Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия.

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ВСТУП Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформа- цією усіх країн світу до нового якісного стану, нового типу цивілі- зації третього тисячоліття. Розв`язання цих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах сус- пільства.Світові проблеми обговорюються вивчаються й вирішу- ютсья певною мірою в Організації Об`єднаних Націй та її підроз-ділах,регіональні питання -у межах сучасних інтеграційних об`єд- нань,економіка окремих країн - державними та іншими установа- ми,науково-дослідними інституціями. За такого великого розма- їття неабиякого значення набувають наукове узагальнення, син- тез існуючих теорій і концепцій та їх адаптація до потреб і реалій економіки України. I Об`єктивна необхідність вимагає поступового, але не- ухильного включення економіки України до системи міжна- родного поділу праці (МПП), світових інтеграційних про- цесів,треба враховувати усі вихідні, визначальні умови, що складаються у світовій економічній системі. по-перше,вона дедалі більша стає глобальною цілісністю, в якій посилюєть- ся взаємозалежність національних економік на основі поглиблення трансна ціоналізації виробництва та обігу, всього господарського життя. по-друге, зростає інтенсивність регіональних інтеграційних процесів, що веде, з одного боку, до виникнення великих економічних просторів та вилу- чення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів виробництва, а з іншого - до сегментації світового ринку, до секторизації єдиного світового господарства внаслідок створення відносно замкнутих торгово-економічних блоків та інтеграційних угрупувань. по-третє, глобальна економіка як міжнародна господарська система характе- ризується циклічністю розвитку, яка впливає на динаміку, темпи та пропор- ції економічного пступу окремих країн як її елементів та ланок. по-четверте, домінуючими факторами і світового, і національного економіч- ного розвитку стають інтелектуально-інформаційні складові, які отримують могутній поштовх внаслідок науково-технологічної революції. по-п`яте, поступово змінюється економічна основа сучасної цивілізації. Індустріальна модель розвитку визначається пріорітетом знань, людського капіталу, формування «економіки розуму», «економіки думки». ІІ Одним з найважливіших етапів в інтеграції України у світовий простір є входження України до ЄС. Важливими етапамина шляху повернення України в Європу були підписання Угоди про Партнерство і Співробітництво між Україною та ЄС і ратіфікація цієї Угоди Верховною Ра- дою в листопаді 1995 року, підписання Тимчасової Угоди про торгівлю та питання, пов`язані з торгівлею - першої такої угоди з однією з Нових Незалежних Держав, а також підписання Президентом України Л.Д.Кучмою та Головою Єв-ропейської Комісії паном Жаком Сантером Спільної заяви по результатам переговорів, що стало першим прецедентом по відношенню до держави не члена ЄС, в червні 1995 року. Особливого значення для поглиблення довіри до України та закріплення позитивного ставлення Європейської спільноти до нашої держави набуває вирішення питання про вступ Ук- раїни до Ради Європи, що вже відбулося.

Інтеграція у західноєвропейські структури та розвиток співробітництва з ЄС є не самоціллю, а засобом досягнен- ня, в першу чергу, конкретних економічних цілей.Обсяг торгівлі між Україню та ЄС у 7 разів перевищує обсяг тор- гівлі України з США.Українські товаровиробники, у першу чергу з найбільш конкурентноздатних сфер української еко- номіки : металургійної і текстильної промисловості, сільського господарства, певних сфер науковомістких та енергетичних технологій,мають отримати більше можливості для експорту своїх товарів у Західну Європу.Підготовка нової угоди з ЄС по текстилю, угоди щодо науково-техніч- ного співробітництва, зменьшення митних, нетарифних та інших обмежень у взаємній торгівлі сприяння скорішому на- буттю чинності Угоди про Партнерство та Співробітництво та практичній реалізації Тимчасової Угоди про торгівлю між Україною та ЄС, - цим та багатьом іншим невідкладним завданням буде присвячена головна увага Постійного предс- тавництва України при ЄС. ІІІ Україна не є самотньою у своїх намаганнях вирішувати нагальні завдання економічних відносин з ЄС. Консульта- ції з цього приводу з представниками кількох країн-членів ЄС свідчать, зокрема, про їх принципову готовність у межах політичних та економічних реалій сприяти зменшенню митних та інших зборів на продукцїю, що експортується з України до ЄС та розширення існуючих квот по групі так званих «чутливих товарів» : сталі, текстилю, ядерних товарів та сільгосппродукції.Ці країни підтримують раціо- нальне і прагматичне ставлення України до її інтеграції у західноєвропейські структури. Під час останніх зустрічей і переговорів в Європейсь- кий Комісії розглядалися хід підготовки до запланового на 1995 р. в м.Києві засідання Спільного комітету України та Європейської Комісії, процес ратифікації Угоди про Парт-нерство та Співробітництво і набуття чинності Угодою про торгівлю між Україноюта ЄС, проблеми узгодження підходів сторін до чорнобильського питання,підвищення ефективнос- ті програм технічної допомоги по лінії Тасіс, які мають розглядатись не як самодостатня категорія, а як засіб для досягнення конкретних, в першу чергу - економічних - цілей. Багато зусиль Україна доклала, щоб стати повноправним членом РЄ -впливової міжнародної регіональної інституції. Історична для нашої держави подія відбулася 9 листопада 1995 р., коли Комітет Міністрів Ради Європи юридично зат- вердив рішення Парламентської Ассамблеї РЄ про вступ України до цієї авторитетної міжнародної організації.Ця подія стала актом юридичного визнання авторитету України, її права на входження в усі європейські структури, що створює на континенті нову політичну ситуацію,дає Украї- ні шанс на поглиблення демократичних перетворень. Використана література 1. Економіка зарубіжних країн ; Київ «Либідь» 1996 2. Политическа экономия - словарь;Москва политиздат 1979 3. «Україна - Європейський Союз : зовнішньоекономічна діяльність і перспективи співробітництва» ;Київ 1995

Все западники: из ЦК КПСС и из НТС, из Союза писателей СССР и из диссидентствующей "другой литературы", - вместе дружно ликвидировали Третий Рим. Парадоксально, но защитниками имперского государства стали вечно подпольные защитники Святой Руси. Что им до Николая Второго и Брежнева? Какое им дело до мирового пространства и великодержавной геополитики? Им не нужна была ни Прибалтика, ни Афганистан, они презирали петербургскую знать и московскую цекашно-гэбэшную челядь. Но именно они из своих вологодских коровников и иркутских леспромхозов оказались нынче последними государственниками России. Сакральными государственниками. Оказалось, что "недаром мерещится Мекка / Олонецкой серой избе" (Николай Клюев). Оказалось, что истинная подпольная Русь, столетиями живущая параллельно в своем граде Китеже, в экстремальные моменты каждый раз становится на пути западного Молоха и по-матерински мягко, но решительно выдвигает свою национальную альтернативу пришествию разрушителей... Эта подлинная, подземная Русь незримо и решительно перестроила петровскую космополитическую схему на свой национальный лад

1. Валютное законодательство: правоприменительная практика и интеграция России в мировое экономическое пространство

2. Гармонизация единого эколого-экономического пространства Украины

3. Экономическое положение на Украине (внешнеэкономический аспект)

4. Анализ современной экономической ситуации на Украине

5. Свободные экономические зоны в Украине

6. Роль транспорта в организации экономического пространства России
7. Создание Единого экономического пространства
8. Роль транспорта в организации экономического пространства России

9. Место Северной и Южной Кореи в мировых экономических связях. Сравнительная характеристика

10. Стратегия интеграции в национальную экономическую систему

11. Формирование единого экономического пространства на примере ЕС. Основные этапы, проблемы, пути их решения

12. Международная миграция и мировое экономическое устройство

13. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.

14. Мировой экономический и социальный кризис (1914-1945 гг.)

15. Мировой экономический кризис и война в Чако

16. Евразийское социально-экономическое пространство как Особая Экономическая Зона в контексте формирующейся евразийской экономической доктрины

Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

17. Особенности развития и влияние экономики США, Западной Европы и Японии на мировой экономический рост

18. Развитие торговых отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в условиях формирования единого экономического пространства

19. Мировой экономический кризис и особенности его проявления

20. Деньги в мировой экономической системе

21. Вклад российских учёных в развитие мировой экономической мысли

22. Закономерности и этапы развития мировых экономических систем
23. Мировой экономический кризис: причины, последствия, пути выхода
24. Мировые экономические кризисы

25. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

26. Результаты экономических преобразований стран с переходной экономикой

27. Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия

28. Интеграция Украины в мировое хозяйство

29. Интеграция Украины в мировое хозяйство

30. Украина во время Второй Мировой Войны

31. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику

32. Международная торговая политика и регулирование международных экономических отношений /Украина/

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности районного узла связи (Украина)

34. Украина во время первой мировой войны

35. Украина в годы Второй Мировой войны

36. Экономическое и социально-политическое развитие Украины в пе-риод Хрущевской оттепели

37. Эколого-экономический механизм развития туристическо-рекреационной индустрии в Приморских регионах Украины

38. Приватизация на Украине на примере анализа экономической и финансовой деятельности предприятия
39. Подходы к экономическому районированию Украины
40. Новая Экономическая Система Украины

41. Полесский и Подольский экономические районы Украины

42. Карпатский экономический регион Украины

43. Центральный экономический район Украины

44. Экономическая система Украины

45. Приднепровский экономический район Украины

46. Осуществление интеграции Украины в ЕС

47. Социально-экономическое развитие и политическое положение Украины в середине XVll века

48. Украина после Второй мировой войны

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

49. Экономическое развитие стран за послдение 5 лет (на примере Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана)

50. Как финансово-экономический кризис повлиял на строительство в Украине

51. Налоговая политика в реформировании социально-экономической системы Украины

52. Влияние социально-экономического развития на уровень дифференциации доходов населения Украины

53. Свободные экономические зоны Украины

54. Экономическая политика Украины 90-х годов
55. Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины
56. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

57. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

58. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

59. Транспортная система Украины

60. Топливно-энергетический комплекс Украины

61. Пищевая промышленность Украины

62. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

63. АПК /Украина/

64. Государственный бюджет Украины

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров

65. Принцип налогообложения /Украина/

66. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

67. Финансы /Украина/

68. Адвокатура Украины

69. Аренда /Украина/

70. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)
71. Ответы на билеты по истории Украины
72. 1933г. Трагедия голода на Украине (1933: Трагедія голоду)

73. Экономические преобразования в Италии после второй мировой войны

74. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

75. Бюджетный процесс в Украине

76. Конституционное право Украины как отрасль права

77. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

78. Принципы и формы налогообложения на Украине

79. Уголовный закон Украины

80. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее
Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

81. Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

82. Охрана труда (лекции, Украина)

83. Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

84. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

85. Социальная политика Украины и оценка её эффективности

86. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)
87. Современная законодательная база Украины в области страхования
88. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

89. Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

90. Народные депутаты Украины

91. Право коллективной собственности на Украине

92. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

93. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

94. Экзаменационные билеты по криминальному процессу /Украина/

95. Развитие малого бизнеса на Украине

96. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

97. Страховой рынок Украины и его характеристика

98. Современная законодательная база Украины в области страхования

99. Охрана труда (лекции, Украина)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.