Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютеры и периферийные устройства Компьютеры и периферийные устройства

Комп’ютерна електроніка

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА Факультет комп’ютерних наук Кафедра комп’ютерних систем та мереж Курсова робота Комп’ютерна електроніка Вступ. Етапи розвитку електроніки & bsp; Класифікація електронних пристроїв Електроніка – галузь науки, яка займається дослідженням фізичних процесів, що відбуваються в різних середовищах при протіканні струму, і, як галузь техніки, займається розробкою електронних приладів на основі цих явищ. Розрізняють фізичну і технічну електроніку. На основі застосувань електроніки розвилась галузь: мікроелектроніка – галузь, яка займається технічними проблемами реалізації електронних приладів у вигляді інтегральних мікросхем, - пристроїв, що складаються з окремих дискретних елементів (діодів, транзисторів) виготовлених в одному технологічному циклі і розміщуються на спільній несучій конструкції в спільному корпусі. Електроніку поділяють на аналогову і цифрову. Під аналоговою розуміють елементи, пристрої і системи, які забезпечують обробку електричних сигналів, що змінюються за законами неперервної функції, тобто в різні моменти часу можуть приймати довільні значення напруги чи струму. В цифровій елементи займаються обробкою сигналів, що змінюються дискретно. Щоб забезпечити дискретну зміну сигналу використовують методи квантування сигналів за часом, за рівнем або одночасно. В залежності від елементної бази, яка використовується в електронних пристроях, можна виділити кілька етапів розвитку електроніки: 1904 – 1950 рр.: електронно-вакуумні лампи. Використовуються електровакуумні та газорозрядні пристрої. 1950 – 1960 рр.: застосування дискретних напівпровідникових приладів. 1947р. – транзисторний ефект у напівпровідникових кристалах. 1960 – 1980 рр.: застосування інтегральних схем і мікрозборок. В 60х роках – 2 принципи виготовлення технічних пристроїв: Груповий метод; Планарна технологія. Рівень інтеграції k=lg визначається кількістю елементів, що розміщені на одному кристалі. 1980 – 2005 рр.: розробка і застосування великих і надвеликих інтегральних схем (ВІС, НВІС, ННВІС). Ці великі схеми, що утримують більше 1000 елементів на 1 кристал відносять до 4 і 5 рівня інтеграції. сучасний етап розвитку характеризується застосуванням функціональних електронних пристроїв. Функціональними називають пристрої, в яких для перетворення електронних сигналів використовують не електронні пристрої, а певні фізичні явища, що забезпечують обробку фізичних чи інформаційних сигналів. Розрізняють магнітоелектричні, оптоелектричні, акустоелектричні, кріоелектричні, біоелектричні та інші функціональні схеми. Сучасний розвиток електроніки зумовлений досягненням в технології, таким як молекулярно-променева технологія та дослідження наноструктурованих об’єктів в тому числі спінових ефектів, тому сучасні прилади називаються наноелектричними. Ці методи дозволяють створювати електронні елементи інтегральних схем за 0.13 – 0.11 мікронною технологією. Електронні пристрої для цифрової електроніки повинні працювати з дискретними сигналами, які можна одержати кількома методами квантування: по часу, рівню, по часу і рівню.

За функціональними ознаками їх поділяють на імпульсні, релейні та цифрові. Для характеристики імпульсних сигналів використовують наступні параметри: амплітуда імпульсу Um, тривалість імпульсу i, тривалість паузи п, тривалість фронту імпульсу ф, тривалість спаду сп, період імпульсу = i п, коефіцієнт заповнення імпульсу  , шпаруватість імпульсу . Сигнали, в яких q = 2, називають меандром. За реальні значення i вибирають відстань від значення 0.1Um до меншого значення за величину 0.1Um. Фронт імпульсу – час, за який досягається значення від 0.1Um до 0.9Um, спад імпульсу – час від 0.9Um до 0.1Um. Крім імпульсного виділяють також функції релейного типу та цифрового. Крім того процес перетворення аналогового сигналу в дискретний називають ще модуляцією і можна його описати з допомогою сигналів амплітудно-, широтно- та фазо-імпульсної модуляції. При амплітудно-імпульсній модуляції дискретизацію сигналу проводять по часу. Реальній величині ставлять у відповідність певне значення амплітуди сигналу, яке він приймає в моменти квантування. При широтно-імпульсному сигналі амплітуда залишається сталою, а змінюється тільки тривалість відповідного квантуючого імпульсу. ФІМ – модуляція релейного типу. Частота появи сигналів змінюється і залежить від амплітуди. Ці методи перетворення аналогових сигналів у дискретні використовуються для цифрової обробки та аналізу інформаційних повідомлень і забезпечуються з допомогою пристроїв, що називаються аналого-цифровими перетворювачами. Перевагою аналогового представлення сигналу є вища швидкодія і вища точність відтворення інформації. Разом з тим цифрові пристрої, володіючи меншою швидкодією, дозволяють підвищити точність обробки сигналів за рахунок тактової частоти та збільшення об'ємів запам'ятовуючих пристроїв, що дозволяють організовувати паралельну обробку інформації. Обидві системи базуються на однаковій елементній базі, тобто напівпровідникових приладах та інтегральних схемах. Відрізняються режимами ввімкнення і роботи цих пристроїв. 1. Елементна база аналогової та цифрової електроніки 1.1 Фізичні основи будови напівпровідникових приладів Напівпровідникові прилади виготовляються на основі напівпровідників різного типу провідності. Основою всіх приладів є контакти матеріалів - та p-типу провідності або контакти метал-напівпровідник, що володіють односторонніми провідностями. Принцип формування активних структур можна пояснити з допомогою зонних діаграм. Як відомо зонна структура утворюється внаслідок розщеплення валентних рівнів та рівнів провідності при конденсації атомів і утворенні конденсованих середовищ або твердих тіл. На шкалі енергій за рівень валентної зони приймають найвище значення енергії, якою володіє електрон, що взаємодіє зі своїм ядром атома і приймає участь в утворенні зв'язку. Зона провідності знизу обмежена рівнем енергії, мінімальне значення якої необхідне носію заряду, щоб подолати сили потенціальної взаємодії з ядром атома. Процес набування носієм заряду енергії, достатньої для переходу з валентного на рівень провідності, називається генерацією електронно-діркової пари.

При цьому умовно вважають, що на найвищих валентних рівнях утворюється вакансія в хімічному зв'язку, що може забезпечити протікання струму додатно заряджених носіїв, а на рівні провідності – вільних електронів. Середнє значення енергії, що відповідає цьому процесу генерації, називається рівнем Фермі, який розміщується посередині забороненої зони Eg у власному напівпровіднику. Наявність в основному матеріалі (Si, Ge) домішок називають процесом легування, а напівпровідник – домішковим. Внесення атомів з V групи супроводжується збільшенням носіїв у зоні провідності і зсувом рівня Фермі вище середини забороненої зони. Такі напівпровідники називають матеріалами -типу. При наявності акцепторів одержуємо матеріали р-типу і зсув рівня Фермі до валентної зони. Сильно леговані матеріали, в яких рівень Фермі зміщений, називаються виродженими. 1.2 Напівпровідникові діоди Основою напівпровідникових діодів є р- переходи та контакти метал-напівпровідник. В світлочутливих приладах – гетеропереходи, складаються з матеріалів одного типу провідності, але різного рівня легування. Електронним р- переходом називають границю розділу двох напівпровідників різного типу провідності збіднену основними носіями заряду. При формуванні електронного переходу внаслідок наявності незаповнених хімічних зв'язків в матеріалах р-типу і надлишку носіїв, незв'язаних у хімічних зв'язках в -типі, електрони з -області дифундують в р-область, заповнюючи ковалентні зв'язки. В приконтактних областях утворюються нескомпенсовані об'ємні заряди, має місце внутрішнє електричне поле. Це поле протидіятиме протіканню носіїв через границю розділу в наступний момент часу, і воно формує контактну різницю потенціалів.   На зонній діаграмі спостерігається перепад потенціалу та р областей. Прикладання зовнішньої напруги приводить до порушення рівноважного стану і зменшення контактної різниці потенціалів, якщо зовнішнє поле протидіє внутрішньому (до р , до --), і збільшення контактної різниці потенціалів, якщо зовнішнє поле спів напрямлене з внутрішнім. Струм через р- перехід описується співвідношенням: , де IS – струм теплової генерації носіїв. Це незначний фоновий струм високоенергетичних носіїв, який має місце при додатній та при від'ємній напрузі прикладеній до переходу. Його називають струмом насичення зворотної вітки ВАХ. Це видно з ВАХ, коли U&l ;0, то е&l ;&l ;1, тобто I = IS. При U&g ;0, e&g ;&g ;1, струм зростає за логарифмічним законом. При значних зворотних напругах можливе тонелювання носіїв із зони провідності у валентну зону р-кристалу. Це явище називають пробоєм. Воно супроводжується значним зростанням зворотного струму. Якщо зворотні струми є достатньо великими і призводять до виділення енергії, що супроводжується зміною кристалічної структури ОПЗ, то пробій називається тепловим і є незворотнім. У випадку значної концентрації легованих домішок та наявності дефектів можливий пробій, що супроводжується лавинним помноженням носіїв в ОПЗ. Він є зворотнім і використовується в роботі стабілітронів – пристроїв для стабілізації напруги. При наявності дефектів можливий польовий або зінеровський пробій, ВАХ якого має вигляд ламаної лінії.

В 1961- 63 педагог-репетитор Пермского т-ра, в 1978-89 - Моск. гос. т-ра балета СССР. В своей деятельности соединил и развил пед. принципы Тарасова и А. М. Мессе-рера. Ученики: А. В. Горбаце-вич, М. В. Крапивин, И. Р. ГалиМуЛЛИН. В. В. Полунин. "АЗИАДЭ", "Сказка аравийской ночи", "хо-реографич. поэма" в 1 акте с прологом. Сцен. и балетм. М. М. Мордкин. Сезон 1910/11, Имп. рус. балет звёзд, турне по США, на муз. разных комп. в обр. Л. А. Бурго-Дюкудре. 1912, труппа Анны Павловой, турне по США, под назв. "The Legend of Aziade" ("Легенда об Азиадэ"), вероятно, на муз. И. И. Гютеля. 1917, балетная труппа под рук. Мордкина (на арене цирка Никитиных, Москва), на муз. Гютеля, сцен. и балетм. Мордкин (при участии К. Я. Голейзовского), худ. Г. И. Голов (декорации), В. В. Дьячков (костюмы); Азиадэ - М. Р. Рейзен, Шах Усейн - Мордкин, Керим, телохранитель - А. Д. Булгаков, Евнух - А. Ф. Гулин, Гаянэ - С. К. Невельская, Египетская жрица - А. М. Шаломытова, Песнь рабыни - О. В. Владимирова. Экранизирован в кино (1918; Азиадэ М. П

1. Основи комп’ютерної графіки

2. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

3. Загальні системи комп’ютерної графіки

4. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

5. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

6. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві
7. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації
8. Адміністрування комп’ютерних мереж

9. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

10. Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації

11. Комп’ютерний засіб вимірювання тиску і температури у кліматичній камері

12. Комп’ютерні віруси. Класифікація

13. Комп’ютерні мережі та їх призначення

14. Комп’ютерні тренажерні системи

15. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

16. Проектування друкованих плат пристроїв комп’ютерних систем

Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки

17. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

18. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж

19. Комп’ютерна томографія

20. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку

21. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

22. Сучасні комп`ютерні технології в навчанні
23. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі
24. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

25. UNIX та Internet: робота з віддаленим комп’ютером

26. Графічні роботи на комп’ютері

27. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

28. Київська Русь

29. Системы адаптивного управления роботами

30. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

31. Шагающие роботы

32. Зарождение современных компьютерных роботов

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки
Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Системы адаптивного управления роботами

34. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

35. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

36. Река Днепр и город Киев

37. Особливості економічного розвитку Київської Русі

38. Культура Київської Русі.
39. Культура Київської Русі
40. Киев в жизни и творчестве М. А. Булгакова

41. Лапароскопическая робот-ассистированная радикальная простатэктомия. Критический анализ результатов

42. Нано-роботы

43. Москва-Киев. Историческая ретроспектива и геополитическая перспектива

44. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

45. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

46. Варіаційні принципи механіки

47. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

48. Разработка программы управления промышленным роботом на базе контроллера SIMATIC S5 фирмы SIEMENS

Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы
Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

49. Додатки до курсової роботи апк в суч умовах

50. Особливості перехідної економіки України

51. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

52. Державне регулювання економіки

53. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

54. Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції
55. Порядок видачі наряду на роботу
56. Київська область

57. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

58. Вплив християнства на культуру в Київській Русі

59. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

60. Обpаз Софії Київської-символ духовного надбання укpаїнського наpоду

61. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

62. Д. Вінкебонс "Веселе товариство", експертний висновок

63. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

64. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Організація кредитної роботи в комерційному банку

66. Система електронних переказів НБУ

67. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

68. Бесіди з техніки безпеки

69. Охорона праці користувачів комп’ютерів

70. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
71. Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни)
72. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

73. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

74. Сільськогосподарські роботи

75. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

76. Определение производительности вакуум-насоса доильной установки при помощи приборов КИ-4840 и КИ-1413

77. Електронна книга як вид документа

78. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

79. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

80. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

82. Проведення допідготовки водіїв автомобілів

83. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

84. Розповідь про Португалію

85. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

86. Допит обвинуваченого
87. Застосування технологій електронної комерції в державі
88. Обвинувальний висновок

89. Організація роботи Верховної Ради України

90. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

91. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

92. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

93. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

94. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

95. Висновок експерта як джерело доказів

96. Публічні виступи в роботі секретаря-референта

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу

97. Теоретичні аспекти роботи над переказом

98. Електронна търговия

99. Арифметичні основи обчислювальної техніки

100. Бібліотека ASM-86 для перегляду графіки в стандартах BMP та PCX


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.