Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Фінансовий аналіз ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» Аналіз динаміки і структури статей бухгалтерського балансу У цьому розділі за даними балансу визначаються зміни загальної суми балансу (валюти балансу), зміни окремих розділів і статей активу та пасиву протягом звітного року, визначається питома вага окремих статей балансу в загальній сумі балансу, визначаються співвідношення окремих статей у порівнянні з попереднім періодом. Результати розрахунків зводять в таблицю і за цими даними проводиться аналіз. Таблиця 1.1 – Структура майна підприємства і джерел його фінансування Показники На початок (звітного періоду) 2009 р. На кінець (звітного періоду) 2009 р. Відхилення, « », «–» тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % АКТИВ1. Необоротні активи, усього в т. ч. – основні засоби – нематеріальні активи – довгострокові фінансові інвестиції 2. Оборотні активи, усього в т. ч. – виробничі запаси – готова продукція – товари – дебіторська заборгованість – грошові кошти – інші оборотні активи ПАСИВ 1. Власний капітал, усього в т. ч. – статутний капітал – додатковий капітал – резервний капітал – нерозподілений прибуток 1991,71217,81206101420,6 0(101408,8) 33,1532,340,580,2366,855,430,4301,9244,17 0,930,570,5647,46 0(47,45) 5481,773843,61206162884,6 0(90247) 32,9832,390,480,1166,9911,50,2502,0412,56 1,3618,370,340,51 0(22,45) 349072625,8061464 011161,8 -0,170,05-0,1-0,120,146,07-0,1800,12-31,61 0,4317,8-0,26-6,95 025,0 2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів 3. Довгострокові зобов’язання4. Поточні зобов’язання5. Доходи майбутніх періодів 119,815207197161,30 0,067,1692,260 496,98467,2319267,90 0,122,1179,40 377,1-6739,8122106,60 0,06-5,05-12,860 Баланс (усього) 213705,9 100 402075,6 100 188369,7 0 Загальна характеристика фінансового стану підприємства за 2009 рік Характеристика основних показників фінансової діяльності підприємства відображається за допомогою розрахованих коефіцієнтів фінансової стійкості. Фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик виробничо-фінансової діяльності підприємства. Метою оцінки фінансового стану підприємства виступає пошук резервів збільшення його прибутковості, рентабельності і платоспроможності. Оцінка фінансового стану підприємства має здійснюватись за допомогою вирахування системи економічних показників, які характеризують господарсько-фінансовий стан господарюючих суб’єктів. Під сутністю фінансової стійкості підприємства розуміють забезпечення запасів і витрат джерелами коштів для їх формування. Фінансова стійкість – це такий стан підприємства, коли обсяг його майна (активів) достатній для погашення зобов’язань, тобто підприємство є платоспроможним. Або фінансова стійкість підприємства – це такий його стан, коли вкладені в підприємницьку діяльність ресурси окупаються за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечує самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів. Визначається фінансова стійкість відношенням вартості матеріальних обігових активів (запасів та витрат) до величини власних та позичених джерел коштів для їх формування.

1. Коефіцієнт фінансової незалежності. Коефіцієнт фінансової незалежності показує у якій мірі діяльність підприємства фінансується за рахунок власних коштів. Кфн = ВК/ВБ, де ВК – власний капітал, тис. грн. ВБ – валюта баланса, тис. грн. 2. Коефіцієнт фінансової стійкості вказує на питому вагу фінансових джерел, які підприємство має можливість використовувати довгий час. Кф.с. = ВК ДЗ/ВБ, де ВК – власний капітал, тис. грн.; ДЗ – довгострокові зобов’язання, тис. грн.; ВБ – валюта балансу, тис. грн. 3. Коефіцієнт фінансування характеризує співвідношення між джерелами власних коштів підприємства і залученими. Кфін = ВК/ЗК, де ВК – власний капітал, тис. грн.; ЗК – залучений капітал, тис. грн. Отримані показники зведемо у таблицю 1.2 для порівняння з нормативними. Таблиця 1.2 – Показники фінансової стійкості Показники На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Норативне значення Коефіцієнт фінансової незалежності Коефіцієнт фінансової стійкості Коефіцієнт фінансування 0,006 0,077 0,006 0,184 0,205 0,225 &g ;0,5 &g ;0,7 &g ;1,0 Коефіцієнт фінансової незалежності за нормою дорівнює 0,5 і вище. Проаналізував розрахований даний коефіцієнт можна зробити висновки, що фінансова незалежність ВАТ «СВЗ» є невисокою. Нормативним вважається стан, коли коефіцієнт дорівнює 0,7 і більше. Перевищення власних коштів над позиченими вказує на те, що підприємство має стійкий фінансовий стан і відносно не залежить від зовнішніх фінансових джерел. Судячи з отриманого результату видно, що підприємство не є фінансово стійким, тому що довгострокові зобов’язання не покриваються сумою власних джерел. Чим вище коефіцієнт цього показника, тим більше та серйозніше здійснюється процес фінансування підприємства. За розрахункам видно, що стахановський вагонобудівний завод фінансується недостатньо. Структура джерел фінансових ресурсів підприємства Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є власні кошти і запозичені. Відображуються джерела фінансування в пасиві балансу. З метою проведення аналізу заповнюється таблиця 1.3, використовуючи дані, за якими проводиться аналіз джерел. З таблиці 1.3 можна зробити висновки, що: Власні кошти збільшились на кінець звітного періоду на 72625,8 тис. грн. Статутний фонд не змінився. Додатковій капітал зменшився на 8107,6 тис. грн., в результаті зменшення нерозподіленого прибутку. Відсутність довгострокових кредитів, кредиторської заборгованості за товари, зменшення короткострокових кредитів банків, інших поточних зобов’язань та збільшення цільового фінансування характеризує стабільний стан економічної та фінансової діяльності підприємство, але нажаль вагонобудівний завод не залучає грошових коштів на подальший розвиток підприємства з багатьох причин, таких як економічна криза країни, невідповідність показників фінансової стійкості нормам та ін. Таблица 1.3 – Склад і структура джерел формування діяльності підприємства ВАТ «СВЗ Джерела фінансування На початок 2009 р. На кінець 2009 р. Відхилення, « », «–» тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % Власні кошти, усього в т.ч. – статутний фонд – резервний фонд – додатковий капітал – нерозподілений прибутокЗалучені кошти, усього в т.ч

. – цільове фінансування – довгострокові кредити – короткострокові кредити – кредиторська заборгованість за товари – кредиторська заборгованість за розрахунками – інші поточні зобов’язання – доході майбутніх періодів 1217,812060101420,6 (101408,8)212488,10,4093493,81573,6062347,10 10099,0308328,18 (8327,21)10000 44,00,74029,340 73843,612060162884,6 (90247)3282320,70 857714534,40164397,60 1001,630220,58 (122,21)10000 26,131,38050,090 72625,80061464 11161,8115743,90,30 -7722,82960,80102050,50 0-97,40-8107,6 -8205000 -17,870,64020,750 Анализ ліквідності балансу Необхідність у визначенні ліквідності балансу і платоспроможності підприємства виникає в умовах ринку у зв’язку з посиленням фінансових обмежень в оцінки кредитоспроможності підприємств. Ліквідність балансу – це одне з умов стійкості фінансового стану підприємства. Вона показує можливість підприємства мобілізувати активи для сплати у відповідний строк зобов’язань підприємства. При цьому до активів, які беруть участь у розрахунках, включаються грошові кошти і цінні папери, дебіторська заборгованість, матеріальні запаси цінностей і незавершене виробництво, основні фонди, нематеріальні активи, незавершені капітальні вкладення й устаткування. Не включаються до активів заборгованість засновників по їх вкладах до основного фонду, збитки. До складу пасивів, які беруть участь у розрахунках, включаються кредиторська заборгованість, короткострокові і довгострокові кредити та позичені кошти, джерела формування власних обігових активів, цільове фінансування та цільові надходження, резерви майбутніх витрат та платежів, а також інші пасиви. При цьому найбільш ліквідні активи – грошові та цінні папери підприємства – повинні бути більші або дорівнювати найбільш терміновим зобов’язанням (кредиторській заборгованості). Активи, що швидко реалізовуються – дебіторська заборгованість та інші активи – повинні бути більшими або дорівнювати (короткостроковим кредитам і позиченим коштам). Активи, що повільно реалізовуються – запаси та втрати за винятком витрат майбутніх періодів, – повинні бути більшими або дорівнювати довгостроковим пасивам (довгостроковим кредитам та позиченим коштам). Активи, що важко реалізовуються – нематеріальні активи, основні фонди, незавершені капітальні вкладення й устаткування – повинні бути меньшими або дорівнювати сталим пасивам (джерелам власних коштів). При виконанні зазначених умов баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним. Залежно від того, якими платіжними засобами підприємство має можливість погасити свої зобов’язання, розраховують кілька показників ліквідності (платоспроможності). Коефіцієнт платоспроможності – показник, який характеризує рівень достатності обігових коштів (поточних активів) підприємства для погашення своїх поточних зобов’язань протягом року. Для оцінки ліквідності балансу підприємства розраховують наступні показники: 1) Власний обіговий капітал підприємства: ВК = ВОК – ПЗ, де ВОК – власні оборотні кошти, тис. грн.; ПЗ – поточні зобов’язання, тис. грн. тис. грн. тис. грн. 2) Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який вказує на термінову здатність підприємства сплатити свої поточні зобов’язання.

Але ведучий був наполегливим  перепитав: А в Комунстичнй парт Ви не були?. А ось вдповдь Ю.Тимошенко: Так, комсомолкою була. Знову неясно якщо взяти до уваги ствердне так, то виходить, що Ю.Тимошенко була членом КПРС. Але коли поврити словам: Комсомолкою була, то виходить, що нби й н. Але виника запитання: цлком доросла людина (на час розвалу СРСР Ю.В.Тимошенко виповнився 31 рк), не зна рзниц мж членством у КПРС  ВЛКСМ? Зрештою, членство в КПРС аж няк не може служити надто великим грхом. У цй же програм на запитання: Ваше перше офцйне мсце роботи? Юля Володимирвна вдповла: Це було вйськове пдпримство в Днпропетровську, яке вдносилося до Мнстерства оборони. Може й так, але довдники подають першим мсцем роботи Юл Володимирвни Днпропетровський машинобудвний завод м.В.Ленна, на якому вона працювала нженером-економстом з 1984 до 1988 року  звдти перейшла у 1989 роц у бзнес. Вкрай нещирими   так слова Ю.Тимошенко, сказан 14 счня 2006 року у прямому ефр ТРК Кив: Коли приходить великий каптал в полтику, вн абсолютно не може зупинитися заробляти. ¶ тод нема бюджету, тод нема заробтних плат, тод нема нчого, що да людям нормально жити

1. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

2. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

3. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

4. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

5. Податковий облік і звітність

6. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості
7. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети
8. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

9. Облік і аналіз фінансових результатів

10. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

11. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

12. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

13. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

14. Система та процес бухгалтерського обліку

15. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

16. Аналіз обліку витрат виробництва

Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты

17. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

18. Аналітичні процедури в аудиті

19. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

20. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

21. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

22. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
23. Оглядово-аналітичні документи
24. Суспільна думка та політична філософія

25. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

26. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

27. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

28. Види та методи фінансового аналізу

29. Вирішення задач по аналітичній хімії

30. Аналітичні записки

31. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

32. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие

33. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

34. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

35. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

36. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

37. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

38. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"
39. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
40. Складання та подання фінансових звітів банку

41. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

42. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

43. Попередній фінансовий аналіз підприємства

44. Фінансовий облік оборотніх активів

45. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

46. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

47. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

48. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток

49. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

50. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

51. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

52. Аналіз фінансового стану підприємства

53. Аналіз фінансового стану підприємства

54. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")
55. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"
56. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

57. Громадянський фінансовий контроль та його значення

58. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

59. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

60. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

61. Основи фінансового аналізу

62. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

63. Фінанси та фінансова система

64. Фінансова політика та бюджетний процес

Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Фінансова санація та банкрутство підприємств

66. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

67. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

68. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

69. Фінансовий облік на підприємстві

70. Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації
71. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"
72. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

73. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

74. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

75. Аналіз фінансового стану підприєсвта

76. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

77. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

78. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

79. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

80. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

81. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

82. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

83. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

84. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

85. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

86. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
87. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
88. Облік зносу та амортизації основних засобів

89. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

90. Вітаміни та їх синтетичні препарати

91. Аналіз доходів та витрат банку

92. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

93. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

94. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

95. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

96. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

98. Готельні послуги: документація та облік

99. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.