Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і IV стадій

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. ШУПИКА КОШЕВСЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ УДК 616.137.8/.93-005.4-036.12-07-089 Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і IV стадій 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі госпітальної хірургії №2 з курсом грудної та судинної хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України. Науковий керівник: Доктор медичних наук, професор МІШАЛОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри госпітальної хірургії №2 з курсом грудної та судинної хірургії. Офіційні опоненти: Доктор медичних наук, професор Сморжевський Валентин Йосипович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України. Доктор медичних наук, професор Атаманюк Михайло Юрійович Національний Інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова АМН України, головний науковий співробітник. Захист дисертації відбудеться “27” травня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.08 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9) Автореферат розісланий “26” квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук, доцентГвоздяк М.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми. Велике розмаїття форм та клінічних проявів атеросклеротичного ураження нижніх кінцівок, неоднорідність темпів розвитку процесу, що охоплює, зазвичай, кілька ділянок артерій нижніх кінцівок одночасно, неухильне прогресування захворювання, яке призводить до декомпенсації кровотоку, роблять актуальною проблему лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок (ХІНК) Ш і IV стадій. (И.И. Сухарев, 1990; В.М. Кошкин, 1997; В.Г. Мишалов, 2000; L. orgre , 1998; S. ovo, 2004). За статистикою Європейських сумісних документів (Cri ical limb ischaemia: comme s o co se sus docume , 1991) частота ХІНК Ш та IV стадій становить 500-1000 випадків на 1 мільйон населення на рік. Лікування цієї патології є переважно хірургічним. Щорічно виконують приблизно 50 тис. ангіопластик, 110 тис. операцій шунтування та 69 тис. ампутацій стоп і кінцівок (Л.В. Лебедев, 1995; К.Г. Абалмасов, 1997). Особливу групу ризику становлять хворі на ХІНК Ш і IV стадій, що мають супутнє ураження брахіоцефальних артерій (БЦА). За даними літератури, таке поєднане ураження зустрічається приблизно в 70% випадків (Ю.В. Белов, 1991; А.В. Покровский, 2003). Вибір правильної лікувальної тактики у цієї категорії хворих значною мірою визначає безпосередні та віддалені результати лікування. Виконання ізольованих реконструкцій черевної аорти та артерій нижніх кінцівок без урахування патології БЦА зумовлює високий ризик розвитку периопераційних неврологічних ускладнень (А.А

. Спиридонов, 1987; И.И. Сухарев, 1992; Ю.В. Белов, 1993). Одним з головних механізмів розвитку ішемічного інсульту після втручання на черевній аорті та артеріях нижніх кінцівок у хворих із супутнім ураженням БЦА є гіпоперфузія головного мозку внаслідок зниження артеріального тиску під час операції та у післяопераційному періоді через так званий синдром “обкрадання” (В.С. Савєльев, 2004; М.Ю. Атаманюк, 2006). Досі не існує єдиної думки щодо послідовності виконання реконструкцій артерій нижніх кінцівок та БЦА. Проблема вибору оперативного втручання при одночасному ураженні цих артеріальних басейнів залишається невирішеною (В.Й. Сморжевський, 2006). При вивченні історій хвороб хворих на ХІНК Ш і IV стадій із супутнім ураженням БЦА, які проходили обстеження та лікування в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва з 2001 по 2004 рік, ми звернули увагу на високу частоту незадовільних результатів лікування. Так, впродовж перших 6 місяців після операції незадовільні результати було виявлено у 20% хворих. У структурі незадовільних результатів перші місця посідали висока ампутація та летальність. Значна частка незадовільних результатів була зумовлена виникненням великого інсульту, в тому числі фатального. Рівень загальної летальності тільки у безпосередньому післяопераційному періоді становив 10%, що є досить високим. Така висока частота незадовільних результатів у ретроспективно досліджених хворих зумовлена, на нашу думку, недостатнім урахуванням глибоких патогенетичних механізмів прогресування ХІНК, поєднаної з атеросклеротичним ураженням БЦА і потребує розробки нового підходу до ведення цієї категорії хворих. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є покращення безпосередніх та віддалених результатів лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок Ш і IV стадій, зокрема зниження частоти високих ампутацій, ішемічних інсультів і летальності шляхом поглибленої діагностики захворювання та оптимізації вибору лікувальної тактики з урахуванням функціональних резервів басейнів артерій нижніх кінцівок і головного мозку. Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання: Визначити частоту гострих порушень мозкового кровотоку у хворих на ХІНК Ш і IV стадій, зокрема кількість великих ішемічних інсультів. Дослідити показники гемодинаміки судин нижніх кінцівок та головного мозку у хворих на ХІНК Ш і IV стадій із супутнім ураженням брахіоцефальних артерій. Порівняти безпечність застосування методів оцінки цереброваскулярного резерву у хворих на ХІНК Ш і IV стадій, які мають супутнє ураження брахіоцефальних артерій. Розробити алгоритм вибору тактики хірургічного лікування хворих з атеросклеротичним ураженням артерій нижніх кінцівок і брахіоцефальних артерій. Оцінити функціональний резерв артерій нижніх кінцівок в умовах ХІНК Ш і IV стадій, а також розробити нові методи хірургічного лікування цієї групи хворих. Проаналізувати безпосередні та віддалені результати застосування запропонованих методик діагностики, алгоритму вибору хірургічної тактики, хірургічного лікування хворих на ХІНК Ш і IV стадій із супутнім ураженням БЦА, щодо післяопераційної летальності, частоти ампутацій та порівняти їх з аналогічними показниками у хворих, які були обстежені й проліковані загальноприйнятими методиками.

Об’єкт дослідження. Хронічна ішемія нижніх кінцівок Ш і IV стадій. Предмети дослідження. Діагностика і лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок Ш і IV стадій, які мають супутнє ураження брахіоцефальних артерій; показники гемодинаміки судин нижніх кінцівок та головного мозку; функціональні резерви артеріальних басейнів головного мозку та нижніх кінцівок. Методи дослідження. Морфометричні, інструментальні, біохімічні, загальноклінічні, статистичні. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри госпітальної хірургії № 2 з курсом грудної та судинної хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за темою: «Розробка методів діагностики та комплексного лікування патології серця, магістральних судин, головного мозку та нижніх кінцівок» (номер державної реєстрації – 0103U000880, шифр теми – ІН). Автором виконано розділ роботи «Розробка методів діагностики і лікування хронічної ішемії нижніх кінцівок Ш і IV стадій». Наукова новизна отриманих результатів. Вперше на основі проведеного дослідження гемодинамічних змін в артеріях та венах нижніх кінцівок хворих на ХІНК атеросклеротичного генезу Ш і IV стадій, які мають супутнє ураження БЦА, визначено наявність «синдрому взаємного обтяження» між ураженими артеріальними басейнами нижніх кінцівок та головного мозку. Вперше показано негативний вплив больового та інтоксикаційного синдромів у хворих на критичну ХІНК на гемодинаміку головного мозку, що є причиною збільшення в кілька разів частоти великих ішемічних інсультів у цієї категорії хворих. Вперше відмічено переваги застосування гіперкапнічної проби для оцінки цереброваскулярного резерву (ЦВР) у хворих на ішемію нижніх кінцівок Ш і IV стадій порівняно з компресійною пробою. Розкрито механізм негативного впливу компресійної проби на центральну гемодинаміку у хворих на критичну ХІНК. Запропонований алгоритм вибору тактики хірургічного лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок, які мають супутнє ураження брахіоцефальних артерій, що включає вдосконалену діагностику та оптимізований вибір хірургічного лікування цих хворих, дає змогу достовірно поліпшити безпосередні та віддалені результати їхнього лікування. Запропоновано принципово новий підхід до вибору виду операції на ураженій нижній кінцівці в умовах ХІНК Ш і IV стадій, що грунтується на модернізованому способі інтраопераційної оцінки дистального русла артерій нижньої кінцівки з визначенням її артеріального резерву у випадку, коли неможливо вирішити питання щодо вибору операції лише на основі даних ультразвукового і ангіографічного методів. Розроблена нова методика одночасного відновлення кровотоку в артеріях нижніх кінцівок і малого таза, а також запропонований спосіб лікування ішемічного коліту дали змогу поліпшити безпосередні та віддалені результати лікування хворих на ХІНК Ш і IV стадій за рахунок уникнення супутньої ішемії органів малого таза й товстого кишечнику, яка часто залишалась неврахованою належним чином у таких хворих. Практичне значення отриманих результатів.

Уклейки (Alburnus) - род рыб из семейства карповых (Cyprinidae). Тело более или менее удлиненное; чешуя умеренной величины; боковая линия проходить ниже средней линии хвоста; короткий, не имеющий шипа спинной плавник сидит над промежутком между брюшными и подхвостовыми; подхвостовой удлиненный и имеет более 13 лучей; нижняя челюсть более или менее явственно выдается за верхнюю; губы тонкие, простые; нижняя губная складка прерывается на подбородке; верхняя челюсть может вытягиваться вперед; жаберные тычинки тонкие, ланцетовидные, частые; есть придаточные жабры; жаберная перепонка прикреплена к горлу под задним краем глаза. Глоточные зубы в 2 ряда, крючкообразно изогнуты; брюхо позади брюшных плавников образует ребро, за которое не выдается чешуя. Виды этого рода (15) водятся в Европе и зап. Азии. Некоторые служат предметом промысла. Наиболее важны из видов, водящихся в России, уклейка обыкновенная (Alburnus lucidus), быстрянка (Alburnus bipunctatus) и шемая (Alburnus chalcoides). Н. Кн. Укроп (Anethum graveolens L.) - однолетнее растение из зонтичных

1. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

2. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі

3. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

4. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

5. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

6. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після перенесеного ішемічного інсульту
7. Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі
8. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

9. Фізична реабілітація при виразковій хворобі

10. Механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при хронічному нефриті Мазугі

11. Хронічний гастрит з ерозіями: особливості перебігу та лікування

12. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

13. Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

14. Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі реабілітації

15. Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в санаторно-курортних закладах

16. Загальні основи реабілітації

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

17. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

18. Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя

19. Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя

20. Перитоніт після кесарева розтину: прогнозування, профілактика і реабілітація пацієнток

21. Реабілітаційна установа або реабілітаційний заклад

22. Використання низькочастотного ультразвуку та магніолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз
23. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу
24. Психогігієна реабілітаційної взаємодії

25. Реабілітаційна психологія

26. Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції

27. Гастрит

28. Гастрит

29. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

30. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

31. Етапи розвитку валюти

32. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее

33. Рем Викторович Хохлов: фрагменты биографии

34. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

35. Хронический гастрит

36. Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

37. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

38. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")
39. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
40. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

41. Екологізація вирощування товарної риби при дворічному обороті в умовах Уланівського рибцеху

42. Методи та етапи статистичного дослідження

43. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

44. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

45. Походження та основні етапи розвитку письма

46. Складні слова в фізичній термінології

47. Аудіювання на середньому етапі навчання

48. Імітація процесів гнучких виробничих систем за допомогою апарата мереж Петрі

Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

49. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

50. Розпорядчі документи можливості роботи з текстом в графічному редакторі corel draw

51. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

52. Ізяслав - основні етапи розвитку

53. Основні етапи українського національного відродження

54. Расизм та його прояви на сучасному етапі
55. Основні фізичні процеси в оптичних лініях зв’язку
56. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

57. Етап першого відродження української нації

58. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

59. Етапи випуску на ринок нового виду товару

60. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

61. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

62. Гастростаз и дуоденостаз. Рефлюкс-гастрит

63. Гипертоническая болезнь. Ишемическая болезнь сердца. Хронический гастрит

64. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные

65. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

66. Диференційована імунотерапія хронічного гломерулонефриту

67. Експрес-гастро-рН-моніторинг

68. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

69. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

70. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії
71. Клiнiко-патогенетичне значення змін експiратiв при хронічній ревматичній хворобі серця
72. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

73. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

74. Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету

75. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

76. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

77. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах

78. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

79. Особливості перебігу хронічного гепатиту с в залежності від генотипу вірусу

80. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

81. Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю

82. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

83. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

84. Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету

85. СНІД: проблеми і досягнення на сучасному етапі

86. Формування терапевтичної ремісії в амбулаторних умовах у хворих залежних від алкоголю
87. Хронический гастрит
88. Хронический гастрит, язва желудка и 12-перстной кишки: диагностика, клиника, лечение

89. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

90. Хронічний тонзиліт

91. Язвенная болезнь желудка в фазе обострения. Гастро-эзофагальная рефлюксная болезнь. Хронический гастродуоденит, обострение

92. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

93. Відносини Росії і США на сучасному етапі

94. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

95. Польсько-українське співробітництво на сучасному етапі

96. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки
Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

98. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

99. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

100. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.