Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Абрамович Інна Ананіївна УДК 658.14:338 Розвиток інвестиційної діяльності сільськоГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дніпропетровськ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України Науковий керівник:доктор економічних наук, професор, член-кореспондент УААН Макаренко Петро Миколайович Дніпропетровський державний аграрний університет, проректор з наукової роботи Офіційні опоненти: доктор економічних наук, профессор Сазонець Ігор Леонідович Дніпропетровський національний університет, декан факультету міжнародної економіки кандидат економічних наук, доцент Дацій Надія Василівна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, провідний науковий співробітник відділу інвестиційної політики та розвитку місцевого самоврядування Захист відбудеться 2 липня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.804.01 у Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25, ауд. 342. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25 Автореферат розісланий 1 червеня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Р.М.Миронова ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Ринковий розвиток сільського господарства в значній мірі залежить від інвестиційного забезпечення, яке з 2001 р. має тенденцію постійного збільшення і в 2006 р. склало 7,2 млрд. грн. та в порівнянні до базового року зросло в 4,6 рази. Вкладення і повернення інвестицій на підприємствах галузі, як правило, формує ефективність господарювання, вирішує питання конкурентоспроможності виробництва на зовнішньому і внутрішньому ринках. Разом с тим, створення нових і модернізація основних засобів підприємств через інвестування, пов’язано з ризиками їх здійснення. На це впливають: економічна ситуація, нестабільність умов інвестування і використання прибутку, коливання ринкової кон’юнктури, цін, валютних курсів, невизначеність природно-кліматичних умов сільського господарства. Тому, здійснюючи інвестиції, підприємства повинні розробляти організаційно-економічний механізм реалізації того чи іншого проекту, визначати сценарії, які набувають дії при змінах виробничої ситуації. Реалізація довгострокової стратегії суспільно-економічного розвитку країни вимагає нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення їх структури і оптимізації напрямів їх використання відповідно до пріоритетів економічного зростання. Обов’язковою умовою забезпечення економічного зростання є здійснення державою виваженої інвестиційної політики в сільськогосподарському виробництві. В умовах досягнення відносної фінансової стабілізації активізація інвестиційної діяльності має спрямовуватися на забезпечення прогресивних зрушень в економіці сільськогосподарських підприємств, оновлення їх виробничої бази, формування конкурентоспроможних сільськогосподарських структур, вирішення питань зайнятості сільського населення.

Отже, дослідження питань пов’язаних з формуванням організаційно-економічних механізмів інвестування на рівні сільськогосподарських підприємств в умовах їх ринкового розвитку та входження в світову організацію торгівлі набувають особливої ваги. Слід зазначити, що інвестиційні процеси, які відбуваються в Україні та в інших країнах, привертають увагу як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів. Аналізу проблем інвестиційної діяльності підприємств, значення інвестиційного процесу для розвитку їх економіки присвячено чимало праць українських науковців серед яких найбільш вагомими є праці І. Богдана, І. Сазонця, О. Дація, М. Корецького, Б. Колтинюка, І.Кулаги, Р.Кучукова, О. Лашка, П. Макаренка, В. Мартиненка, А. Пересади, Л. Пісьмаченко, Л. Соломатиной, Д. Черваньова, Є. Черняка, Б. Щукіна, В. Юрчишина, А. Яковлєва та ін. Однак у них розглядаються лише окремі аспекти порушуваних проблем, недостатньо досліджено механізми регулювання інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. На сьогодні не може не турбувати практична відсутність зваженої інвестиційної політики, спрямованої на активне стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва на рівні підприємств: не достатньо чітко визначені методи конкретного заохочення інвестиційних потоків в сільськогосподарські підприємства, в тому числі залучення реального капіталу іноземних підприємств у фермерські та селянські господарства; не створено ефективних організаційно-правових і пільгових умов для розвитку лізингових операцій на рівні підприємств, досить мляво формуються умови для переливу вітчизняного капіталу з невиробничої та банківської сфер у сферу сільськогосподарського виробництва через систему довгострокового кредитування та іпотеки. Тому робота з дослідження розвитку інвестиційного процесу в сільському господарстві Україні на рівні підприємств є своєчасною і актуальною. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Дніпропетровського державного аграрного університету в межах теми «Розробка напрямів розвитку та системи ефективного функціонування форм аграрного підприємництва в ринковій економіці» (номер державної реєстрації 0107U002006). Роль автора полягає в розробці пропозицій з удосконалення методики оцінки ефективності інвестиційних проектів та визначенні пріоритетних напрямів інвестування в підприємства сільського господарства в сучасних умовах. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка науково-теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо удосконалення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Для реалізації поставленої мети в роботі вирішені наступні завдання: провести теоретичне узагальнення сутності понять інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційні джерела, інвестиційні ризики та визначити їх місце в розвитку сільськогосподарських підприємств; охарактеризувати методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів; дослідити систему державного регулювання інвестиційної діяльності на рівні сільськогосподарського підприємства в сучасних умовах; проаналізувати тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва та стан інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств - визначити ефективність інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств; розробити концептуальну організаційно-фінансову модель інвестування сільськогосподарських підприємств; обґрунтувати основні напрями удосконалення механізмів державного регулювання інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Об'єктом дослідження є процеси забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень щодо формування і розвитку ефективного інвестування сільськогосподарських підприємств. Методи дослідження. Теоретична та методична основа досліджень побудована на використанні базових положень економічної теорії, наукових розробок провідних вчених з питань розвитку інвестиційної діяльності в господарській діяльності підприємств. У процесі дослідження використані наступні методи: загальнонаукові - діалектичний, абстрактно-логічний, індукції та дедукції, наукових узагальнень, що дозволило провести теоретичні узагальнення щодо сутності, принципів та видів інвестиційної діяльності; комплексного економічного та статистичного аналізу – порівняння, відносних та абсолютних величин, балансовий – що дозволило визначити тенденції розвитку інвестиційного процесу та вплив основних чинників на нього; системного підходу - для визначення основних напрямів поліпшення інвестиційної політики відносно сільськогосподарських підприємств та умови їх реалізації. Інформаційною основою дослідження стали відповідні законодавчі й нормативні документи; методики зі складання і аналізу інвестиційних і інноваційних проектів; офіційні матеріали Державного комітету статистики, спеціальні літературні джерела та монографічні дослідження, матеріали науково-практичних конференцій різного рівня. Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому: вперше: - запропонована модель інтегрованого інвестування сільськогосподарських підприємств організаційно пов’язаних з першою і третьою сферами АПК, що забезпечує нові технології, оновлення техніки, мінімізацію витрат з реалізації конкурентноспроможної продукції на зовнішньому ринку та формування соціально-культурної інфраструктури села; удосконалено: - методику оцінки ефективності інвестиційних проектів на рівні сільськогосподарських підприємств з урахуванням дії різноманітних факторів та комплексного підходу до визначення їх впливу на результативність інвестицій; набули подальшого розвитку - узагальнення наукових думок щодо визначення сутності і економічного змісту категорій «інвестиція» та «інвестування» з чітким його відмежуванням від категорій «інвестиційна діяльність» та інвестиційний процес; - обґрунтування механізму державного регулювання розвитку інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств через розкриття змісту основних його складових: мети, принципів, умов, методів, засобів, суб’єктів (інвесторів) та соціально-економічного ефекту від їх реалізації на різних рівнях дії; - класифікація ризиків інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств за ознаками: суб’єктивні (політичні, правові, фінансово-економічні, технічні, екологічні, організаційно-інформаційні, технологічні, соціальні) і об’єктивні (природно-кліматичні, форс-мажорні обставини) ; - принципи кратність інвестування сільськогосподарських підприємств з виділенням груп: одноразові інвестиції, періодичне інвестування та постійне (безперервне) інвестування. - практичні підходи визначення комплексного впливу інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств на спад, стабілізацію та зростання їх виробництва.

Його практичне застосування не давало можливості не тільки «куркулям», але й бідним селянам, які хотіли б переїхати до міста, зробити це без дозволу місцевих властей. Згідно з законом від 17 березня 1933 р. селянин не міг залишити колгосп без домовленості зі своїми майбутніми працедавцями, підтвердженої правлінням колгоспу. Ці заходи суперечили давній селянській практиці. Як ми вже зазначили вище, значна частина селян (особливо в Україні) традиційно працювала в містах або ж щорічно відправлялась у пошуках заробітку в інші місцевості. Введення «внутрішніх паспортів» і прив'язування селянина до землі повністю руйнувало ці традиції і означало, по суті, повернення кріпацтва. Більше того, підривалися самі основи селянського господарського життя, що ставило його в повну залежність від місцевих умов (запровадження «внутрішніх паспортів», позбавляючи селян можливості покинути село, водночас зв'язувало руки й робітникам, оскільки наявність у них паспорта та «трудової книжки» використовувалась завдяки цілій системі адміністративних заходів для того, щоб утримувати їх на одному підприємстві або принаймні у межах одного міста)

1. Комерційна діяльність підприємств

2. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

3. Інвестиційна активність підприємства

4. Інвестиційна діяльність підприємства

5. Операційна діяльність підприємства

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
7. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту
8. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

9. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

10. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

11. Інвестиційна діяльність страхових компаній

12. Звітність сільськогосподарських підприємств

13. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

14. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

15. Інфляція та інвестиційна діяльність

16. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр

17. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

18. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

19. Доходи сільськогосподарських підприємств

20. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

21. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

22. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України
23. Підприємницька діяльність
24. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

25. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

26. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

27. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

28. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

29. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

30. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

31. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

32. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Амортизаційна політика на підприємстві

34. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

35. Інноваційна діяльність

36. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

37. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

38. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
39. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
40. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

41. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

42. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

43. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

44. Податок на прибуток підприємств

45. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

46. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

47. Інвестиційна модель Дж. М. Кейнса

48. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

49. Планування діяльності підприємств

50. Реструктуризація підприємств

51. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

52. Правила поведінки на підприємстві

53. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

54. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві
55. Життя та діяльність І.П.Котляревського
56. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

57. Суспільно-політична діяльність Костомарова

58. Діяльність страхової компанії "Оранта"

59. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

60. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

61. Інвестиційна політика банків в Україні

62. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

63. Охорона праці на підприємстві

64. Життєдіяльність личинок волохокрильців

Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные

65. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

66. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

67. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

68. Облік доходів підприємств

69. Облік неопераційних витрат на підприємстві

70. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
71. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
72. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

73. Організація облікового процесу на підприємстві

74. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

75. Організація управлінського обліку на підприємстві

76. Ревізійні комісії підприємств і організацій

77. Фінансова звітність підприємства

78. Аудиторська діяльність

79. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

80. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

82. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

83. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

84. Правотлумачна діяльність

85. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

86. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс
87. Інформаційні системи і технології на підприємстві
88. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

89. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

90. Діяльність Євгена Коновальця

91. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

92. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

93. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

94. Політична діяльність Лазара Кагановича

95. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

96. Діяльність першого професійного театру Полтави

Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография

97. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

98. Творча діяльність Панаса Мирного

99. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

100. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.