Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Текстовий потенціал українських прийменників

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ТЕКСТОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ ПРИЙМЕННИКІВ Вступ Опис первинних непохідних прийменників шляхом встановлення типового/нетипового ситуативно мотивованого смислу можливий тільки за умови врахування регулярного/нерегулярного використання цих прийменників як релянтів, що репрезентують усталене розуміння найрізноманітніших зв’язків між предметами, ознаками, станами, діями. Первинною функцією непохідних прийменників є реалізація просторових відношень, які постають ґрунтом для реалізації темпоральної семантики. Похідними і такими, що накладаються на первинні, постають об’єктні. Граничним виявом втрати просторової семантики як первинної виступає реалізація різноманітного плану абстрактних відношень типу причини, мети, умови, способу дії та ін. Основна частина Парадигматика первинних непохідних прийменників в сучасному її вияві характеризується наявністю опозицій тотожності (варіантності, синонімії), протиставлення (антонімії), омонімії та інших системних відношень (контамінації, імпліцитності). Аналіз смислових відношень, репрезентованих прийменниками, дозволяє спостерігати реалізацію смислу в різних ситуаціях, засвідчує, наскільки різноманітні ці відношення, наскільки непередбачувані можливості самих прийменників. Усе це підтверджує, що нині чинні класифікації смислів, що реалізуються за допомогою прийменників (чи прийменниково-іменникових конструкцій), вимагають свого доповнення й уточнення, суттєвого поглиблення з урахуванням нових семантичних функцій прийменників. Очевидно, за вихідну тезу встановлення типології витворюваних смислів повинна стати властивість граматичної форми і лексем різних мов позначати смислові відношення, пор.: адитив – відмінково-категорійна форма в баскській мові, що вказує напрям руху. В українській мові це значення передається засобом аналітичної форми, тобто прийменниково-відмінкової форми (йти до лісу, линути на батьківщину). При аналізі семантики відношень максимально враховано особливості лексичного значення прийменників та семантичні ознаки слів, що складають ліво- і правобічну дистрибуції конструкції. В силу цього постає реальною така класифікація смислових відношень, що виражаються українськими первинними прийменниками. 1. Просторові відношення, ядерним компонентом яких постає позначення місцерозташування предмета, дії або позначення напряму руху. Вони найбільш досліджені в сучасному мовознавстві. Залежно від реалізовуваної семантики просторові відношення диференціюються на локативні й адитивні. Локативні – відношення місця. Вони не вказують на спрямованість руху, тому їхньою основною семантичною ознакою постає статика руху. Адитивні – орієнтовно-спрямовані відношення. Їхньою основною семантичною ознакою є динаміка руху. Локативні відношення диференціюються залежно від лексичного значення прийменника на: супересивні, які позначають знаходження предмета або дії над поверхнею іншого предмета, поблизу нього, тобто поза предметом: йти в лісі, переміщатися в просторі. Такі відношення слід відрізняти від текстотвірних, де прийменник разом з правобічним дистрибутом витворює детермінант: співати біля річки, будинок на околиці; іннесивні, що передають знаходження предмета або дію всередині іншого предмета: вогні в будинку, жити в Україні, загорнутися в рушник.

Адитивні відношення у свою чергу поділяються на: ілативні – позначають напрям руху всередину предмета, простору, явища: бігти до школи, політ у космос; дестинативні – реалізують семантику напряму руху до чого-небудь, на що-небудь: під’їхати до станції, сісти на диван; інхоативні – позначають вихідний пункт руху: відійти від вікна, вийти з хати, бігти з лісу; фінітивні (фінальні) – реалізують значення граничного пункту руху: дійти до хати, під’їхати до міста. 2. Темпоральні (часові) відношення позначають різний перебіг руху в часі: заснути до ранку, разбудити на світанку, знати з дитинства. 3. Алативні (об’єктні) відношення позначають об’єкт дії: звернути увагу на обставини; подивитися на подругу. 4. Аблативні відношення реалізують семантику відокремлення, виокремлення чого-небудь: розмова виходила за межі усталених і прийнятих норм, поведінка учнів вийшла за межі дозволеного. 5. Абесивні відношення позначають відсутність чого-небудь або кого-небудь: жити без натхнення. 6. Мотиваційні відношення реалізують семантику зумовленості дії (їхня типологія значною мірою дублює різновиди детермінантів зумовленості), з-поміж яких є типовими: каузальні – позначають зумовленість дії причиною, певним мотивом: сміятися від задоволення, втомитися від праці, заснути з дороги; цільові – реалізують семантику зумовленості дії прагненням до певної мети: приїхати на навчання, робити для задоволення; кон’юнктивні – позначають умову, за якої здійснюється дія: помру без тебе, засну при тобі, працюватиму при світлі. 7. Модальні (модусні) відношення позначають стан предмета або особи: жити з надією; працювати з надією. 8. Деліберативні відношення окреслюють семантику об’єкта почуттів або думки: мріяти про щастя, говорити про кохання. 9. Квантитативні (кількісні) відношення: череда в тридцять корів, будинок у п’ять поверхів. 10. Транслативні (за В.В.Виноградовим, трансгресивні) позначають перехід предмета з одного стану в інший: перетворитися в туман, трансформувати в срібло. 11. Посесивні відношення виражають належність одного предмета іншому: при ній завжди є охорона, при будинку сад. 12. Медіативні (за В.В.Виноградовим, інструментальні, знаряддєві) відношення позначають засіб дії: грати на гітарі, дути в кларнета. 13. Еквативні відношення позначають відповідність дії чому-небудь: назвати на ім’я, перейменувати на інше. 14. Компаративні відношення, або відношення порівняння, які позначають більшу або меншу міру вияву ознаки: величиною з квасолину, ємністю у шість літрів, обсягом у двадцять сторінок. 15. Генетивні відношення окреслюють походження дії, що визначає джерело, склад, походження чого-небудь: дізнатися від колеги, родом із села. 16. Лімітативні відношення позначають обмеження дії або характеризують предмет з одного боку: брат за матір’ю, добрий за ставленням до батьків, хімічний за спеціалізацією. 17. Дистрибутивні (розділові, розподільні) відношення окреслюють семантику щодо кожного предмета: пити по дві склянки щодень, дати по одній копійці, зібрати по три зошити. 18. Відношення псевдохарактеристики позначають дію, яка здійснюється іншим предметом або особою, ніж того сподівалися: вважали за старшого, прийняли за сина.

19. Комітативні відношення окреслюють сумісність дії: прийшли мати з сином, батько з колегою завітали. Просторові і часові відношення є первинними: спочатку просторові, згодом на їхній основі розвинулися темпоральні. І тільки потім вирізнилися об’єктні відношення, в яких ще відчувається взаємозв’язок з прямими значеннями, й абстрактні – які майже не мотивуються зовнішньою формою прийменників. Аналіз семантичних властивостей прийменників дозволяє репрезентувати категорійну цілісність цього класу як окремого об’єкта дослідження на ґрунті типології смислових відношень. Семантична характеристика прийменників може постати найповнішою при врахуванні єдності спільних і часткових значень. Під першими мається на увазі здатність прийменників виражати певне смислове відношення, а під частковим значенням – власне лексичне значення прийменників, які дозволяють останнім конкретизувати висловлення або повністю змінювати його смисл, наприклад: покласти книжку на стіл – покласти книжку під стіл – покласти книжку у стіл – покласти книжку за стіл. Принцип єдності спільних і часткових значень реалізується в когнітивних дослідженнях, коли семантична структура службового слова інтерпретується як схема-образ, що являє собою інваріантне значення слова. Модифікації ж значення співвідносяться з відповідними контекстами його вжитку (за В.Ю.Апресян, Г.Є.Крейдлін). Такий підхід уможливлює визначення парадигматичних зв’язків прийменників у такій закономірності: а) в межах одного смислового відношення в певного прийменника виявляється його пряме і переносне значення (бути на городі – бути на уроці); б) опис значень різних прийменників у межах одного смислового відношення дозволяє встановити їхні синонімічні зв’язки. Синонімічні прийменники виражають спільне смислове значення, вони постають близькими за власним лексичним значенням, тобто функціонують у близьких контекстних умовах: дитина залишилася в матері – дитина залишилася при матері – дитина залишилася з матір’ю; в) при абстрагуванні первинного значення прийменника на рівні різних смислових відношень спостерігається явище омонімії. На сьогодні мало вивченими постають можливості українських первинних непохідних прийменників щодо створення художнього і публіцистичного дискурсів. Дослідниками виявлено, що функціональні стилі різняться не закріпленістю мовних засобів за кожним стилем, а особливостями і частотністю їхнього вжитку в тому чи іншому функціональному стилі. Саме в цьому виявляється мовленнєва системність стилів, оскільки «мовна одиниця в контексті кожного мовленнєвого різновиду функціонує по-своєму, в ній активізується певний її семантико-функціональний аспект, зумовлений екстралінгвістичною основою певного стилю мовлення» (за М.М.Кожиною). Мову засобів масової інформації здебільшого зараховують до публіцистичного стилю. Це положення постає похідним того, що основні специфічні риси публіцистичного стилю тісно пов’язані з основними функціями мови засобів масової інформації: 1) інформативною, 2) впливовою (агітаційно-пропагандистською), 3) популяризаторською, 4) соціально регулятивною.

Даремне пробував боронити позицй загроженого укранського льоялзму М. Грушевський, в петербурськй «Реч»: «Розвязки укранського питання в Рос я не бачив у вдрванню вд не укранських земель» тльки в полагодженн його законоправною дорогою, спльними зусиллями поступово укранського й росйського громадянства, в межах росйсько держави  на основ конституцйного розвитку, автоном крав  нацонального почування» Такто ставилися до Рос свдом й активн укранц зпд знаку Товариства Укранських Поступовцв, що може бути признане за репрезентанта й викладника настров  думок довонного, нацонально здеклярованого укранства. Зате укранськ соцял-революцонери та соцял-демократи, якнебудь ставилися вороже до росйського уряду, то в основ не сходили з грунту росйсько державности й були явними противниками укранського сепаратизму. Разом з своми росйськими товаришами проголосили вони «вйну вйн», а в свох партйних пдземелях готувалися до соцяльного перевороту. Та все те в някй мр не давало уявлення про те, що дться й що назрва в укранських народнх масах, та як у них могутн укрита нацональна потенця

1. Науково-технічний потенціал України

2. Науковий потенціал незалежної України

3. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

4. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

5. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації

6. П’ять родів військ українських військово-повітряних сил
7. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону
8. Промисловий потенціал Харківської області

9. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

10. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

11. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

12. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

13. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

14. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

15. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

16. Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

18. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

19. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

20. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

21. Доля українських кобзарів-бандуристів на Кубані

22. Образ козака в українських народних думах
23. Творчість українських поетів
24. Економічний потенціал національної економіки

25. Трудовий потенціал промислового підприємства

26. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі

27. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

28. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

29. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса

30. Рекреаційний потенціал Північно-західного району Російської Федерації

31. Еволюція форм грошей на українських землях

32. Аналіз експортного потенціалу Харківської області

Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

33. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

34. Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

35. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

36. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

37. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

38. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")
39. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст
40. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

41. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

42. Соціалістична індустріалізація в Україні

43. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

44. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

45. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

46. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

47. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

48. Природно-ресурсный потенциал Восточносибирского экономического района

Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)

49. Природно-ресурсный потенциал и отраслевая специализация Тюменской области

50. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

51. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

52. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

53. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

54. Політичні права і свободи громадян України
55. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)
56. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

57. Сегодня студенты, завтра - интеллектуальный потенциал нации - какой? (взгляд самой молодёжи)

58. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

59. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

60. Текстовые редакторы и электронные таблицы

61. Процессоры обработки текстовой информации

62. Текстовый редактор Word

63. Обработка текстовых файлов на языке Турбо Паскаль

64. Текстовый редактор Word для Windows

Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг

65. Офисные программы (текстовый редактор WORD)

66. Создание текстовых документов с помощью MS Word

67. Продвинутые методы Ганемана. LМ-потенции: теория и практика

68. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

69. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

70. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)
71. Моделирование распределения потенциала в МДП-структуре
72. Проектирование АЛУ для сложения двоично-десятичных чисел

73. Понятие индекса развития человеческого потенциала

74. Интеллектуальный и духовный потенциал человека будущего

75. Влияние поверхностного потенциала воды на реологические свойства дисперсных систем

76. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

77. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

78. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

79. Стратегическое управление (укр)

80. Проблемы реализации инвестиционного потенциала российских предприятий. Роль банков в привлечении инвестиций и финансировании промышленного производства

Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Разработка рекомендаций по эффективному использованию экотуристского потенциала России

82. Потенциал влияния русского зарубежья на динамику российско-американских отношений

83. Історія України

84. Історія соборності України

85. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

86. Голодомор в Україні 1932-33 годах
87. Господарство України періоду утвердження капіталізму
88. Исторія українського друкарства

89. Період гетьманщини України

90. Походження людини та її поява на території України

91. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

92. Україна після смерті Богдана Хмельницького

93. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

94. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

95. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

96. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки

97. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

98. Українська національна революція 1649-1657рр

99. Алая буква. Готорн Натаниэль


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.