Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Аналіз стану охорони праці на підприємстві

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти та науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра менеджменту Курсова робота з курсу: &quo ;Охорона праці в галузі&quo ; Виконала: студентка V курсу групи ЗМО-10 м Карпінська Н. В. зал. книжка № 20107126 Перевірила: Давидюк Юлія Володимирівна Житомир 2010 ЗмістІ. Описати стан охорони праці на ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ; II. Розробити внутрішні організаційні документи підприємства з охорони праці Список використаної літератури І. Описати стан охорони праці на ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ; Стан охорони праці на ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ;: загальна характеристика системи управління охороною праці (склад, підпорядкованість, повноваження, завдання); описати чинні внутрішні організаційні документи ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ; з охорони праці; яким чином проводиться навчання та інструктаж з питань охорони праці на підприємстві? Чи відрізняється він для різних категорій працівників? проаналізуйте умови праці на підприємстві (небезпечні і шкідливі виробничі фактори, загальна характеристика умов праці); проаналізувати звітні дані підприємства з охорони праці за три останні роки (нещасні випадки, стан професійної захворюваності, аварійні та техногенні ситуації, травматизм тощо) та зробити відповідні висновки про стан охорони праці на підприємстві (існуючий стан, гострі проблемні моменти). Які заходи з охорони праці, на вашу думку, необхідно обов'язково передбачити на підприємстві та чому? Загальна характеристика системи управління охороною праці (склад, підпорядкованість, повноваження, завдання); Метою управління охороною праці на ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ; є забезпечення безпеки, збереження здоров’я та працездатності людини під час трудової діяльності. Особливістю системи управління охороною праці на даному підприємстві є те, що підприємство за розмірами належить до малих (49 працівників) та здійснює свою діяльність в галузі меблевої промисловості (виробництво, оптова та роздрібна торгівля меблями). Система управління охороною праці ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ; розроблялася з урахуванням особливостей його виробничої діяльності і вписується в існуючу структуру й схему управління підприємством у цілому, де органи (суб’єкти) управління діяльністю одночасно є органами (суб’єктами) управління охорони праці. Зокрема, суб’єктами управління підприємства виступає головний інженер з охорони праці та директор підприємства, а у виробничому цеху –– заступник директора з виробництва; об’єктами управління — діяльність функціональних служб (бухгалтерія, відділ маркетингу та логістики) і структурних підрозділів (цех та дільниці) щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках, у цехах і на ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ; в цілому. В основу СУОП підприємства покладена економіко-цільова спрямованість функціонування й комплексний підхід до вирішення проблем охорони праці. Це виражається в чіткому формулюванні цільових завдань як бажаний результат діяльності та у розробці економічного механізму як способу, що забезпечує досягнення поставленої мети.

Найважливішими завданнями СУОП на ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ; є такі: організація та координація роботи в галузі охорони праці; планування роботи й прогнозування виробничого ризику (ступеня небезпеки); технологічне забезпечення; технічне забезпечення; матеріально-технічне забезпечення; нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці, соціальне забезпечення; правове забезпечення; інформаційне, нормативно-медичне і методичне забезпечення; економіко-цільове регулювання та мотивація безпечної роботи; контроль за станом охорони праці; облік, аналіз і оцінка показників стану охорони праці та функціонування СУОП. Функції служби охорони праці на ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ; виконує головний інженер з охорони праці (менеджер з персоналу за сумісництвом), адже чисельність працюючих на підприємстві дорівнює 49 особам. Головний інженер з охорони праці підпорядковується безпосередньо директору підприємства і у разі виявлення порушень має право: безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об’єкти з метою перевірки стану їх безпеки; видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці; вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці; зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці. Головний інженер з охорони праці ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ; виконує такі функції: організовує і координує роботи з охорони праці на підприємстві, здійснює контроль за додержанням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, проведенням профілактичної роботи із запобігання виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів зі створення здорових і безпечних умов праці на підприємстві, за наданням робітникам установлених пільг і компенсацій за умовами праці; організовує вивчення умов праці на робочих місцях, роботу з перевірки технічного стану устаткування, запобіжних і захисних пристроїв; інформує працівників від особи роботодавця про стан умов праці на робочому місці, а також про прийняті заходи щодо захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечує підготовку документів на виплату відшкодування збитків, причинених здоров'ю працівників у результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; організовує проведення перевірок, обстеження технічного стану устаткування, машин і механізмів на відповідність їх вимогам нормативних актів з охорони праці, стану санітарно-побутових приміщень; забезпечує проведення ввідних і повторних інструктажів, навчання і перевірку знань з охорони праці працівників підприємства.

Видає керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержує від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці, вимагає відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують нормативи з охорони праці, зупиняє роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; забезпечує проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки в разі виникнення аварій згідно з чинним типовим положенням; контролює складання кошторисів витрат на заходи з охорони праці в підрозділах підприємства, правильність складання заявок на спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, спецхарчування, запобіжні та захисні пристрої тощо; бере участь у розслідуванні та аналізі причин виробничого травматизму, професійних захворювань, у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення. Організовує роботу кабінету з охорони праці та пропаганду заходів з охорони праці і виробничої санітарії; забезпечує складання звітності з охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. описати чинні внутрішні організаційні документи ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ; з охорони праці; Відповідно до Рекомендацій Держнаглядохоронпраці щодо застосування &quo ;Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві&quo ;, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 12.12.1993 року № 132, директором ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ; затверджено такі положення та інструкції, що діють на підприємстві: Положення про систему управління охороною праці на ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ;. В цьому положенні визначено перелік і склад спеціальних функцій (завдань) управління охороною праці в їх безпосередньому зв’язку з функціональними підсистемами управління ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ;. Система управління охороною праці підприємства розроблена з урахуванням специфіки виробництва меблів. В основу СУОП покладено економіко-цільову спрямованість функціонування і комплексний підхід до вирішення проблем охорони праці. Положення про службу охорони праці ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ; визначає , що на ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ; службу охорони праці представляє головний інженер з охорони праці (адже чисельність працюючих на підприємстві становить 49 осіб). Це положення закріплює перелік функцій, які виконує головний інженер з охорони праці, його права, обов’язки та підпорядкованість. Положення про комісію з питань охорони праці ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ; встановлює, що на підприємстві функціонує постійно діюча комісія з питань охорони праці ЖКУВП &quo ;Біатрон-3&quo ; у кількості трьох осіб. Комісія включає в себе по одному представнику зі сторони власника, трудового колективу та профспілки. Це положення визначає її права та завдання діяльності.

Признаючи засадничо волю праці, держава дбатиме про видатність праці, з одного боку, шляхом видавання закону, що визначуватиме умови кваліфікованої праці і концесіованих занять та нормуватиме внутрішній реґулямін підприємств, зокрема розпорядок робіт і технічний процес, з другого боку, при помочі контрольних органів та інших державних установ. 9. Ведучи державний уряд праці, та контролюючи приватні бюра посередництва праці, держава дбатиме про матеріяльну поміч безробітним, що її буде уділювати при посередництві професійних організацій з фондів, зібраних від працівників і працедавців, а у виняткових, визначених законом, випадках, з допомогових фондів громад і держави. 10. Держава заведе єдину організацію загального забезпечення, обов'язкову для всіх верств суспільности, приймаючи рівночасно на себе обов'язок удержувати всіх громадян понад 60 років життя, позбавлених власних засобів прожитку. IV. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 1. Здійснення постуляту української державности передумовляє активізацію внутрішнього політичного життя українського народу, заманіфестовану назовні для зазначення української справи, як рішаючого чинника в питанні східньо-европейського політичного стану. 2

1. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

2. Організація роздрібної торгівлі непродовольчими товарами

3. Аналіз ринку роздрібної торгівлі

4. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

5. Формування асортименту в роздрібній торгівлі

6. Техніка і технологія торгівлі
7. Організація біржової торгівлі
8. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

9. Проблема торгівлі людьми

10. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

11. Організація торгівлі

12. Роздрібна торгівля фруктами та овочами

13. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

14. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

15. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

16. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

18. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

19. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

20. Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів

21. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

22. Світова організація торгівлі
23. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
24. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

25. Аналіз стартегічного управління підприємством

26. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

27. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

28. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

29. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

30. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

31. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

32. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие

33. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

34. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

35. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

36. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

37. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

38. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
39. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
40. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

41. Система маркетингового планування на підприємстві

42. Податок на прибуток підприємств

43. Суть комерційної діяльності на підприємстві

44. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

45. Правовий статус підприємств

46. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

47. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

48. Планування діяльності підприємств

Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

49. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

50. Економічний аналіз підприємств

51. Правила поведінки на підприємстві

52. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

53. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

54. Кредитування підприємств
55. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств
56. Типове положення "Про охорону праці"

57. Планування та фінансування заходів з охорони праці

58. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

59. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

60. Економічні і законодавчі питання охорони праці

61. Інструкція з охорони праці для водіїв вантажних автомобілів

62. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

63. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

64. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

65. Основи охорони праці

66. Охорона праці

67. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

68. Охорона праці в господарстві

69. Охорона праці в машинобудуванні

70. Охорона праці і навколишнього середовища
71. Охорона праці користувачів ПК
72. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

73. Охорона праці у сільському господарстві

74. Організація охорони праці на виробництві

75. Доходи сільськогосподарських підприємств

76. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

77. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

78. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

79. Звітність сільськогосподарських підприємств

80. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

81. Облік доходів підприємств

82. Облік неопераційних витрат на підприємстві

83. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

84. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

85. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

86. Організація облікового процесу на підприємстві
87. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"
88. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

89. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

90. Розподіл прибутку державних підприємств

91. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

92. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

93. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

94. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

95. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

96. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники

97. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

98. Інформаційні системи і технології на підприємстві

99. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

100. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.