Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗмістВступ Розділ 1. Колір як мистецька та психолого-педагогічна проблема 1.1 Поняття кольору та його основні властивості 1.2 Особливості відчуття і сприймання кольору у молодшому шкільному віці 1.3 Кольоротворення в системі естетичного виховання школярів Розділ 2. Формування навичок кольоротворення у процесі експериментального дослідження 2.1 Шляхи формування навичок кольоротворення 2.2 Методика експериментального дослідження 2.3 Результати дослідницько-експериментальної роботи Висновки Список використаної літератури Додатки ВступРозбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки на світовий рівень, відродження національної культури, становлення державності та демократизації суспільства в Україні. Існуюча в Україні система освіти перебуває в стані, що не задовольняє вимог, які постають перед нею в умовах розбудови державності, культурного та духовного відродження українського народу. Це виявляється передусім у невідповідності стандартів освіти запитам особистості, суспільним потребам, у знеціненні соціального престижу освіченості та інтелектуальної діяльності. Державна національна програма “Освіта (Україна, ХХІ ст.) ” визначає головну мету - визначення стратегії створення життєздатної системи навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації. Система освіти в сучасних умовах є основним механізмом успадкування культурного надбання новими поколіннями. У зв’язку з цим особливо важливого значення набувають питання культурного розвитку та естетичного виховання школярів. Але формування естетичної культури неможливе без якісних змін у свідомості людини, відношенні її до мистецтва. Завдання набагато складніше - необхідно сформувати в них уміння творити прекрасне в повсякденній праці, в міжлюдських стосунках (В.О. Сухомлинський, М.Г. Стельмахович). Сучасні спостереження дають підстави вченим зробити висновок, що колористична безграмотність сучасного працівника приводить до практичної необхідності здолати бар’єр на шляху до якості в різних галузях промисловості. Часто нездоланною перепоною в багатьох напрямках виробництва є чисто фізична сліпота до кольору, його тональності, насиченості відтінку. У зв’язку з цим академік С.В. Вавілов писав: “Володіння кольоровим баченням надзвичайно підвищує цінність зорового сприймання. Кольорове бачення дає можливість дуже швидко і по-новому розрізняти предмети і елементи середовища”. Кольорове бачення людини - явище унікальне і закономірне. Проблематика, пов’язана з даним явищем, постійно привертає увагу вчених. Сьогодні вже зрозуміло, що розкрити це складне явище, розглядаючи його лише на якомусь одному рівні (фізичному, фізіологічному, психологічному, естетичному) практично неможливо. Потрібно розглядати систему цілісно і теоретичні концепції апробувати в педагогічному процесі художньо-естетичного розвитку молодших школярів.

Окремі педагоги-ентузіасти (Б. Нєменський, А. Мелік-Пашаєв, В. Щербаков, Б. Юсов та інші) намагалися працювати в даному напрямку, але педагогічні дослідження в галузі художнього розвитку школярів належної підтримки не знайшли. Ситуація радикально міняється, образотворче мистецтво як предмет гуманітарно-естетичного циклу, в сучасній педагогічній науці все частіше стає об’єктом переосмислення і експериментального вивчення. Переглядаються застарілі і створюються більш досконалі програми, посібники з даного предмета (Л. Малиновська, В. Ввільчинський, П. Сензюк, В. Костенко, Л. Зеленіна), методика його викладання збагачується новими науково-теоретичними і практичними висновками і дослідженнями. Однак в практичній діяльності загальноосвітніх шкіл використовуються далеко не всі можливості мистецтва, зокрема роль кольору в образотворчій діяльності молодших школярів недостатньо розглядалася в Україні. Послідовної систематизованої розробки даної проблеми немає. Таким чином, значимість кольору як одного з найважливіших засобів образотворчої діяльності школярів, розвитку кольорового бачення та сприймання, відсутність дослідження специфіки навчання школярів основ колористики дають підставу вважати тему даного дослідження актуальною, що й спричинило вибір теми дипломного дослідження. Об’єкт дослідження - процес художньо-естетичного виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва. Предмет дослідження - психолого-педагогічні умови та їх вплив на формування в молодших школярів знань, умінь і навичок з кольоротворення в процесі образотворчої діяльності. Мета дослідження полягає у визначенні та теоретичному обгрунтуванні, експериментальній перевірці психолого-педагогічних умов формування знань і умінь з колористики в молодшому шкільному віці. Гіпотеза дослідження: оптимізація знань та вмінь молодших школярів з основ кольорознавства можлива тільки в процесі цілеспрямованого навчання, забезпеченого відповідними психолого-педагогічними умовами, що дають можливість сформувати систему, спрямовану на формування перцептивних дій і виходу їх на рівень збагаченого (художнього) сприймання кольору з подальшою інтеграцією в контексті практичної творчої діяльності. Відповідно до поставленої мети та гіпотези визначені завдання дослідження: Розкрити сутність та основні властивості кольору. Показати можливості образотворчого мистецтва у розвитку відчуття кольору в учнів початкових класів. Обґрунтувати методичні розвитку відчуття кольору у процесі образотворчої діяльності молодших школярів. Визначити вплив експериментальної методики на результативність процесу естетичного виховання молодших школярів. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використано адекватні авторському задуму методи дослідження: аналіз та узагальнення теоретичних даних, представлених у методичній літературі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, спостереження, бесіди, педагогічний експеримент. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Розділ 1. Колір як мистецька та психолого-педагогічна проблема 1.1

Поняття кольору та його основні властивостіПоетапність формування знань та вмінь з основ колористики молодших школярів в образотворчій діяльності передбачає розгляд поняття кольору як складного багаторівневого утворення, що формується на різних рівнях її прояву. На кожному з рівнів відбувається взаємодія компонентів діяльності від пізнавального (або когнітивного) до діяльнісного і від афективного до творчого, тому можна поділити цей процес на три етапи. Перший етап передбачає активізацію сенсорного розвитку дітей, оскільки із сприймання предметів і явищ починається процес пізнання світу, а також формуються елементи естетичних знань у свідомості молодших школярів. Другий етап спрямований на формування естетичного сприймання учнів, досвіду художнього сприймання і базується на інтеграції сенсорного та морально-естетичного аспекту у свідомості та діяльності. Складовими досвіду художнього сприймання є вміння спостерігати та диференціювати властивості предметів (колір, форма) і явищ, осмислювати та узагальнювати художній матеріал; досвід ціннісно-орієнтаційної спрямованості (домінуючі мотиви вибору цінностей); досвід оцінної діяльності (здатність оцінити ступінь досконалості тих чи інших аспектів мови художнього твору шляхом аналізу композиційної структури та засобів образного вираження (колір, лінія, пластика, уміння диференційовано виявити їх характеристику). Різноманітні предмети навколишньої дійсності відрізняються один від одного не тільки матеріалом, величиною та формою, а й кольором. Отже, колір - це одна з невід'ємних ознак будь-якого предмета, причому дуже мінлива . Зміна тону, насиченості кольору предметів залежить від кількості і величини частинок вологи й пилу в повітрі, які утруднюють проходження кольорових променів і впливають на зміну кольору. У чистому повітрі небо й віддалені предмети здаються більш синіми, у вологому чи похмурому - сірими. Сприймання кольору предмета залежно від освітлення й оточення можна простежити, уважно розглядаючи жовте яблуко. Так, жовтий колір яблука на фіолетовому фоні буде найяскравішим, теплим, тоді як на оранжевому або червоному фоні буде здаватися більш холодним і менш чітким. Уміння бачити кольори, розпізнавати їхні відтінки допомагає нам не тільки правильно передавати колір предметів у малюнках, а й створювати прекрасне в житті. Подібно до музики кольори викликають у людей різні емоції, впливають на настрій та працездатність. Тому останнім часом приділяється велика увага раціональному фарбуванню приміщень у житлових будинках і на виробництві . Велике психологічне навантаження виконує колір у лікарнях, шкільних класах, навчальних кабінетах і т.д. Виявилось, що чорний колір гнітюче діє на школярів, тому гігієністи запропонували фарбувати дошку не в чорний, а темно-зелений колір і писати на ній жовтою або жовтогарячою крейдою. Гігієністи стверджують також, що холодний білий колір - символ чистоти і суворого порядку - розпорошує увагу і швидше спричинює втому, тому деякі віддають перевагу блакитним, блідо-зеленим або сірим тонам . Наведені вище приклади показують, що колір у природі і в житті людини відіграє величезну роль.

Можливо цей «Єгипетський логос» було написано вже після закінчення всіх подорожей. 13.3. За Геродотом фараон «Мойріс» був на два покоління старший від Протея, тобто він був сучасником троянської війни, а за давнім переказом ця війна відбувалася у XII чи XI ст. до н. є. Якщо цей фараон є тотожним із фараоном XII династії (2000-1785 до н. є.) Аменемхетом III, то він царював задовго до згаданої троянської війни. Крім того, Геродот помилявся, гадаючи, що висота поводей настільки змінилася за історичний час. 13.4. Висота нільської води вимірювалася «нілометром» поблизу Мемфіса. 13.5. Геродот не знав, що річище підвищується разом із підвищенням берегів ріки. 14,1. Лише в небагатьох частинах Дельти не орали землі. note 5 14,2. На пам'ятниках єгипетського образотворчого мистецтва фігурують вівці, які чавлять зерна, а на одному могильному пам'ятнику у Фівах зображено свиней, що молотять збіжжя. Отже, єгипетські пам'ятники підтверджують слова Геродота. З такою ж метою використовували віслюків та биків. 15.1. Тут Геродот, очевидно, натякає на Гекатея, який можливо вважав, що лише Дельта була власне Єгиптом. 15.2

1. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

2. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

3. Изучение иноязычных слов латинского происхождения на уроках русского языка в 5-7 классах

4. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

5. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

6. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
7. Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах
8. Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

9. Тематическое планирование уроков немецкого языка в 5 классе

10. Процессор для ограниченного набора команд /часть 5 (7)

11. Адаптация сердечной деятельности детей 5-7 лет к физическим нагрузкам различной мощности

12. Диалог как средство развития коммуникативной компетенции у учащихся начальной школы на уроках немецкого языка

13. Композиційні закономірності творів образотворчого мистецтва

14. Состояние здоровья учащихся 5-7 кл

15. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

16. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання

Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок

17. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

18. Гурткова робота з образотворчого мистецтва у школі

19. Конструирование из бумаги с детьми 5-7 лет

20. Методика преподавания русской литературы ХХ века в 5-7 классах

21. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

22. Проектнобазирано обучение по информационни технологии 7 клас
23. Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання
24. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

25. Художня обробка металів у 5-9 класах

26. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

27. Конкурс "Лесные Робинзоны" для учащихся 5-7 классов

28. Коротка характеристика і комплекс фізичних вправ гімнастики до занять в режимі учбового дня учнів 5-9 класів

29. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

30. Урок-семінар у 8 класі з геометрії на тему "Перетин прямої і кола" /Укр./

31. Использование проектной работы на уроках английского языка в 7-8 классах в процессе формирования языковой компетенции

32. Активизация познавательной деятельности на уроках истории в 7-9 классах

Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки

33. Бесіда на уроках у початкових класах

34. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

35. Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи

36. Использование технологии развития критического мышления на уроках литературы в 5 классе

37. Нестандартні уроки в початкових класах

38. Патриотическое воспитание на уроках русского языка и литературы в 5-8 классах
39. Проектный метод как средство развития общетрудовых умений у учащихся 7 класса на уроках технологии
40. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

41. Специфические особенности и роль лингвострановедческого материала в процессе обучения чтению на уроках английского языка в 7-х классах

42. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

43. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

44. Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва

45. Нетрадиционные формы урока

46. Использование видео на уроках английского языка

47. Использование художественной литературы на уроках истории

48. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

49. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

50. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

51. План урока по психологии

52. Развитие творческой личности ребенка на уроке музыки

53. Воспитание внимания у подростков на уроке физкультуры

54. Бригадный подряд на уроках труда /портняжное дело/
55. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов
56. Развитие познавательной активности учащихся на уроках математики

57. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

58. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка

59. Дидактические игры и их применение на уроках английского языка

60. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

61. Проблема эффективности урока графики

62. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

63. Развитие познавательного интереса к урокам русского языка. Роль занимательности в процессе обучения

64. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло

65. Нетрадиционные формы урока

66. Ролевые игры на уроках английского языка

67. Конспект традиционного урока

68. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

69. Реализация эвристического обучения учащихся на уроках математики

70. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)
71. Использование видео на уроках английского языка
72. Уроки чтения на русском языке в азербайджанской школе

73. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

74. Развитие творческих способностей на уроках технологии

75. Фашизм: исторические корни и уроки

76. Подготовительная часть урока по физкультуре

77. Кризис августа 1998 года в России, причины, последствия, уроки

78. Карибский кризис его уроки

79. Уроки и выводы из опыта развязывания и ведения агрессии США и НАТО против Югославии

80. НЭП: суть, опыт, уроки

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Уроки Александра Михайловича Евлахова

82. «Устные уроки» по медицине в Римской империи

83. Система Станиславского: уроки мастерства

84. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

85. Пелевин и Достоевский на уроке литературы.

86. М.А. Булгаков – уроки судьбы
87. Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе»
88. Модель урока

89. Геометрический материал на уроках математики

90. План-конспект урока Математическое моделирование при решении экологических задач

91. Глянцевые уроки бизнеса

92. Механизмы достижения катарсиса у детей младшего школьного возраста на уроках музыки

93. Применение световода на уроках физики

94. Афганские уроки

95. Реализация личностно-ориентированного подхода на уроках английского языка

96. Использование занимательных материалов для развития познавательных интересов учащихся на уроках физики

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Использование художественной литературы на уроках истории.

98. Активизация познавательной деятельности у подростков на уроках технологии

99. Виды и типы уроков истории

100. Дидактический материал к урокам природоведения в 1 классе по программе Плешакова


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.