Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

. ПЛАН Вступ Ресурсний потенціал підприємства житлово-комунального господарства та управління процесом відтворення економічних ресурсів. Результати й ефективність діяльності підприємства житлово-комунального господарства Шляхи підвищення ефективності використання економічних ресурсів на підприємстві ЖКГ Висновок Список використаної літератури Вступ Однієї з важливих задач, вирішенню якої в даний час має займатися держава і, у більшому ступені, самі підприємства житлово-комунальної сфери є задача формування нової системи прогнозування і планування розвитку як окремих підприємств так і структурних одиниць цих підприємств. На мій погляд, акцент у вирішенні цієї задачі повинний бути зміщений у бік здатності задовольняти потреби і максимально враховувати інтереси споживачів на всіх стадіях виробництва продукції та послуг. Крім того, більш актуальним питанням необхідно вважати не тільки здатність виробляти товари і послуги і задовольняти потреби, але і які обсяги ресурсів при цьому будуть витрачені. Для оцінки пропонується використовувати систему показників економічної та підприємницької могутності підприємства, що враховує величину накопичених ресурсів, ступінь використання потенційних можливостей. У вітчизняній практиці для оцінки економічної могутності використовувався такий показник, як економічний потенціал господарської системи. Наприкінці 1970-х, початку 1980-х р.р. вийшло багато публікацій по різних аспектах поняття потенціал. У більшості робіт відзначається важливість вивчення проблем оцінки потенціалу і вказується на існування значних розходжень у визначенні самого поняття потенціал, його сутності, складу і співвідношення з іншими категоріями. В етимологічному значенні термін „потенціал” походить від латинського . У словнику іноземних слів Васюкова приводиться тлумачення терміна як міць, сила. В етимологічному словнику російської мови відзначається походження слова „потенційний” як запозиченого в 19 столітті з французької мови, де po e іel з латинського po e іalіs похідного від po e s „здатний” буквально „здатний бути”. У Великій Радянській Енциклопедії приводиться визначення терміна „потенціал” як „засоби, запаси, джерела, що є в наявності і здатні бути мобілізовані, приведені в дію, використані для досягнення визначених цілей, здійснення плану; рішення якої-небудь задачі; можливості окремої особи, суспільства, держави у визначеній області”. Широке трактування значеннєвого змісту терміна „потенціал” приведена у Великій Радянській Енциклопедії дозволяють застосувати його до різних галузей науки і діяльності людини в залежності від того, про яку силу, засоби, запаси, джерела, ресурси йде мова. Зміст економічного потенціалу складають два компоненти: об'єктивний - сукупність трудових, нематеріальних, матеріальних і природних ресурсів, залучених і не залучених по яким-небудь причинам у виробництво; суб'єктивний - здатності працівників, колективів до використання ресурсів і створенню максимального обсягу матеріальних благ і послуг і здатності управлінського апарата підприємства, організації, галузі, господарської системи в цілому до оптимального використання наявних ресурсів.

Для оцінки економічного потенціалу використовують наступні показники: чисельність населення; чисельність трудових ресурсів; основні виробничі і невиробничі фонди; валовий суспільний продукт і національний доход; обсяги мінеральних, сировинних, водяних, енергетичних і інших ресурсів; обсяг продуктивних сил; обсяг випуску промислової продукції; Дослідження питання ресурсного потенціалу підприємства житлово-комунального господарства є основною метою написання даної курсової роботи. Курсова робота складається з трьох розділів, у яких послідовно розглядаються питання, пов’язані з формуванням ресурсного потенціалу підприємства ЖКГ та методам визначення його ефективності. 1. Ресурсний потенціал підприємства житлово-комунального господарства та управління процесом відтворення економічних ресурсів. Характеристика трудових ресурсів підприємства. Розрізняють поняття &quo ;трудові ресурси&quo ; і &quo ;трудові ресурси підприємства (персонал)&quo ; підприємства. Трудові ресурси - це частина населення працездатного віку, що володіє необхідним фізичним розвитком, знаннями і практичним досвідом для роботи в народному господарстві. До трудових ресурсів відносять як зайнятих, так і потенційних працівників. Трудові ресурси підприємства (персонал) - це сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві і які входять у його обліковий склад. Усі працівники підприємства поділяються на дві групи: промислово-виробничий персонал, зайнятий виробництвом і його обслуговуванням; непромисловий персонал, зайнятий в основному в соціальній сфері діяльності підприємства. По характеру виконуваних функцій промислово-виробничий персонал (ПВП) підрозділяється на чотири категорії: робітників, керівників, фахівців і технічних виконавців (службовців). Робітники - це працівники, безпосередньо зайняті виробництвом продукції (послуг), ремонтом, переміщенням вантажів і т.п. До них також відносяться прибиральниці, двірники, гардеробники, охоронці. У залежності від характеру участі у виробничому процесі робітники, у свою чергу, поділяються на основних (виробляючих продукцію) і допоміжних (обслуговуючий технологічний процес). Керівники - працівники, що займають посади керівників підприємств і їхніх структурних підрозділів (функціональних служб), а також їхні заступники. Фахівці - працівники, що виконують інженерно-технічні, економічні й інші функції. До них відносяться інженери, економісти, бухгалтери, соціологи, юрисконсульти, нормувальники, техніки й ін. Технічні виконавці (службовці) - працівники, що здійснюють підготовку й оформлення документів, господарське обслуговування (діловоди, секретарі-друкарки, табельники, креслярі, копіювальниці, архіваріуси, агенти й ін.). Співвідношення працівників по категоріях характеризує структуру трудових ресурсів підприємства. У залежності від характеру трудової діяльності персонал підприємства підрозділяють по професіях, спеціальностям і рівню кваліфікації. Професія - визначений вид діяльності (занять) людини, обумовлений сукупністю знань і трудових навичок, придбаних у результаті спеціального навчання.

Спеціальність - вид діяльності в рамках тієї чи іншої професії, що має специфічні особливості і жадає від працівників додаткових спеціальних знань і навичок. Наприклад: економіст-плановик, економіст-бухгалтер, економіст-фінансист, економіст-трудовик у рамках професії економіста. Чи: слюсар-наладчик, слюсар-монтажник, слюсар-сантехник у рамках робочої професії слюсаря. Кваліфікація - ступінь і вид професійної підготовки працівника, наявність у нього знань, уміння і навичок, необхідних для виконання роботи чи функцій визначеної складності, що відображається в кваліфікаційних (тарифних) розрядах і категоріях. Для характеристики трудового потенціалу підприємства житлово-комунального господарства використовується ціла система показників. Кількісна характеристика персоналу виміряється в першу чергу такими показниками, як облікова, явочна і середньоспискова чисельність працівників. Облікова чисельність - це кількість працівників облікового складу на визначену дату з обліком прийнятих і вибулих за цей день працівників. Явочна чисельність включає лише працівників, що з'явилися на роботу. Для визначення чисельності працівників за визначений період використовується показник середньоспискової чисельності. Середньоспискова чисельність працівників за місяць визначається як частка від розподілу суми всіх облікових даних за кожний день на календарне число днів у місяці. При цьому у вихідні і святкові дні показується облікова чисельність працівників за попередню дату. Середньоспискова чисельність працівників за квартал (рік) визначається шляхом підсумовування середньомісячної чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства в кварталі (року) і розподілу отриманої суми на 3 (12). Рух працівників на підприємстві (оборот) характеризують наступні показники: - коефіцієнт обороту по прийому - це відношення чисельності всіх прийнятих працівників за даний період до середньоспискової чисельності працівників за той же період; - коефіцієнт обороту по вибуттю - це відношення усіх вибулих працівників до середньосписковаої чисельності працівників; - коефіцієнт плинності кадрів - це відношення вибулих з підприємства по неповажних причинах (з ініціативи працівника, через прогули й ін.) до середньоспискової чисельності (визначається за визначений період). Для оцінки персоналу підприємства можна використовувати також показники, що визначають: Рівень дисципліни = ; Відношення чисельності а) окремих категорій працюючих = б) Розрахунок чисельності працюючих - найважливіша задача визначення обґрунтованої потреби в кадрах для забезпечення безперебійного виробничого процесу на підприємстві. Планові розрахунки по кожній категорії працюючих ведуться з застосуванням різних методів визначення необхідної їхньої чисельності. Розрахункова чисельність промислово-виробничого персоналу на плановий період визначається виходячи з базисної чисельності (Чб), планованого індексу зміни обсягу виробництва (Jq) і відносної економії чисельності, отриманої в результаті пофакторних розрахунків росту продуктивності праці (ЭЧ): Чп =Чб Jq ЭЧ. Керування персоналом зв'язано з розробкою і реалізацією кадрової політики, основними цілями якої є: - задоволення потреби підприємства в кадрах; - забезпечення раціонального розміщення, професійно-кваліфікаційного і посадового просування кадрів; - ефективне використання трудового потенціалу підприємства; Реалізація цих цілей припускає виконання багатьох функцій, а саме: планування, наймання і розміщення робочої сили, включаючи добір, орієнтацію й адаптацію; навчання, підготовку і перепідготовку працівників, підвищення кваліфікації; оцінку персоналу (проведення атестації працівників, просування по службі й організація кар'єри); визначення умов наймання, праці і його оплати; мотивацію праці і дотримання дисципліни; забезпечення формальних і неформальних зв'язків, створення сприятливого психологічного клімату в колективі; реалізацію соціальних функцій (пільгове харчування на підприємстві, допомога родині, організація відпочинку й ін.)

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

2. Управління якістю на підприємстві

3. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

4. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

5. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

6. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
7. Економічний аналіз підприємств
8. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

9. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

10. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

11. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

12. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

13. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

14. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

15. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

16. Стратегічне планування і управління на підприємстві

Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

18. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

19. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

20. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

21. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

22. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
23. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві
24. Підвищення економічних показників державного підприємства

25. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

26. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

27. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

28. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

29. Податок на прибуток підприємств

30. Суть комерційної діяльності на підприємстві

31. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

32. Організація оплати праці на підприємстві

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Реструктуризація підприємств

34. Історія економічних учень

35. Роль власності у соціально-економічних процесах

36. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

37. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

38. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
39. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві
40. Кредитування підприємств

41. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

42. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

43. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

44. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

45. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

46. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

47. Бухгалтерський облік на підприємстві

48. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

49. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

50. Облік доходів підприємств

51. Облік неопераційних витрат на підприємстві

52. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

53. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
55. Організація облікового процесу на підприємстві
56. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

57. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

58. Ревізійні комісії підприємств і організацій

59. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

60. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

61. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

62. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

63. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

64. Правовий статус комунальних підприємств

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

65. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

66. Математичне моделювання економічних систем

67. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

68. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

69. Комерційна діяльність підприємств

70. Маркетингові дослідження на підприємстві
71. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств
72. Організація обліку на торгівельному підприємстві

73. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

74. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

75. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

76. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

77. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

78. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

79. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

80. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки

81. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

82. Дослідження та розробки на підприємстві

83. Організація виробництва на металургійному підприємстві

84. Особливості діяльності інноваційних підприємств

85. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

86. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування
87. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
88. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

89. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

90. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

91. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

92. Бізнес-планування на підприємстві

93. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

94. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

95. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

96. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные
Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

97. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

98. Інноваційний розвиток готельних підприємств

99. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.