Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Громадське суспільство й соціально-трудові відносини

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ Вступ 1.Загальна характеристика соціально-трудових відносин 2.Роль соціально-трудових відносин у розвитку громадянського суспільства Висновки Список використаної літератури Тести Задача ВСТУП Актуальність теми. Складність і неоднозначність економічних, соціальних і політичних перетворень, що відбуваються в Україні, нерідко призводить до критичного рівня стабільності у суспільстві. Тому особливо важливим на даному розвитку країни є пошук ефективних засобів упередження та демократичних способів регулювання суспільних конфліктів, що, як показує світовий досвід, неможливе без становлення розвинутого громадянського суспільства, формування демократичної правової держави, наявності паритетних форм їхньої взаємодії. Розвиток громадянського суспільства нерозривно пов’язаний із функціонуванням сомоорганізованих груп інтересів, які постають як його інститути. Такими інститутами є профспілки й об’єднання підприємців, що діють у конфліктогенному секторі суспільного життя – сфері соціально-трудових відносин. Спираючись на демократичні методи регулювання одного з найконфліктніших суспільних процесів – розподіл результатів праці, ці найчисленніші організації груп інтересів здійснюють позитивний вплив на становлення громадянського суспільства й демократизацію держави, допомагають налагодженню ефективного соціального діалогу між ними. Cвітовий досвід свідчить, що провідну роль у цьому процесі відіграє соціальне партнерство як мирний спосіб регулювання відносин між класом найманих працівників і власниками засобів виробництва. Для України, що стала на шлях побудови демократичного режиму на засадах політичного плюралізму та ринкової економіки важливо культивувати цивілізовані форми відносин між державою та громадянським суспільством, насамперед такими його впливовими групами інтересів як підприємці-власники та наймані працівники, оптимізувати способи їхньої взаємодії між собою та з органами державної влади. Це визначає актуальність для вітчизняної політичної науки проведення комплексного політологічного дослідження світової практики інституціоналізації соціального партнерства та її порівняння з українськими реаліями в контексті становлення громадянського суспільства й еволюції форм його взаємодії з державою. Метою даного дослідження є вивчення особливостей взаємовпливу громадського суспільства й соціально-трудових відносин. 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН Соціально-трудові відносини визначають становище людини у світі праці, її спосіб життя, оточення, клімат у трудовому колективі, ефективність трудової соціалізації людини. При цьому вони залежать не тільки від трудової поведінки самої людини, але й від безлічі факторів. Існують основні категорії та поняття, що відбивають процес становлення і розвитку соціально-трудових відносин, їхні основні характеристики і якості. Для того, щоб оцінити реальне розміщення сил у соціально-трудових відносинах, треба чітко визначити мотиви і логіку власне трудової поведінки; зрозуміти сутність і перспективи розвитку нових соціально-трудових відносин, що відповідають новим соціально-економічним умовам України.

Структурними складовими соціально-трудових відносин є суб'єкти і рівні соціально-трудових відносин; предмети соціально-трудових відносин і їхня структура; принципи і типи соціально-трудових відносин: принципи солідарності й субсидіарності; відносини, побудовані за принципом «панування-підпорядкування»; рівноправне партнерство, конфлікт, конфліктне співробітництво, конфліктне суперництво, дискримінація. Термін «соціально-трудові відносини» ввійшов у науковий обіг і став широко використовуватися недавно. Його включення в систему понять і категорій економіки праці пов'язане, по-перше, з розвитком наукових і прикладних уявлень про роль людей у розвитку економіки. Етапи в цьому розвитку характеризуються початковим уявленням про людей як спеціальний ресурс («трудові ресурси») і про людину як про суб'єкт суспільного розвитку (що знайшло відображення в понятті «людський фактор»). Наступний ступінь розвитку уявлень про людину, про суб'єкта економічної діяльності, мабуть, припускає використання, головного поняття «індивідуум, особистість». У цьому випадку людина розглядається як багатогранний, багаторолевий суб'єкт соціально-трудових відносин, створення необхідних умов для розвитку якого є завданням найвищої складності. По-друге, активне включення в обіг категорії «соціально-трудові відносини» обумовлене й тим, що вирішення найважливіших завдань: стабілізації соціально-економічної і політичної ситуації в країні, становлення і розвитку виробництва нового технологічного рівня, значного зниження інфляції і підвищення життєвого рівня населення можливе насамперед на основі співробітництва всіх сил суспільства у проведенні злагодженої політики в сфері соціально-трудових відносин і формуванні ефективної системи захисту інтересів усіх учасників соціально-трудових відносин. По-третє, становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки в нашій країні, забезпечення її нормального функціонування можливе за умови її повноцінної інтеграції у світове господарство, що передбачає оформленість соціально-трудових відносин у країні, розробку механізму їхнього ефективного регулювання та перетворення національної системи соціально-трудових відносин у систему соціально-трудових відносин, визнану світовим співтовариством. Вихідною науковою базою практичної діяльності в цій сфері є теорія людських відносин, що одержала розвиток у навчанні про потреби людини (Мєйо, Маслоу, Девіс та ін.), її мотивів до праці, теорії трудової поведінки (Ф. Тейлор, Ф.Герцберг та ін.), теорії життєвого циклу (Ф.Модільяні, Р.Брамберг та ін.), у соціології малих груп, теорії комунікації, теорії систем участі працівників у прибутку і т.д. Визначимо основні категорії і поняття, що дозволяють охарактеризувати соціально-трудові відносини. Соціально-трудові відносини — це об'єктивно існуюча взаємозалежність і взаємодія суб'єктів цих відносин у процесі праці, націлених на регулювання якості трудового життя. У той же час соціально-трудові відносини, безумовно, суб'єктивовані, тому що вони відбивають суб'єктивно визначені наміри і дії учасників цих відносин, обумовлені усвідомленою ними взаємною залежністю.

Соціально-трудові відносини як система мають дві форми існування. Перша — фактичні соціально-трудові відносини, що функціонують на об'єктивному і суб'єктивному рівнях. Друга — соціально-трудові правовідносини, що відбивають проекцію фактичних соціально-трудових відносин на інституціональний, законо-давчий, нормотворчий рівень. У системі соціально-трудових відносин виділяються наступні структурні складові: суб’єкти й рівні соціально-трудових відносин; предмети соціально-трудових відносин і їхня структура; принципи і типи соціально-трудових відносин. Суб'єктами соціально-трудових відносин можуть бути індивідуум, група індивідуумів, об'єднаних якоюсь системоутворюючою ознакою. У зв'язку з цим соціально-трудові відносини можуть бути індивідуальними, коли з окремим роботодавцем взаємодіє окремий працівник, а також груповими або колективними, коли працівники (роботодавці) взаємодіють між собою. Тобто соціально-трудові відносини можуть підрозділятися на дво-, три- і багатобічні. Як суб'єкт соціально-трудових відносин може виступати організація (підприємство) або їхня група, а також територіальне утворення. Як суб'єкта соціально-трудових відносин світове співтовариство у певних умовах розглядає й окрему державу. Розглянемо основні характеристики суб'єктів соціально-трудових відносин, характерних для ринкової економіки. Найманий працівник — це громадянин, який уклав трудовий договір з роботодавцем, керівником підприємства або окремою особою. Цей договір наймання може бути письмовим або усним, але в будь-якому разі він визначає соціально-трудові відносини між його учасниками. Разом з тим найманий працівник, безумовно, є максимально узагальненим поняттям. У ролі найманого працівника як суб'єкта соціально-трудових відносин можуть виступати індивідуум, групи працівників, що розрізняються за власним положенням у соціально-професійній структурі, за спрямованістю інтересів, мотивацією праці та багатьма іншими ознаками. Основою групових і індивідуальних розходжень виступають вік, стать, стан здоров'я, ступінь освіченості, професійна, посадова, галузева приналежність, які визначають істотні сторони в трудовій поведінці найманого працівника. Особливо вагомим для України фактором формування моделі трудової поведінки найманих працівників є їхнє територіальне розміщення. Глибокі розходження у трудовій поведінці найманих працівників формують і розходження в рівні загальної і професійної освіченості. Але в будь-якому випадку найманий працівник повинен мати певні якості, оцінка стану яких може дати реальне уявлення про сутність і зрілість соціально-трудових відносин. Найманий працівник повинен насамперед мати готовність і здатність до особистої участі в соціально-трудових відносинах, мати певну установку на кращі способи участі в цих відносинах. Розвинені трудові відносини припускають існування інститутів, що виступають від імені найманих працівників і захищають їхні інтереси. Традиційно такими є професійні спілки — масові організації, об'єднують найманих працівників, пов'язаних спільністю соціально-економічних інтересів. Це не виключає можливості існування інших організаційних форм об'єднань найманих працівників.

Сфера застосування контракту визначаться законами Украни. Стаття 22 Гарант при укладенн, змн та припиненн трудового договору Забороняться необгрунтована вдмова у прийнятт на роботу. Вдповдно до Конституц Украни будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенн, змн та припиненн трудового договору залежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, членства у професйнй сплц чи ншому об'днанн громадян, роду  характеру занять, мсця проживання не допускаться. Вимоги щодо вку, рвня освти, стану здоров'я працвника можуть встановлюватись законодавством Украни. Стаття 23 Строки трудового договору Трудовий договр може бути: безстроковим, що укладаться на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторн; таким, що укладаться на час виконання певно роботи. Строковий трудовий договр укладаться у випадках, коли трудов вдносини не можуть бути встановлен на невизначений строк з урахуванням характеру наступно роботи, або умов  виконання, або нтересв працвника та в нших випадках, передбачених законодавчими актами

1. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

2. Зайнятість: соціально-трудові відносини

3. Економіка праці й соціально-трудові відносини

4. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

5. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

6. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
7. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
8. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

9. Соціальна психологія організацій

10. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

11. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

12. Організаційні аспекти соціальної роботи

13. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

14. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

15. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

16. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

17. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

18. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

19. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

20. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

21. Глобалізація і процеси соціального розвитку

22. Економіка праці та соціально-трудових відносин
23. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації
24. Соціальне середовище та соціалізація особистості

25. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

26. Вплив соціального оточення на поведінку дошкільника

27. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

28. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

29. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

30. Суспільна організація життя слов

31. Організація приймання товару в аптеці

32. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Організація праці

34. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

35. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

36. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

37. Соціальні інститути.

38. Організаційна система управління природокористуванням України
39. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
40. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

41. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

42. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

43. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

44. Організація евакуаційних заходів

45. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

46. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

47. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

48. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские

49. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

50. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

51. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

52. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

53. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

54. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
55. Організація касових операцій у банківських установах
56. Організація ресурсної бази банків в Україні

57. Соціальне та особисте страхування

58. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

59. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

60. Державна політика соціального страхування

61. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

62. Організація охорони праці на виробництві

63. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

64. Організація охорони праці на виробництві

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

65. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

66. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

67. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

68. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

69. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

70. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
71. Вибір форми організації бухгалтерського обліку
72. Етапи організації бухгалтерського обліку

73. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

74. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

75. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

76. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

77. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

78. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

79. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

80. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

81. Організація документування господарських операцій

82. Організація і методика аудиту грошових коштів

83. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

84. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

85. Організація облікової політики підприємства

86. Організація обліку в магазині "Світанок"
87. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
88. Організація обліку доходів

89. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

90. Організація обліку на підприємстві

91. Організація обліку орендних операцій

92. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

93. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

94. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

95. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

96. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые

97. Організація управлінського обліку

98. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

99. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

100. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.