Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Фінансова стійкість комерційного банку

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ Вступ 1. Теоретичні та правові основи забезпечення фінансової стійкості комерційного банку 1.1 Сутність фінансової стійкості як економічна категорія 1.2 Система економічних показників оцінки фінансового стану комерційного банку 1.3 Вплив достатності капіталу на показники стійкості комерційного банку 1.4 Характеристика діяльності ХФ АКБ «Правекс-Банк» 2. Фінансовий аналіз діяльності банку 2.1 Аналіз фінансової стійкості комерційного банку 2.2 Аналіз впливу рівня ліквідності на прибутковість комерційного банку 2.3 Аналіз фінансових результатів діяльності банку 3. Удосконалення фінансової діяльності ХФ АКБ „Правекс-Банк” 3.1 Універсальна система оцінки та управління кредитним ризиком у комерційному банку 3.2 Декомпозиційний аналіз норми прибутку на власний капітал комерційного банку 3.3 Удосконалення підходів щодо механізму здійснення кредитних операцій 4. Охорона праці 4.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в приміщенні кредитного відділу ХФ АКБ „Правекс-Банк” 4.2 Техніка безпеки в кредитному відділі ХФ АКБ „Правекс-Банк” 4.3 Пожежна профілактика банку Висновки Використана література Додатки ВСТУП Банківська система - важлива складова національної економіки. На нинішньому етапі становлення ринкової економіки в Україні, зміцнення фінансової стійкості банків, їх динамічний розвиток забезпечують зростання довіри до них, а відтак і посилення позитивного впливу банківської системи на процеси економічного розвитку. Сьогодні практично всі українські банки переймаються проблемою дедалі зростаючої конкуренції, пов'язаної із перерозподілом капіталів та клієнтів, розширенням асортименту банківських послуг, впровадженням сучасних інформаційних технологій в управління банківською діяльністю. Це зумовлює необхідність удосконалення банківського менеджменту таким чином, щоб задовольнити попит на банківські продукти і послуги з боку суб'єктів ринкового середовища, забезпечивши при цьому прибутковість банківського бізнесу та захист від ризиків. За останні роки умови і становище комерційних банків істотно змінилися. Відносна стабілізація курсу національної грошової одиниці, зниження інфляції спонукають банки забезпечувати прибутковість за рахунок розширення обсягу банківських операцій та послуг. Разом з тим вони не мають можливості ефективно вкладати кредитні ресурси у сферу реального виробництва у зв'язку з його низькою рентабельністю. Тому банківська діяльність продовжує залишатися ризиковою. На сьогодні загальний капітал банківської системи країни, за нашими розрахунками, становить 4,9% офіційного валового внутрішнього продукту (для порівняння: у країнах Центральної та Східної Європи цей показник становить близько 40%). Загальні депозити на душу населення в Україні дорівнюють лише 48 дол. США (в Росії — 306, Естонії — 796, Польщі — 1318, Чехії - 3198 дол. США). Лише приблизно 75% банків функціонують у відносно нормальному режимі, спостерігається стійка тенденція до зниження прибутковості робочих активів у цілому по банківській системі. Питома вага проблемних (прострочених та сумнівних) кредитів і сьогодні залишається значною і складає 4,5% .

Забезпечення фінансової стійкості банків — це необхідна умова ефективного функціонування економіки України. Але банк, як комерційне підприємство, зацікавлений у найбільш прибутковому вкладенні наявних грошових ресурсів. Прагнення до максимізації прибутків зумовлює вкладення коштів в операції, що мають підвищений ступінь ризику. Отже, банк, здійснюючи певні операції, може зазнати ризику втрат та банкрутства. Класичне поняття про банківську систему випливає з трьох існуючих головних критеріїв: ліквідність, рентабельність та безпечність. Ці критерії необхідно враховувати банкам при вивченні проблеми ризику. Зважаючи на це, проблеми ефективного управління банківською діяльністю необхідно досліджувати з позицій можливості досягнення банками динамічного стану фінансової стійкості та підтримання оптимальної позиції на шкалі &quo ;прибуток-ризик&quo ;. Такий підхід не є традиційним для вітчизняної школи фінансового управління банком, у розвинутих країнах він також недостатньо відпрацьований. Сучасному банку в процесі діяльності постійно потрібно вирішувати дилему &quo ;прибутковість - ліквідність&quo ;, від успішного вирішення якої багато в чому залежить його функціонування. Існування цієї проблеми зумовлене ризиковим характером здійснення багатьох банківських операцій. Суб'єктивні та об'єктивні чинники ринкового механізму суттєво впливають на банківську сферу, здійснюючи прямий чи непрямий вплив як на самі банківські установи, так і на клієнтів банку та його ділових партнерів. Надзвичайно високе значення банків в ефективно функціонуючій ринковій системі зумовлює такий стан справ, коли суспільство не ставитиме під сумнів платоспроможність та стабільність банківської системи, а депоненти та акціонери будуть впевнені у фінансовій стійкості свого банку. Однак, незважаючи на значний обсяг вагомих наукових робіт з досліджуваних питань. Об'єкт дипломного проекту — фінансова діяльність ХФ АКБ “Правекс-Банк”. Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Сутність фінансової стійкості як економічна категорія В економічній літературі немає єдиного підходу до визначення поняття фінансової стійкості банку. Нерідко його ототожнюють з такими економічними поняттями, як надійність, платоспроможність, ліквідність. Так, деякі автори стверджують, що фінансова стійкість банку визначається рівнем його ліквідності та платоспроможності. Зауважимо, що ліквідність комерційного банку характеризує механізм перетворення фінансових чи матеріальних активів у грошові кошти для своєчасного виконання зобов'язань, а платоспроможність визначається здатністю банку своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов'язання. Це дуже важливі складові, але врахування тільки їх під час визначення фінансової стійкості банку, на думку В. Кочеткова недостатньо. Інші фахівці стверджують, що стійкість банку залежить від збалансованості його активів і пасивів, якості кредитно-інвестиційного портфеля і кількості клієнтів. Цей підхід викликає певні зауваження: по-перше, в ньому не враховуються такі важливі складові фінансової стійкості, як прибутковість, платоспроможність та ліквідність банку; по-друге, твердження, що фінансова стійкість банку залежить від кількості клієнтів, є недостатнім для пояснення цієї взаємозалежності (не враховується їх фінансовий стан).

В. Пантелеєв і С. Халява визначають фінансову стійкість як своєрідне перевищення доходів над витратами. Твердження, що фінансова стійкість банку визначається рівнем його прибутку і сумою сплачуваних дивідендів, видаються дуже спірними, Безумовно, рівень прибутку — це важливий узагальнюючий показник банківської діяльності, але для визначення фінансової стійкості потрібно знати джерела, за рахунок яких його отримано і як він був розподілений. Ознака фінансової стійкості насамперед — це стабільність джерел доходу банку. Рівень дивідендів, що сплачуються, також не може бути показником високоефективної діяльності банку, незважаючи на його привабливість для акціонерів. Ю. Масленченков ставить фінансову стійкість у залежність від відповідальності діяльності банку нормативним узагальнюючим показникам, які синтезують характеристики економічних складових стійкості: обсяг і структура власних коштів, рівень доходів і прибутку, достатність капіталу, мультиплікативна ефективність власного капіталу, норма прибутку на власний капітал, ліквідність, створення доданої вартості банком. До прихильників такого розуміння фінансової стійкості належить Р. Шіллер, автор книги “Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення”. На мою думку, фінансова стійкість не може визначатись тільки відповідністю діяльності банку нормативним узагальнюючим показникам, тому що останні слугують лише орієнтиром і нерідко неправильно розраховуються. Врахування обмеженої групи показників фінансової стійкості банку також недостатньо і потребує розширення. Н. Шелудько пропонує таке визначення фінансової стійкості: “Це динамічна інтегральна характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів та ризиків повноцінно (з максимальною ефективністю та мінімальним ризиком) виконувати свої функції, витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища”. Таке твердження непереконливе. По-перше, у ньому дається дуже вузьке визначення банку як системи. По-друге, незрозумілим є ставлення автора до показників платоспроможності та ліквідності і важливості їх для визначення фінансової стійкості. Деякі автори роблять спробу визначити фінансову стійкість у межах певних показників. Вони формують групу коефіцієнтів для оцінки фінансово, стійкості банку на основі аналізу джерел його коштів, залежності від кредитів, розміру власних коштів відносно залучених та ін. Зазначений підхід викликає кілька зауважень. По перше, вибір показників обмежується показниками, ще характеризують переважно пасиви балансу банку без урахувань змін в активі. По-друге, автори на свій розсуд формують перелік показників та їх пріоритетність за відсутності єдиних нормативних критеріїв, які характеризують фінансову стійкість банку. Основні напрямки вдосконалення методологічних та теоретичних принципів визначення й аналізу фінансової стійкості банку визначаються, передусім, розглянутими вище підходами і загальними напрямами удосконалення діяльності банків в умовах трансформації економічного розвитку країни. Основна проблема стійкості банків пов'язана з нестабільною економікою України, яка робить тільки перші кроки у напрямку відкритого суспільства з метою знайти своє місце у господарських відносинах світу.

В полон потрапив 17 листопада близько 15.00 - 16.00 год. під с. Миньки. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у с. Базар. Реабілітований 25 березня 1998 р. Там само. Арк. 74 - 74 зв. Примітка 1. В. Верига і Б. Тимошенко подають Василь. 55. Кишківський Володимир Антонович Народився 1897 р. в с. Коплевака Липовецького повіту Київської губернії. Українець. Міщанин. Закінчив 5 класів Уманського комерційного училища і 2-у Київську школу прапорщиків. Безпартійний. Із 1919 р. проходив службу у 2-й Волинській дивізії Армії УНР. Був інтернований до табору м. Каліш. Під час Другого Зимового походу - у резерві на становищі козака кінної сотні при штабі 4-ї Київської дивізії 1. В полон потрапив 16 листопада 2. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 25 березня 1998 р. Там само. Арк. 75 - 75 зв. Примітки 1. В. Верига і Б. Тимошенко подають військове звання хорунжий. 2. Зі слів В. Кишківського, в сотні було 38 чоловік, озброєних 28 шаблями, рушницями і бомбами. 56. Дараган Іван Андрійович Анкети не виявлено 1

1. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

2. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

3. Оцінка фінансового стану комерційного банку

4. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

5. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

6. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості
7. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
8. Складання та подання фінансових звітів банку

9. Фінансовий менеджмент банка

10. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

11. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

12. Фактори фінансового менеджменту

13. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

14. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

15. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

16. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Ринок фінансових послуг

18. Фінансова система України

19. Фінансовий контроль

20. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

21. Оцінка фінансового стану підприємства

22. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки
23. Ринок фінансових послуг
24. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

25. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

26. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

27. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

28. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

29. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

30. Проблеми функціонування фінансових бірж України

31. Фінансова надійність страхової компанії

32. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

33. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

34. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

35. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

36. Державний фінансовий контроль (ревізія)

37. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

38. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві
39. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні
40. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

41. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

42. Порядок складання фінансової звітності

43. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

44. Фінансова звітність в Україні

45. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

46. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

47. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

48. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

49. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

50. Аудит фінансової звітності

51. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

52. Правові засади фінансової діяльності держави

53. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

54. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності
55. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види
56. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

57. Проектне фінансове планування

58. Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу

59. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

60. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

61. Міжнародна торгівля фінансовими послугами

62. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

63. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

64. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

66. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

67. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

68. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

69. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

70. Аналіз фінансового стану підприємства
71. Аналіз фінансового стану підприємства
72. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

73. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

74. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

75. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

76. Громадянський фінансовий контроль та його значення

77. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

78. Державний фінансовий контроль в Україні

79. Діяльність фінансових фондів

80. Захист інноваційних фінансових послуг

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты

81. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

82. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

83. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

84. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

85. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

86. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
87. Основи фінансового аналізу
88. Особливості функціонування фінансових ринків

89. Оцінка фінансового стану підприємства

90. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

91. Правові засади фінансового контролю

92. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

93. Регіональна фінансова система

94. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

95. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

96. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин

98. Суть фінансової політики держави

99. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

100. Фінанси та фінансова система


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.