Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Гражданское право Гражданское право

Гражданско-процессуальные правоотношения

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Зміст Перелік умовних скорочень3 Правовідносини4 Зміст цивільно-процесуальних правовідносин9 Процесуальні права та обов’язки сторін13 Неналежна сторона у справі15 Процесуальне правонаступництво 17 Процесуальна співучасть19 Цивільна процесуальна правоздатність та цивільна процесуальна дієздатність як умови правосуб’єктності у цивільному процесі .21 Суб’єкти, що ведуть справу24 Об’єкти цивільно-процесуальних правовідношень27 Підстави виникнення та припинення цивільно-процесуальних правовідносин28 Висновок32 Література 33 Перелік умовних скорочень Конституція – Конституція УкраїниЦПК – Цивільний процесуальний кодекс УкраїниЦК – Цивільний кодекс України ПравовідносиниПравовідносини – це врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб’єктивні права та обов’язки. Цивільно-процесуальними правовідносинами є суспільні відносини, учасники яких пов’язані правами та обов’язками на основі ці вільно-процесуального права. Цивільно-процесуальні правовідносини регулюють тільки суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення судочинства по справах однією з сторін у яких є громадянин. Такі правовідносини не можуть існувати без правового врегулювання, без нього вони не мають правової форми. Правовий характер та загальнообов’язковість їм надає саме законодавче врегулювання. Однак не означає, що будь яке відношення, що виникає у процесі розгляду цивільної справи має бути передбачене правом. Усі види процесів реалізуються через відповідні процесуальні правовідносини. Процесуальні правовідносини зумовлюють динаміку матеріальних правовідносин, вони є похідними від останніх, носять по відношенню до них службовий характер. Це визначає специфіку і характер складу процесуальних правовідносин. Стан, коли матеріальне право має свої процесуальні форми є об’єктивно зумовленим. Діяльність органів правосуддя, всіх органів слідства і дізнання урегульована процесуальними нормами. Ці процесуальні норми регулюють цілком всі процесуальні дії і діяльність усіх учасників процесу, незалежно від їх правового положення. При цьому основна функція процесуальних форм Що стосується змісту процесуальних правовідносин, то його характеризують процесуальні суб'єктивні права і процесуальні обов'язки. Ми вже говорили, що стан, коли матеріальне право має свої процесуальні форми, є об'єктивно зумовленим. Діяльність органів правосуддя, всіх органів слідства і дізнання урегульована процесуальними нормами. Ці процесуальні норми регулюютьцілком всі процесуальні дії і діяльність усіх учасників процесу, незалежновід їх правового положення. При цьому основна функція процесуальнихнорм у традиційному процесі полягає у тому, щоб встановити істину,причому у атмосфері найбільшого сприяння безпосередньо зацікавленимучасникам процесу здійснити свої права: позивачу, потерпілому,відповідачу, третім особам, звинуваченому чи підсудному. По відношеннюдо інших учасників, тобто суб'єктів, що виконують службові обов'язки уюридичному процесі, призначення норм процесуального права полягає утому, щоб забезпечити оптимальність їх дій, найбільшу ефективність одержання юридичних результатів, при додержанні режиму законності.

Звідсистає зрозумілою загальна природа і призначення процесуального права: воно похідне від матеріального права І обслуговує потреби ефективноїреалізації останнього. При дослідженні природи процесуального права і визначенні його місцяу загальній структурі українського права традиційно визнавалось, що йогопрактичне призначення повністю вичерпується регулюванням суспільнихвідносин, які є характерними для процесу примусового здійснення прав іобов'язків, що встановлюються нормами матеріальних галузей права.Проте у загальнотеоретичній і галузевій юридичній літературі отрималапоширювальну і була обгрунтована думка, що процесуальні норми у галузіпозитивної діяльності Української держави є не менш значущі, ніж у галузіюриспруденції. Справа у тому, що окрім кримінально-процесуального іцивільно-процесуального права у системі українського права є багаточисельні процесуальні норми і інститути, що не пов'язані з примусовоюреалізацією відповідних норм матеріального права, за допомогою і наґрунті яких здійснюється правозастосувальна діяльність по реалізації матеріальних приписів. У зв'язку з цим вірною є думка про присутність вукраїнському праві державно-процесуальних, адміністративно-процесуальних і інших процесуальних галузей права. Такий підхід більшправильний, оскільки встановлення, закріплення і дотримання процесуальної форми найбільш повно відповідає тим чи іншим матеріальним нормам права, допомагає удосконаленню правових норм, більш успішному здійсненню завдань подальшого зміцнення законності і дисципліни. Схема співвідношення тут така: матеріальне право - процес - процесуальне право. Де матеріальне право визначає процес, а процесуальне право закріплює процесуальні форми, що є необхідними для реалізації норм матеріального права, регулювання відносин, що складаються в області їх застосування. Отже, процесуальна система права - це відносно самостійна від системиматеріального права, об'єктивно зумовлена, збалансована і внутрішньонесуперечлива сукупність процесуальних норм, що диференціюються нагалузі, інститути і норми. Головними ознаками системи процесуального права є: 1. відносна самостійність від системи матеріального права: 2. об'єктивна зумовленість, тобто незалежність її існування від якої-небудь волі; 3. збалансованість, що означає послідовність у регулюванні суспільних відносин; 4. внутрішня несуперечливість, тобто безконфліктність її галузей, підгалузей, інститутів і норм; 5. диференціація на складові елементи, тобто галузі, інститути і норми. До недавнього часу більшість процесуалістів визнавали предметом правового регулювання тільки ті суспільні відносини, що складаються у процесі здійснення судом правосуддя по цивільних справах. Проте, у наш час, виходячи перед усім з єдності предмету правового регулювання цивільного, матеріального і процесуального права, а також загальності їх принципів, цілей і задач, стверджуються деякими вітчизняними вченими, що розуміння цивільно-процесуального права повинно бути більш широким, таким, що охоплює не тільки судову діяльність, але і аналогічну діяльність арбітражних, третейських судів, різних органів і організацій тощо.

Якщо і далі розвивати думку про діалектичний взаємозв'язок матеріального і процесуального права, як співвідношення змісту і форми, топереконуєшся, що визнання у системі вітчизняного права тільки двох процесуальних галузей зроблено без урахування того, що формування галузейпроцесуального права має об'єктивну основу. Це однаково стосується яккримінального, цивільного матеріального і процесуального права, так іпроцесуальних норм, що складають з матеріальними нормами одну галузь.Співвідношення між матеріальними і процесуальними нормами державного, адміністративного, земельного, сімейного і іншого права у своїй основіадекватно співвідношенню між матеріальними і процесуальними нормамикримінального і цивільного права. Різниця лише у тім, що останні виділеніу самостійні процесуальні галузі, зосереджені у одному законодавчомуакті, а інші - об'єднані у однім нормативнім акті, разом з нормами матеріального права. Аналогічним чином у залежності від матеріальних правовідносин формується природа і сутність процесуальних правовідносин, що є процесуальною формою, похідною від галузей матеріального права. Поряд з об'єктивним критерієм (предметом регулювання) до числа фак-торів формування процесуальних галузей необхідно віднести кількісне на-копичення процесуального правового матеріалу, яке дасть можливістьвирішити питання про те, чи заданих умов сукупність процесуальних нормможе претендувати на статус самостійної галузі, що здатна обслуговуватиматеріальну галузь права. До того ж, у справі встановлення і розвитку процесуальних галузей дужеважливу роль відіграє і такий суб'єктивний фактор, як воля держави, їїсоціальна спрямованість, бажання встановити чи поміняти форми правотворчої чи правозастосувальної діяльності з урахуванням економічних,політичних і інших факторів на різних етапах розвитку суспільства. У всякому разі, з нашої точки зору, шлях на побудову правової, демократичної, соціальної держави в Україні означає, що держава повинна бажати і добиватись подальшого удосконалення процесуальних форм правового регулювання. На наш час вимагає для здійснення більш ефективного правового регулювання суспільних відносин встановлення більш детальної процедури реалізації законодавства, особливо практики його застосування.Якраз цьому сприяє процесуальне право, що регулює всю сукупністьсуспільних відносин, що виникають у процесі реалізації норм всіх галузейматеріального права, всіма його суб'єктами. Розвинуте і повноцінне процесуальне право, застосоване на демократичних засадах і принципах, єнеодмінним елементом міцного правопорядку і законності. Норми процесуального права відрізняються від норм матеріального права за своїм змістом, що виявляються у своєрідностях приписів, що містятьсяу процесуальних нормах, особливостях її адресату і деяких моментах їїструктурної побудови. Це обумовлюється перед усім характером функційпроцесуальних норм, їх призначенням. Якщо функції норм матеріальногоправа полягають у безпосередньому регулюванні поведінки людей, їх колективів, держави і її органів і складають сам зміст, &quo ;робочий механізм&quo ;правового регулювання, то функції норм процесуального права єсвоєрідною надстройкою над нормами матеріального права.

Суд как основной участник гражданских процессуальных правоотношений Обязательным участником гражданских процессуальных правоотношений является суд. Суд является субъектом государственной власти, призванным осуществлять правосудие. Согласно ст. 14 ГПК РФ суд может выступать в качестве единоличного органа (если гражданское производство по делу ведется в суде первой инстанции) и коллегиального органа (при рассмотрении дела в кассационном порядке, в порядке судебного надзора). При коллегиальном органе в состав суда входят трое профессиональных судей, один из которых является судьей председательствующим. В суде надзорной инстанции в состав входят судья председательствующий и не менее двух профессиональных судей. Вопросы, возникающие при рассмотрении дела судом в коллегиальном составе, разрешаются судьями большинством голосов. Никто из судей не вправе воздержаться от голосования. Председательствующий голосует последним. Судья, не согласный с мнением большинства, может изложить в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к делу, но при объявлении принятого по делу решения суда не оглашается

1. Гражданские процессуальные правоотношения

2. Принципы гражданского процессуального права

3. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

4. Принципы гражданского процессуального права (проблемы и перспективы)

5. Общие принципы гражданского процессуального права

6. Уголовно-процессуальные правоотношения
7. Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика
8. Классификация рисков: принципы и критерии

9. Понятие и принципы гражданского общества

10. Принципы гражданского права Республики Беларусь, их реализация в нормотворческой и правоприменительной деятельности

11. Принципы хозяйственного процессуального права

12. Субъекты гражданских правоотношений

13. Юридические лица и государство как субъекты гражданских правоотношений

14. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений

15. Источники гражданского процессуального права: понятие, классификация, тенденция развития

16. Физические лица, как субъекты гражданских правоотношений

Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Субъекты гражданского права

18. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

19. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

20. Юридическая личность организаций, участвующих в гражданских правоотношениях

21. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

22. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])
23. Предмет гражданско-процессуального права
24. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

25. Понятие и классификация субъектов трудового права

26. Понятие и классификация правоотношений

27. Гражданско-процессуальное право

28. Объекты гражданских правоотношений

29. Некоммерческие организации как субъект гражданского права

30. Правила определения гражданской сделки как торговой и правовые последствия такой классификации

31. Классификация субъектов РФ по степени благоприятности природных условий

32. Граждане как субъекты гражданского права

Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная

33. Понятие и виды гражданских правоотношений

34. Товарищество на вере как субъект гражданского права

35. Система гражданского процессуального права

36. Акционерное общество как субъект гражданского права

37. Валютные правоотношения: субъекты и объекты

38. Граждане (физические лица), как субъекты гражданского права
39. Граждане как субъекты гражданского права
40. Граждане, как субъекты гражданского права

41. Гражданские правоотношения

42. Гражданские процессуальные отношения

43. Гражданское процессуальное право

44. Гражданское процессуальное право России

45. Источники гражданско-процессуального права

46. Конституционные правоотношения Российской Федерации и ее субъектов

47. Метод гражданского процессуального права

48. Наука гражданского процессуального права

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Некоммерческие организации как субъекты гражданского права

50. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений

51. Основные субъекты трудовых правоотношений

52. Подсудность в гражданском процессуальном праве

53. Понятие и виды субъектов налогового правоотношения

54. Понятие и классификация субъектов предпринимательского права
55. Правовое регулирование государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации (на примере Московской области)
56. Прокурорский надзор за защитой прав и законных интересов субъектов в гражданском процессе

57. Реализация гражданской правосубъектности воинской части в вещных правоотношениях

58. Российская Федерация как субъект гражданского права

59. Субъекты гражданского права. Трудовой договор (контракт)

60. Субъекты правоотношений: правоспособность и дееспособность

61. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы осуществления правосудия

62. Участники и субъекты уголовно-процессуального процесса

63. Юридические лица как субъекты таможенных правоотношений

64. Юридическое лицо как субъект гражданского права

Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее

65. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

66. Виды гражданских правоотношений

67. Взаимосвязь между субъектом и объектом познания

68. Гражданская авиация в период 1956-60гг. Начало внедрения реактивной техники

69. Классификация и жизненные циклы диатомовых

70. Особенности внутреннего строения, размножение и классификация моллюсков
71. Гражданская Оборона. Расчет параметров ядерного взрыва
72. История российской гражданской обороны

73. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

74. Геологическое строение, классификация и образование россыпей

75. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

76. Гражданское общество и правовая страна

77. Граждане как субъекты административного права

78. Классификация документов и составление номенклатуры дел на предприятии

79. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

80. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

81. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

82. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

83. Гражданское право - сделки

84. Классификация юридических лиц

85. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

86. Гражданско-правовая ответственность (TXT)
87. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения
88. Гражданско-правовые сделки с квартирами

89. Гражданское и семейное право

90. Гражданское право

91. Гражданское право (Контрольная)

92. Гражданское право (Шпаргалка)

93. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

94. Гражданское право РФ (шпаргалка)

95. Гражданско-правовой договор

96. Гражданское право

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Гражданское, торговое и международное частное право

98. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

99. Наследственная масса и коллизионные нормы регулирования наследственных правоотношений


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.