Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти та науки України Національна Металургійна академія України Кафедра охорони праціРеферат На тему: “Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання.” Виконала: ст.гр ФК-03-2 Завгородня Н.А. Перевірив: Каракаш О.І.м. Дніпропетровськ 2004р. Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання Електрозварювальні роботи слід виконуватизгідно з вимогами &quo ;Правил техники безопасности й про-изводственной санитарии при злектросварочньїх рабо-тах&quo ;, затверджених Мінхіммашем СРСР 08.07.85, таПравил пожежної безпеки в Україні. Електрозварювальне обладнання має відповідати ви­могам ГОСТ 12.2.007.8 та ПВЕ. До електрозварювальних робіт допускаютьсяробітники, не молодші 18 років, які пройшли медичнийогляд, спеціальну підготовку та перевірку теоретичнихзнань і практичних навиків, знань інструкцій з охоронипраці і мають кваліфікаційне посвідчення з записом продопуск на виконання цих робіт, спеціальне навчання(пожежно-технічний мінімум) та щорічну перевірку знаньз одержанням спеціального посвідчення згідно з вимога­ми Правил пожежної безпеки в Україні. Порядок організації та проведення інструктажів, на­вчання та перевірки знань з пожежного мінімуму, вста­новлено Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної без­пеки на підприємствах і в установах та організаціях України, затвердженим наказом МВС України від 17.11.94 №628, зареєстрованим в Мін'юсті України 22.12.94 за №307/517. Електрозварювальники повинні мати II групу з елект­робезпеки. Електрозварювальники, яким надано право самостійного підключення зварювального обладнання до електромереж, повинні мати III групу з електробезпеки. Підготовка електрозварювальників має про­водитись у спеціалізованих професійно-технічних учили­щах, на курсах зі зварювання, на підприємствах чи вучбових комбінатах. Атестація зварювальників на право виконання зварю­вальних робіт під час виготовлення, монтажу та ремон­ту об'єктів, що підлягають реєстрації в Держнаглядохо-ронпраці, має проводитись відповідно до Правил атес-тації зварників, затверджених наказом Держнаглядохо-ронпраці України 19.04.96 №61, зареєстрованих в Мін'юсті України 31.05.96 за № 262/1287. Для електрозварювальних установок та зва­рювальних постів, призначених для постійних електроз­варювальних робіт у будовах поза збірно-зварювальни­ми цехами та ділянками, мають бути передбачені спец­іальні вентильовані приміщення зі стінами із негорючихматеріалів. У приміщенні для електрозварювальних установок слід передбачити достатні за шириною проходи, які забезпечують зручність та безпеку виконання зварюваль­них робіт та доставки виробів до місця зварювання та назад, але не менше 0,8 м. Площа окремого приміщення для електрозварюваль­них установок має бути не менше 10 м2, причому пло­ща , вільна від обладнання та матеріалів, має бути не менше 3 м2 для кожного зварювального поста. Стіни кабіни мають бути заввишки 2 м, зазор між стінкою і підлогою - 50 мм, ця щілина має бути огороджена сіт­кою з негорючого матеріалу з розміром чарунок не біль­ше 1,0 мм х 1,0 мм, а під час зварювання у середовищі захисних газів - 300 мм.

Проходи між однопостовими джерелами зва­рювального струму, перетворювальними установками зва­рювання (різання, наплавлення) мають бути шириною неменше 0,8 м, між багатопостовими - не менше 1,5 м,відстань від одного та багатопостових джерел зварюваль­ного струму до стіни має бути не менше 0,5 м. Проходи між групами зварювальних трансформаторів повинні мати ширину не менше 1 м. Відстань між зва­рювальними трансформаторами, які стоять в одній групі, має бути не менше 0,1 м, між зварювальним трансфор­матором та ацетиленовим генератором — не менше 3 м. Забороняється встановлення зварювального трансфор­матора над регулятором струму. Регулятор зварюваль­ного струму може розміщуватись поряд із зварювальним трансформатором або над ним. Приєднання зварювальних установок до елек­тричної мережі провадиться тільки через комутаційніапарати. Забороняється безпосереднє живлення зварю­вальної дуги від силової, освітлювальної та контактноїмереж. Схема приєднання декількох джерел зварю­вального струму під час роботи на одну зварювальну дугу має унеможливлювати виникнення між виробами та електродом напруги, що перевищує найбільшу напругу холостого ходу одного із джерел зварювального струму. Напруга холостого ходу джерел струму длядугового зварювання в разі нормальної напруги мережіне повинна перевищувати: 80 В ефективного значення - для джерел змінногоструму ручного дугового та напівавтоматичного зварю­вання; 140 В ефективного значення - для джерел змінно­го струму автоматичного зварювання; 100 В середнього значення — для джерел постійно­го струму. Одно та багатопостові зварювальні установ­ки повинні бути захищені запобіжниками чи автоматич­ними вимикачами з боку живильної мережі. Установкидля ручного зварювання повинні бути оснащені покаж­чиком значення зварювального струму (амперметром абошкалою на регуляторі струму). Багатопостові зварю­вальні агрегати крім захисту з боку живильної мережіповинні також мати і автоматичний вимикач чи кон­тактор (для підключення джерела струму до розподіль­чої цехової мережі) у загальному проводі зварювальногокола та запобіжника на кожному проводі до зварюваль­ного поста. Для запобігання займанню електропроводів тазварювального обладнання слід правильно добирати пе­реріз кабелів за значенням струму, ізоляцію кабелів заробочою напругою та плавкі вставки запобіжників загранично допустимим струмом. Приєднання до мережі живлення та відклю­чення від неї зварювальних установок повинні викону­вати електротехнічні працівники підприємства, які екс­плуатують цю електромережу. Пересувні джерела зварювального струму начас їх пересування мають бути відключені від мережі. Електрозварювальну установку на весь часроботи слід заземлити мідним проводом перерізом неменше 6 мм2 або сталевим прутом (смужкою) перерізомне менше 12 мм2. Заземлення здійснюється через спец­іальний болт, що має бути на корпусі установки. Крім заземлення основного електрозварювального об­ладнання у зварювальних установках слід безпосередньо заземлювати той затискач вторинної обмотки зварюваль­ного трансформатора, до якого приєднується провідник, що йде до виробу (зворотний дріт).

Забороняється використання нульового робочого чи фазного проводу двожильного живильного кабелю для заземлення зварювального трансформатора. Заземлення електрозварювальних установок слід ви­конувати до їх підключення до мережі і зберігати до відключення від мережі. Для живлення однофазного зварювальноготрансформатора слід застосовувати трижильний гнучкийшланговий кабель, третю жилу якого слід приєднати дозаземлювального болта корпуса зварювального трансфор­матора та до заземлювальної шини пункту живлення. Для живлення трифазного трансформатора слід зас­тосовувати чотирьохжильний кабель, четверта жила якого використовується для заземлення. Заземлювальну шину пункту живлення слід з'єднати з нульовим захисним проводом живильної лінії в уста­новках з глухозаземленою нейтраллю або заземлювачем в установках з ізольованою нейтраллю. Затискач (полюс) зварювального трансформа­тора повинен бути приєднаний до деталі, що зварюєть­ся, за допомогою заземлювального проводу заземлюваль-ним болтом на корпусі зварювального трансформаторазгідно з рисунком 6.1. 1 - пункт живлення; 2 - зварювальний трансфор­матор; 3 - регулятор; 4 - електродотримач; 5 — шланговий одножильний дріт; 6 - заземлюваль-ний болт; 7 - живильний шланговий трижильний кабель із заземлювальною жилою; 8 - нульовий дріт мережі. Рис. 6.1. Схема підключення зварювального трансформатора Зварювальні кабелі слід з'єднувати опресову­вання зварюванням або паянням. Підключення кабелю до зварювального обладнання слід здійснювати опресованими чи припаяними кабель­ними наконечниками. Довжина первинного кола між пунктом жив­лення і пересувною зварювальною установкою має бутине більше 10 м. Як зворотний провід, який з'єднує вироби, що зва­рюються, з джерелом зварювального струму, можуть використовуватися сталеві, алюмінієві або мідні шини будь-якого профілю, зварювальні плити, стелажі та сама зварювальна конструкція (металоконструкції та знепа-рені і зневоджені трубопроводи в межах котлів і турбін, на яких провадять зварювальні роботи) за умови, що їх переріз забезпечує безпечне (за умов нагрівання) про­тікання зварювального струму. З'єднання окремих елементів, які застосовуються як зворотний провід, слід виконувати болтами, струбцина­ми або затискачами. Забороняється використовувати як зворотний провід внутрішні залізничні рельси, мережі заземлення чи за-нулення, а також проводи та шини первинної комутації розподільчих пристроїв, металеві конструкції будівель, комунікацій та технологічне обладнання. Зварювання слід проводити із застосуванням двох проводів. Використання заземлювальних провідників розподіль­чих пристроїв як зворотнього провода для зварюваль­них установок може призвести до відгалужування стру­му на металеві оболонки розташованих поблизу конт­рольних кабелів, їх пошкодження та помилкової роботи релейного захисту. Помилкова робота релейного захис­ту може бути спричинена також появою різниці потен­ціалів між заземленими точками кіл релейного захисту під час роботи зварювальних установок. У разі застосування пересувних джерел зва­рювального струму та виконанні робіт в пожежонебез-печних приміщеннях зворотний провід слід ізолюватитакож, як і прямий.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

2. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

3. Машини та обладнання для переробки молока

4. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

5. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

6. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг
7. Інженерний захист робітників та службовців промислового об’єкта
8. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

9. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень

10. Опис та удосконалення маршруту потрапляння зерна до Зерносушарки ДСП-32 на Заводі елеваторного обладнання для ВАТ "Відродженння"

11. Автомобільне обладнання: будова та діагностування

12. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

13. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

14. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

15. Цивільний та арбітражний процес

16. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

17. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

18. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

19. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

20. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

21. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

22. Полная история танков мира
23. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)
24. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

25. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

26. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

27. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

28. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

29. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

30. Сучасні форми та системи оплати праці

31. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

32. Міський бюджет: пріоритети та механізми

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

33. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

34. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

35. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

36. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

37. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

38. Постмодернізм та українська історична наука
39. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
40. Перша та Друга Малоросійські Колегії

41. Декабристський рух та його поширення на Україні

42. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

43. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

44. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

45. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

46. Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)

47. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

48. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки

49. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

50. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

51. Лекції з української та зарубіжної культури

52. Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В. Гете та О.С. Пушкiна

53. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

54. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок
55. Что такое остеохондроз и в чем таится опасность?
56. Сестринська етика та деонтологiя

57. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

58. Аналіз та удосконалення оперативного управління

59. Лідерство, вплив та влада

60. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

61. Поняття та сутність менеджменту

62. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

63. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

64. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф

65. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

66. Соціал-демократична концепція держави та влади

67. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

68. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

69. Особенности работы терапевтических групп в традиции ТА

70. Візантійський ісихазм та давньоруська печерна аскеза
71. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
72. Поняття та форми державного устрою

73. Побудова та розкрій жіночої сукні

74. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

75. Форми співучасті та види співучасників у злочині

76. Свідомість та творчість

77. Філософська культура особи та її суспільна значущість

78. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

79. Видатки бюджетів на науку та культуру

80. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Екологія та охорона навколишнього середовища

82. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

83. Інфляція та антиінфляційні заходи

84. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

85. Міжнародна економічна система та її головні елементи

86. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту
87. Поняття та структура світового ринку
88. Проблеми та перспективи малого бізнесу

89. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

90. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

91. Суспільне виробництво та заробітна плата

92. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

93. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

94. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

95. Суть та види відтворення

96. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее
Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием

97. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

98. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

99. Безпека обслуговування теплообмінних аппаратів та трубопроводів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.