Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціальна система та її структура

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Київ - 2010 План Вступ Розділ І. Теорія діїї Парсонса Основні положення теоретичної концепції Т.Парсонса Синтез Парсонсом понять про соціальну дію, взаємодію й соціальну систему Розділ ІІ. Соціальна система та суспільство Поняття соціальної системи Поняття суспільство Теорія суспільства як соціальної системи Структурні компоненти суспільства Актори і соціальна система Розділ ІІІ. Елементи різноманітних систем для суспільства Культурна система для суспільства Особистість як середовище для суспільства Організм і фізичне оточення для суспільства Висновок Список використаної літератури Вступ Толкот Парсонс у автобіографічному нарисі „Про побудову теорії соціальних систем: особиста історія” відмітив, що метою його життя було створення загальної, універсальної теорії, що була придатною для аналізу будь-яких живих систем, починаючи від одноклітинного організму і закінчуючи складними людськими цивілізаціями. Що ж загального могло бути в цих мікро- і макрореалій - простого організму і людського суспільства? Наявність структурованої системи, яка в своїх діях прагне до порядку і певної раціональності. Природно, що Т. Парсонс, перш за все, намагався зробити свою теорію такою, що могла б застосовуватися для дослідження людського суспільства. Послідовно йдучи до цієї мети, вчений створює спочатку теорію соціальної дії, а потім на її основі теорію соціальної системи, в яких розкриваються принципи функціонування систем різних рівнів у взаємозв'язку з іншими системами. Як видно, амбіції вченого - обійняти неосяжне. Зрозуміло, щоб до цього наблизитися було потрібно вельми складна аналітична конструкція, яка, на думку вченого, повинна допомагати інтерпретувати конкретні явища дійсності Актуальність теми На думку багатьох сучасних соціологів, Т. Парсонсу вдалося розробити не всі аспекти деяких теорій, є очевидні протиріччя в спадкоємності базових понять, що використалися в різні періоди творчості (хоча сам Парсонс в згадуваній вище праці особливо підкреслює постійність свого теоретико-методологічного інструментарію). Та все ж світова соціологічна думка незвичайно високо цінує ученого за те, що йому вдалося реально зробити - створити принципово нову теорію, що дозволяє досліджувати суспільство на різних системних рівнях - мікро і макро. Такий підхід виявився досить цікавим, та породив багато прихильників цієї теорії та її послідовників. По суті, Т. Парсонсом була створена школа сучасного структурного функционалізму з багаточисельними учнями і послідовниками, в числі яких Р. Мертон, Н. Смелзер та інші видатні вчені. Теоретична спадщина Т.Парсонса сьогодні, як і багато років тому, знаходиться в центрі гострих дискусій. Одна з причин цього полягає у тому, що вчений розробив велику кількість різноманітних теорій, які викликають неабиякий інтерес і в умовах сьогодення. Знання теоретичного надбання Т.Парсонса є необхідною умовою продуктивного вивчення усіх соціологічних теорій, оскільки багато вчених при розробці своїх концепцій використовували певні аспекти його теорій, розвивали їх, або ж навпаки-критикували, але ніхто не лишав їх поза увагою.

Об’єкт роботи – соціальна система та ї структура. Предмет роботи – сутнісні характеристики соціальної системи і її компонентів. Мета роботи – аналіз та узагальнення основних положень теорїї Т.Парсонса щодо соціальної системи та ї елементів. Завдання роботи: проаналізувати загальну теорію Т.Парсонса; визначити суть соціальної системи, суспільства, та його складових елементів; узагальнити та систематизувати знання щодо існування та функціонування різних структурних компонентів суспільства; виділіти основні аспекти функціонування соціальних систем. Методологія написання роботи – при написанні роботи використовувався метод аналізу наукових статей, першоджерел та публікацій з даної проблематики. Структура роботи В першому розділі проаналізовано та описано основні моменти загальної теоретичної спадщини Т.Персонса, зокрема, його загальна теорія дії. Оскільки наступні теорії, так як і теорія соціальних систем, базувалася в деяких моментах на попередній. У другому розділі описані основні поняття та принципи соціальної системи, суспільства та його основних складових частин. Різні аспекти соціального порядку, які також досліджувалися вченим, відображені у багатьох поняттях, основні з яких — «система», «структура». Вони вживаються як щодо емпіричних об'єктів і відношень, так і щодо абстрактних об'єктів. У третьому розділі описано загальні положення функціонування різного оточення, різних середовищ для суспільства, зокрема культурна система для суспільства, особистість як середовище для суспільства, організм і фізичне оточення для суспільства У завершальній частині роботи містяться загальні висновки, розгляду яких була присвячена основна частина. Приділяється увага тому внеску, який зробив Т.Парсонс у соціологію та їх вплив на розвиток цієї науки у майбутньому. Робиться висновок про те, що важко знайти таку галузь соціології, від загальної соціологічної теорії до прикладних досліджень, де б не простежувався вплив ідей вченого. Список літератури налічує 13 найменувань. Розділ І. Теорія дії Парсонса Основні положення теоретичної концепції Т.Парсонса Т. Парсонс вважав одним із центральних завдань соціології аналіз суспільства як системи функціонально взаємопов'язаних змінних. На практиці це означало, що аналіз будь-якого соціального процесу - це частина дослідження певної системи з усталеними межами. Систему він розумів як будь-який сталий комплекс повторюваних і взаємопов'язаних дій (теорія соціальної дії). Поняття &quo ;структура&quo ; охоплює сталі елементи будови соціальної системи, відносно незалежні від незначних і короткочасних коливань у відносинах системи із зовнішнім оточенням. Потреби особистості виступають як змінні в соціальній системі. Парсонс та інші дослідники намагалися не тільки виробити правила функціонування будь-якої системи, а й визначити сукупність необхідних &quo ;функціональних передумов&quo ; для всіх соціальних систем. Ці умови, необхідні для існування будь-якої системи, стосувалися не тільки соціальної системи, а й її складових. Кожна соціальна система має задовольняти певні фізичні потреби своїх елементів, забезпечуючи їх виживання.

Вона повинна мати й певні засоби розподілу матеріальних ресурсів. Крім того, система має виробити певний процес соціалізації людей, даючи їм змогу сформувати або суб'єктивні мотивації підпорядкування конкретним нормам, або певну загальну потребу такого підпорядкування нормам. У суспільстві крім соціальних норм існують властиві тільки йому цінності. За відсутності таких цінностей малоймовірно, що окремі особи зможуть успішно підпорядковуватись нормам. Фундаментальні цінності мають стати частиною особистості. Водночас кожна система повинна мати певну організацію видів діяльності та інституційні засоби, щоб успішно протидіяти порушенням цієї організації, вдаючись до примусу або переконання. І, нарешті, суспільні інститути мають бути відносно сумісні один з одним. Пошуки функціональних передумов не тільки соціальних систем взагалі, але й окремих типів соціальних систем спрямовані на те, щоб полегшити їхнє порівняння й підвищити точність аналізу їхнього життя. Однак функціональні вимоги Парсонса як критерій виділення системи і її елементів занадто абстрактні й не мають достатню вибірковість, щоб ефективно відрізняти системний об'єкт від несистемного. Теоретичну схему Парсонса поєднує й організує проблема соціального порядку. Це відноситься й до теоретико-діючого аспекту його поглядів: &quo ;Найбільш загальна й фундаментальна властивість системи - взаємозалежність її частин або змінних. Взаємозалежність є порядок у взаєминах між компонентами, які входять у систему&quo ;. Різні аспекти соціального порядку одержують відбиття в безлічі понять, з яких основні - &quo ;система&quo ; і &quo ;структура&quo ;, уживані Парсонсом як для роботи з емпірично виділюваними об'єктами й відносинами, так і в роботі з абстрактними об'єктами. Поняття структури в Парсонса охоплює ті стійкі елементи будови соціальної системи, які відносно незалежні від незначних і короткочасних коливань у відносинах системи із зовнішнім оточенням. Оскільки ці відносини змінюються, необхідно ввести систему динамічних процесів і механізмів між вимогами, що випливають із умови сталості структури, і вимогами даної зовнішньої ситуації. Цей динамічний аспект бере на себе функціональна частина аналізу. Функціональні категорії, за словами Парсонса, мають справу з упорядкованими способами пристосувальної взаємодії між сталими зразками дії, що утворюють дану структуру, і даними властивостями навколишніх систем. На найзагальнішому, безособов-абстрактному рівні аналізу порядок у Парсонса виявляється в основному продуктом двох процесів: 1) тенденція соціальної системи до самозбереження 2) її тенденція зберігати певні межі й сталість стосовно середовища (гомеостатична рівновага). Дії системи в середовищі, що сама являє собою ряд систем, аналізуються виходячи з функціональних передумов, вимог для виживання й рівноваги системи. Організація видів діяльності усередині системи складається в результаті структурних реакцій системи на ці вимоги, що виражають її зв'язок із середовищем. Тому в аналізі взаємодій соціальної системи важливо досліджувати область її взаимообменов з іншими системами.

Випливаюча з сучасно суспльно-виробничо структури нашо нацекономчна система нацократ, базована наком]бнованй спвчинност державного, мунципального, коопе]ративного й приватного капталу пдплановим господарсь]ким кермуванням  соцальним контролем держави обумовлятиме й органзацйн форми синдикалстичного устрою. Вс органчн клтини суспльства (виробнич групи) будуть зор]ганзован в синдикати (сплки)вдповдно до сво прац, професй  господарських функцй. Основними групами, що репрезентуватимуть у синдикатахнтелектуальну й фзичну працю нац, :продукуюча нтелгенця подленана рзн фахов пдгрупи (вчен, технки, педагоги, лтератори, лкар, службовц  т.д.);робтництво всх родв промисловост й тран]спорту, рзних виробничих категорй;селянство та сльсько]господарське робтництво; ремсництво; власники промисло]вих торгвельних приватних пдпримств, тощо. Органзуючи представникв конкретних фахв  професй на мсцях (в мстах,промислових  сльських осередках),синдикати окремо виробничо категор сполучатимуться згдно з адмнстративно територальним подлом держави  принципом вертикально централзац у вищ обднання; синдикалстичн союзи. (Так, для прикладу, професя лкарв матиме мсцев синдикати, що обднуватимуться дал в пов]тов й крав союзи, аж до загальнодержавного Центрального Союзу Синдикатв Лкарв; подбно творитиметься Центральний Союз Синдикатв Робтникв Грно Промисловост  т.д.)

1. Структура соціальної системи

2. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

3. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

4. Соціальне середовище та соціалізація особистості

5. Соціологія як соціальна система

6. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу
7. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства
8. Структура системи соціального захисту населення і політики України

9. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

10. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

11. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

12. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

13. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

14. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

15. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

16. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны

17. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

18. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

19. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

20. Сутність та соціальне призначення держави

21. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

22. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
23. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.
24. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

25. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

26. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

27. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

28. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

29. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

30. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

31. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

32. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы

33. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

34. Соціально-трудові відносини як система

35. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

36. Політика та соціальний конфлікт

37. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

38. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа
39. Виникнення та еволюція соціальної роботи
40. Метацінності та ідеали соціальної роботи

41. Поняття соціальної структури суспільства

42. Система соціальних служб в Україні

43. Соціальна політика та соціальне партнерство

44. Соціально-класова структура суспільства

45. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

46. Освіта та соціальна мобільність

47. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

48. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

50. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

51. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

52. Соціальне становище Запорізького краю

53. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

54. Соціальні інститути.
55. Государственная система занятости: структура, основные направления развития на современном этапе
56. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

57. Поняття та структура світового ринку

58. Системы и структуры Франции, Германии и Молдовы

59. Финансовая система: сущность, структура, принципы построения

60. Районирование Российской социо-культурной системы

61. Соціальні проблеми у ЗМІ

62. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

63. Кредитная система в структуре денежного хозяйства России

64. Сутність і значення соціального страхування

Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Банківська система та пропозиція грошей

66. Державна політика соціального страхування

67. Класифікація нервової системи та її будова

68. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

69. Соціальна інфраструктура України

70. Розвиток соціальної географії в СРСР
71. Історія соціально-економічної географії світу
72. Демократія як соціальне явище

73. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

74. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

75. Правовідносини у сфері соціального захисту

76. Система и структура арбитражных судов в РФ

77. Соціальна захищеність дітей в Україні

78. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

79. Соціальне партнерство в Україні

80. Транспортное законодательство: его система и структура

Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы

81. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

82. Автоматизированная система обработки структур данных

83. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах

84. Елементи та структура програми мови Паскаль

85. Колоніальна система в Європі і країнах Сходу

86. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя
87. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті
88. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

89. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

90. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

91. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

92. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

93. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

94. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

95. Мікропроцесорна система та її функціонування

96. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки

97. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

98. Соціально-філософські погляди І.Франка

99. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.