Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Державне конституційне право зарубіжних країн

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Тема №1 Предмет, метод, джерела ( державного ) конституційного права зарубіжних країн Поняття конституції, предмет Метод Джерела КП Види і форми конституції. Функції конституції. -1- Конституція ( від. Лат. «конституціо» - устрій, установа. Установлення) Причини прийняття Конституції: обмеження влади монарха; встановлення особливого права; Перші конституції регулювали: Основи устрою держави ( з’явились перші виборчі органи). Закріплення і гарантованість важливих прав людини ( громадянські права ). Предмет ДПЗК – це система правових норм, які регулюють засади устрою суспільства, держави і статус людини в них, а також відносини пов’язані з участю населення в здійсненні публічної влади. -2-Методи галузі:Методи науки: Метод дозволу. 1. Порівняльно - правовий Метод обов’язку. 2. структурний ( функціональний аналіз ) Метод заборони. Норми КПЗК, їх класифікація: I. Юридична сила: 1. Найвища юридична сила – норми Конституції, норми судових органів, які здійснюють конституційний контроль. Закони конституційного значення, підзаконні акти, які регулюють діяльність державних органів.II. По способу впливу: Регулятивні. Охоронні. III. За характером припису: Дозволяють Забов’язуючі. Забороняючі. IV. За характером регулювання: Матеріальні. процесуальні ( мало ) V. За дією у часі: 1. Постійні. 2. Тимчасові. 3. Надзвичайні.VI. За способом викладення: Пряме. Відсильні Бланкетні. Принципи КП: Загальні принципи: Народний суверентет Принципи поділу влади. представницьке правління. Природний характер права і свобод. Спеціальні принципи: Недоторканість суддів. -3- Джерела – це зовнішнє закріплення і зовнішнє вираження норм КП: Джерела: 1. Нормативно – правові акти: - Конституції; - Закони ( про вибори ) - Кодекси; - Галузеві закони; - Договори ( угоди ) А) міждународні. Б) внутрішньодержавні . - Нормативні акти вищих органів виконавчої влади; - Акти органів конституційного контролю; - Регламенти парламентів; - Акти органів місцевого самоврядування. Правові звичаї – це ніде офіційно не зафіксовані правила поведінки, які застосовуються на протязі значного часу і санкціоновані державою. наявність уряду; голова партії переможця, керує створення уряду. Обов’язки монарха погоджується рішенням двох палат парламента. Судові прецинденти ( в англо – саксонській правова система ) – рішення вищих судових органів по питанням не врегульованих правом. Доктринальні положення – офіційно опубліковані думки, судження вчених – юристів. Релігіозні джерела ( мусульманські держави ) Дія КП: у 3 вимірах, але є особливості: У часі: Починає діяти вказано в Конституції. Момент закінчення дії, вказано в перехідному положенні. Зворотня сила відсутня, але питання з громадянства мають зворотню силу. У просторі: Конституційні норми діють на всій території держави ( повітряний простір – 21 км.) Норми можуть діяти в окреих регіонах. Екстириторіальна дія, норми конституційного права діють на громадян України, де б вони не були. По колу осіб: по відношенню до своїх громадян, а також до інших осіб. -4- 1. Юридична Констиуція – система правових норм.

2. Фактична Конституція – система суспільних відносин ( Конституційний устрій) Юридична Конституція використовується в 2-х значеннях: Види: Матеріальному – це система пр. норм, які регулюють. Формальному – це нормативний акт, який має таку ж назву. Форми Конституції: Писана ( розуміється як 1 акт або декілька актів. Кількість цих актів чітко визначена ) Наприклад – Швеція – 4 акти! Неписані ( складаються з необмеженої кількості джерел, які не можна визначити). Функції Конституції: Юридична функція – полягає в тому, що конституція – це головне джерело всіх галузей права, визначає розвтиток всіх галузей права. Політична функція - Конституція встановлює засади організації публічної влади. Ідеолгогічна функція – в Констуції сформована кінцева мета. Зміст Констиції: Правове становище людини і громадянина. Конституція закріплює державний устрій. Тема №2 Конституційно – правовий статус людини і громадянинаПлан: Зміст інституту Конституційного права . Конституційне право і Конституційні свободи і принципи їх закріплення. Види прав і свобод. Конституційні обов’язки. Громадянство і режим іноземців. -1- Зміст інституту Конституційного права: Права і свободи і обов’язки Принципи і способи формолювання прав і свобод. Конституційна правосуб’єктність фізичних осіб. Громадянство і режим іноземців. Конституція гарантує права і свободи. -2- Констиуційні права і свободи – це визначенні Конституцією найважливіші можливості фіз. Особи по досягненні своїх інтересів в межах визначених Констиуцією або законами.Два способи закріплення прав і свобод: Позитивний – контитуція гарантує чи встановлює, що суб’єкт володіє певним правом ( має право «може»). Негативний – являє собою конституційну заборону для будь – якого суб’єкта порушити або обмежити певне право. Принципи правового статусу: Для демократичних держава: природне походження прав і свобод. Рівноправність. Принципи верховенства міжнародного права. Для соціолістичних держав: Класовий підхід до закріплення прав і свобод. Відповідність прав і свобод будівництву соціалізма. Мусульманським державам: Принципи ісламу. Особливість закріплення прав і свобод в Констиуціїє те що вони не є вичерпним. -3- Обов’язки – це найважливіші повинності, які підлягають виконанню в межах встановлених Конституцією або іншими законами.Харктерними рисами є : Конституційні обов’язки встановлюються виключно Конституцією або виключно законами. Перелік обов’язків завжди є вичерпним. Обов’язок в порівняні з правом і свободами є значно меншими. Кожному обов’язку є юридична відповідальність за не виконання конституційного обов’язку. -4- Громадянин, відомий в древньому Римі, зустрічається в Біблії, в період феодалізму виник термін «піданний». Зміст громадянства: правовий стан особи, виражається в індивідуальному юридичному оформленні громадянства. Постіний характер громадянства. Громадянство – це двохстороній зв’язок між державою і фіз. Особою ( виражається в права і обов’язок і відповідальність ). Розповсюдження на громадянина суверенної влади країни, де б він не знаходився.

Громадянство – це постійний політико – правовий зв’язок між людиною і державою, що виражається у сутності їх взаємин прав, обов’язків і відповідальності.Інститут громадянства має 3 види норм: Норми регулюють порядок набуття громадянства. Норми регулюють право припинення громадянства. Норми регулюють право розгляду справ з питань громадянства. Набуття громадянства, підстави: Філіація – за народження, визначається 2 принципи: право крові ( якого громадянство батьки) право грунту ( на території якої держави народився) Натуралізація – набуття громадянства за законом, який діє в цій країні, шляхом прийняття і видачі індивідуального акта; може натуріалізуватися лише повнолітня особа, письмова заява, готовність відмовитись від іншого громадянства, знання державної мови, мінімальний строк проживання, відсутність певних хвороб, наявність законних засобів існування. Внаслідок правонаступництва держави. Оптація ( вибір ). Відновлення громадянства. Репатріація – групове надання громадянства. Дароване громадянство за особливі заслуги. Усиновлення. Підстави припинення громадянства: Добровільна відмова. Позбавлення громадянства, може позбавити лише набутого громадянства. Автоматична втрата громадянства. Режим іноземця ( є в демократичних країнах, крім КНР і Туркміністан ). Національний режим іноземці = до громадян за деякими виключенями). Режим найбільшого благосприйняття ( встановлюється лише до деяких категорій іноземців, лише до тих коли ін. країна встановлює такий режим). Спеціальний режим. Лекція №3 Гарантії прав і свобод громадян Гарантії – це правові, політичніЮ, ідеологічні, організаційні, економічні засади, які створюють умови для забеспечення прав і свобод людини і громадянина і в ряді випадків не уможливлюють їх порушення з боку будь – якого суб’єкта права і держави.Гарантії: Міждународно – правові: «Декларація прав людини і громадянина»; «Декларація прав дитини» 1ст. новонароджена дитина має право на громадянство і сім’ю Внутрішні – залежать від державного і політичного режиму. Державні режими – це спосіб здійснення влади, який закріплює Конституція. Політичний режим – як здійснюється влада. Лекція №4 Форми державного правління в зарубіжних країнах.План: 1.Поняття і види форм правління. 2. Монархія та її види: А) абсолютна; Б) обмежена ( дуалістична і парліментська ) В) нетрадиційні види монархій.3.Республіка: А) Президентська; Б) Парламентська; В) Змішаний тип; Г) Радянська; Ґ) Нетрадиційні види республік.4. Види політичного режиму зарубіжних країн. -1- Форма держави – це її апарат, який відповідним чином взаємодіє з населенням, це організація поділу влади і територіальний поділ держави. Принципи поділу влади: Потрібна система стримань і противаг. Мінімальне втручання. Максимальне втручання. Має значення як монарх приходить до влади: Монархія і Республіка. -2- Монархія – історично перша форма правління ( моно – один, арх – влада ) – одноосібний глава держави, що здійснює управління за власним правом, а не делеговано: його влада є довічна; монарх є недоторканим, відповідає монарх Монарх Король ( Бельгія, Англія, Іспанія, Данія, Швеція); Султан ( Бруней, Малазія); Емір ( Кувейт, ОАЕ); Великий герцог ( Люкскмбург); Князь ( Ліхтенштейн); Імператор ( Китай ).

Злий дух Ямбую Невигадана розповдь про життя в суворих умовах ще мало освоно тайги, про мужнх людей дослдникв цього краю  мсцевих жителв, про хн нелегк трудов будн, сповнен несподванок, пригод, а часто  небезпек. 1982 Заць В. Машина забуття Книгу молодого письменника склада цикл рончно-фантастичних оповдань, а також нш фантастичн твори про под далекого  не дуже далекого майбутнього. ___________________ ППФ 82 Традицйний щорчний збрник науково-фантастичних  пригодницьких творв радянських та зарубжних письменникв. 1983 Глушенок Д. Полювання на мустангв Науково-фантастична повсть та оповдання, що увйшли до збрки, розповдають про освоння космосу, життя та наукову дяльнсть вчених на космчних станцях  штучних супутниках Земл. ___________________ Купер Ф. Следопыт ___________________ Ларн М. Формула щастя Думки, психологя, спосб життя людей майбутнього ось т запитання, на як в гпотетичнй форм намагаться дати вдповдь автор оповдань. ___________________ ППФ 83 Традицйний щорчний збрник науково-фантастичних  пригодницьких творв радянських та зарубжних письменникв. ___________________ Тесленко О

1. Аграрне право зарубіжних країн

2. Право власності у зарубіжних країнах

3. Принципи цивільного процесуального права

4. Метод цивільного права

5. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

6. Система цивільного права України
7. Суб’єкти цивільного права
8. Фізичні особи в римському цивільному праві

9. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

10. Теория государства и права (2)

11. Основи теорії держави і права

12. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

13. Психологічні проблеми цивільного судочинства

14. Основні теорії походження держави і права

15. Держава і право Франції у Новий час

16. Методологія теоріїї держави і права

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

17. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

18. Теорія держави і права

19. Школа софістів: уявлення про державу і право

20. Значення війни за незалежність для розвитку держави і права США

21. Основи спадкування у Римському цівільному праві

22. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)
23. Основы конституционного права Франции
24. Римська держава Ё цивЁльне право (шпаргалка)

25. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

26. Расчет конденсационной турбины мощностью 165МВт на основе турбины-прототипа К-160-130-2 ХТГЗ

27. Основы государственного права Российской Федерации

28. Экзаменационные вопросы по курсу “Уголовное право РФ и ЗС”(2)

29. Правовая основа российского рынка вторичных авторских прав

30. Основы экологического права

31. Основы международного права

32. Предмет и принципы гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г.

Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

33. Конституционные основы защиты экономических прав

34. Основы римского гражданского права

35. Основы права

36. Основы права

37. Цивільне право України

38. Основы конституционного права Украины
39. Цивільне і шлюбно-сімейне право за “Руською Правдою”
40. Конституционные основы правосудия при защите прав в порядке гражданского судопроизводства

41. Синтез 5-ацетил-N,3,6-триметилиндазола и его производных на основе 2,4-диацетил-N,5-диметиланилина

42. Основы государства и права для абитуриентов МГЮА

43. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

44. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

45. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

46. Делікти в римському праві

47. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

48. Основи аграрного права

Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки

49. Основи господарського права

50. Основи муніципального права України

51. Основы административного права

52. Основы административного права и уголовного права

53. Основы государственного права ФРГ

54. Основы жилищного гражданского права
55. Основы земельного права
56. Основы конституционного права

57. Основы конституционного права Франции

58. Основы международного права

59. Основы налогового права

60. Основы права

61. Основы права

62. Основы права

63. Основы предпринимательского права

64. Основы римского права

Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Основы судопроизводства в гражданском праве

66. Основы трудового права в Республики Узбекистан

67. Основы уголовно-процессуального права

68. Основы хозяйственного процессуального права

69. Основы экологического права в Узбекистане

70. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України
71. Право власності в цивільному праві
72. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

73. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

74. Правові основи підприємницької діяльності

75. Представництво у цивільному праві

76. Спадковий договір в цивільному праві України

77. Теоретические и практические основы механизма реализации норм уголовно-исполнительного права, регулирующих наказание в виде лишения свободы

78. Цивільне право

79. Цивільні процесуальні правовідносини

80. Основи роботи в системі символьної математики MATLAB 5.2

Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы

81. Основы и правила макияжа

82. Справедливість як ціннісна основа права

83. Правові основи державного кредиту

84. Штукатурные работы с основами охраны труда

85. Основы молекулярной биологии клетки

86. Русская армия от Петра 1 до Александра 2
87. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы
88. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

89. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

90. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

91. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий района строительства /Пояснительная записка к геологическому разрезу 2 по карте №5/

92. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

93. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

94. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

95. Граждане как субъекты административного права

96. Административное право (Контрольная)

Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Административное Право Республики Казахстан

98. Граждане, как субъекты административного права

99. Проблемы избирательного права современной России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.