Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз вітчизняної практики адміністрування податків

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ Кафедра податків і фіскальної політики Курсова робота на тему: Аналіз вітчизняної практики адміністрування податків Виконала: Фільо М.М. Тернопіль 2009 Зміст Вступ Організаційно-правові засади адміністрування податків Практичні аспекти адміністрування податків в Україні: проблеми та наслідки Шляхи вдосконалення процедури адміністрування податків у сучасних умовах розвитку Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах адміністрування процесів оподаткування є однією з найважливіших складових досягнення ефективного зростання підприємницької активності у всіх сферах економіки. Усвідомлення платниками податків необхідності своєчасної та повної сплати податків є однією з умов зміцнення економіки держави і добробуту кожної людини. Тому, створення сприятливого податкового клімату, реального зниження податкового навантаження на платників податків, створення сприятливих умов для добровільної сплати податків, виведення з „тіні” капіталу, набутого незаконним шляхом та забезпечення прозорості відносин між податковими органами та платниками податків є пріоритетним напрямами діяльності податкових органів країни. При цьому, ключовими заходами в даному напрямку є обговорення та прийняття проекту Податкового кодексу України, удосконалення процесу адміністрування податків, запровадження єдиних справедливих підходів до оподаткування всіх платників податків. Прийняття податкового кодексу України, дозволить удосконалити механізм взаємовідносин платників податків з податковими органами з питань підготовки, видання та оприлюднення податкових роз’яснень, а діяльність органів державної податкової служби стане ще більш прозорою, наближеною та підконтрольною громадянському суспільству, що є необхідною складовою правової держави. Серед вітчизняних науковців питанням адміністрування податків приділяли увагу В.Л. Андрущенко, Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, Т.Демченко, А. Іванченко, В. Коротун, В. Мельник, С. Позняков, Т. Проценко, А. Селиванов, Ф. Ярошенко та ін. Однак поки що немає єдиних і усталених поглядів на цю проблему, а теоретичні засади управління процесом справляння розроблені недостатньо. Метою дослідження є розкриття поняття та сутності категорії адміністрування податків, вивчення його основних принципів та функцій, виявлення проблем та шляхів їх подолання, а також розробка рекомендації щодо вдосконалення процедури адміністрування податків у сучасних умовах розвитку. Відповідно до мети ставимо наступні завдання: вивчення сутності категорії адміністрування податків, його принципів та функцій; визначення основних проблем процедури адміністрування податків та їх наслідків; проаналізувати ефективність адміністрування податків; визначити стратегічні напрями вдосконалення процедури адміністрування податків у сучасних умовах розвитку. Об'єктом дослідження є податкова система України. Предметом дослідження виступає процедура адміністрування податків. У процесі написання роботи були використані такі методи дослідження, як аналіз, синтез, групування, порівняння.

Також використовувались термінологічний, статистичний, систематичний, економіко-математичний, розрахунково-конструктивний та інші методи наукового дослідження. Інформаційно-факторологічну базу дослідження становлять нормативно-правові акти з питань оподаткування і податкового регулювання та управління, статистичні матеріали Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України. Крім того, джерелом для написання роботи були навчальні підручники та посібники, науково-публіцистична література, монографії, інтернет-ресурси. Розділ 1. Організаційно-правові засади адміністрування податків Початок активного вживання терміна адміністрування податків вітчизняними практиками й політиками припадає на другу половину 1990-х років. Кожне його озвучування фактично засвідчувало сутнісну різницю, а інколи й невизначеність змісту. У нормативно-правових актах юридична категорія «адміністрування податків» поки що не знайшла свого закріплення, хоча досить часто використовується політиками та урядовцями, при цьому виявляється нетотожне розуміння її змісту. Для наукової літератури це поняття також є новим. Згідно з науковими поглядами відомого фахівця у галузі адміністративного права А.Селіванова, адміністрування податків - це «.правовідносини, які складаються у сфері здійснення уповноваженими державними органами заходів з погашення податкового боргу і передбачають застосування методів владно-примусового характеру до платників податків». Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, В.В. Карпова запропонували визначення «адміністрування податкових зобов’язань», яке далі за змістом уподібнюють податковому адмініструванню та трактують як «процедуру реалізації прав і обов’язків суб’єктів податкового права щодо узгодження й погашення податкових зобов’язань». Адміністрування податків існує у практиці державного управління досить давно. У науковій літературі кінця XIX – початку XX століття згадуються терміни «податна техніка» й «фінансова техніка», які за змістом багато в чому перекликаються із сучасним адмініструванням податків. Що стосується англомовних словників, то дефініція «admi is ra io » є синонімічною «ma ageme », «execu io », «performa ce», «supervisio », тобто управління, організація, виконання, здійснення, нагляд (контроль). Комплексного ж визначення «адміністрування податків» ( ax admi is ra io ), «система адміністрування податків» ( ax admi is ra io sys em) не надається. Адміністрування процесів оподаткування має суто економічний зміст та об’єднує за допомогою однієї ідеї комплекс заходів, спрямованих на забезпечення виконання законодавчих та нормативно-правових актів. Основними процедурами адміністрування податків є: облікова робота (облік платників податків і облік надходжень); масово-роз’яснювальна й консультативна робота; прогнозно-аналітична робота; контрольно-перевірочна робота. Названі напрями управлінської діяльності передбачають використання облікових, соціальних, аналітичних і контрольних технологій відповідно. Основним документом, який сьогодні регулює процес адміністрування податкових зобов’язань в Україні, є Закон №2181 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

Об’єктом адміністрування є процес узгодження й погашення податкових зобов’язань платників податків. Метою адміністрування є забезпечення погашення податкових зобов’язань платників шляхом оптимального втручання в їхню господарську діяльність через застосування законодавчо встановлених механізмів і процедур. Суб’єктами адміністрування податків є: платники податків, у тому числі ті, на яких покладено обов’язок утримувати податок; органи контролю; органи стягнення. У межах податкового адміністрування здійснюються такі дії: взяття на облік, декларування податкових зобов’язань, визначення податкових зобов’язань органами контролю, зміна строків виконання податкових зобов’язань, повернення зайво сплачених податків, стягнення несплачених податків, застосування забезпечувальних заходів (податкова застава, податкова порука, адміністративний арешт активів), оскарження рішень органів контролю і т. п. Основними принципами, які використовуються у адмініструванні податків є: принцип єдиноначальності – всі рішення підпорядковуються конкретним вимогам керівника і виконуються відповідно до чітко сформульованих інструкцій; принцип плановості – рішення керівництва щодо організації виробничого процесу повинні бути чітко спланованими; принцип економічності – реалізація та виконання прийнятих рішень повинні забезпечуватись мінімальним обсягом витрат; принцип комплексності – комплексний підхід до управління процесом адміністрування. Адміністрування податків виконує такі функції: функція планування: тактичне планування ( 1міс. – 1 квартал); поточне планування ( до одного року); стратегічне планування ( до п’яти років). облікова функція – забезпечує облік платників податків та облік податкових надходжень; контрольна функція – полягає у здійсненні контролю за правильністю нарахування податкових зобов’язань, контролем за своєчасністю сплати податків і зборів; регулююча функція – передбачає регулювання за допомогою податкових стимулів і ставок. Адміністрування податків має включати стратегію й тактику управління процесом справляння. Тактика управління спрямовується на досягнення основних цілей оподаткування в конкретних соціально-економічних, політичних і правових умовах. У ході поточної діяльності органів державної виконавчої влади, відповідальних за справляння, вирішуються питання забезпечення дотримання чинних правил, оптимізації адміністративних витрат, раціональної організації взаємовідносин із платниками податків тощо. Фіскальні служби, з одного боку, повинні максимізувати бюджетні надходження, а з другого – по можливості виключити прямі втручання у сферу господарської діяльності та своїми діями не призвести до погіршення умов ведення бізнесу. За нестійкої економічної ситуації й невизначеності політичного становища зростає значення вироблення стратегії адміністрування податків. Зміни політичного керівництва не повинні серйозно впливати на ефективність і безперебійність роботи фіскальних служб держави. Тому найпершим завданням є створення незмінюваного адміністративного апарату, який оперативно й компетентно проводив би в життя рішення будь-якої групи політичних лідерів.

Получил известность К. Э. Соя, как драматург, гневно и глубоко разоблачающий идеологию и практику дат. буржуазии в пьесах "Паразиты" (1929), "Искушение" (1935), "Шас" (1938) и др. В отличие от Соя, не верившего в возможность коренного преобразования общества, К. Абеллъ не только показал несостоятельность мелкобурж. мировоззрения и идеалов, но и необходимость активной борьбы с отживающим миром (комедии "Потерянная мелодия", 1935, "Ева отбывает свою детскую повинность", 1936, драма "Юдифь", 1940). Оптими-стич. направленность драматургии Абелля связана с верой в народные массы, с утверждением активного гуманизма, отрицанием индивидуализма, обществ. пассивности. Тема необходимости насилия в борьбе с реакцией, ответственности каждого человека за судьбы мира наиболее сильно прозвучала в его драме "Анна Софи Хедвиг" (1939), к-рая, наряду с памфлетом "Умбабумба" (1935) Соя, явилась выдающимся антифашистским произв. скандинавской драматургии. В 30-е гг. обратились к драматургии К. Сён-нербю ("Лишняя женщина", 1936) и Л

1. Адміністрування системного реєстру Win9x/nt/2000

2. Вузькі місця в договорах оренди нерухомого майна: аналіз судової практики

3. Основи адміністрування в Linux

4. Аналіз бюджету Новотроїцької районної державної адміністрації

5. Аналіз обліку платників податків в Україні

6. Фінансово-бухгалтерська практика у фінансовому управлінні Менської районної державної адміністрації
7. Отчёт по летней геодезической практике за 1 курс
8. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

9. Договор купли - продажи жилых помещений (По материалам судебной практики)

10. Иск в гражданском процессе: теория и практика

11. Отчет о прохождении производственной практики в инспекции Министерства по налогам и сборам по ?????????? району г. Минска

12. Отчет о прохождении практики в ООО "Агентство по торговле недвижимостью Дом плюс"

13. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

14. С. Есенин "Анна Снегина"

15. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

16. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы

17. Анна Герман

18. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

19. Практика по сетям

20. Персональные компьютеры в медицинской практике

21. Редактор Лексикон (отчет по практике)

22. Отчет по практике для правоведов заочников (Отчет по компьютерной практике курса правоведения)
23. Восточная медицина: Мировоззрение и практика
24. Дневник практики - работа на скорой помощи

25. Современные антибиотики в практике семейного врача

26. Продвинутые методы Ганемана. LМ-потенции: теория и практика

27. Практика на юрфаке ЧКИ МУПК

28. Обратная сила закона. Теория и практика применения на примере преступлений против собственности

29. Назначение и производство экспертизы в практике военных судов

30. Игровые методы в логопедической практике

31. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

32. Практика школьного воспитания

Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

33. Отчет по производственной практики на молочном предприятии «Петмол»: изучение разливочно-упаковочной машины

34. Отчет практики по политологии

35. Практика на аглофабрике

36. Отчет по практике "прокладка сигнальных кабелей на ЖД и др."

37. Отчёт по производственной практике на Ново-Иркутской ТЭЦ

38. Отчет о технологической (винодельческой) (практике на винзаводе "Каченский", Крым)
39. Отчет по прохождению производственной практики на вертикально-фрезерном станке
40. Отчет по 1-ой производственной практике (для студентов специальности 17.02.00 "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов")

41. Отчет по первой производственной (строительной) практике на муниципальном предприятии «Зеленхоз»

42. Практика построения логистических систем

43. Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

44. Экзистенциальный анализ. История, теория и методология практики

45. Формирование социальных репрезентаций практики налогообложения при участии СМК

46. Технический отчет по практике

47. Дневник производственно-технологической практики на фермерском хозяйстве "Золотое руно"

48. Отчет по практике (изучение современного состояния пахотных черноземов, используемых в с/х)

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

49. Отчёт о практике в отделе социальной защиты

50. О значении практики как критерия истины

51. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

52. Вексель и вексельное кредитование: содержание и российская практика применения в кредитных учреждениях

53. Отчет о практике в Сбербанке

54. Прохождение практики в ЗАО "Альфа Банк"
55. Отчет о прохождении учебной практики на ГП ВПО по птицеводству "Городокская птицефабрика" (Беларусь)
56. Отчет о прохождении производственной практики в Белорусской аудиторской компании

57. Бухгалтерский учет (отчет по практике)

58. Отчет по практике на АО "Белсвязь". Бухгалтерский учет (материалы)

59. Практика по бухгалтерскому учёту

60. Преддипломная производственная практика в АО "КТЖ"

61. О прохождении маркетинговой практики в страховой компании ИФ «Интеррос-Согласие»

62. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/

63. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

64. Отчет по производственной практике по менеджменту в ВОКЛДЦ

Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

65. Отчет по производственной практике в газете "Тольяттинское обозрение"

66. Отчет по практике в отделе "Инструменты" (магазин "УРАЛ" в г. Пермь)

67. Практика по менеджменту (оптовая торговля)

68. Современные теории мотивации и исполнение их элементов в отечественной науке и практике

69. Отчет по профессиональной практике в колледже Московского Гуманитарного Университета

70. Отчет по ознакомительной практике на ОАО КМЗ /без тех.процесса/
71. Отчет по практике в ТОО "Титан"
72. Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

73. Сделки с недвижимостью (ознакомительная практика по специальности 060800: операции с недвижимым имуществом)

74. Некоторые вопросы практики вексельного обращения

75. Преддипломная практика для студентов 5 курса специальности 060800 "Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)"

76. Отчет по управленческой практике в турфирме

77. Гостиничный сервис (отчёт по практике первичных профессиональных навыков)

78. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время

79. О теории и практике исламского правления в странах Среднего Востока

80. Идеология и практика "военного коммунизма"

Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки

81. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны

82. Жаворонок. Ануй Жан

83. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии

84. Дискурс: рекомендация для исследовательской практики

85. Аналіз картини І.К. Айвазовського «Буря».

86. Обособленные определения. Вопросы теории и практики
87. Поэзия Анны Ахматовой
88. «Романность» лирики Анны Ахматовой

89. Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой

90. Особенности поэтического мира Анны Ахматовой

91. О поэме Сергея Есенина "Анна Снегина"

92. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

93. С. Есенин. "Анна Снегина"

94. Поэма "Реквием" Анны Ахматовой как выражение народного героя

95. Роман "Анна Каренина"

96. Анна Ахматова

Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения

97. Л.Н. Толстой. Роман Анна Каренина

98. Ана

99. "Поэма без героя" Анны Ахматовой


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.