Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Кримінально-правовий аспект тероризму

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Київський національний університет внутрішніх справ Юридичний факультет Кафедра кримінально - правових дисциплін Кримінально–правовий аспект тероризму Михальчук Ірина Василівна Науковий керівник: доцент кафедри Коробенко В. М. Київ - 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Поняття терористичного акту в кримінальному праві 1.1 Правовий аналіз передумов виникнення загрози тероризму в Україні 1.2 Сучасне розуміння понять: терору, тероризму та терористичного акту в правовій системі 1.3 Становлення та розвиток відповідальності за терористичний акт в кримінальному законодавстві Розділ 2. Об'єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 258 КК України 2.1 Об'єкт злочину 2.2 Об'єктивна сторона злочину Розділ 3. Суб'єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 258 КК України 3.1 Суб'єкт злочину 3.2 Суб'єктивна сторона злочину Розділ 4. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки терористичного акту та його відмежування від суміжних складів злочинів 4.1 Характеристика кваліфікованих складів злочину, передбачених ст. 258 КК України 4.2 Відмежування терористичного акту від подібних злочинів Висновки Список використаних джерел Вступ Проблема тероризму багато років залишається у центрі міжнародної уваги. Він має складну як соціально-політичну, так і кримінально – правову природу. Різноманітність засобів скоєння терористичних актів перешкоджають його ефективній протидії, адже головною тенденцією сучасного тероризму є його інтенсивні зміни в напрямі підвищення суспільної небезпеки за рівнем організованості, матеріально-технічного й фінансового забезпечення, національних і транснаціональних масштабів, за настанням тяжких наслідків тощо. Сьогодні терористи можуть виступити по радіо, телебаченню або надіслати повідомлення до друкованих видань. Такий вільний доступ до джерел масової інформації робить насильницькі терористичні дії могутньою зброєю, яка призводить до залякування великої кількості людей одночасно та у різних куточках світу. На сучасному етапі значно розширилися дії, які терористи можуть вчинити проти людства: масові отруєння, радіоактивне зараження, зараження небезпечними хворобами, поширення епідемій та епізоотій тощо. Таким чином, знаряддями терору можуть бути: вибухові пристрої широкого спектра дії, радіоактивні, отруйні та інші небезпечні хімічні речовини, не виключаючи і атомну зброю. Підтвердженням небезпечності цього явища слугують широко відомі нам трагічні події, що відбулися 11 вересня 2001 р. в Нью-Йорку, Вашингтоні і Пенсільванії, 23-26 жовтня 2002 р. в Москві на мюзиклі “Норд-ост”, 1 вересня 2004 року у Беслані (Південна Осетія) тощо. Такі тенденції свідчать, що тероризм стає чинником глобального значення, або, за словами К. Гаджиєва, замінником нової світової війни. Хоч поки що і не має підстав говорити про якісь сплески тероризму в нашій країні, але в будь-якому випадку державні органи мають бути готові до різноманітних варіантів розвитку подій, зокрема й несприятливих. Однак протидія тероризму не може бути ефективною без якісного нормативно-правового забезпечення, особливо у кримінально-правовій галузі, оскільки в прийнятих останнім часом міжнародних конвенціях, присвячених проблемам боротьби з тероризмом, намітилася чітка тенденція до розширення сфери кримінально-правової заборони відносно будь-яких терористичних проявів і встановлення спеціальних складів злочинів в національних законодавствах.

У зв’язку з цим після ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму від 16 травня 2005 р. був прийнятий Закон України від 21 вересня 2006 р. № 170 – V, яким постановлено частини четверту та п’яту статті 258 КК виключити і доповнити Кодекс статтями 2581 – 2584 КК. Проте, ознайомлення з цими законодавчими актами показує, що вони не відповідають повною мірою ні Конвенції Ради Європи, ні іншим конвенціям, крім того, вони не тільки не усувають наявні раніше в антитерористичному законодавстві протиріччя, але й породили нові. Крім того, практично проігноровано положення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, яка була ратифікована Законом України від 12 вересня 2002 р. № 149 – IV, в якій йдеться про необхідність введення в кримінальне законодавство окремого складу злочину про фінансування тероризму. У вказаних статтях КК України помилково використовується вузьке для українського законодавства поняття “терористичний акт”, тоді як в Конвенції Ради Європи йдеться про запобігання тероризму, терористичній діяльності та терористичним злочинам. Відомо, що велике значення при криміналізації того чи іншого діяння відіграє понятійний апарат: від чіткого і зрозумілого визначення залежить, чи виникатимуть ускладнення у правозастосовній діяльності з питань кваліфікації тих чи інших діянь як терористичних. Тому найперше наше завдання - визначити, що називатимемо і будемо вважати злочином: тероризм, терористичний акт, терористичний злочин, терористична діяльність, терористична група чи ще щось інше. Адже існуюча термінологічна плутанина в значній мірі перешкоджає ефективній антитерористичній діяльності. Тероризму присвячені праці таких українських вчених Я.Ю. Кондратьєва, В.О. Глушкова, В.В. Крутова, С.М. Мохонука, В.Ф. Антипенка, В.А. Ліпкана М.О. Свіріна, Ю.М. Коцюбинської, М.В. Семикіна, М.А. Погорецького, С.С. Яценка, а також В.Ємельянова, який свою роботу “Злочини терористичної спрямованості” присвятив визначенню правового поняття, ознак тероризму і терористичних актів та провів відмежування тероризму від терору. Першу спробу розглянути тероризм з кримінально-правової точки зору зробила у 1993 році С.О. Допілка на прикладі морського тероризму. Новизна цієї теми заключається в тому, що науковці приділяють достатню увагу цій проблемі, але нажаль, у своїх працях вони висвітлюють кримінологічну, криміналістичну, геополітичну характеристики тероризму, а на наш погляд, передусім, проблема кримінально-правової регламентації тероризму, потребує подальшої розробки. Ми вважаємо, що саме кримінально-правовий аспект розгляду даного соціального феномену є вкрай важливим і потребує подальших розробок. Адже, як свідчить аналіз практики, передусім законодавче забезпечення відіграє ключову роль у боротьбі з тероризмом. Саме воно легітимізує діяльність уповноважених державних органів, що ведуть боротьбу з тероризмом. І на відміну від інших вчених, саме на цій науковій проблемі, ми зосередили увагу. Все вищевикладене пояснює актуальність і значущість вибраної теми дослідження. Мета та завдання дипломної роботи.

Мета даної роботи полягає у визначенні та науковому обґрунтуванні поняття тероризму та терористичного акту, їх відмінність та співвідношення; фактів, що сприяли розвиткові тероризму; статей, що передбачають кримінальну відповідальність за терористичні акти; з’ясування змісту цих статей; об’єкту, об’єктивної сторони, суб’єкту, суб’єктивної сторони терористичного акту; кваліфікуючих ознаках терористичного акту; відмінність між терористичним актом та суміжними злочинами. Відповідно до поставленої мети в дипломній роботі формулюються такі завдання: проаналізувати передумови виникнення загрози тероризму в Україні; визначити поняття терору, тероризму та терористичного акту в кримінальному законодавстві України та деяких інших зарубіжних країн; прослідкувати історичний розвиток процесу становлення кримінальної відповідальності за терористичний акт у кримінальному законодавстві України; визначити та дослідити об’єктивні, суб’єктивні та кваліфікуючі ознаки складу злочину ст. 285 КК України; розглянути проблеми судово-слідчої практики застосування ст. 285 КК України; з’ясувати проблемні питання відмежування терористичного акту від суміжних злочинів. Об’єктом дослідження даної роботи є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з проявами тероризму і застосуванням законодавства щодо боротьби з цим явищем. Предметом дослідження є кримінально-правова норма, що передбачає відповідальність за терористичний акт – складне, динамічне, багатопланове явище, законодавча конструкція злочину, передбаченого ст.258 КК України та судово-слідча практика його застосування. Теоретичне та практичне значення полягає в тому, що висновки проведеного дослідження та пропозиції теоретично доповнюють кримінально - правову базу науково - обґрунтованими методами застосування законодавчої норми, яка передбачає відповідальність за терористичний акт, дозволяють вдосконалювати шляхи та способи теоретичної розробки цього інституту у кримінальному праві України. Практичне значення дослідження полягає у тому, що його висновки можуть бути використані у правозастосовчій діяльності органів дізнання, досудового розслідування, прокуратури, суду та інших учасників кримінального процесу; при розробці методик розслідування терористичних актів; при розробці відомчих нормативно-правових актів, які стосуються вдосконалення практики застосування правових норм, що передбачають кримінальну відповідальності за теракт, а також при підготовці навчальних та методичних посібників. Методологічною основою дослідження є: ~ діалектичний метод (він дозволяє встановити й теоретично відобразити сутність тероризму, антитерористичної діяльності, нормативного регулювання боротьби з тероризмом чи окремих правових явищ в їх динаміці, врахувати фактори, що впливають на їхню сутність, в тому числі, соціологічний, порівняльно-правовий, історико-правовий, формально-логічний, структурно-функціональний, статистичний та інші спеціальні та загальнонаукові методи дослідження. Основою для написання роботи послужило коло документальних джерел, а саме: міжнародно – правові акти з питань боротьби із тероризмом, національне законодавство України і деяких інших країн, матеріали практики його застосування відповідних норм та рiзноманiтна правова література з наведеної тематики.

Хоча Распутн час вд часу згаду про бурятв, тунгусв (евенкв)  нших, цих згадувань мало  вони побжн, тод як водночас вн малю величну картину незаселено тайги, у яку заглиблюються герочн росяни, подбн до доктора ЛвнAстона. Распутн загалом мовчить про тих, хто залишив сво кост в Сибру, нод залишивши нащадкв, хоча бльшсть з них х не мала; мовчить про вязнв  примусових робтникв, яких росйська держава засилала в дику мсцевсть, наказуючи м цивлзувати  й давати прибуток мпер. Вн поверхово згаду про них, але старанно уника мен, цифр, даних, сторй. У його опис сибрсько системи увязнення пдкреслються радше провина вязнв, а не полтичний аспект хнього заслання. Згдно з росйською нформацю, бльшсть вязнв у царському Сибру були звичайними кримнальними злочинцями, але Распутн не згаду, що у трудових таборах не було рзниц мж полтичними вязнями  кримнальними злочинцямиP9. Вн багато пише про декабриств, яких до Сибру було заслано тльки клька сотень, але присвячу лише клька слв десяткам тисяч «польських бунтвникв», як брали участь у повстаннях 1831  1863 рокв та бльш раннх бунтах  закнчили в Сибру сво життя, оскльки м нколи не вибачили хньо полтично провиниP10

1. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

2. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

3. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

4. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

5. Правова допомога у кримінальному провадженні

6. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России
7. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ
8. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

9. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

10. Возникновение, развитие и организация аудиторских проверок и ревизий. Правовой аспект

11. Правовые аспекты охраны труда (Шпаргалка)

12. Правовые аспекты пересадки тканей и органов

13. Международно-правовые аспекты территории Российской Федерации

14. Правовые аспекты информационно-психологической войны

15. Правонарушения в сфере защиты прав потребителей: гражданско-правовой аспект

16. Постанови з кримінального процесу

Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Проект кримінального кодекса України

18. Проблемы профессионального спорта: правовой аспект

19. Лизинг: экономические и правовые аспекты применения в России

20. Учреждения: организационно-правовой аспект

21. Правовые аспекты бухгалтерского учета

22. Правовые аспекты охраны труда
23. Поняття і види співучасті у кримінальному праві
24. Снижение уровня дебиторской задолженности – правовые аспекты (взгляд юриста)

25. Правовые аспекты приватизации

26. Теоретические и правовые аспекты организации и учета капитала кредитной организации

27. Банковская система Республики Беларусь (правовой аспект)

28. Административно-правовые аспекты деятельности исполнительной власти и органов местного самоуправления

29. Государственная Дума Российской империи. Историко-правовой аспект

30. Давність у кримінальному праві

31. Докази у кримінальному процесі

32. Достатність доказів у кримінальному процесі України

Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы

33. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

34. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

35. Захисник у кримінальному судочинстві

36. Звільнення від кримінальної відповідальності

37. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

38. Институт омбудсмена - защитника прав и свобод человека в историко-правовом аспекте
39. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві
40. Кримінальна відповідальність

41. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

42. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

43. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

44. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

45. Кримінальне право України

46. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

47. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

48. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Организация государственной службы в Российской Федерации: правовые аспекты

50. Основы социальной концепции РПЦ: теоретико-правовой аспект

51. Підозрюваний у кримінальному процесі

52. Поняття злочину у кримінальному праві України

53. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

54. Правовые аспекты договора строительного подряда
55. Правовые аспекты ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами
56. Правовые аспекты приемной семьи

57. Принципи кримінального процесу

58. Проблемы теории нематериальных объектов: гражданско-правовой аспект

59. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

60. Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

61. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

62. Стадії кримінального процесу

63. Суб’єкти кримінального процесу

64. Теоретико-правовые аспекты правового нигилизма

Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы

65. Учасники у кримінальному процесі

66. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

67. Эколого–правовые аспекты государственного регулирования деятельности в области охраны окружающей среды от электромагнитных излучений

68. Вина в кримінальному праві країни

69. Вирок в кримінальному судочинстві

70. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві
71. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект
72. Морально-правовые аспекты клинической реаниматологии

73. Особенности квазигосударств в современном мире: геополитические и правовые аспекты (на примере Приднестровья)

74. Законодательно-правовые аспекты социальной работы на примере пенсионного обеспечения

75. Финансовая несостоятельность: правовые аспекты

76. Правовые аспекты экологической экспертизы проектов в Российской Федерации

77. Общетеоретические аспекты административно-правового исследования проблем управления государственной собственностью субъекта РФ

78. Публично-правовые и частноправовые аспекты деятельности гражданских объединений в Российской Федерации

79. Поглощение организаций: правовой, бухгалтерский и налоговый аспекты

80. Некоторые проблемы правового регулирования муниципальной службы. Федеральный и региональный аспект

Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры

81. Гражданско-правовые отношения в сфере психического здоровья: исторический аспект

82. Риэлторская деятельность: аспекты правового статуса, налогообложения и бухгалтерского учета

83. Некоторые аспекты правовой статистики

84. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

85. Присвоение и растрата: уголовно-правовые,социально-психологические и криминологические аспекты

86. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)
87. Рынок труда и занятости, отечественный и зарубежный опыт. Правовой и экономический аспекты
88. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

89. Налоговая система России в новом правовом поле

90. Таможенные аспекты в логистике при транспортировке

91. Гражданское общество и правовая страна

92. Административно правовые отношения (Контрольная)

93. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

94. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

95. Административно-правовой статус военнослужащих

96. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

97. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

98. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

99. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.