Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності 1.1 Поняття юридичної відповідальності 1.2 Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності РОЗДІЛ 2 Види цивільно-правової відповідальності 2.1 Субсидіарна, дольова, солідарна відповідальність 2.2 Договірна, не договірна цивільно-правовова відповідальність РОЗДІЛ 3 Форми цивільної відповідальності 3.1 Неустойка як форма цивільно-правової відповідальності 3.2 Збитки 3.3 Відповідальність за невиконання грошового зобов’язання 3.4 Співвідношення неустойки (штрафа, пені) у цивільному праві та інших галузях права ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Середньостатистична особа у буденному житті щодня вступає в цивільно-правові відносини, тому актуальність теми не викликає сумніву, оскільки на даний час немає комплексної роботи, в якій проводиться дослідження проблеми форм і видів цивільно-правової відповідальності, до того ж існують проблеми визначення неустойки та її особливостей у різних галузях права . Ступень наукової розробки теми. Питання цивільно-правової відповідальності завжди викликали інтерес науковців. Цій проблематиці приділяли увагу, зокрема, С.Братусь, В.Грибанов, О.Йоффе, Н.С.Малеїн, В.В.Вітрянський, В.А.Тархов, Д.А.Ліпинський, О.Е.Кутафіна. Вони досліджували як сутність цивільно-правової відповідальності, так і її функції, види, підстави, умови та розмір. Цивільно-правова відповідальність розглядалась і з загальногалузевих позицій, і з позицій окремих її інститутів. В останньому випадку переважно аналізувалися норми, що передбачали відповідальність за порушення у сфері договірних зобов’язань . Зазначені дослідники звертали увагу на таке. По-перше, цивільно-правова відповідальність – це не просто санкція за правопорушення, а лише така санкція, яка тягне для правопорушника відповідні негативні наслідки у вигляді позбавлення його суб'єктивних цивільних прав або покладення на нього нових чи додаткових цивільно-правових обов'язків. Інші санкції, за допомогою яких також здійснюється захист порушеного права, не є мірами цивільно-правової відповідальності. По - друге, цивільно-правовій відповідальності притаманні певні особливі риси, які надають можливість відокремлювати її з - поміж інших видів юридичної відповідальності (майновий характер цивільно-правової відповідальності, здійснення її в межах правовідношення між потерпілою особою та правопорушником, її спрямованість на поновлення або компенсацію порушеного права потерпілої особи та відповідність розміру відповідальності розміру завданої шкоди чи збитків) . Визнання об'єктивного характеру поділу права на приватне і публічне дає підстави стверджувати, що категорія «відповідальність» є притаманною виключно сфері цивільного (приватного) права і не може розглядатись я загально-правова категорія. Загальноправовою, (родовою) категорією, пов’язаною із вчиненням особою правопорушення, слід визнати категорію «примус» , що застосовується до правопорушника. Види примусу залежать від сфери, в якій сталось правопорушення. При вчиненні правопорушення у сфері публічного права формою такого примусу є покарання, що спрямоване безпосередньо на особу правопорушника і зачіпає його особистий статус.

Воно здійснюється в межах публічно-правових відносин, суб'єктами яких виступають, з одного боку, публічна влада в особі відповідних органів та їх посадових осіб, а з другого – правопорушник. За своєю сутністю ці відносини є відносинами юридично нерівних осіб (відносини влади і підкорення ). Склади правопорушень у сфері публічного права, види покарань за них та процедура їх застосування заздалегідь встановлені законодавчими приписами, що мають імперативний характер. Критерієм міри покарання виступає перш за все вина правопорушника . При вчиненні правопорушення у сфері приватного права , формою такого примусу є цивільно-правова відповідальність, спрямована не на особу правопорушника, а на її майнову сферу, а тому вона не зачіпає особистого статусу правопорушника. Цивільно-правова відповідальність здійснюється в межах приватноправових відносин, суб'єктами яких виступають особа, яка зазнала майнових чи немайнових втрат, та правопорушник. За своєю сутністю ці відносини є відносинами осіб , що не підпорядковані одна одній (відносини юридичної рівності). При цьому не виникає необхідності у закріпленні окремих складів правопорушень. Достатнім є закріплення в Цивільному кодексі загальних правових наслідків порушення зобов’язання, які мають універсальний характер і охоплюють міри цивільно-правової відповідальності , до яких належить відшкодування збитків та моральної шкоди, а також сплата неустойки. Критерієм міри обсягу цивільно-правової відповідальності є не вина правопорушника, а перш за все розмір завданих збитків . З урахуванням викладеного можна сказати, що підставою цивільно-правової відповідальності є порушення суб'єктивного цивільного права. Метою даної роботи є розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності. Задачами дослідження є : Дати визначення поняттю «юридична відповідальність»; Дослідження цивільно-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності Характеристика субсидіарної, дольової, солідарної відповідальності Характеристика договірної, не договірної цивільно-правової відповідальності; Характеристика таких форм цивільної відповідальності, як неустойка, збитки, відповідальність за невиконання грошового зобов’язання. Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що склалися у цивільному праві з питання несення особою цивільно-правової відповідальності. Предметом дослідження є форми і види цивільно-правової відповідальності. Методологічною основою даного дослідження є : історичний метод – використовувався при розробленні питання розвитку визначень які дані в роботі ; метод індукції і дедукції – використовувались при дослідженні таких понять, як юридична та цивільно-правова відовідальність ; метод аналізу та синтезу – у роботі проаналізовані визначення, їх зміст та синтезовані оптимальні поняття ; Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати можуть використовуватись в навчальному процесі у вищих навчальних закладах, як теоретична основа для подальшого наукового допрацювання та як основа для розроблення та внесення змін в законодавство України суб'єктами законодавчої ініціативи .

РОЗДІЛ 1 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 1.1 Поняття юридичної відповідальності Юридична відповідальність — це застосування до особи, яка здійснила правопорушення, передбачених законом заходів примусу. Ці заходи завжди накладаються від імені держави і в певному порядку, і лише на особу, яка здійснила правопорушення. Несприятливими наслідками юридичної відповідальності можуть бути, наприклад, штраф за безквитковий проїзд або необхідність відшкодування збитку, позбавлення волі або позбавлення батьківських прав. Таким чином, штраф, позбавлення волі, обов'язок відшкодувати заподіяний збиток і так далі є правовими заходами юридичної відповідальності. Юридична відповідальність — це «відповідь» держави на порушення норм права. Не лише заходами переконання, але і цими заходами держава здійснює боротьбу з правопорушеннями і запобігає їх здійсненню в майбутньому. У юридичній літературі представлена безліч визначень юридичної відповідальності. В зв'язку з цим слід звернути увагу на окремі авторські підходи. В узагальненому вигляді можна виділити два основні підходи до розуміння юридичної відповідальності. Існуючі визначення розглядають її або як реакцію держави на правопорушення (вживання заходів покарання, реалізацію санкцій і тому подібне) – Малєїн Н.С., Кутафін О.Є. ; Венгеров А.Б. також вважає, що «юридична відповідальність – одна з форм державного примусу, яка забезпечує правову систему суспільства» ; або як особливе правовідношення, відповідно до якого, правопорушник зобов'язаний зазнати негативні наслідки свого діяння. Наприклад, Братусь С.Н. пропонує наступне визначення: «Юридична відповідальність – це виконання обов'язку на основі державного або прирівняного до нього суспільного примусу» Кудрявцев В.Н. вважає, що «юридична відповідальність – специфічний інститут соціального контролю, який передбачає права і обов'язки суб'єкта у зв'язку з дорученою йому справою і юридичні або моральні – позитивні і негативні наслідки в разі його виконання або відповідно невиконання» Ліпінський Д.А. вважає, що юридична відповідальність – «юридичний обов'язок дотримання і виконання вимог, передбачених нормою права, який реалізовується в правомірній поведінці суб'єктів, яка схвалюється або заохочується державою, а в разі її порушення – обов'язок правопорушника зазнати засудження, обмеження прав матеріального або особистого характеру і їх реалізації». На базі названих ознак можна дати наступне визначення юридичної відповідальності: Юридична відповідальність — це застосування до правопорушника за рішенням компетентного органу заходів державного примусу, в результаті яких громадянин або інша особа зазнає негативних наслідків особистого або майнового характеру. Цікаво те, що останнім часом стали говорити про так звану позитивну відповідальність. У цьому аспекті відповідальність не зв'язується з правопорушенням, а розуміється як відповідальність за доручену справу, за виконання поставленого завдання. Під перспективною (позитивною) відповідальністю, розуміють правильне, активно-свідоме виконання людиною своїх соціальних обов'язків, обумовлених необхідністю дотримання суспільних інтересів.

Теперь же в случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного поручения имеет место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций банком, привлеченным для исполнения поручения плательщика, ответственность может быть возложена судом непосредственно на виновный банк (п. 2 ст. 866). Данная норма может быть расценена как предусмотренное законом положение, допускающее, что ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем обязательства третье лицо. И в этом смысле указанная норма полностью корреспондирует положениям, содержащимся в ст. 403 ГК. 2. Формы договорной ответственности В отношении форм (мер) гражданско-правовой, и в частности договорной, ответственности, т.е. форм выражения неблагоприятных последствий в имущественной сфере нарушителя, которые являются следствием допущенного им правонарушения, в юридической литературе высказаны позиции, которые не отличаются определенностью. Приведем наиболее характерные из них. О.С. Иоффе считает, что к мерам ответственности за нарушение обязательства относятся не только возмещение убытков и уплата неустойки, но и «потеря задатка и различные санкции, применяемые в обязательствах отдельных видов

1. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

2. Поняття, види та форми договорів

3. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

4. Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

5. Цивільно-правовий договір

6. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні
7. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом
8. Виды и формы международно-правовой ответственности

9. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

10. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

11. Виды и формы обучения

12. Понятие, виды и форма сделок

13. Воображение, его виды и формы проявления

14. Поняття та форми державного устрою2

15. Структурно-семантические особенности видо-временных форм английского глагола в синхронном и диахронном аспектах

16. Екологічна криза та форми її прояву

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое
Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки

17. Формы права и правовые источники

18. Виды и формы кредита

19. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

20. Сили цивільної оборони

21. Понятие, виды и формы сделок

22. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві
23. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу
24. Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники

25. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

26. Учёт, расстановка и размещение библиотечного фонда. Виды и формы учёта

27. Види та причини порушень розвитку дітей

28. Джерела та форми права

29. Класифікація персоналу та форми його наймання

30. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

31. Современные виды и формы процесса обучения

32. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

33. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

34. Види та методи фінансового аналізу

35. Виды и формы проведения налогового контроля

36. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування

37. Инфляция как форма проявления макроэкономической нестабильности: причины, виды и формы (на примере Республики Беларусь)

38. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці
39. Підприємництво: суть, суб’єкти, форми
40. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

41. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

42. Форми співучасті та види співучасників у злочині

43. Суть та види відтворення

44. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

45. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

46. Види попиту. Поняття товару та його суть

47. Основні організаційні форми та види туризму

48. Организационно-правовые формы юридических лиц

Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

49. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

50. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

51. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

52. Форма правления, понятие и виды

53. Правовые отношения: понятия, признаки, элементы, виды

54. Память. Виды, формы, механизмы
55. Сучасні форми та системи оплати праці
56. Организационно-правовые формы предприятий

57. Понятие, роль и правовая форма государственного и местного (муниципального) (бюджетов WinWord)

58. Безработица в России: виды, формы, тенденции

59. Виды формы и функции контроля в обучении

60. Особенности основных организационно-правовых форм хозяйственных обществ

61. Признаки организационно-правовых форм

62. Правовые споры и виды социальной защиты

63. Таможенно-правовые нормы, понятие и виды

64. Поняття, форма та функції Конституції України

Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки
Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Понятие организационно-правовой формы коммерческих организаций

66. Правовой статус и виды предпринимателей

67. Предпринимательство: формы, виды

68. Организационно-правовые формы государственного предпринимательства

69. Поняття і види правових норм

70. Организационно-правовые формы
71. Развитие различных форм и видов кредитования
72. Формы и виды кредита

73. Административно –правовые отношения: понятие, содержание, особенности и виды

74. Виды форм собственности предприятий

75. Организационно-правовая формы предпринимательской деятельности

76. Организационно-правовые формы предпринимательства в РБ

77. Организационно-правовые формы предприятий в условиях рыночной экономики

78. Понятие и виды форм (источников) права

79. Организационно-правовые формы управления

80. Организационно-правовая форма И структура управления предприятием

Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные

81. Референдум: понятие, виды, конституционно-правовое регулирование, политическая роль.

82. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

83. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

84. Поняття , ознаки та види господарських товариств

85. Организационно-правовые формы предприятий в условиях рыночной экономики

86. Административно-правовые нормы: понятия, признаки и виды
87. Административно-правовые формы в деятельности исполнительной власти, государственного управления
88. Административное правонарушение, виды и правовая характеристика

89. Унитарное предприятие как организационно-правовая форма

90. Развитие различных форм и видов кредитования

91. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

92. Комерційні банки та їх види

93. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

94. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

95. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

96. Организационно-правовая форма хозяйствования и собственный капитал на примере ООО "Компания Гепард"

Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru

97. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

98. Формы и виды систем оплаты труда

99. Административно-правовой режим (понятия, виды)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.