Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство освіти і науки України Чернігівський державний технологічний університет Кафедра гуманітарних наук КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «СОЦІОЛОГІЯ» на тему «Соціологія молоді як галузь соціологічної науки» Виконала: студентка гр. ЗФК Перевірила: Чернігів ЧДТУ 2009 ЗМІСТ Вступ Сутність, предмет, об'єкт, функції соціології молоді Основні поняття соціології молоді Основні галузі соціологічного знання Молодіжна проблематика у вітчизняній соціології Основні молодіжні проблеми Висновок Список використаної літератури Вступ Проблеми молоді, її освіти, виховання, соціального становлення, участі у суспільному житті перебувають у центрі уваги і на стику різних наук. Соціологія відносить їх до найважливіших. Зважаючи на те, що соціальний портрет молоді формується під впливом різноманітних суспільно-політичних і соціальних чинників, соціологія виявляє інтерес до того, яку роль відіграватимуть для молоді певні соціальні цінності, норми моралі, традиції тощо. Цими ж питаннями переймається ювентологія (наука про різноманітні особливості молоді) — складова сучасної науки про людину. Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку суспільства, а проблема формування її свідомості — однією з провідних у соціології. Для того щоб формування молоді відбувалося адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з'ясувати її труднощі та проблеми. Серед них є традиційні - - кохання, дружба, пошуки сенсу життя, створення сім'ї тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від факторів соціального життя. Йдеться про вибір професії, життєвого шляху, самовизначення, професійну мобільність тощо. Не менш актуальними є здоров'я, освіта молоді, спілкування її з дорослими й однолітками. Вивчаючи молодіжні проблеми, неможливо обходитися простим констатуванням позитивних чи тривожних фактів життєдіяльності молодих людей. Потрібен глибокий системний аналіз буття молоді, чим і покликана займатися соціологія молоді. Сутність, предмет, об'єкт, функції соціології молоді. Соціологія молоді — галузь соціології, яка досліджує соціально-демографічну спільність суспільства, що перебуває в процесі переходу від дитинства до дорослого життя; переживає стан сімейної та поза сімейної соціалізації, інтерналізації норм і цінностей, творення соціальних і професійних очікувань, ролей, статусу. Соціологія молоді функціонує на трьох рівнях — загально методологічному, спеціально-теоретичному та емпіричному, що дає змогу дотримуватися єдності вихідних методологічних понять, операційних визначень стосовно історичного змісту та емпіричних індикаторів. На перших двох рівнях відбувається науково достовірне визначення молоді з урахуванням конкретно-історичних умов її існування і розвитку; обґрунтування сутнісних специфічних особливостей цієї спільноти, які зумовлюють відмінність молоді від інших соціальних груп і спільнот суспільства; з'ясування об'єктивних і суб'єктивних чинників, що визначають якісну своєрідність молодого покоління. Емпіричний рівень функціонування соціології молоді на основі накопиченого матеріалу та нової соціологічної інформації сприяє поглибленому розумінню молодіжних проблем, розкриттю їх тісного зв'язку з проблемами суспільства, переслідує мету оперативного реагування на нові явища в молодіжному середовищі та прогнозування їх розвитку.

У західних країнах соціологічний інтерес до молодіжної проблематики посилювався у періоди загострення так званих «молодіжних» проблем — значний сплеск злочинності, наркоманії, кризові явища у сфері праці (безробіття), освіти, прояви політичного, національного екстремізму тощо. Від соціології суспільство жадало рекомендацій, соціальних технологій, які б могли допомогти йому у вирішенні цих проблем. Тому головна увага спрямовувалася передусім на практичне розв'язання проблеми, а теоретичний аспект здебільшого ігнорувався. Внаслідок цього у деяких західних країнах соціологія молоді не має самостійного наукового статусу, вона більш пов'язана із соціальною практикою, ніж із теорією. В Україні склалася подібна ситуація, хоча причини цього дещо інші: насамперед нехтування реальними молодіжними проблемами у колишньому Радянському Союзі, недостатня увага до них в сучасних умовах; «нормативний» підхід до вивчення соціальних процесів у молодіжному середовищі, який панував у суспільних науках, коли певні прогресивні вияви, явища, притаманні окремим прошаркам молоді, приписувались усій молоді країни; розгляд молоді винятково як об'єкта впливу з боку соціальних інститутів. Це спричинило недорозвинутість теоретичних засад соціології молоді, особливості соціологічних досліджень молодіжних проблем на сучасному етапі. Предмет соціології молоді охоплює такі аспекти: вироблення понятійно-категоріального апарату для визначення сутності молоді, специфіки її життєдіяльності в суспільстві; аналіз стану та динаміки ціннісних орієнтацій молоді; вивчення процесів формування політичних, моральних, професійних та естетичних інтересів і позицій; вивчення чинників, які впливають на формування свідомості та реальної поведінки різних груп молоді; визначення поняття «молодь» та встановлення її вікових меж; вивчення механізму формування свідомості молоді, співвідношення біологічного та соціального, а також чинників, які впливають на свідомість і поведінку людини; дослідження взаємодії поколінь і визначення ролі вікових етапів у структурі життєвого циклу особи; вивчення механізмів соціалізації та виховання молодого покоління, набуття соціальної зрілості та становлення молоді як суб'єкта історії. Об'єкт соціології молоді — молодь, тобто велика соціально-демографічна група, яку виділяють на підставі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального стану, соціально-психологічних особливостей. Функціями соціології молоді є: методологічна — забезпечує розробку наукових засад для сучасної соціологічної молодіжної концепції та формування на цін основі сильної державної молодіжної політики; теоретико-пізнавальна — полягає у виробленні специфічного понятійно-категоріального апарату, дослідженні сутнісної характеристики молоді як особливої соціально-демографічної спільноти; прогностична — виявляє себе у дослідженні актуальних економічних, правових та соціальних проблем молоді, виробленні коротко - і довгострокових прогнозів їх розвитку; практична — пов'язана з виробленням сучасних методик комплексного вивчення молодіжних проблем, встановленням ефективних механізмів, забезпеченням тісного зв'язку дослідницьких інститутів, лабораторій з державними і громадськими структурами, що працюють з молоддю; управлінська — реалізується через науково обґрунтовані методи та форми діяльності державних, громадських установ щодо регулювання соціальних процесів у молодіжному середовищі.

Вивчення молодіжних проблем відбувається за багатьма напрямами, у різноманітних сферах життєдіяльності: праці, навчанні, сім'ї, неформальних організаціях, під час дозвілля, що передбачає активний обмін інформацією з іншими зацікавленими науками. Разом із соціологією молоді вона досліджує проблеми вікових меж, вікової дискримінації, зміни поколінь, специфіки соціального статусу молоді, що перебуває у перехідному стані, послідовність життєвих подій. Психологія досліджує вікові особливості свідомості та поведінки молоді, вікові зміни у структурі особистості, процес акселерації, динаміку інтелектуального, емоційного розвитку тощо. Соціальна психологія розкриває специфіку механізмів спілкування, формування контактних груп, зміни соціальних ролей. Педагогіка визначає можливості та засоби виховання і навчання молодої людини, засвоєння нею необхідної інформації, залучення молоді до різноманітних видів діяльності. Молодіжні проблеми вивчають також соціологія праці, соціологія освіти, соціологія шлюбу і сім'ї, соціологія виховання, соціологія девіантної поведінки. Ці галузі соціологічного знання досліджують молодь в окремих сферах її життєдіяльності, їх дані допомагають скласти повнішу картину молодіжних проблем, процесів, явищ. Соціологія молоді не тільки запозичує здобуті ними знання, а її інтегрує їх у цілісну систему, завдяки чому перебирає на себе функції цілісного системного аналізу молодого покоління у соціальній структурі, політичному, економічному, соціальному й духовному житті суспільства. Основні поняття соціології молоді Визначення поняття «молодь» важливе не тільки для вироблення єдиного підходу до встановлення вікових меж молоді, а й для з'ясування сутності молоді, її місця у соціальній структурі суспільства, соціальних показників, які відображають специфіку її соціального статусу. Найчастіше при цьому вдаються до використання вікових ознак як найголовнішого параметра, що характеризує молодь як певну соціально-демографічну групу. Нерідко розглядають молодь як перехідну фазу від соціальної ролі дитини до соціальної ролі дорослого. Інколи її визначають як соціально-демографічну групу, що перебуває в процесі соціалізації. Відповідно найважливішими її характеристиками є не стільки вікові параметри, скільки соціальні показники процесу соціалізації. Конкретнішим є поділ молоді на внутрішні групи за соціально-професінними та віковими ознаками у взаємодії з їх духовним світом і поведінкою. Такий підхід дає змогу адекватніше аналізувати окремі контингенти молоді під час емпіричних соціологічних досліджень. У вітчизняній соціології молодь трактується як соціальна спільнота, що посідає певне місце в соціальній структурі суспільства і набуває соціального статусу в різноманітних соціальних структурах (соціально-класові, професійно-трудові/ соціально-політичні тощо) , мас спільні проблеми, соціальні потреби та інтереси, особливості життєдіяльності тощо. Дискусійним і дотепер є питання вікової періодизації молоді. Згідно з найпоширенішою точкою зору віковими межами молоді вважається період від 16 до 30 років. Існують й інші погляди на вікові межі молоді: 11- 25, 15- 28, 16- 24 роки тощо.

Деканозов сказал на том ночном совещании, что он сам будет руководить ходом операций в Литве. Вышинский должен был отправиться в Латвию, а Жданов в Эстонию. Если рабочие потребуют изменения буржуазных режимов этих государств в советские социалистические республики, «товарищ Сталин сказал, что он не станет возражать против такого решения.» Некоторое представление о работе этих трех групп дает «предварительный, до начала ликвидации» план, разработанный Деканозовым для Литвы. План датирован 7 июля 1940 года и был впоследствии захвачен немецкими войсками. Этот план предусматривал активное устранение влияния партий, враждебных государству: националистов, вольдемаристов, популистов, христианских демократов, молодых литовцев, троцкистов, социал-демократов, национальных гвардейцев и других. Акция должна была проводиться одновременно по всей Литве в ночь с 11 на 12 июля 1940 года. Выборы в середине июля 1940 года, направляемые НКВД, показали низкую активность населения, но коммунисты в результате получили удовлетворительное для них количество голосов: 99,2 процента в Литве, 97,8 процента в Латвии и 92,8 процента в Эстонии. 21 июля вновь избранные органы власти попросили союза с, СССР

1. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

2. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

3. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

4. Соціологія як наука про суспільство

5. Соціологія як соціальна система

6. Молодь як об’єкт соціальної роботи
7. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
8. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

9. Санітарна мікробіологія як наука

10. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

11. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

12. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

13. Людина як система з позиції валеологічної науки

14. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

15. Етіологія, патогенез, епідеміологія та протікання малярії

16. Релігієзнавство як галузь науки

Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт

17. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

18. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

19. Мови географічної науки

20. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

21. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

22. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс
23. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді
24. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

25. Соціологія культури

26. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

27. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

28. Ідентифікація у сучасній соціології

29. Основи соціології

30. Предмет соціологічного знання

31. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

32. Розвиток та сучасний стан соціології

Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Соціологічна концептуалізація освіти

34. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

35. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

36. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

37. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

38. Соціологія конфлікту
39. Соціологія освіти
40. Соціологія сім’ї

41. Соціологія: становлення та сучасність

42. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

43. Програма соціологічного дослідження

44. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

45. Комічне як соціокультурна реальність

46. Поняття біологічної зброї

47. Демократія як соціальне явище

48. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки

49. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

50. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

51. Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії

52. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

53. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

54. Соціально-трудові відносини як система
55. Управління, як соціальний феномен
56. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

57. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

58. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

59. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції

60. Соціальна психологія як наука

61. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

62. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

63. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

64. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые

65. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

66. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

67. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

68. Соціально-педагогічна діяльність як професія

69. Суспільство як цілісна соціальна система

70. Освіта як соціокультурний феномен
71. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема
72. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

73. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

74. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

75. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

76. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

77. Динамика социо-культурных изменений

78. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

79. История развития идеологов социал демократии

80. Соціал-демократична концепція держави та влади

Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Соціальні групи

82. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

83. Соціальні інститути.

84. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

85. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

86. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
87. Роль власності у соціально-економічних процесах
88. Районирование Российской социо-культурной системы

89. Соціальні проблеми у ЗМІ

90. Бактеріологічна зброя

91. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

92. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

93. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

94. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

95. Мораль і соціальне управління

96. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

97. Сутність і значення соціального страхування

98. Державна політика соціального страхування

99. Біологічна дія радіації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.