. При възникване на проблема той се решава /реагиращ ПР/. При липса на такъв, организацията се възползва за прогнозиране на потенциални области за растеж и евентуално възникване на проблеми /изпреварващ ПР/. Модели: 1.Поддържане на равновесието. За системата в равновесно състояние се смята, че по-скоро има възможност да наложи волята си над околната среда, отколкото да се поддаде на външно влияние. 2.Преследване на целта. Реагира се на всяка информация, свързана с преследваната цел. Резултатите от собствената реакция в новата ситуация се отчитат и се включват в поведението по-нататък. Реагира се и на обратната връзка от реакцията. Правилното функциониране на О зависи от измерването на два фактора: ЛАГ /времето от приемането на информацията до предприемането на корективните мерки/ и Напредък /степента на корективно действие/. 3.Натрупване на знания. При организации, чиито цели постоянно се изменят, информацията се използва за прехвърляне на ресурси и тяхното съхраняване. Това се прави на основата на добрата памет и прилагане на наученото. Изисквания към информацията. Трябва да се осигури три вида информация – за обкръжаващата среда, за собственото минало, за сегашното състояние и функциониране на отделните съставки. Събиране на информация. Обективност – основаване единствено на факти. ІІІ. КРАЙНИТЕ ЦЕЛИ Параметри на целите: Портрет на фирмата. Действа се все едно, че О е личност. Запознаването с организацията включва: изследване на нейната история, проучване целите и наблюдава взаимодействието й с окръжаващата среда. Общата оценка се одобрява от ръководството и се разпространява. Поради прекалено многото информация, тя се разкрива на части и се насочват към определени потребности на обществеността или фирмата. Годишният отчет е “частичен образ” като телевизионното интервю. Взаимното разбирателство. ПР е като диалог между О и обществеността, основаващ се на взаимното разбирателство. Обществената група не е отделна личност сама по себе си. Тя не може да постигне съгласувано отношение. Затова О която иска да опознае своята общественост, трябва да поеме инициативата. Портретът се прави на базата на вярванията, нагласите, мнението и поведението на отделните членове. Целите на О. Целите на ПР ясно и задължително допринасят за постигането на общите цели на О. Измеримост. Четири измервателни скали: 1.Номинална скала. Измерва тъждествеността между два обекта. 2.Поредна скала. Показва относителното разположение на различни обекти според определена характеристика. Дали отношението на А към О е по- благоприятно, по-отрицателно или съвпада с това на Б. 3.Интервална скала. Подрежда единиците и посочва разстоянието между тях в мерни единици. 4.Пропорционална скала. Интервална скала, която измерва от абсолютната нула.

Така скалата показва съотношението между две измерени разлики. ІV. ПЛАНИРАНЕ Определяне на общностите. Общността е всяка различима група лица (или отделен човек), с която О има или би трябвало да има особени взаимоотношения. Всяка група се разглежда индивидуално. Колективи. Широката общественост се състои от многобройни малки групи с характерни особености-доход, образование, възраст, пол, вероизповедание, като отделните хора членуват в няколко групи. Принадлежността в някои групи е по определение /по възраст/, в други доброволно /партийна принадлежност/. Самите групи понякога се сливат в по-големи или се разделят на по-малки. Характеристики на масата: 1.Широко разпръсната. Територията й се променя в зависимост от обстоятелствата. Зрителите на една програма се различават от тези на друга. 2.Съставът е непостоянен. Възможностите за миграция коренно изменят градското население. 3.Членовете нямат стимули за взаимно опознаване и взаимодействието става случайно. 4.Членовете нямат чувство за обща идентичност. 5.Членовете на масата се задържат заедно от външни обстоятелства. /общ интерес към футбола/. 6.Реакциите са стереотипни без ясни нюанси. Очертани са в груби категории: харесва ми – не. Общности. Няма програма въздействаща върху всички общности, но добрата разработка може да доведе до силно влияние върху определена общност. Практикът опознава общността като чете техните списания, посещава местата ми, разговаря с тях, опознава им вкусовете. Освен това трябва да се разкрият и каналите им за връзка с другите общности. Критерии за разграничаване на различни общности. Причините за итендификация на определена общност са: установяваване или утвърдена връзка на О с тях, наличие на особени взаимоотношения на О с общностите, търсене на нови общности за установяване на специални връзки. 1.Първата стъпка. Принципно изясняване на насоките. 2.Изучаване на общността. О не може да общува ефикасно с общности, които не познава. Затова практикът опознава съставните части на общността и тяхната взаимна обвързаност. Какво ги задържа заедно? Какви са техните ценности и цели? Как действа? Какви са нагласите на нейните членове? Какво им е отношението към О. След разкриването и описанието на общността тя се разделя на подгрупи. 3.Наблюдение на общностите. 4.Достигане до конкретна общност. Реакцията на посланието зависи от характера и отношението на адресата. Общността не съществува в изолация, почти винаги тя взаимодейства с други общности и често това взаимодействие е жизнено важно за нейното съществуване. Работи се по интегриран модел като се различават четири главни системи във всяка проблемна ситуация: системата- клиент, системата-цел, система на действието и система на промените. Практикът като катализатор. Практикът насочва ресурсите за решаването на проблемите на оста общност-клиент. Действията му се съсредоточават там, където четирите системи се припокриват МЕЖДИННИ ЦЕЛИ В процеса на разработка на крайните цели, междинните се разглеждат като логически преходи. Обаче процесът не е непременно линеен. Дългосрочните и краткосрочните цели са свързани във времето.

Многие думают, что чёрный PR, как и белый PR это прерогатива крупного бизнеса и политиков. Однако даже в мелком бизнесе черный PR может иметь место. И совсем не нужно иметь огромных денег, чтобы его делать. Он распространен везде и на всех уровнях. Всё же в России пока далеко не все умеют им пользоваться и поэтому пока мы видим очень мало информационных воин в среднем и малом бизнесе. Но вести информационные войны можно на любом уровне. Черный PR очень часто способствует защите прав потребителей, защищая их от некачественного товара. Он оказывает содействие эффективности работы властей и часто охраняет населения от произвола и беспредела различных государственных органов. Да он разрушителен, но более склонен разрушать больное и гнилое, нежели здоровое и прекрасное. Откуда у нас в России появился термин черный PR (чаще говорят черный пиар)? Заметим, что этот термин гораздо более известный и популярный, чем PR (Public Relations) обыкновенный, т.е. белый. Для многих понятие PR непонятно и не постижимо. Кто-то называет эту деятельность Джинсой или халявой, кто-то Связями с общественностью, кто-то понимает PR как разновидность рекламы

1. Public Relations

2. Выставочная деятельность и Public Relations

3. Курсовая работа по Public Relations

4. Прямая реклама и система Public Relations как элементы маркетинга

5. Public relations

6. Общественное мнение в контексте public relations
7. Сопоставительный анализ public relations и родственных сфер деятельности
8. Нужны ли России специалисты по Public Relations

9. Значки и другая сувенирная продукция как элемент имиджевой рекламы и Public relations

10. 25 тезисов о проблеме эффективности Public Relations

11. Общественные отношения в контексте public relations

12. Формирование имиджа как одна из задач public relations

13. Public Relations

14. Public Relations в туризме

15. Public Relations как наука

16. Реактивные двигатели, устройство, принцип работы

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки

17. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

18. Принцип построения налога на добавленную стоимость

19. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

20. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

21. Принципы гражданского процессуального права

22. Понятие, содержание и принципы исполнительной власти
23. Основные принципы международного публичного права
24. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

25. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

26. Принцип разделения властей

27. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

28. Принцип разделения властей

29. Going public and the dividend policy of the company

30. Economic Relations between Kazakhstan and Russia

31. Uzbekistan-U. S. Economic Relations: Problems and Perspectives

32. Принцип театрализации в романе Теккерея "Ярмарка тщеславия"

Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

33. Принцип аналогии в морфологии

34. Принцип действия боевых номеронабирателей и сканеров

35. Состав и принципы построения ЭВМ

36. Модемы, модемные стандарты, принцип работы

37. Принцип работы CD-ROM

38. Компакт-диски. Классификация. Принципы чтения и записи
39. Состав и функционирование ИС построенной по принципу "клиент-сервер" для численного обоснования решений
40. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных

41. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS

42. Интернет – червь I LOVE YOU (LOVE LETTER FOR YOU). Принцип работы. Меры безопасности для защиты от заражения и предотвращения деструктивных действий

43. Принципы организации и функционирования интеллектуальных систем

44. Хронический панкреатит: этиология, патогенез, клиническая картина, принципы лечения

45. Принципы организации хирургической помощи населению в чрезвычайных условиях

46. Задачи и принципы лечебного питания

47. Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика

48. Принципы уголовного судопроизводства

Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

49. Принцип построения и опыт практической реализации экологических информационных систем

50. Проблемы экологической этики и принципы экологического гуманизма

51. Основополагающие принципы андрагогической модели обучения: Оптимальные условия их применения

52. ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ В АДЫГСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

53. Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан

54. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов
55. Общие принципы ведения («мастеринга») настольных ролевых игр
56. Триоды. Устройство и принцип действия

57. Принцип относительности Эйнштейна

58. Устройство и принцип работы радиоприёмника Попова

59. Устройство, назначение, принцип работы, типы и история телескопа

60. Основные принципы диалектической и формальной логики и их содержание

61. Философия К. Поппера и принцип фальсификации

62. Диалектика: принципы, законы, категории

63. Кредит, его сущность и принципы

64. Принципы деятельности и управления в коммерческих банках

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны

65. Сравнительный анализ основных принципов бухгалтерского учета в России и США

66. Отчет по бухгалтерскому учету общий, общие принципы и законы ведения бухгалтерского учета

67. Сущность и основные принципы маркетинга

68. Рыночная стоимость и принципы оценки недвижимости

69. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

70. Принципы управления преуспевающих компаний
71. Принципы и факторы, влияющие на ценообразование недвижимости в условиях конкуренции
72. Страхование - принципы, интересы, риски

73. Принципы и методы организации коммерческой деятельности

74. Принципы и модели ценообразования

75. Russian Federation Country Study. A Public Finance Perspective

76. Налогообложение: история развития, принципы, функции

77. Анализ теории спроса и предложения (по книге К.Р. Макконнела и С.Л. Брю «Экономикс: принципы, проблемы и политика»)

78. Предмет истории. Источники. Принципы изучения отечественной истории

79. Принципы развития предпринимательства в России

80. Принципы социальной эволюции

Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

81. Следственный осмотр: основные понятия, задачи принципы и виды следственного осмотра

82. Принцип дополнительности

83. У истоков принципа деятельности

84. Особенности этикета, нравственности, моральных принципов и быта народов языческой Руси

85. Принцип гражданственности в поэзии Н. А. Некрасова

86. Принцип не совсем обманутых ожиданий
87. Принципы синхронного описания языка
88. Основные ритмообразующие принципы прозы А.М. Ремизова

89. Христианский реализм как художественный принцип русской классики

90. О композиционных принципах первой части «Сочинений» Г. Р. Державина 1808-1816 гг.

91. Возникновение маркетинга. Принципы маркетинга

92. Организация завода по производству пива на принципах маркетинга

93. Принципы управления развитием нового продукта на предприятии

94. Принцип Дирихле

95. Принципы и законы новой (

96. Неинерциальные полевые принципы формирования структуры материи. Закон динамической гравитации

Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Принципы лечения позднего токсикоза

98. Хронические гастриты у детей: принципы диагностики

99. Общие принципы лечения острого алкогольного гепатита


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.