Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

СОЦIАЛIЗАЦIЯ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ Андрющенко Віктор Павлович кандидат педагогічних наук, доцент, кафедири теорії, історії музики і гри на музичних інструментах РВНЗ «Кримський гуманітарний університет». Постановка проблеми. Однiєю iз суттєвих проблем соцiалiзацiї особистості шляхом вдосконалення системи художньо - естетичного виховання студентів є розвиток їх естетичних iнтересiв i потреб. Для визначення рiвня естетичних iнтересiв велике значення має мотивацiя. Цим визначається глибина i усталенiсть установки на ту чi iншу суспiльно - корисну творчу дiяльнiсть. Питання готовностi до художньо-естетичноi дiяльностi треба розглядати з точки зору врахування ролi мотивацiї в психiчних процесах особистостi. Ця готовнiсть обумовлюється стiйкими мотивами в психiчних особливостях студентів. Iнтереси спонукають їх до знань, умiнь та навичок. Це один iз головних факторiв iх мотивацii у творчiй дiяльностi. Iнтерес в психологiчному розумiннi обумовлює спрямованість особистостi. Стан дослідження. С.Л. Рубiнштейн вiдзначав, що «iнтерес в психологiчному розумiннi є специфiчною спрямованістю особистостi, яка лище в кiнцевому рахунку зумовлює усвiдомлення її суспiльних iнтересiв». «Iнтерес - це єднiсть прояву внутрiшньої сутi суб’скта i вiдображення об’єктивного свiту, сукупнiсть матерiальних i духовних цінностей людської культури i свiдомостi суб’єкта» . стверджує Б.М. Теплов. Отже, iнтерес є важливою спонуковуючою силою до оволодіння знаннями, розширення світогляду студентів, до збагачення змiсту їх психiчного життя. Пiд iнтересом ми розумiємо таке вiдношення до предмета, яке створює тенденцiю звертати увагу на нього» . Cамий факт напрямку нашої свiдомостi на який-небудь предмет чи явище називається увагою. Характеризуючи напрямок уваги особистостi, ми, перш за все звертаємося до змiсту i обсягу її iнтересiв, але видiлення iнтереса як головного в психiчнiй сферi особистостi до сприймання естетичного було б не вiрним. Iнтерес i спрямованість повиннi опиратись на свiтогляднi орiєнтири особистостi, на їх глибину i значення для того, щоб не бути вузькими i обмеженими. Виклад основних положень. Щоб сприймати естетичнi явища дiйсностi i реалiзовувати їх в творчостi, студенти повиннi мати розвиненi естетичнi iнтереси, якi спирались би на значнi свiтогляднi орiєнтири. Iнтереси проявляються в особистостi через iндивiдуальнi якостi в специфiчних психiчних процесах: iнтелектуальних, емоцiйних, вольових, вони стимулюють творчу дiяльнiсть. Естетичнi iнтереси впливають на всi компоненти психiки людини: сенсорнi, моторнi, емоцiйнi, тому цiлеспрямоване естетичне виховання в єдностi з iндивiдуальними психiчними властивостями особистостi, її готовнiстю до естетичного сприймання переходять у процесi виховання в потребу i стають важливим фактором формування особистостi. Естетичнi потреби більш або менш глибоко i органiчно включаються в свiдоме життя, в цiлий свiт найтонших почуттiв i переживань. Потребова естетична активнiсть переходить в цiльову, мотивацiйну потребу, стає механiзмом появи сенсу життя, його перспектив.

Розвиток особистостi знаменується усвiдомленням для неї найбiльш значущих мотивiв i призводить до перебудови системи установок у формуваннi її як суспiльної особистостi, погляду на себе як на «я» iдеальне. Образ свого «я» впливає на особливостi мотивацiї i поведiнки. Студенти бажають зрозумiти якi вони є насправдi, прагнуть оцiнити себе. Незадовiльна оцiнка самих себе змушує iх будувати iєрархiю мотивiв по самовдосконаленню. Для них дуже важливо стати врiвень з побудованим у самосвiдомостi «я» iдеальним. На шляху досягнення цiєї мети приєднується воля i творчiсть, силу яких живлять емоцii, впертiсть волi - мотивацiя. Таким чином естетичнi потреби переходять в почуття, включаються в свiдоме життя i переходять в свiтогледнi цілі i установки. В дiалектицi руху вiд потреби й протирiччя, вирішення цих протирiч на новiй ступенi потреб, вiдбувається орiєнтацiя спрямованості студентів на нову суспiльно-корисну естетичну дiяльнiсть. Породжуючi вiдповiднi потреби, естетична культура стає потребою iх особистостi. Естетичнi потреби переходять в психiчнi установки. Завдяки їх впливу предмети i явища сприймаються не тiльки в фiзичних якостях (колiр, форма и т.д.) але i як об’єкти з точки зору естетичної оцiнки, якi мають вiдповiдне .життєве значення. Естетичне виховання передбачає наявнiсть у студентів художнього смаку, естетичних iдеалiв, широких iнтересiв до мистецтва, до навколишньої дiйсностi. В мистецтвi художнiй образ є доцiльним органiзовуючим стимулом, який дає напрямок реакцiям чуттєво-емоцiйних вiдношень у бік визначного суспiльно-корисного духовного освоєння навколишньої дiйсностi. Естетичне спраймання мов би стає призмою, через яку людина дивиться на об’єкт, як на естетичну цiннiсть. Це допомогає їй завдяки емоцiйному переживанню визначати своє ставлення до суспiльних об’єктiв, до людей. Отже, художньо-естетичнi мотиви i потреби є потреби особистостi студента в подоланнi автоматизма, шаблонностi сприймання, бажання проникнути в бiльш глибокi пласти суспiльного буття i тому є важливою метою виховання ставлення особистості до суспiльно-корисної творчої діяльності. Ключові слова: художньо-естетична діяльність, мотивація, інтереси, творча діяльність. Література 1. Рубiнштейн С.Л. Основи загальноi психологii. – М., 1946.- С. 630. 2. Тсплов Б.М. Психологiя музичних здiбностей. – М., 1947.- С. 176. 3. Там же . - С. 178.

Ще нш вхдну та вихдну енерг перемщують, здйснюючи пранайяму. 4:30. Вс вони хоча зовн рзн, але суть жертовност розумюч очищають у процес тако дяльност дол сво. 4:31. Т, хто насолоджуться нектаром залишкв од свох приношень наближаються до Обител Брагмана. Не для того свт цей, хто не жертву,  тим бльше не для нього свт нший, о кращий з Куру! 4:32. Незчисленн й рзномантн жертви, що розсипаються перед постаттю Брагмана! Знай, що вс вони породжен од д! Пзнавши це, ти будеш вльний! 4:33. Краще вд усяких зовншнх жертв жертвування свою мудрстю, о караючий ворогв! Вс д, про Партго, досягають досконалост в мудрого! 4:34. Знайди ж мудрсть через вддансть, допитливсть  служнням! Мудрец й ясновидц, що проникли у суть речей, посвятять тебе в це. 4:35. ¶, пзнавши це, ти бльше не впадатимеш у таке сумяття, о Пандаво, бо тод ти побачиш усх втлених стот з свту Атмана у свт май! 4:36. ¶ якби навть ти був найбльшим з гршникв то на човн ц мудрост ти все-таки перепливеш безодню страждань! 4:37

1. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

2. Соціальне середовище та соціалізація особистості

3. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

4. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

5. Соціалізація індивіда. Девіантне поводження

6. Глобалізація і процеси соціального розвитку
7. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики
8. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

9. Соціал-демократична концепція держави та влади

10. Роль власності у соціально-економічних процесах

11. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

12. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

13. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

14. Соціалізм в історії України

15. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

16. Глобалізаційні процеси в Україні

Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

18. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

19. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

20. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

21. Соціалістична Ліга Нового Сходу

22. Формалізація процесу проектування
23. Причини десоціалізації дітей в Україні
24. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

25. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

26. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

27. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

28. Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури

29. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

30. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

31. Антропоцентризм художньої и естетичної картини світу в епоху Відродження. Роль кіно і телебачення

32. Організація діяльності "ПриватБанку"

Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

34. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

35. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

36. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

37. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

38. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
39. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
40. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

41. Організація науково-інформаційної діяльності

42. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

43. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

44. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

45. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

46. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

47. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

48. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка

49. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

50. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

51. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

52. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

53. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

54. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
55. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск
56. Організація як соціальне утворення

57. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

58. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

59. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

60. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

61. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

62. Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи

63. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

64. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

65. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

66. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

67. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

68. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

69. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

70. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога
71. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності
72. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

73. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

74. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

75. Процес організації виробництва та виробництва

76. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

77. Розвиток і самоактуалізація особистості

78. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

79. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

80. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки

81. Вплив гендерних стереотипів на процес становлення особистості дівчат-підлітків

82. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

83. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

84. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

85. Соціальний аналіз особистості

86. Соціологічна концептуалізація освіти
87. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах
88. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

89. Процеси у виробництві будівельних матеріалів і виробів

90. Організація технологічного процесу ремонту в цеху правки

91. Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз)

92. Соціокультурний діалог в умовах глобалізації і мусульманського "ренесансу"

93. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

94. Окисно-відновні реакції і електрохімічні процеси в гальванічних елементах. Електродні потенціали

95. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

96. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее

97. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

98. Цивільний та арбітражний процес

99. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.