Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Система формування та підготовки кадрів для підприємства

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗмістВступ Розділ 1 Теоретичні основи управління персоналом торгового підприємства 1.1 Сутність, функції та завдання системи формування кадрів на підприємстві 1.2 Особливості управління персоналом на торговому підприємстві Розділ 2 Аналіз системи управління персоналом на прикладі підприємства ТОВ «ЕкоСкан груп» 2.1 Аналіз господарсько-фінансового стану підприємства ТОВ «ЕкоСкан груп» 2.2 Аналіз елементів системи управління персоналом на підприємстві ТОВ «ЕкоСкан груп» 2.3 Оцінка ефективності системи управління персоналом на підприємстві Розділ 3 Підвищення ефективності системи управління персоналом на підприємстві ТОВ «ЕкоСкан груп» 3.1 Створення системи оцінювання робітників на підприємстві 3.2 Система стимулювання персоналу. Її удосконалення 3.3 Розробка та удосконалення програми розвитку системи управління персоналом Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Підприємство являє собою цілісну виробничо-господарську систему, але може бути представлено і у виді її складових елементів (або підсистем),що взаємодіють між собою. Так одні автори як підсистему виділяють технічну, управлінську (адміністративну) та людську (особово-культурну). Інші ж в управлінні виробництвом виділяють дві частини: управління діяльністю та управління людьми. Управління діяльністю включає в себе планування діяльності, постановку виробничих завдань, створення системи контролю за виробництвом (виконанням завдань), вимірювання вироблюваної роботи. Управління людьми (персоналом) включає забезпечення співпраці між всім трудовим колективом, кадрову політику, навчання (підвищення кваліфікації, стажування), створення мотивації працівників та інші важливі складові частини роботи керівника або менеджера для забезпечення прогресивної та прибуткової діяльності підприємства (виробництва). У різній літературі можна зустріти абсолютно різні варіанти структури виробничої системи підприємства. Проте, практично завжди виділяється саме управління персоналом, як складова частина системи управління. Ця обставина не є випадковою та звертає на себе увагу. Найважливішою областю діяльності будь-якого підприємства (організації або фірми) є кадрова забезпеченість: залучення робочої сили, необхідна підготовка робітників, тощо. Адже саме ця складова дає можливість розвитку та нормального функціонування виробництва та підприємства в цілому. Актуальність теми роботи посилюється тим, що система управління кадрами – це підсистема управління підприємством. Вона тісно пов’язана з фінансовою системою, системою управління результатами діяльності компанії, системою планування. Тому для її побудови важливими є як бізнес-процеси підприємства, стратегія конкуренції, так і філософія компанії та її корпоративна культура (політика). Торгівля являє собою доволі специфічний вид діяльності, тому накладає свій відбиток і на систему управління персоналом. Тому за мету моєї роботи поставлено проаналізувати особливості системи формування та підготовки кадрів і розробити практичні рекомендації щодо формування цієї системи в сучасних умовах української економіки. Для досягнення мети в роботі були вирішені такі завдання: Розглянуто теоретичні передумови формування системи управління персоналом; Виділено особливості кадрової роботи на торговому підприємстві; Проведено практичний аналіз системи управління персоналом на прикладі торгового підприємства ТОВ «ЕкоСкан груп»; Розроблено практичні рекомендації щодо формування та підвищення ефективності системи управління персоналом на підприємстві.

Предметом дослідження моєї роботи виступає система управління персоналом. Об’єкт дослідження – кадрова діяльність підприємства. Інформаційною та методологічною базою дослідження є законодавчі і нормативні акти України, науково-методична література з проблематики управління персоналом, а також бухгалтерська та статистична звітність ТОВ «ЕкоСкан груп». Розділ 1. «Теоретичні основи управління персоналом торгового підприємства» 1.1 Сутність, функції та завдання системи формування кадрів на підприємстві Останніми роками в науковій літературі використовують цілий ряд понять для позначення управління персоналом : управління трудовими ресурсами, управління працею, управління кадрами, управління людськими ресурсами, кадрова політика, кадрова робота, тощо, які так або інакше відносяться до трудової діяльності людини. Література іноземних авторів також дає нам на вибір безліч термінів для означення системи управління персоналом. Найчастіше зустрічаються такі терміни: perso el admi is ra io - управління кадрами (набір, контроль, підготовка, використання людських ресурсів підприємства), стосунки між адміністративним персоналом і підлеглими ; perso el ma ageme - керівництво кадрами (включаючи підбір, підготовку, умови праці, оплату, питання техніки безпеки); трудові стосунки; взаємини адміністрації з індивідуальними працівниками ; perso el rela io s - кадрові відношення, управління кадрами ; та інші терміни. У літературі можна зустріти приклади різного тлумачення поняття «управління персоналом». Одні автори у визначенні акцентують увагу на організаційній стороні управління, інші – на функціональній стороні управління. Типовим прикладом першого підходу може служити визначення, дане С.П. Галенко: &quo ;Управління персоналом - це комплекс взаємозв'язаних економічних, організаційних і соціально-психологічних методів, що забезпечують ефективність трудової діяльності і конкурентоспроможність підприємств&quo ; . Інший підхід продемонстрований у визначенні управління персоналом, прийнятому в німецькій школі менеджменту: &quo ;Управління персоналом (менеджмент персоналу, економіка персоналу) - область діяльності, найважливішими елементами якої є визначення потреби в персоналі, залучення персоналу (вербування і відбір персоналу), задієння в роботі, вивільнення, розвиток, контролінг персоналу, а також структуризацію робіт, політика винагород і соціальних послуг, політика участі в успіху, управління витратами на персонал і керівництво співробітниками&quo ; . На мій погляд, «управління персоналом» включає в себе як функціональні, так і організаційні аспекти. До того ж, «управління персоналом (кадрами)» по сенсу ближче до поняття «управління людськими ресурсами». В обох випадках суб’єкт управлінської дії один і той самий, різниця лише в специфічному підході до працівника, до його робочої сили, як до ресурсу. Кілька років тому концепція управління персоналом почала переростати в концепцію управління людськими ресурсами, як складовою частиною виробничих ресурсів. А це означає, що підприємство,як виробничо-господарська система, обравши стратегію свого розвитку (виробництва) може або збільшувати людські ресурси (екстенсивний шлях), або скорочувати (при необхідності), орієнтуючись на раціональніше використання тієї частини людських ресурсів, що залишилась (інтенсивний шлях) (рис.1

.1). Рис.1.1. Зв'язок головного завдання управління персоналом із стратегією розвитку підприємства Тому при екстенсивному шляху розвитку головним завданням управління персоналом є приведення чисельності кадрів у відповідність із потребами підприємства, а при інтенсивному – пріоритетним завданням стає раціональніше використання трудових ресурсів підприємства, а не просто приведення їх чисельності у відповідність із наявністю робочих місць . При будь-якому підході до управління персоналом зрозуміло, що управління виробництвом здійснюється через людину (через людей вносяться певні корективи в технічну, технологічну і організаційну сторони процесу виробництва). Але і самі працівники є об'єктом управління. Це відноситься перш за все до всієї кількості і якості робочої сили, формування трудового потенціалу, його розвитку і використання, мотивації трудової поведінки, трудових і особових стосунків і так далі. Для того, щоб розкрити зміст цього специфічного виду управлінської діяльності, уточнимо спочатку, що є об'єктом і суб'єктом управління . Об'єкт управління - це окремий працівник, а також певна їх сукупність, виступаюча як трудовий колектив. Сукупність працівників може включати як весь персонал підприємства (організації, фірми), на який розповсюджуються управлінські вирішення загального характеру, так і персонал структурного підрозділу (відділу, цеху) або виробничого осередку (бригади) . Відмітна особливість групи працівників як об'єкту управління полягає в певному взаємозв’язку діяльності працівників завдяки загальним цілям, що і характеризує їх як колектив Як суб'єкти управління персоналом виступають група фахівців, що виконують відповідні функції як працівників кадрової служби, а також керівники всіх рівнів, що виконують функцію управління по відношенню до своїх підлеглих. Зміст управління персоналом складають : - визначення потреби в кадрах з урахуванням стратегії розвитку підприємства, обсягу виробництва продукції, послуг; - формування чисельного і якісного складу кадрів (система комплектування, розстановка); - кадрова політика (взаємозв'язок із зовнішнім і внутрішнім ринком праці, вивільнення, перерозподіл і перепідготовка кадрів); - система загальної і професійної підготовки кадрів; - адаптація працівників на підприємстві; - оплата і стимулювання праці, система матеріальної і моральної зацікавленості; - оцінка діяльності і атестація кадрів, орієнтація її на заохочення і просування працівників за наслідками праці і цінності працівника для підприємства; - система розвитку кадрів (підготовка і перепідготовка, підвищення гнучкості у використанні на виробництві, забезпечення професійно-кваліфікаційного зростання через планування робочої (трудовий) кар'єри; - міжособові стосунки між працівниками, між працівниками, адміністрацією і громадськими організаціями; - діяльність багатофункціональної кадрової служби як органу, відповідального за забезпечення підприємства робочою силою і за надійний соціальний захист працівника. Аналіз підходів до управління підприємством на сучасному етапі , дозволяє виділити найбільш важливі цілі управління персоналом.

Таким чином, на щойно анексованих українських територіях непорушне постала одна з основних підвалин радянської соціально-економічної системи. Як і належало сподіватися, колективізація розгорталася одночасно з індустріалізацією. За австрійського та польського панування Галичина була убогим, економічно визискуваним аграрним регіоном, який слугував звалищем для готових продуктів і майже не виробляв їх у себе. Розуміючи, що, покращивши цю ситуацію, можна здобути політичні дивіденди, радянський режим зробив великі капіталовкладення у промисловий розвиток регіону. Розширилися старі виробництва, такі як видобуток нафти, створювався ряд нових галузей промисловості, включаючи виробництво автомобілів, автобусів, радіоапаратури та ін. Завдяки тому, що західноукраїнські підприємства були щойно збудованими та обладнаними устаткуванням, вивезеним із Німеччини, вони були одними з найсучасніших в СРСР. До 1951 р. промислове виробництво на Західній Україні підстрибнуло на 230 % вище рівня 1945 р. й складало 10 % промислового виробництва республіки порівняно з менш ніж 3 % у 1940 р

1. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

2. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

3. Фінансова санація та банкрутство підприємства

4. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

5. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

6. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)
7. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
8. Формування основних фондів підприємства

9. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

10. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

11. Формування та розвиток банківської системи України

12. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

13. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

14. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

15. Формування облікової політики підприємства

16. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры

17. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

18. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

19. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

20. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

21. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

22. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")
23. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
24. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

25. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

26. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

27. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

28. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

29. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

30. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

31. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

32. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры

33. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

34. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

35. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

36. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

37. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

38. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
39. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства
40. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

41. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

42. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

43. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

44. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

45. Формування прибутку підприємства. Права студента

46. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

47. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

48. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

49. Бізнес-план підприємства

50. Система маркетингового планування на підприємстві

51. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

52. Розробка підприємства LOMAPAK

53. Фінанси підприємства контрольна

54. Інноваційна діяльність підприємства
55. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства
56. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

57. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

58. Рентабельність підприємства

59. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

60. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

61. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

62. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

63. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

64. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики

65. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

66. Облік активної частини балансу підприємства

67. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

68. Організація і методика аудиту доходів підприємства

69. Організація обліку власного капіталу підприємства України

70. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства
71. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
72. Аудит доходів підприємства

73. Аудит установчих документів підприємства

74. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

75. Реєстрація приватного підприємства

76. Свобода та межі підприємницької діяльності

77. Судова система США та Франції

78. Автоматизированная система управления персоналом "Отдел кадров"

79. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

80. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками

81. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

82. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

83. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

84. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

85. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

86. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"
87. Непрямі податки підприємства
88. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

89. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

90. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

91. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

92. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

93. Управління ціновою політикою підприємства

94. Збутові стратегії підприємства

95. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

96. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами

97. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

98. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

99. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.