Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Історія розвитку української мови

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Говорячи про долю (і недолю) української мови, аж ніяк не можна оминути місця її народження і дальшого поширення — України і її положення на карті світу, насамперед у Європі й Азії, де вона розташована або з чим межує. Адже з'ясувати місце поширення мови — це вже великою мірою й розкрити причини і передумови, які визначали особливості її розвитку. Як відомо, переважна більшість мов світу не є самотніми, а мають більш чи менш близьких мовних родичів. Якщо деякі з мов, наприклад мова бурушаскі в Індії або баскійська мова в Іспанії і Франції, виступають ізольовано, то причиною цього здебільшого є те, що інші мови, споріднені нині ізольованій, свого часу вимерли (цілком можливо, що саме так сталося і з зазначеними мовами), або (у цьому разі йтиметься про брак близькоспоріднених мов) це пояснюється тим, що обставини історії не дали мові змоги поширитися, у тому числі й серед інших народів, чи ці ж обставини призвели до зникнення готових до постання близькоспоріднених мов. Так, якщо серед індоєвропейських мов існує албанська група, що складається з самої лише албанської мови, то причина цього в тому, що албанська мова (на відміну, зокрема, від слов'янських) не спромоглася поширитися поза етнічно-мовні межі Албанії і витіснити інші мови. Як правило, подібне поширення мови і засвоєння її носіями (первісне) інших мов веде до виникнення різних субстратів (залишків рис попередньої мови в новозасвоєній), які врешті-решт, впливаючи на новозасвоєну мову, ведуть до її перетворення. Тим самим замість однієї з'являється кілька близькоспоріднених мов. Оскільки албанська мова залишилася поширеною серед самих албанців, вона так і залишилася єдиною. Інший випадок становить грецька мова. З того, що еллінізації, тобто переходові носіїв кількох різних інших мов на грецьку, було піддано значну частину народів Східного Середземномор'я, мало б випливати, що на цій підставі тут мусили б ні І никнути різні відмінні один від одного грецькі діалекти, які з плином часу 1.1 умов їхньої ізоляції могли б розвинутися в окремі грецькі мови. Проте так не сталося тому, що внаслідок пізнішої арабізації еллінізованого населення всі ці грецькі діалекти зникли (замість них виникли арабські діалекти, на які, цілком можливо, далі чекає доля стати зародком окремих близькоспоріднених арабських мов). Таким чином, історичні обставини не дали грецькій мові «породити» своїх нових «дочок» — кілька нових близькоспоріднених грецьких мов. Залишилася сама грецька літературна мова і, щоправда, нерідко дуже віддалені діалекти (наприклад, тавро-румейський на півдні України і в Криму). Однак через те, що кількість носіїв цих ідіомів незначна, до того ж жоден з них не спромігся набути статусу державної мови (це могло б відбутися, якби відповідне грецькомовне населення було достатньо численним, щоб опанувати певну територію), ці діалекти так і залишилися стосовно грецької мови Греції лише менш або більш віддаленими наріччями, а щонайбільше — культивованими в певних обмежених функціях мікромовами із власною писемною традицією. На останню роль, як видається, міг би, зокрема, претендувати вже згаданий тавро-румейський діалект, бо ним свого часу творилася, а частково й тепер твориться власна оригінальна література.

Проте через звуження простору поширення грецької мови і в тім числі випадіння з нього початкове еллінізованих народів зникли підстави для виникнення кількох близькоспоріднених самостійних грецьких мов (макромов). Тим самим у родині індоєвропейських мов грецька група (підродина) репрезентована лише однією мовою. На відміну від згаданих мов, що тепер не мають жодної близькоспорідненої і навіть далекоспорідненої щодо себе мови, українська мова належить до широко розгалуженої мовної сім'ї. Як одна зі слов'янських мов вона через проміжні ланки найближчої і чимраз дальшої спорідненості пов'язана з іншими мовами індоєвропейської мовної сім'ї, а можливо, навіть із ширшим колом мов, оскільки існує припущення про входження самої індоєвропейської сім'ї у ще ширшу суперсім'ю мов — ностратичну (або бореальну), куди мають увіходити також сім'ї — уральська (із фінно-угорським та самодійським відгалуженнями, а можливо, як окреме відгалуження, також юкагирська мова), алтайська (з тюркським, монгольським, тунгусо-манжурським відгалуженнями, сюди ж, можливо, входять мови корейська і — менш певно -японська, що має алтайські і малайсько-полінезійські риси), картвельська, дравідійська, афразійська (до основних відгалужень останньої належать семітські і хамітські мови) . У межах цілком доведеної і прийнятої в науці системи спорідненості мов світу українська мова становить собою насамперед одну з мов підгрупи східнослов'янських мов, куди крім неї входять також російська й білоруська. Є підстави твердити, що в східнослов'янській підгрупі українська мова за низкою своїх рис протистоїть російській та білоруській. Отже, східнослов'янське угруповання в свою чергу поділяється на відгалуження: північне, куди входять російська і білоруська мови, та південне, репрезентоване самою українською мовою. Особливо переконливо відмінність мов, належних до обох груп, виявляється у фонетиці: твердість приголосного перед е в українській мові (небо, мене) - м'якість відповідно у російській і білоруській (небо, меня; неба, мяне); зникнення в українській мові протиставності голосних фонем і (й) — ы, що злилися в один звук (тихий, ми), — збереження його в російській та білоруській (тихий, мы; ціхі, мы); 3)перехід 'Ь в усіх позиціях, а о, е в новому закритому складі в і в українській мові, (хліб, ніч, піч) — перехід 'Ь в е і збереження о, е в новомузакритому складі в російській і білоруській (хлеб, ночь, печь; хлеб, ноч, печ); збереження д, т перед голосними переднього ряду е, і в українській (день, тінь) — перехід д, т перед е, і в дз, ц у білоруській і тяжіння до цьогов російській мові (дзень, цень; день, тень, фон. д3ень, тсень); брак акання в українській мові (вода, вона) - - наявність його у російській і білоруській , наявність м'якого первісного ц в українській мові (місяць, отець) - його ствердіння в російській та білоруській (месяц, отец; месяц, айцец); наявність м'яких ш, ж в українській (наші, ножі) — повсюдне їх ствердіння у російській і білоруській мовах [наши (фон. наши), ножи (фон. на-жы); нашы(я), нажы].Є розбіжності між україн ською, з одного боку, і російською та білоруською мовами, — з другого, і в галузі граматики.

Так, вукраїнській мові давальному відмінку однини чоловічого роду властиве закінчення -ові, -еві (батькові, співцеві) — російській та білоруській мовам воно не властиве, тут скрізь виступає закінчення у. В українській мові відбулося стягнення в закінченнях членних форм прикметників (біла, біле, білі) — у російській та білоруській мовах воно не відбулося (белая, белое, белые; белая, белае, белыя). В українській мові виникла особлива синтетична форма майбутнього часу недоконаного виду (ходитиму, робитиму) - - російській та білоруській мовам вона не властива, тут існує тільки аналітична форма типу рос. буду ходить (делать), білорус, буду хадзіць (рабіць). Ці розбіжності,серед яких чимало дуже давніх, що можуть сягати ще діалектних розбіжностей праслов'янської доби, виразно, незважаючи на інтеграційні процеси,протиставляють українську мову російській та білоруській і не дозволяють говорити про існування східнослов'янського періоду як часу якоїсь монолітної єдності з єдиною для всіх східних слов'ян давньоруською (загальносхіднослов'янською) мовою. Радше це був період лише певного частковогозближення східнослов'янської частини праслов'янсь ких говірок, вироблення серед яких кількох спільних ізоглос не стало разом з тим перешкодоюй для збереження розбіжностей між ними або навіть появи диференційних (підмінних) рис у межах цих говірок, які ще за відносної близькості східної групи праслов'янських говірок сприяли появі трьох угруповань - протоукраїиського, протобілоруського і проторосійського. У свою чергу східнослов’янська підгрупа, до якої належить українська мова, входить до слов’янської групи індоєвропейських мов, у складі якої є також західнослов’янські (польська, чеська, словацька, всрхньолужицька, нижньолужицька і мертва з XVIII ст. полабська) та південнослов'янські (словенська, хорватська, сербська, македонська, болгарська) мови. У межах індоєвропейської мовної сімї, крім слов’янської групи мов, існують також мови балтійські (литовська, латиська і вимерла, але нині відроджувана прусська), індоарійські (гінді, урду, бенгальська, циганська тощо) та іранські (перська, пушту, таджицька, осетинська тощо), що колись, очевидно, становили спільну індоіранську групу, вірменська група (репрезентована вірменською мовою з двома літературними варіантами - - східновірменським і західновірменським), грецька (представлена лише грецькою мовою), також албанська (група з однієї албанської мови з двома літературними різновидами -- південно-албанським - тоскським і північно албанським - - гегським), романська (французька, італійська, іспанська, каталанська, португальська, румунська, ретороманська та деякі інші менші мови, що всі пов'язані походженням з латинською мовою), германська [північні (скандинавські): шведська, норвезька, данська, фарерська, ісландська; західні: англійська, німецька, нідерландська, фризька, африкаанс, їдиш; східні: нині мертва готська], кельтська [острівні: ірландська, шотландська (ерська), кімрська (уельська), бретонська, менська (вимерла), корнська (нині відроджувана); континентальні (нині мертві): галльська, кельтіберська, лепонтійська] мовні групи.

Бо ставлення до Москви, до московсько нац  державности, до всх складникв  форм московського мперялзму це виросле з вково стор, основне питання життя  розвитку укрансько нац. Воно стоть у нас на першому плян. Натомсть актуальна концепця полтики США в психологчнй вйн з большевизмом це питання тльки полтично тактики  то дуже сумнвно. Американська акця по лн динонед-лимськй це, з погляду укранських визвольних змагань, явище тльки коньюнктурного значення, незалежно вд  можливо натуги  часу тривання. Питання нашого вдношення до рзних московських сил  акцй, як заторкують укранськ справи, зокрема визвольн змагання  самостйнсть Украни пд будь-яким оглядом, оцнюмо, виршумо  реалзумо тльки згдно з укранською рацю. На суть такого нашого вдношення не можуть мати впливу ц обставини, що означен московськ акц виступають у сплетенн з акцями третх сил, або мають вд них пдтримку, хоч би нам навть дуже залежало на добрих взаминах з тими силами

1. Стан української мови

2. Розвиток української мови

3. Норми сучасної української мови у спілкуванні

4. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

5. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

6. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті
7. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.
8. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

9. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

10. Вивчення української мови в початкових класах

11. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

12. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

13. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

14. Генеза української національної мови

15. Проблеми вивчення історії української журналістики

16. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные

17. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

18. Історія розвитку України

19. З історії української кухні

20. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

21. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

22. Історія України
23. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки
24. Лекції з української та зарубіжної культури

25. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

26. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

27. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

28. Філософські засади європейської моделі розвитку України

29. Українська мова у медіапросторі

30. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

31. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

32. Українська мова серед інших слов’янських мов

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Формування і становлення української юридичної термінології

34. Відродження української держави

35. Євген Чикаленко - меценат української культури

36. Зародження української державності

37. Історія України

38. Історія України
39. Історія України. Соціально-політичні аспекти
40. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

41. Політична система Української козацької держави

42. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

43. Процес перетворення української народності в націю

44. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

45. Становлення української державності 1648-1657рр.

46. Становлення української інтелігенції

47. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

48. Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы

49. Володимир Винниченко – видатний діяч української Центральної Ради

50. Аналіз розвитку українського авангарду

51. Витоки української художньої культури

52. Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок

53. Етап першого відродження української нації

54. Неоромантизм української літератури
55. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття
56. Українсько-бельгійські відносини

57. Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)

58. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

59. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

60. Підготовка до ЗНО - українська мова

61. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

62. Становлення української політичної думки

63. Деякi вiхи становлення i проблеми української маркшейдерiї

64. Особливості української демонології

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее

65. Перспективи соціального розвитку України

66. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

67. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

68. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

69. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

70. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку
71. Історія розвитку гідроархеології в Україні
72. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

73. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

74. Слобожанщина - історія розвитку

75. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

76. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

77. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

78. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

79. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

80. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

Микрофон-караоке "Чунга-чанга".
Новые оригинальные микрофоны-караоке для будущих звезд сцены! В каждом микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М.
301 руб
Раздел: Микрофоны
Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты

81. Запозичення зі східних мов в українському правописі

82. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

83. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

84. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

85. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

86. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні
87. Історія діяльності товарних бірж в Україні
88. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

89. Історія розвитку анатомії як науки

90. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

91. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

92. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

93. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

94. Історія земельного права України

95. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

96. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

97. Історія розвитку книги

98. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

99. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.