Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

План.Вступ3 1. Природа капіталу у сфері торгівлі5 2. Як формується норма торгівельного прибутку11 3. Торговельний капітал в умовах торгівлі в Україні18 Висновок28 Список використаної літератури30 Вступ Розвиток економічної системи являє собою окрему форму прогресу всього суспільства. В основі ж розвитку економічної системи лежить ріст продуктивної сили праці за рахунок використання більш досконалих засобів виробництва, росту кваліфікації, освіченості працівників. Ріст продуктивної сили праці найчастіше виявляється в появі (відділенні) нових самостійних видів діяльності, йде процес поглиблення поділу суспільної праці. На визначеному етапі розвитку людського суспільства, його економічної організації, економічної системи відбувається виділення (відокремлення) як самостійного виду діяльності збуту зроблених товарів. З’являються люди, які при пануванні промислового капіталу професійно займаються реалізацією продукції і доведенням її до кінцевого споживача, тобто торгівлею. А це призводить до необхідності концентрувати у власності товар та гроші – так виникає нова економічна категорія як торговий капітал. Торговий капітал являє собою частину промислового капіталу, що відокремилася, яка обслуговує процес реалізації товарів. На ранніх етапах розвитку капіталізму власник промислового капіталу сам займається реалізацією товарів. Однак у міру розширення обсягів виробництва і росту часу обігу з’явилася потреба в особливій групі капіталістів — торговцях, що займаються реалізацією готової продукції. Торговий капітал, як і всякий інший капітал, приносить його власнику визначений доход, називаний у даному випадку торговим прибутком. Його джерелом служить додаткова вартість, створена в сфері виробництва. Торговий капітал оперує тільки в сфері обігу, займаючись тими видами діяльності, які не зв’язується з виробництвом вартості. Капітал же — це самозростаюча вартість, метою якої саме і є самозростання. Власники ж торгового капіталу мають як основний мотив свого поводження одержання прибутку не нижче середньої. У своєму русі прибуток розпадається на товарно-торговий і грошово-торговий капітал (у ринковій економіці вони обидва являють собою частину прибутку), на відсоток, підприємницький доход і земельну ренту. Дана курсова робота складається з трьох розділів в яких послідовно розглянуто еволюцію, форми і особливості функціонування торгового капіталу. 1. Природа капіталу у сфері торгівлі Торгівля — одна з найдавніших форм вложення праці людини і підприємницького уміння. Обмін виник з першим великим суспільним поділом праці і його границі розширювалися в міру виділення у відносно відособлені і нові види діяльності. Поступово в прямий зв’язок виробника-продавця зі споживачем-покупцем уклинюється посередник і продаж продукції стає його основним заняттям. Торговий капітал виник задовго до зародження капіталістичного способу виробництва й історично передував промисловому капіталу. У період розпаду феодалізму він активно сприяв становленню капіталістичного способу виробництва, прискорюючи руйнування дрібних товаровиробників, утягуючи натуральне господарство феодалів в ринкові відносини, підкоряв його цілям наживи і збагачення.

Торговому капіталу належала важлива роль у розвитку економічних зв’язків між районами і країнами, у формуванні національного і світового ринку. Джерелом прибутку на торговий капітал служила частина вартості, створювана працею дрібних товаровиробників-ремісників та селян, а також частина додаткової праці підневільних працівників у рабовласницьких латифундіях та поміщицьких господарствах, у збуті продукції яких брав участь купець. Основним методом отримання прибутку служив позаеквівалентний обмін: товар купувався за цінами нижче вартості, а продавався за цінами, що перевищувала вартість. Концентрація коштів в руках купців була необхідною передумовою для формування великого машинного виробництва. Купецький капітал з’явився і своєрідною передумовою для утворення всевладдя промислового капіталу епохи капіталізму. Можна стверджувати, що купець послужив прообразом в становленні великого підприємця і настільки ж великого хижака — промислового капіталіста. При всім цьому, за всіма законами еволюції в нових умовах торговий капітал втратив своє самостійне значення і з великого владаря в економічному житті суспільства перетворився в слугу промислового капіталу, а точніше, у його частину, що відокремилася. Кругообіг промислового капіталу, проходячи у своєму русі три стадії і відповідно до цього змінюючи свою форму, служить своєрідною матеріальною основою для поділу праці між підприємцями. Одні з них спеціалізуються на реалізації готової продукції і здійснюють торгове обслуговування промислового капіталу, інші концентрують у своєму розпорядженні капітал у грошовій формі і представляють його в борг промисловцям та торговцям під визначений відсоток. Підприємці, що вклали свої гроші в матеріальне виробництво, як правило, самі не організують продаж продукції, яка випускається. Для цього їм довелося б частину капіталу вилучити з виробництва та розмістити в сфері обігу, що неминуче привело б до часткової втрати прибутку від виробництва. Великими оптовими партіями вони продають їх на товарних біржах чи безпосередньо торговим посередникам, що мають мережу роздрібних магазинів. Товарна біржа зосереджує оптову торгівлю масовими, головним чином, сировинними та продовольчими товарами (кольорові метали, бавовна, зерно, цукор тощо). Товари продаються по зразках чи стандартам (утримуючим перелік необхідних ознак — якість, сортність), причому встановлюються розміри партій товарів. Відокремлення торгового бізнесу багато в чому сприяло швидкому розвитку й удосконалюванню торгового обслуговування населення, поліпшенню організації обліку купівельного попиту, що з неминучістю вело до збільшення витрат у сфері обігу. В епоху вільної конкуренції відокремлення торгового капіталу було яскраво вираженим. Купець залишався ключовою фігурою в економіці та нерідко ставив свої умови промисловцю. Надалі, в міру поширення монополістичних відносин, все помітніше починає виявлятися протилежна тенденція. Великі промислові компанії нерідко створюють власну збутову мережу і намагаються тримати під контролем реалізацію і споживання своїх товарів. Це особливо характерно для підприємств, що випускають засоби виробництва і товари тривалого користування для сфери особистого споживання — автомобілі, телевізори, відеоапаратуру, холодильники і т.

д. Фірми-виготовлювачі беруть на себе сервісне обслуговування складної побутової і виробничої техніки в місцях їхнього застосування й тим самим створюють впевненість у споживача в ефективному її використанні. У порядку зворотного зв’язку виробництво одержує інформацію про конструктивні й експлуатаційні недоліки в техніці, що випускається. З іншого боку, могутні торгові компанії нерідко відкривають власні виробництва. Реальністю став ”зустрічний рух” промислового і торгового капіталу. Соціально-економічна суть відокремлення товарного капіталу від промислового полягає в тому, що воно супроводжується утворенням якісно нової форми капіталу — торгового капіталу, персоніфікованого у новій групі капіталістів — торгових, які авансують свій капітал на реалізацію товарного капіталу. Отже торговий капітал в ринкової економіці — це відокремлена частина промислового капіталу, яку застосовує особлива група підприємців у сфері обігу. Торговий капітал розпадається на два підвиди: товарно-торговий і грошово-торговий. Спільне у них те, що і один, і другий авансуються на видатки обігу, і як товарно-торговий капіталіст отримує прибуток нарівні з промисловим капіталістом, так і грошово-торговий капіталіст отримує прибуток, а не проценти. Відмінності полягають у тому, що перший має справу з оборотом товарів, його основна функція — реалізація товарного капіталу, тобто перетворення у грошову форму капіталу; інший має справу з обігом грошей, бере участь у торгових операціях. Товарно-торговий капітал — це головна форма капіталу, а тому за своїм змістом він є, як і товарний капітал, капіталом обігу. Але відокремлення від промислового капіталу надає йому нових, відмінних від товарного капіталу якостей. По-перше, товарний капітал — це властивість промислового капіталіста, а товарно-торговий — самостійний капітал, власність торгового капіталіста. По-друге, функція реалізації товарного капіталу є однією (не головною) з трьох функцій промислового капіталу; для торгового капіталісті це головна функція. По-третє, товарний капітал має форму обороту ; торговий капітал — Г—Т—Г1 , де Г1= Г h, h — торговий прибуток. У першому випадку (оборот товарної форми промислового капіталу) товарний капітал кожного разу бере участь лише в одній метаморфозі, оскільки Т1 на початку і наприкінці обороту — це різні Т; акт продажу і акт купівлі збігаються. У другому випадку (оборот торгового капіталу) Т бере участь у двох метаморфозах. Реалізація товарного капіталу, тобто перетворення його у грошовий капітал поділяється у просторі і часі на два акти: 1) Г—Т — товарний капітал переходить від промислового капіталіста до торгового, а разом з тим і функція продажу товару переходить від першого до другого. Для промислового капіталіста ця фаза обороту товарно-торгового капіталу означає реалізацію товару, або перетворення товарного капіталу у грошовій, який промисловець може знову перетворити у виробничий капітал, не чекаючи остаточної реалізації товарної продукції, яка ще не залишила сфери обігу; 2) справжнє перетворення товарного капіталу у грошовий відбувається у другому акті (фазі) обороту торгового капіталу — Т—Г1, тобто товар переходить від торгового капіталіста до кінцевого споживача, остаточно залишає сферу обігу.

Сильные позиции, естественно, национальный капитал про­должал занимать в торговле, однако здесь он был особенно рас­пылен, поскольку еще полностью преобладали традиционные формы торговли. За послесиньхайские годы национальный капи­тал несколько укрепил свои позиции во внешней торговле. Китайский национальный капитал, таким образом, существен­но укрепил свои позиции в экономической жизни страны, хотя продолжал оставаться силой зависимой и подчиненной. О его 417 14-5247 абсолютных размерах в рассматриваемое время мы можем гово­рить лишь весьма приблизительно из-за крайнего несовершен­ства китайской статистики. Оценить национальный капитал к концу войны можно примерно в 2 млрд юаней (1918) при соот­ношении капиталов в промышленности, банковском деле и тор­говле приблизительно как 1:2:3. Необходимо, однако, прини­мать во внимание, что сумма капитала в сфере обращения охва­тывает два разнородных явления — современный, развитый банковский и торговый капитал, с одной стороны, и торгово-ростовщический капитал — с другой

1. Господарство України періоду утвердження капіталізму

2. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

3. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

4. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

5. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

6. Організація біржової торгівлі
7. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
8. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

9. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

10. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

11. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

12. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

13. Статутний і додатковий капітал

14. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

15. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

16. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна
Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

17. Аналіз стану електронної торгівлі в агропромисловому комплексі України

18. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

19. Організація роздрібної торгівлі непродовольчими товарами

20. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

21. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

22. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі
23. Міжнародна міграція капіталу
24. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

25. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

26. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

27. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

28. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

29. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

30. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

31. Інвестиції в основний капітал

32. Формування власного капіталу підприємств

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів

34. Аналіз інтелектуального капіталу як фактору сучасного виробництва

35. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

36. Інвестиції в основний капітал

37. Капітал і виробничі фонди підприємства

38. Капітал як економічна категорія товарного виробництва
39. Основи ринкових відносин. Концепція: фірма з позиції праця – вартість – ціна – капітал – монополія – олігополія
40. Світова організація торгівлі

41. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

42. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

43. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

44. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

45. Основные задачи сферы государственного регулирования

46. Государственное управление в социально-культурной сфере

47. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти

48. Преступность в банковской сфере

Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее

49. Преступления в сфере экономической деятельности

50. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации

51. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

52. Преступления в таможенной сфере

53. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений

54. Дискриминация в сфере трудовых отношений
55. Ценообразование в сфере культуры
56. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

57. Сфера

58. Закономерности формирования потребностно-мотивационной сферы женщин, планирующих прерывание беременности

59. Прокурорский надзор в сфере исполнительной власти

60. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности

61. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогового законодательства

62. Преступления в сфере экономической деятельности

63. Коррекция агрессивного поведения школьников в сфере досуга

64. Тяговый расчет локомотива ВЛ-80Р

Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Мотивационная сфера современного предпринимателя

66. Внешний облик деловой женщины, требования к рабочему месту. Сувениры и подарки в деловой сфере

67. Теория конфликтов. Проекция на сферу управления

68. Инновационная среда социальной сферы

69. Рынок труда и социальная сфера: уровень жизни, распределение доходов, занятость

70. Информационные технологии в социальной сфере
71. Профессиональные заболевания работников сферы информационных технологий
72. Русская религиозная философия конца XIX- начала XX вв. /Вл. Соловьев, Н. Бердяев, В. Розанов, С. Булгаков/

73. Перспективы развития и применения нанотехнологий. углеродные нанотрубки – революция в сфере технологии наночастиц

74. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в сфере оказания юридических услуг

75. Менеджмент и маркетинг в банковской сфере

76. Стратегический маркетинг на предприятиях туристской сферы

77. Аукционные торги (Доклад)

78. Технико-экономическое обоснование привлечения дополнительных средств на предприятиях рекреационной сферы

79. Реклама социально-культурной сферы

80. Развитие предпринимательства в сфере управления земельными отношениями в городском секторе экономики

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки

81. Сущность и характерные черты менеджмента в социально-культурной сфере. Учет деятельности учреждения культуры.

82. Внешний облик деловой женщины, требования к рабочему месту. Сувениры и подарки в деловой сфере

83. Социальная сфера промышленных предприятий в условиях рыночной экономики

84. Малый бизнес: характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурной сфере

85. Предприятие в сфере рыночного товарообмена

86. Методы алгебраических и дифференциальных уравнений для анализа и качественного исследования социально-экономических явлений (По дисциплине: Математические методы моделирования процессов управления в социальной сфере)
87. Экономика торга
88. Пол, власть и концепция "разделенных сфер": от истории женщин к гендерной истории

89. Преступления в экономической сфере деятельности

90. Общественно-политическая мысль Древней Руси. «Книжные представления». Сфера идеологий.

91. Межкультурная коммуникация в сфере задач межкультурной коммуникации

92. Игра и игрушка в сфере повседневной культуры

93. Развитие санаторно-курортной сферы Кавказских Минеральных Вод

94. Грамматическая синонимия форм настоящего времени глаголов типа брызжет - брызгает, каплет - капает

95. Выбор сферы деятельности своего бизнеса

96. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций в сфере туризма

Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

97. Сфера Sⁿ

98. Замкнутые инвариантные пространства функций на кватернионных сферах

99. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.