Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Економетричні моделі в економіці країни

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

1. роль і місце економетричних моделей в управлінні економічними системамиСучасні методи управління економічними системами та процесами базуються на широкому використанні математичних методів та ЕОМ. Застосовувати математику для розв’язування певних економічних задач почали дуже давно, сотні років тому. Але протягом останніх 50-60 років, коли економічна наука сягнула певних рубежів у своєму розвитку i в ній постали задачі, які не вдається розв’язати за допомогою традиційних економічних методів, математика посіла в цій науці одне з основних місць. Сформувався напрям теоретично-практичних досліджень – економiко-математичне моделювання. Математичне моделювання є вираженням процесу матем5атизації наукового економічного знання. Математика, проникаючи в сутність економічної науки, приносить із собою точність та унiверсальнiсть розв’язків, строгість i довершеність наукових концепцій. З розвитком математики, електронно-обчислювальної техніки, загальнометодологічних та економічних наук дедалі ширше використовують математичні моделі. Математична модель об’єкта (процесу, явища) містить три групи елементів: 1) характеристику об’єкта, яку потрібно визначити (невiдомi величини), – вектор Y = (yi); 2) характеристики зовнiшнiх (щодо модельованого об’єкта) умов, які змінюються, – X (xi); 3) сукупність внутрiшнiх параметрів об’єкта – А. Множини параметрів X і A можуть розглядатись як екзогенні величини (тобто такі, які визначаються поза рамками моделі), а величини, що належать вектору Y, - як ендогенні (тобто такі, які визначаються за допомогою моделі). Математичну модель можна тлумачити як особливий перетворювач зовнiшнiх умов об’єкта Х (входу) на характеристики об’єкта Y(виходу), які мають бути знайдені. Залежно від способу вираження спiввiдношень між зовнішніми умовами, внутрiшнiми параметрами та характеристиками, які мають бути знайдені, математичні моделі поділяються на дві групи: структурні та функцiональнi. Структурні моделі відбивають внутрішню органiзацiю об’єкта: його складові, внутрiшнi параметри, їх зв’язок із «входом» i «виходом» i т. ін. Розрізняють три види структурних моделей: 1) Yi = fj(A, X) (j О J); (1.1) 2) Yi(A, X, Y) = 0(i О I); (1.2) З) iмiтацiйнi моделі. У моделях першого виду всі невiдомi величини подаються у вигляді явних функцій від зовнiшнiх умов i внутрiшнiх параметрів об’єкта. У моделях другого виду невiдомi визначаються одночасно із системи I рівнянь, нерівностей i т. ін. В iмiтацiйних моделях невiдомi величини визначаються також одночасно із вхідними параметрами, але конкретний вигляд спiввiдношень невідомий. Моделі типу (1.1), (1.2) можна розв’язати за допомогою чисельних алгоритмів. Можливості побудови моделей (1.1) практично необмежені. Для розв’язування задачі (1.2), яка не зводиться до задачі (1.1), необхідно мати спеціальний алгоритм, за яким не тільки знаходять розв’язки, а й виявляють загальні властивості розв’язків, що не залежать від конкретних параметрів задачі. Імiтацiйнi моделі не зводяться до чітко визначених математичних задач, а тому потрібно знаходити особливі способи для відшукання розв’язків.

Такі моделі виникають у разі спроб дати математичний опис особливо складних об’єктів (складних систем). Для дослідження цих об’єктів (систем) використовуються порівняно нові математичні методи: теорія випадкових процесів, теорія ігор та статистичних рішень, теорія автоматів і т. ін. Активну роль у процесі такого моделювання відіграють ЕОМ. Імітаційні моделі не мають чіткого зображення внутрішньої організації (структури) об’єкта, i тому їм належить проміжне місце між структурними та функціональними моделями. Основна ідея функціональних моделей – пізнання сутності об’єкта через найважливiшi прояви цієї сутності: дiяльнiсть, функціонування, поводження. Внутрішня структура об’єкта при цьому вивчається, а тому iнформацiя про структуру не використовується. Функціональна модель описує поводження об’єкта так, що, задаючи значення «входу» Х, можна дістати значення «виходу» Y (без участі інформації про параметри): Y = A (X). (1.3) Побудувати функціональну модель - означає знайти оператор А, який пов’язує Х i Y. Вiдмiнностi між структурними та функціональними моделями мають відносний характер. Вивчення структурних моделей дає одночасно цінну iнформацiю про поводження об’єкта. Водночас вивчення функціональних моделей супроводжується формулюванням гіпотез про внутрішню структуру об’єкта. Економетричнi моделі належать до функціональних моделей. Вони кiлькiсно описують зв’язок між вихідними показниками Х економічної системи та результативним показником Y. У загальному вигляді економетричну модель можна записати так: Y = f (X, u) (1.4) де Х – вихiднi економiчнi показники; u – випадкова, або стохастична, складова. Показники Х бувають детермінованими i стохастичними. Адитивна складова u - це випадкова змінна, а отже, з огляду на те, що залежна змінна Y залежить від u, вона також стохастична. Звідси випливає висновок: економетрична модель є стохастичною. Побудова i дослідження економетричних моделей мають певні особливості. Ці особливості пов’язані з тим, що економетричнi моделі є стохастичними. Вони описують кореляційно-регресiйний зв’язок між економічними показниками. Цей зв’язок кiлькiсно характеризує наявні закономiрностi економічних процесів та явищ. Отже, щоб побудувати економетричну модель, необхідно: 1) мати достатньо велику сукупність спостережень даних; 2) забезпечити однорiднiсть сукупності спостережень; 3) забезпечити точність вихідних даних. 2. економетрична модель і проблеми економетричного моделюванняЕконометричне моделювання реальних соцiально-економiчних процесів i систем, як правило, спрямоване на досягнення двох типів кінцевих прикладних результатів: отримання прогнозу економічних показників, що характеризують стан та розвиток економічної системи; iмiтування різних можливих сценаріїв соцiально-економiчного розвитку економічної системи (багатоваріантний сценарій, розрахунки, ситуаційне моделювання). У постановці задач економетричного моделювання доцільно визначати їхній iєрархiчний рівень i тип. Поставлені задачі можуть належати до макрорівня (країна, міждержавний аналіз), мезорiвня (регіони всередині країни) i мiкрорiвня (підприємства, фірми, сім’я) i бути спрямованими на розв’язок питань iнвестицiйної, фінансової або соціальної політики, ціноутворення, розподільних відносин i т.

ін. Економетрична модель містить набір регресійних рівнянь, що описують стохастичні зв’язки між досліджуваними економічними показниками, а також певні тотожності, які характеризують спiввiдношення між економічними показниками. Найпоширеніший математичний вид досліджуваних взаємозв’язків лiнiйний (відносно параметрів) i адитивний за формою. При цьому можливі ситуації, коли одні й ті самі показники в одних рівняннях вiдiграють роль пояснюваних змінних, а в інших – пояснювальних (такі моделі називають системами одночасних рівнянь). До основних проблем економетричного моделювання належать: iдентифiкацiя змінних та висування гіпотези про специфiкацiю моделі; специфiкацiя економетричної моделі; методи оцінювання параметрів моделі; верифiкацiя моделі; прогноз пояснюваних змінних на основі моделі. Розв’язання цих проблем значною мірою базується на математично-статистичному iнструментарiї. Велика увага приділяється методам багатовимірного аналізу i, передусім, методам розпізнавання соцiально-економiчних образів, їх типологiзацiї. 3. формування сукупності спостереженьПоняття сукупності спостережень є основою економетричного моделювання. Потрібно розрізняти одиницю спостереження – джерело даних і одиницю сукупності – носія ознак, що підлягають спостереженню. Ці поняття найбільш чітко розрізняються в соцiально-економiчнiй статистиці. Наприклад, під час перепису населення одиницею спостереження буде сім’я, а одиницею сукупності – окрема людина. У разі статистичних досліджень із застосуванням методів багатовимірного статистичного аналізу ці поняття часто збігаються. Тому в економетричному моделюванні здебільшого йтиметься про одиницю сукупності. Сукупність спостережень можна подати у вигляді впорядкованого набору (матриці) даних параметрами , m, , де – кiлькiсть одиниць сукупності (i = ); m – кiлькiсть ознак, які описують кожну одиницю (j = ); Т – проміжок часу, за який вивчається ознака певного спостереження ( = ). Наприклад, якщо через x позначити певну ознаку спостереження, то потрібно записати так: xij, або хij , що означає j-та ознака i-го спостереження в період . За одиницю сукупності спостережень часто беруть певний економічний об’єкт, що функціонує. Вибрати одиницю сукупності – означає визначити рівень об’єкта моделювання (наприклад, великий технологічний агрегат, цех, підприємство, галузь i т. ін). Розрізняють три способи формування вибірки: часову, просторову i просторово-часову. Якщо сукупність спостережень вивчається у статиці (просторова вибірка), то всі дані можна зобразити у вигляді матриці розміром Ч m, в якій кожний рядок несе iнформацiю про одиницю вибіркової сукупності, а стовпець характеризує певну ознаку. Часова вибірка містить набір значень ознак функціонування окремого об’єкта в динамiцi m Ч , тобто по суті складається з двовимірного чи багатовимірного часового ряду. Просторово-часова вибірка являє собою комбiнацiю просторової i часової вибірок Ч m Ч . Проблема формування сукупності спостережень та її однорiдностi досить важлива в економетричному моделюванні, бо економетрична модель кiлькiсно описує закономiрнiсть формування економічних процесів та явищ.

Скажи кто-нибудь людям: "Аннулируйте свидетельства вашей розни - грамоты с восковыми печатями, трофейные стяги, произведения искусства и пр., и вечная окаянная вражда исторгнется из ваших душ и мыслей!" - никто на такое не пойдет. Во имя опять же культурного наследия. Бормоча при этом школьную ектенью "на краю дороги стоял дуб...". HIS MASTERS VOICE В Академию художеств въехал цирковой шарабан (или, если угодно, "телега жизни") Бориса Мессерера. Въехал, вкатился, вдилидонился способ жизни (а если желаете - модель бытования) и прямоугольниками офортов, холстами, композициями, театральными макетами, зонтиками, граммофонами и криками живых попугаев внедрил в анфилады строгого и высокомерного учреждения всевозможные художества, сиречь живой голос своего хозяина - his masters voice. Именно так стояло написано на круглом пластиночном ярлыке старых пластинок, где была изображена некая собаченция, внимавшая граммофону, который, как мне доподлинно известно, находится сейчас в коллекции Бориса Мессерера, одного из самых заметных людей Москвы, всегда окруженного завидными и знаменитыми друзьями, родовитого (родители: незабвенный балетный педагог Асаф Мессерер и первая московская красавица, актриса немого кино Анель Судакевич), проживающего на одном из импозантнейших московских чердаков в сердечном союзе с несравненной Беллой Ахмадулиной

1. Філософські засади європейської моделі розвитку України

2. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

3. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

4. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

5. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

6. Громадянство України
7. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)
8. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

9. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

10. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

11. Історія України

12. Історія соборності України

13. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

14. Господарство України періоду утвердження капіталізму

15. Походження людини та її поява на території України

16. Історія держави та права України

Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое

17. Культура України в 30-х рока

18. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

19. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

20. Податкова політика України

21. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

22. Загальна характеристика конституції України
23. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
24. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

25. Поняття, форма та функції Конституції України

26. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

27. Суверенітет України

28. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

29. Бюджет України: актуальні проблеми

30. Державній бюджет України

31. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

32. Управління фінансами України

Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

33. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

34. Організаційна система управління природокористуванням України

35. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

36. Інтеграція України у світове господарство

37. Використання трудових ресурсів Західної України

38. Міжнародний ринок туристичних послуг України
39. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
40. Особливості перехідної економіки України

41. Роль і значення АПК для господарства України

42. Авіаційний транспорт України

43. Чорна металургія України

44. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

45. Банківська система України

46. Механізм кредитування банками України

47. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

48. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы

49. Закон україни про міліцію

50. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

51. шпори з цивільного права України

52. Заповідники України

53. Культура та побут населення України

54. Легка промисловість України i транспорт
55. Сільське господарство i харчова промисловість України
56. Електроенергетика України

57. Регіональний розвиток харчової промисловості України

58. Зародження партійно-радянської преси України

59. Проблеми золотоносності надр України

60. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

61. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

62. Верховна Рада України в системі органів влади

63. Ґрунти України

64. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг

65. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

66. Етикет України та Росії

67. Методики оцінки фінансового стану банків України

68. Національний банк України

69. Національний Банк України

70. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України
71. Ринок цінних паперів України
72. Страховий ринок України

73. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

74. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

75. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

76. Функції Національного банку України

77. Банківська система України

78. Банківська система України та проблеми її реформування

79. Державний ощадний банк України

80. Негативні фактори, що впливають на населення України

Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры

81. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

82. Геоботанічне районування України

83. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

84. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

85. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

86. Сільськогосподарські регіони України
87. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України
88. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

89. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

90. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

91. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

92. Аудиторська перевірка Національного банку України

93. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

94. Соціальна інфраструктура України

95. Тваринний і рослинний світ України

96. Характеристика Причорноморського регіону України

Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Хімічна промисловість в України

98. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

99. Регіональна економіка сільського господарства України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.