Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансові методи збільшення капіталу

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст ВСТУП 1. Аналіз фінансового стану підприємства1.1. Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу1.2. Прийоми аналізу1.3. Аналіз доходності підприємства1.4. Аналіз фінансової стійкості1.5. Аналіз платоспроможності та ліквідності1.6. Аналіз використання капіталу 2. Аналіз фінансового стану підприємств та шляхи його оздоровлення 3. Аналіз фінансового стану ВП “Ременерго”3.1. Аналіз доходності підприємства3.2. Аналіз фінансової стійкості3.3. Аналіз платоспроможності та ліквідності3.4. Аналіз використання капіталу ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИВступ Проблема визначення фінансово-господарського стану підприємства завжди характеризувалась актуальністю і посідала помітне місце серед напрямків економічних досліджень. Становлення ринкових відносин в Україні підвищило її значимість у зв'язку з розширенням кола споживачів подібної інформації: до нього, зокрема, додались комерційні банки, зацікавлені у ретельному вивченні кредитоспроможності потенційного позикоодержувача; акціонери підприємств, що бажають впевнитись у компетентності управління вкладеними коштами; аудиторські фірми; податкові служби тощо. Тому очевидними є вимоги щодо підвищення якості аналізу стану підприємства, вдосконалення методів його проведення, охоплення перевіркою максимальної кількості аспектів діяльності суб'єкта господарювання, застосування нових перспективних засобів автоматизації. Методологія аналізу фінансово-господарського стану підприємства створена і розкрита у роботах Є.С.Стоянової, А.Д. Шеремета, Е. Хелферта, Ж. Рішара, Л. М. Павлової, І. Т. Балабанова, Д. Міддлтона та багатьох інших вітчизняних і зарубіжних економістів. Але, на мою думку, в основному в працях названих авторів акцент робиться на поточному стані досліджуваного суб'єкта господарської діяльності, без достатнього заглиблення у визначення перспективних шляхів майбутнього розвитку, заходів поліпшення фінансово- господарського стану. Я вважаю, що при аналізі фінансового стану підприємства необхідно враховувати компетентність адміністрацій, ступінь екологічного ризику та маркетингову стратегію.1. Аналіз фінансового стану підприємства1.1. Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу В умовах ринкових відносин винятково велика роль аналізу фінансового стану підприємства. Це пов'язане з тим, що підприємства набувають самостійності і несуть повну відповідальність за результати своєї виробничо- господарської діяльності перед співвласниками (акціонерами), робітниками, банком і кредиторами. Фінансовий стан підприємства — це сукупність показників, що відображають його спроможність покривати свої боргові зобов'язання. Фінансова діяльність охоплює процеси формування, руху і забезпечення цілісності майна підприємства, контролю за його використанням. Фінансовий стан є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства і тому визначається сукупністю виробничо-господарських факторів. Аналіз фінансового стану – це глибоке, науково обґрунтоване дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів в єдиному виробничо-торговельному процесі.

Задачами аналізу фінансового стану господарюючого суб'єкта є: виведення рентабельності і фінансової стійкості; вивчення ефективності використання фінансових ресурсів; встановлення положення господарюючого суб'єкта на фінансовому ринку і кількісний вимір його фінансової конкурентоспроможності; оцінка ступеню виконання планових фінансових заходів, програм, плану фінансових показників; оцінка заходів, розроблених для ліквідації виявлених нестатку і підвищення віддання фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану господарюючого суб'єкта включає: 1) аналіз доходності (рентабельності); 2) аналіз фінансової стійкості; 3) аналіз кредитоспроможності; 4) аналіз використання капіталу; 5) аналіз рівня самофінансування; 6) аналіз валютних самоокупності і самофінансування. Основним джерелом інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства служить бухгалтерський баланс: форма № 1. Баланс відображає фінансовий стан підприємства на час його складання. Щоб встановити, який вплив на стан речей, що склався, мали зовнішні і внутрішні умови діяльності підприємства, необхідно здійснити аналіз активу і пасиву балансу. І не тільки балансу, але і іншої фінансової звітності: форми № 2, форми № 3. По сфері доступності інформацію можна поділити на відкриту і закриту (секретну). Інформація, що міститься в бухгалтерській і статистичній звітності, виходить за межі господарюючого суб'єкта і є відкритою. Кожний господарюючий суб'єкт розробляє свої планові показники, норми, нормативи, тарифи і ліміти, систему їхньої оцінки і регулювання фінансової діяльності. Ця інформація складає його комерційну таємницю, а інколи і «ноу-хау» .1.2. Прийоми аналізу Аналіз фінансового стану здійснюється за допомогою наступних основних прийомів: порівняння, зведення і групування, ланцюгові підстановки, прийом різниць. В окремих випадках можуть бути використані засоби економічного та математичного моделювання (регресійний і кореляційний аналіз). Прийом порівняння полягає в співставленні фінансових показників звітного періоду з їхніми плановими значеннями (норматив, норма, ліміт) і з показниками періоду ,що передує. Для того щоб результати порівняння забезпечили правильні висновки аналізу, необхідно встановити співставність показників ,що порівнюються, тобто їхня однорідність і спільна якість. Співставність аналітичних показників пов'язана з порівненістю календарних термінів, методів оцінки, умов роботи, інфляційних процесів і тощо. Прийом зведення і групування полягає в об'єднанні інформаційних матеріалів в аналітичні таблиці, що дає можливість зробити необхідні співставлення і висновки. Аналітичні групування дозволяють в процесі аналізу виявити взаємозв'язок різноманітних економічних явищ і показників, визначити вплив найбільш істотних факторів і виявити ті чи інші закономірності і тенденції у розвитку фінансових процесів. Прийом ланцюгових підстановок застосовується для розрахунку величини впливу окремих факторів в загальному комплексі їхнього впливу на рівень сукупного фінансового показника. Цей прийом використовується в тих випадках, коли зв'язок між показниками можна виразити математично в формі функціональної залежності.

Суть прийому ланцюгових підстановок полягає в тому, що, послідовно замінюючи кожний звітний показник базисним (тобто показником, з яким порівнюється показник ,що аналізується), всі інші показники розглядаються при цьому як незмінні. Така заміна дозволяє визначити ступінь впливу кожного фактору на сукупний фінансовий показник. Число ланцюгових підстановок залежить від кількості факторів, що впливають на сукупний фінансовий показник. Розрахунок починаються з вихідної бази, коли всі фактори дорівнюють базисному показнику; і тому загальна кількість розрахунку завжди на одиницю більша кількості факторів, що визначають. Ступінь впливу кожного фактору встановлюється шляхом послідовного вирахування: з другого розрахунку вираховується перший; з третього – другий і т. д. Застосування прийому ланцюгових підстановок вимагає суворої послідовності визначення впливу окремих факторів. Ця послідовність полягає в тому, що в першу чергу звертається увага на ступінь впливу кількісних показників, що характеризують абсолютний обсяг діяльності, обсяг фінансових ресурсів. Обсяг доходів і затрат, в другу чергу – кількісних показників, що характеризують рівень доходів і затрат, ступінь ефективності використання фінансових ресурсів. Прийом різниць полягає в тому, що попередньо визначається абсолютна або відносна різниця (відхилення від базисного показника) по факторам, що вивчаються, і сукупному фінансовому показнику. Після цього це відхилення (різниця) по кожному фактору перемножується на абсолютне значення інших взаємопов’язаних факторів. При вивченні впливу на сукупний показник двох факторів (кількісного і якісного), як правило, відхилення по кількісному фактору перемножують на базисний якісний фактор, а відхилення по якісному фактору – на звітний кількісний фактор. Прийом ланцюгових підстановок і прийом різниць є різновидом прийому, що отримало назву «елімінування». Елімінування – логічний прийом, що використовується при вивченні функціонального зв'язку, при якому послідовно виділяється вплив одного фактору і виключається вплив всіх інших. Використання прийомів аналізу для конкретних цілей вивчення стану господарюючого суб'єкта ,що аналізується, складає в сукупності методику аналізу.1.3. Аналіз доходності підприємства Доходність господарюючого суб'єкта характеризується абсолютними і відносними показниками. Абсолютний показник доходності – це сума прибутку (доходів). Відносний показник – рівень рентабельності. Рентабельність являє собою доходність (прибутковість) виробничо-торгівельного процесу. Її величина вимірюється рівнем рентабельності. Рівень Рентабельності господарюючих суб'єктів, пов'язаних з виробництвом продукції (товару, робіт, послуг), визначається відсотковим відношенням прибутку від реалізації продукції до собівартості продукції: , (1) де Р – рівень рентабельності, %: П – прибуток від реалізації продукції, грн.; С – собівартість продукції, грн. Рівень рентабельності підприємств торгівлі, громадського харчування встановлюється відношенням прибутку від реалізації товару (продукції громадського харчування) до товарообігу. В процесі аналізу вивчаються динаміка зміни обсягу чистого прибутку, рівень рентабельності і фактори, що їх визначають.

Росйська революця дала вропейському соцалзмов нов методи, засоби, вона влила живо, повно болю й радости крови в недокровну практику другого ¶нтернацоналу, вона затягнену серпанком опортунзму переспективу соцалзму зрвала й показала свтов реальн, трудн, але велик, вабляч, сояшн шляхи до нового життя. Буржуазна, мпералстична Европа всякими способами силкувалася задушити росйську революцю, вона наклепами, брехнями, галасом хотла сховати вд свого пролетарату те чудо, яке творили в Рос й на Укран працююч кляси, й одвернути його природне бажання стати на той же шлях. Але не вдалося зломати чудодйно, велитенсько сили робтництва, яке одбило вс напади внутршньо й зовншньо контрреволюц й, виставивши два млони червоних баAнетв, готово грудьми зустрти нов напади свого ворога, Каптала. ¶ Каптал уже хитнувся. Уже  зневрря в сво сили, в свою млтарну перемогу. Залзна лоAка природи Каптала вимага вд його миру з Совтською Росю. Каптал мусить торгувати, мусить бути в неперестанному рухов, в вчному перемоганню самого себе, в безупинному пожиранню надвартости

1. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

2. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

3. Венчурний капітал: сьогодні і завтра

4. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

5. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

6. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
7. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах
8. Організація обліку власного капіталу підприємства України

9. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

10. Аудит статутного капіталу

11. Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів

12. Міжнародна міграція капіталу

13. Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

14. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

15. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

16. Інвестиції в основний капітал

Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие

17. Формування власного капіталу підприємств

18. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

19. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

20. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

21. Інвестиції в основний капітал

22. Капітал і виробничі фонди підприємства
23. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток
24. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

25. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

26. Ринок праці та капіталу

27. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

28. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

29. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

30. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

31. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

32. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Методы психогенетики

34. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

35. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

36. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

37. Методы и модели демографических процессов

38. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков
39. Добыча золота методами геотехнологии
40. Государственное регулирование экономики: формы и методы

41. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

42. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

43. Предмет и метод гражданского права

44. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

45. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

46. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

47. Финансовый контроль: формы, методы, органы

48. Эффективные методы изучения иностранных языков

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения

50. Соцреализм как метод искусства

51. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

52. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

53. Цивилизационные методы в изучении истории

54. Методы компьютерной обработки статистических данных
55. Решение транспортной задачи методом потенциалов
56. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

57. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

58. Обзор возможных методов защиты

59. Метод деформируемого многогранника

60. Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева

61. Методы прогнозирования основанные на нейронных сетях

62. Модифицированный симплекс-метод с мультипликативным представлением матриц

63. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах

64. Билеты, решения и методичка по Информатике (2.0)

Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические

65. Вычисление определённого интеграла с помощью метода трапеций на компьютере

66. Интегрирование методом Симпсона

67. Защита цифровой информации методами стеганографии

68. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним

69. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

70. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления
71. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)
72. Численные методы. Двойной интеграл по формуле Симпсона

73. Численные методы

74. Метод Зойтендейка

75. Метод конечных разностей или метод сеток

76. "Комплект" заданий по численным методам

77. Аксиоматический метод. Логическое строение геометрии

78. Расчет дифференциального уравнения первого, второго и третьего порядка методом Эйлера

79. Сетевые методы в планировании

80. Вычисление интеграла фукции f (x) (методом Симпсона WinWord)

Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. НАХОЖДЕНИЕ ВСЕХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ КОРНЕЙ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО МНОГОЧЛЕНА МЕТОДОМ ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА ПОПОЛАМ (БИСЕКЦИИ) И МЕТОДОМ ХОРД И КАСАТЕЛЬНЫХ С УКАЗАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ И УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОЙ КРАТНОСТИ КОРНЕЙ

82. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЯТИТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ АДАМСА – БАШФОРТА

83. Вычисление интегралов методом Монте-Карло

84. Построение решения задачи Гурса для телеграфного уравнения методом Римана

85. СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ В ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

86. Методы и приемы решения задач
87. Приближенный метод решения интегралов. Метод прямоугольников (правых, средних, левых)
88. Вычислительные методы алгебры (лекции)

89. Решение транспортной задачи методом потенциалов

90. Составление и решение нестандартных уравнений графоаналитическим методом

91. Некоторые дополнительные вычислительные методы

92. Метод прогонки решения систем с трехдиагональными матрицами коэффициентов

93. Итерационные методы решения систем линейных уравнений с неединственными коэффициентами

94. Формула Алексея Юрьевича Виноградова для начала вычислений по методу прогонки Годунова для краевых условий любой сложности

95. Электрографический метод - метод регистрации и анализа биоэлектрических процессов человека и животных

96. Механические и хирургические методы контрацепции

Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители

97. Карл Леонгард: методы диагностики личности

98. Стафилококки. Выявление резистентности к метициллину и другим b-лактамным антибиотикам методом скрининга

99. МЕТОДЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ. ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.