Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ДИПЛОМНА РОБОТА «Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав» ЗМІСТ ВСТУП РОздІл 1. Загальна характеристика юридичної відповідальності за ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ 1.1 Поняття, ознаки і принципи правової відповідальності за порушення авторських та суміжних прав 1.2 Правопорушення як підстава притягнення до відповідальності за порушення авторських та суміжних прав 1.3 Правове регулювання відповідальності за порушення авторських та суміжних прав та їх захист РОздІл 2. ВИДИ юридичної відповідальності за ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ 2.1 Цивільно-правова відповідальність за порушення авторських та суміжних прав 2.2 Адміністративно-правова відповідальність за порушення авторських та суміжних прав 2.3 Кримінально-правова відповідальність за порушення авторських та суміжних прав РОздІл 3.Основні напрямки вдосконалення ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ 3.1 Прогалини в законодавстві та заходи щодо вдосконалення цивільного законодавства про відповідальність за порушення авторських прав та суміжних прав 3.2 Прогалини в законодавстві та заходи щодо вдосконалення адміністративного та кримінального законодавства про відповідальність за порушення авторських прав та суміжних прав ВИСНОВКИ Список використаних джерел ВСТУП Актуальність. ХХІ ст. справедливо називають століттям інтелектуальної власності. Адже щодоби з’являються нові літературні, художні, музичні твори різноманітних жанрів та напрямів. Вже понад два століття людство усвідомлює необхідність ефективної правової охорони авторського і суміжних прав. Стаття 54 Конституції України, що має пряму дію, гарантує кожному волю творчості і передбачає охорону інтелектуальної власності законом/ Запорукою сучасного процесу гуманізації законодавства і цивілізованого прогресу є вільне та ефективне здійснення людиною своїх прав і свобод, у тому числі права на творчість, результати якої захищаються державою. Це забезпечується шляхом надання учасникам відносин свободи у здійсненні своїх прав і державної допомоги особам з боку уповноважених державних органів. Власне, демократична правова держава існує для того, щоб допомагати та сприяти людині у здійснені нею прав і законних інтересів, охороні та захисту їх у разі порушення. Згідно з Конституцією України права і законні інтереси фізичних осіб становлять основний зміст діяльності держави в особі її органів. Отже, держава самостійно повинна забезпечувати цей захист шляхом своєчасного видання нормативних актів, що регулюють суспільні відносини у сфері авторського права та суміжних прав й відповідають вимогам сьогодення та введення їх в дію, контролюючи правильність їх застосування на практиці. Людина має право користуватися усіма правами та свободами, наданими їй державою, в повній мірі, проте не порушуючи при цьому прав та свобод інших людей. У випадку виявлення такого порушення, до винуватої особи державою передбачається застосування засобів штрафного, карального характеру або обмеження прав чи благ – в якості відповідальності за правопорушення та відновлення порушеного права постраждалій особі.

Законодавець в нормативних актах окреслює, які саме протиправні діяння спричиняють наслідком притягнення до тієї чи іншої відповідальності, а також окреслює види та межі відповідальності за різни види правопорушення. Чим більше суспільна небезпечність правопорушення та тяжчі наслідки, які воно спричинило, тим суворіше передбачається покарання за їх вчинення. Теоретичні висновки, оцінки та практичні рекомендації, які викладені в дипломній роботі, ґрунтуються на аналізі чинного законодавства, практики його застосування та загальних здобутках теорії держави і права, цивілістичної та адміністративно-правової наук, а також на працях вчених-юристів: А.Б. Авер’янова, А.Б. Агапова, С.С. Алексєєва, О.М. Бандурки, Д.Н. Бахраха, Ю.П. Битяка, Г.П. Бондаренко, В.І. Дахно, А.С. Васильєва, О.В. Дяченка, О.А. Єпіфанова, В.І. Жукова, Д.А. Керімова, Л.В. Коваля, А.Т. Комзюка, Н.М. Мироненко, М.І. Панова, О.А. Підопригори, О.О. Підопригори, Н.О. Саніахметової, О.Ф. Скакун, М.М. Тищенка, Р.Б. Шишки та інших. Питанням юридичної відповідальності за порушення авторських та суміжних прав присвячені деякі наукові праці вчених, що розкривають окремі її аспекти. Так, у галузі цивільно-правового захисту та охорони авторського права та суміжних прав проблеми відповідальності досліджували такі вчені як О.А. Підопригори, С.Д. Святоцького, І.В. Венедіктова, О.В. Розгон та ін. Важливий науковий внесок в дослідження кримінальних злочинів у сфері авторського права та суміжних прав внесли М.І. Бажанов, Л.П. Брич, В.О. Навроцький, В.В. Сташис, Ю.М. Сухов, В. Сташис, В. Тацій та ін. Загальнотеоретичні проблеми адміністративної відповідальності глибоко досліджувалися у працях таких вчених-адміністративістів, як Д.Н. Бахрах, І.А. Ґалаґан, А.С. Дугенець, Б.М. Лазарев, С.С. Студенікін, О.М. Якуба та тощо. В Україні право інтелектуальної власності взагалі та авторське право й суміжні права зокрема відносно нове правове явище, яке хоча й побудоване на тих же засадах, що і в інших країнах, але ще не забезпечене належним чином ні матеріально, ні організаційно, ні законодавчо. Саме це і зумовило вибір цієї теми для написання дипломної роботи, яка є новим напрямком творчого пошуку. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами. Дипломна робота спеціаліста виконана відповідно до планів наукових досліджень Феодосійської фінансово-економічної академії, за комплексною науковою темою кафедри «Правознавство» «Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав». Метою роботи є теоретичне обґрунтування і розробка методичних принципів вдосконалення юридичної відповідальності за правопорушення, що скоюються щодо авторських та суміжних прав. Для досягнення мети в роботі були поставлені наступні завдання: проаналізувати сутність, ознаки та підстави юридичної відповідальності за правопорушення, що скоюються у сфері авторського права та суміжних прав, виділити види відповідальності за порушення у цій сфері в основних галузях права; охарактеризувати правові засоби забезпечення прав і свобод фізичних та юридичних осіб щодо захисту авторського права та суміжних прав від протиправних посягань та визначити роль і місце серед них юридичної відповідальності; розглянути ступінь захищеності відповідним законодавством прав і свобод осіб у сфері авторського права та суміжних прав та визначити прогалини у цій сфері; визначити напрямки удосконалення законодавства про юридичну відповідальність за порушення авторського права та суміжних прав.

Об’єктом дослідження є правовідносини, у сфері яких виникають порушення авторських та суміжних прав, і які пов’язані з притягненням винних осіб до адміністративної відповідальності. Предметом дослідження є система нормативних актів та правова дійсність регулювання авторського права та суміжних прав в Україні. Методи дослідження. Методологічною основою дипломної роботи є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Для загальної характеристики юридичної відповідальності за порушення авторських та суміжних прав використовувалися формально-догматичний (юридико-технічний) метод, за допомогою формально-логічних прийомів: аналізу і синтезу, індукції та дедукції, абстракції та інших, що сприяють встановленню зовнішніх ознак правових явищ, (підрозділ 1.1); за допомогою системно-структурного методу досліджувалось правопорушення як підстави притягнення до відповідальності за порушення авторського права та суміжних прав, за допомогою структурно-логічного та порівняльно-правового методів здійснено аналіз структурних елементів порушення у сфері авторського права та суміжних прав (підрозділ 1.2). Як загальнонауковий метод використовувався системний підхід (підрозділи 1.2., 1.3., 3.1., 3.2.). Методи класифікації‚ групування‚ структурно-логічний застосовувалися для виділення окремих видів відповідальності за порушення авторського права та сумісних прав (підрозділ 2.1, 2.2., 2.3.); компаративний метод і документальний аналіз використовувались для розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства про юридичну відповідальність за порушення у сфері авторського права та суміжних прав (підрозділ 3.1, 3.2.); за допомогою історико-правового методу досліджувались процеси становлення правового забезпечення кримінально-правової відповідальності за порушення у сфері у авторського права та суміжних прав (підрозділ 1.3). Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що робота являє собою комплексне дослідження особливостей юридичної відповідальності за порушення у сфері авторського права та суміжних прав: виявлені підстави юридичної відповідальності за правопорушення, що скоюються у цій сфері та види таких порушень; визначено ступінь захищеності цивільним, адміністративним та кримінальним законодавством прав і свобод осіб у сфері авторського права та суміжних прав; та визначити прогалини у цій сфері та шляхи їх подолання. Практичне значення дослідження полягає в розробці проекту закону про внесення змін до діючих законів України про юридичну відповідальність за порушення авторських та суміжних прав з метою вдосконалення нормативно-правових актів. Інформаційне забезпечення дослідження включає: законодавчі і нормативні акти з питань порушення авторського права та суміжних прав, підручники й ресурси всесвітньої мережі Інтернет. Структура дипломної роботи. Робота складається з введення, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел. У першому розділі дана загальна характеристика юридичної відповідальності за порушення авторських та суміжних прав. Зокрема, дане визначення поняттю правової відповідальності за порушення авторського права та суміжних прав, окреслені ознаки і принципи правової відповідальності за порушення авторського права та суміжних прав; розкрите поняття правопорушення як підстави притягнення до відповідальності за порушення авторських і суміжних прав; розглянуте правове регулювання відповідальності за порушення авторських та суміжних прав та засоби їх захисту.

А могла б пролитися кров українських юнаків, що несли службу на кораблях. Якби сталися жертви, Україна також несла б відповідальність за цей конфлікт, оскільки флот підпорядковувався двом президентам. Тому 12 квітня 1993 року міністр оборони України Костянтин Морозов телеграфував командувачу ЧФ, що забороняє походи кораблів ЧФ в район Грузино-Абхазького конфлікту. Щоправда, крім спроб втрутитися у внутрішні справи Грузiї, кораблі Чорноморського флоту виконали й миротворчу мiсiю — евакуювали з Абхазiї тисячі біженців. А з Ялтинської угоди і далі збиткувалися. Перелік порушень був величезний — односторонньо змінили органiзаційно-штатну структуру частин, передислокували кораблі, списали й розітнули 13 вертольотів, розконсервували десантні кораблі, розформували ескадру, вивезли архівні документи Чорноморського флоту у Гатчину... Пізніше Едуард Балтiн у своїх спогадах в “Незалежному військовому огляді” (№6, 1996 р.) напише: “Перші шість місяців після мого призначення від керівництва Росії не було жодного телефонного дзвінка

1. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

2. Кримінальна відповідальність

3. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

4. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

5. Кримінальна відповідальність медичних працівників

6. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність
7. Звільнення від кримінальної відповідальності
8. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

9. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

10. Сутність і зміст педагогічної етики

11. Анализ и практика применения ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав)

12. Давність у кримінальному праві

13. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

14. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

15. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

16. Убийство, предусмотренное п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ: уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации

Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры

17. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

18. Інтелектуальна власність та авторське право

19. Відповідальність за порушення податкового законодавства

20. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

21. Відповідальність за порушення законодавства про надра

22. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання
23. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості
24. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

25. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

26. Адміністративна відповідальність

27. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

28. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

29. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

30. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

31. Юридична відповідальність

32. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Відповідальність за податкове правопорушення

34. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

35. Відповідальність у міжнародному праві

36. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

37. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

38. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр
39. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи
40. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

41. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

42. Сутність та зміст сучасного менеджменту

43. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

44. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

45. Страхування відповідальності

46. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

47. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

48. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

49. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

50. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

51. Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники

52. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

53. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

54. Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство
55. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль
56. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

57. Особливості патогенезу гіперметаболізму у системній запальній відповіді організму при тяжкій механічній травмі

58. Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу

59. Сутність та зміст контролю

60. Євангельська відповідь на органічно-моралістичну критику юридичного розуміння спасіння

61. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

62. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил

63. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

64. Дальний Восток

Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили

65. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

66. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

67. Права человека, их закрепление в Конституции РФ

68. А. Гамильтон и американская Конституция

69. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

70. Освоение Сибири и Дальнего Востока
71. Открытие и освоение Дальнего Востока
72. Первая российская конституция

73. Анализ Конституции США и ее сравнение с Конституцией РФ 1993 года

74. Конституция Великобритании

75. Конституция США: Общая Характеристика

76. Сравнительный анализ Конституции Литовской и Латвийской Республик

77. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

78. Конституция Болгарии

79. Особенности конституции США

80. Классификация конституций

Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

82. Конституция - основной закон государства

83. Конституция Российской Федерации и ее развитие

84. Права и свободы граждан закрепленные в Конституции Российской Федерации (Контрольная)

85. Субъекты конституционного права на примере Конституции Российской Федерации. Перспективы развития

86. Права и обязанности Президента РФ по Конституции 1993 года
87. Толкование Конституции РФ
88. Конституция в киберпространстве: закон и свобода за электронной границей (english/russian)

89. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

90. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

91. Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.)

92. Причины колонизации Дальнего Востока царской Россией

93. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

94. Мошенничество (ст.159 УК РФ)

95. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

96. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

97. Банковская система в России и пути её дальнейшего развития

98. Внешняя торговля Дальнего Востока

99. Інвестиційна діяльність страхових компаній


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.